Chứng minh mối quan hệ vật chất và ý thức cho ví dụ

6 21 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 17:16

trước hết, Lê nin trong định nghĩa vật chất đã dùng định nghĩa đặc biệt khác với thông thường. Nghĩa là đem đối lập giữa vật chất với ý thức để định nghĩa . Nghĩa là tất cả những gì bên ngoài độc lập với ý thức con người đều là vật chất. Câu Chứng minh mối quan hệ vật chất ý thức cho dụ Trả lời: 1/ Khái niệm vật chất ý thức: a/ Vật chất: Vật chất phạm trù triết học dùng để thực khách quan mà người biết qua cảm giác, Được cảm giác chụp lại, chép lại, phản ánh, tồn không phụ thuộc cảm giác  Trước hết, Lê nin định nghĩa vật chất dùng định nghĩa đặc biệt khác với thông thường Nghĩa đem đối lập vật chất với ý thức để định nghĩa Nghĩa tất bên ngồi độc lập với ý thức người vật chất Về nội dung vật chất: có nội dung chính:  Thứ nhất: vật chất phạm trù triết học dùng để thực khách quan người biết qua cảm giác Thứ là: Cảm giác chụp lại, nhắc lại phản ảnh tồn không phụ thuộc cảm giác Nghĩa vật chất mà người nhận biết được, có chưa biết người biết thông qua nhận thức b/ Ý thức : Là phản ánh giới khách quan lên óc người dựa sở hoạt động thực tiễn, hình ảnh chủ quan giới khách quan Đây phản ánh tích cực chủ động sáng tạo hình ảnh chủ quan … Qua ta thấy: Thứ nhất: BẢN chất ý thức phản ánh thực Tại khách quan sở hoạt động Thực tiễn Ý THỨC KHƠNG PHẢI LÀ HUYỀN BÍ mà chất phản ảnh tức có phản ảnh (Ý thức) phản ánh (vật chất) Ở phản ánh định phản ánh Thứ 2: Hình ảnh chủ quan giới khách quan: Hình ảnh chủ quan nghĩa ý thức hình ảnh khơng phải thân vật Nghĩa thân vật di chuyển vào óc người cải biến nội dung phản ảnh mang tính khách quan Mức độ cải biến đến đâu chủ thể Thứ 3: Đây phản ánh tích cực chủ động, sáng tạo: Tích ực chủ động người khơng thụ động chờ đợi hồn cảnh khách quan mà chủ động tác động vào khách quan để khách quan bộc lộ thuộc tính Con người nhận thức để cải tạo giới khách quan theo mục đích dụ: đổ dấm vào đá, đá sủi bọt Tính sáng tạo ý thức phản ánh vật sâu vào chất vật, dự kiến xu hướng phát triển vật để người chủ động đón trước Mác nói: người tái tạo tự nhiên theo quy luật đẹp dụ: nước ta đưa mục tiêu đến năm 2020 nước ta trở thành nước nước công nghiệp Xây nhà cho đẹp  Kết cấu: Ý thức có kết cấu phức tạp bao gồm nhiều thành tố có quan hệ gắn bó chặt chẽ với Đó là: Tri thức, tình cảm ý chí… Trong đó, tri thức quan trọng Mác nói: Tri thức phương thức tồn ý thức -> Ý thức có nguồn từ tự nhiên (thế giới quan óc người) xã hội (lao động ngơn ngữ) vậy, ý thức vật chấtmối quan hệ thể sau: 2/ Mối quan hệ vật chất ý thức: Trong lịch sử, Chủ nghĩa tâm cho ý thức có trước vật chất có sau, ý thức định vật chất Chủ nghĩa vật siêu hình cho vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất định ý thức sinh ý thức Tuy nhiên quan điểm họ chưa thấy vai trò, tính động sáng tạo ý thức mối quan hệ vật chất ý thức chủ nghĩa vật biện chứng cho rằng: a) Vai trò vật chất ý thức Chủ nghĩa vật biện chứng khẳng định: Vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất nguồn gốc ý thức, định ý thức vì: Ý thức sản phẩm dạng vật chất có tổ chức cao óc người nên có người có ý thức Trong mối quan hệ người với giới vật chất người kết trình phát triển lâu dài giới vật chất, sản phẩm giới vật chất Kết luận chứng minh phát triển lâu dài khoa học giới tự nhiên; chứng khoa học chứng minh quan điểm: vật chất có trước, ý thức có sau Các yếu tố tạo thành nguồn gốc tự nhiên, nguồn gốc xã hội ý thức (bộ óc người, giới khách quan tác động đến óc gây tượng phản ánh, lao động, ngôn ngữ), thân giới vật chất (thế giới khách quan), dạng tồn vật chất (bộ óc người, tượng phản ảnh, lao động, ngôn ngữ) khẳng định vật chất nguồn gốc ý thức Ý thức phản ánh giới vật chất, hình ảnh chủ quan giới vật chất nên nội dung ý thức định vật chất Sự vận động phát triển ý thức, hình thức biểu ý thức bị quy luật sinh học, quy luật xã hội tác động môi trường sống định Những yếu tố thuộc lĩnh vực vật chất nên vật chất không định nội dung mà định hình thức biểu biến đổi ý thức b) Vai trò ý thức vật chất Trong mối quan hệ với vật chất, ý thức tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn người ý thức ý thức người nên nói đến vai trò ý thức nói đến vai trò người Bản thân ý thức tự khơng trực tiếp thay đổi thực Muốn thay đổi thực, người phải tiến hành hoạt động vật chất Song, hoạt động người ý thức đạo, nên vai trò ý thức trực tiếp tạo hay thay đổi giới vật chất mà trang bị cho người tri thức thực khách quan, sở người xác định mục tiêu, đề phương huớng, xây dựng kế hoạch, lựa chọn phương pháp, biện pháp, công cụ, phương tiện, v.v để thực mục tiêu Ở đây, ý thức thể tác động vật chất thơng qua hoạt động thực tiền người Sự tác động trở lại ý thức vật chất diễn theo hai hướng: tích cực tiêu cực Nếu người nhận thức đúng, có tri thức khoa học, có tình cảm cách mạng, có nghị lực, có ý chí hành động người phù hợp với quy luật khách quan, người có lực vượt qua thách thức trình thực mục đích mình, giới cải tạo - tác động tích cực cúa ý thức Còn ý thức người phản ánh không thực khách quan, chất, quy luật khách quan từ đầu, hướng hành động người ngược lại quy luật khách quan, hành động có tác dụng tiêu cực đổi với hoạt động thực tiễn, thực khách quan Như vậy, việc định hướng cho hoạt động người, ý thức định hành động người, hoạt động thực tiễn người hay sai, thành công hay thất bại, hiệu hay khơng hiệu Tìm hiểu vật chất, nguồn gốc, chất ý thức, vai trò vật chất, ý thức thấy: vật chất nguồn gốc ý thức, định nội dung khả sáng tạo ý thức; điều kiện tiên để thực ý thức; ý thức có khả tác động trở lại vật chất, tác động tự thân mà phải thông qua hoạt động thực tiễn (hoạt động vật chất) người Sức mạnh ý thức tác động phụ thuộc vào trình độ phản ánh ý thức, mức độ thâm nhập ý thức vào người hành động, trình độ tổ chức người điều kiện vật chất, hồn cảnh vật chất, người hành động theo định hướng ý thức Chủ nghĩa vật biện chứng xuất phát từ người thực, người thực tiễn để xem xét mối quan hệ Từ khảng định, vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất định ý thức ý thức tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động người * Vật chất định ý thức: Vật chất có trước, ý thức có sau Vật chất định nguồn gốc, chất, nội dung biến đổi ý thức DỤ :Trong ĐỜI SỐNG XÃ HỘI có câu: thực túc, binh cường, có thực vực đạo + Vật chất Quết định nguồn gốc ý thức: Nghĩa não người dạng vật chất cao có tính chất vật chất quan phản ánh để hoàn thành ý thức Ý thức phụ thuộc vào hoạt động thần kinh não trình phản ánh giới khách quan + Vật chất định chất, nội dung ý thức: Bản chất hình ảnh chủ quan giới khách quan: nghĩa ý thức phản ánh giới vật chất giới vật chất dịch chuyển vào óc người, cải biến thế, vật chất định chất nội dung Nội dung phản ánh giới khách quan + Vật chất định Sự biến đổi ý thức: Ý thức phản ánh, vật chất phản ánh phản ánh biến đổi phản ánh phải biến đổi theo * Ý thức tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động người cụ thể thúc đẩy kìm hãm mức độ định, điều kiện vật chất góp phần cải tạo hình thức khách quan  Nếu phản ánh thực khách quanthúc đẩy ngược lại cản trở dụ: Chủ rương đổi chế quan liêu bao cấp, cản trở phát triển người – khủng hoảng kinh tế xã hội, động lực Tóm lại:Quan hệ VẬT CHẤT ý thức quan hệ hai chiều tác động biện chứng qua lại, VẬT CHẤT định ý thức ý thức tác động trở lại thực tiễn thông qua hoạt động nhận thức người III/ Ý nghĩa phương pháp luận: 1/ vật chất định ý thức, sinh ý thức chủ trương CS hoạt động nhận thức, hoạt động người phải xuất phát từ thực khách quan hoạt động tuân theo quy luật khách quan, nghĩa phải có quan điểm khách quan nhận thức hoạt động thực tiễn 2/ Xuất phát từ thực khách quan, từ lẻ tẻ thực khách quan, phải xuất phát từ chung quy luật khách quan Nghị quết Đảng học kinh nghiệm phải nắm vững thực khách quan + Hoạt động tuân theo quy luật (quan điểm khách quan) nhận thức vật phải tôn trọng có, phải phản ánh quy luật vận động phát triển vật chống chủ nghĩa khách quan, đồng thời chống chủ quan ý chí 3/Vì ý thức có tính độc lập tương đối, có tính động sáng tạo tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động người, với xuất phát từ thực khách quan phải phát huy tính động chủ quan , tức phát huy mặt tích cực ý thức, hạn chế mặt tiêu cực ý thức dụ: Trước trận đánh làm tâm thư, tự phê bình phê bình, rut nhược điểm để tiến bộ, khắc phục mặt tiêu cực Giáo dục nhận thức thông qua phong trào, thực tiễn tư tưởng cục đ phong, đạo đức giả 4/ Giữa vật chất ý thức có đối lập tuyệt đối phạm vi nhận thức luận Ngồi lĩnh vực ra, phân biệt tương đối (Câu Lê Nin) sách đắn sở liên kết hợp hai yếu tố dụ: giáo dục trị, tư tưởng gắn liền với khuyến khích lợi ích vật chất đạt danh hiệu thi đua, phần thưởng + Công tác tư tưởng phải gắn liền với công tác tổ chức tuyệt đối hóa yếu tố vật chất, yếu tố kinh tế mà coi nhẹ ý thức người, coi nhẹ tính động , sáng tạo người rơi vào chủ nghĩa vật tầm thường, ngược lại tuyệt đối hóa yếu tố ý thức coi nhẹ điều kiện vật chất định rơi vào chủ nghĩa chủ quan ý chí dụ: thời kỳ đề vấn đề công hữu , xây dựng quan hệ sản xuất không dựa lực lượng sản xuất Mối quan hệ vật chất ý thức mối quan hệ biện chứng Trong mối quan hệ này, vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất nguồn gốc ý thức, định ý thức, song ý thức khơng hồn tồn thụ động mà tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn người ... dựng quan hệ sản xuất không dựa lực lượng sản xuất Mối quan hệ vật chất ý thức mối quan hệ biện chứng Trong mối quan hệ này, vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất nguồn gốc ý thức, định ý thức, ... thức vật chất có mối quan hệ thể sau: 2/ Mối quan hệ vật chất ý thức: Trong lịch sử, Chủ nghĩa tâm cho ý thức có trước vật chất có sau, ý thức định vật chất Chủ nghĩa vật siêu hình cho vật chất. .. ý thức có sau, vật chất định ý thức sinh ý thức Tuy nhiên quan điểm họ chưa thấy vai trò, tính động sáng tạo ý thức mối quan hệ vật chất ý thức chủ nghĩa vật biện chứng cho rằng: a) Vai trò vật
- Xem thêm -

Xem thêm: Chứng minh mối quan hệ vật chất và ý thức cho ví dụ, Chứng minh mối quan hệ vật chất và ý thức cho ví dụ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay