Đề cương giáo dục học

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 17:05

giáo dục học đại cương giáo dục học đại cương giáo dục học đại cương giáo dục học đại cương giáo dục học đại cương giáo dục học đại cương giáo dục học đại cương giáo dục học đại cương giáo dục học đại cương Đề cương giáo dục học Câu :Giáo dục ? phân tích nguồn gốc nảy sinh,hình thành phát triển giáo dục ? Cho ví dụ minh họa? +Giáo dục tượng đặc trưng xã hội loài người Xét chất : giáo dục truyền đạt tiếp thu ,bảo tồn ,lưu giữ phát triển kinh nghiệm lịch sử mà lòa người đa phát ,tích lũy được, tìm tòi sáng tạo q trình phát triển Là q trình xã hội hóa cá nhân cách có ý thức ,có mục đích ,có kế hoạch +Nguồn gốc nảy sinh ,hình thành phát triển giáo dục : -Trong q trình tiến hóa nhân loại ,giáo dục xuất với xuất loài người ,khi người có quan hệ vớ tự nhiên cơng cụ phương tiện lao động nhu cầu truyền đạt lĩnh hội kinh nghiệm hệ trước cho hệ sau xuất Giáo dục phương thức xã hộ bảo đảm việc kế thừa văn hóa ,phát triển nhân cách - Trong thời kì sơ khai : giáo dục diễn trực tiếp trình lao động sản xuất ,con người vừa làm vừa truyền lại cho cách làm , cách chế tạo công cụ lao động ,cách xử sư mối quan hệ xã hội , chuẩn mực đạo đức Sự xuất tư hữu ,chia gia đình cộng đồng kinh tế dẫn đến vai trò giáo dục công xã mà chủ yếu gia đình -Thời kì cổ đại : Gióa dục khơng truyền đạt gia đình mà xã hội.Platon cho ,con giai cấp cầm quyền phải nhận giáo dục quan giáo dục nhà nước cần phải giáo dục trẻ em từ đời ,từ tuổi trở ,trẻ em trai cần gửi vào trường nội trú sống điều kện khắc nghiệt ,vì
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương giáo dục học, Đề cương giáo dục học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay