Nghiên cứu điều chế, phân bố sinh học và khả năng gắn với tế bào ung thư của phức hợp miễn dịch phóng xạ 131i rituximab

132 15 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 16:50

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguyễn Thị Thu “NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ, PHÂN BỐ SINH HỌC KHẢ NĂNG GẮN VỚI TẾ BÀO UNG THƢ CỦA PHỨC HỢP MIỄN DỊCH PHÓNG XẠ 131I-RITUXIMAB” LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH HỌC Hà Nội - 2018 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguyễn Thị Thu “NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ, PHÂN BỐ SINH HỌC KHẢ NĂNG GẮN VỚI TẾ BÀO UNG THƢ CỦA PHỨC HỢP MIỄN DỊCH PHÓNG XẠ 131I-RITUXIMAB” Chuyên ngành: Mã số: Mô - phôi tế bào học 62420117 LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS MAI TRỌNG KHOA PGS.TS VÕ THỊ THƢƠNG LAN XÁC NHẬN NCS ĐÃ CHỈNH SỬA THEO QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học Chủ tịch hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ GS.TS Mai Trọng Khoa GS.TS Phan Văn Chi Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án tiến sĩ “Nghiên cứu điều chế, phân bố sinh học khả gắn với tế bào ung thƣ củaphức hợp miễn dịch phóng xạ131Irituximab” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu tài liệu luận án trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình nghiên cứu Tất tham khảo kế thừa đƣợc trích dẫn tham chiếu đầy đủ Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận án, nhận nhiều giúp đỡ từ quý thầy cô, bạn đồng nghiệp, gia đình bạn bè Tơi xinbày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến: - GS.TS Mai Trọng Khoa, PGS.TS Võ Thị Thương Lan, nhiệt tình hướng dẫn chun mơn, truyền cho kiến thức, gương sáng cho noi theo đường nghiên cứu khoa học - Các thầy cô môn Mô Phôi Tế bào học, khoa Sinh học, trường Đại học khoa học tự nhiên động viên, giúp đỡ chun mơn nhắc nhở kịp thời để tơi hồn thành luận án - Các bạn đồng nghiệp Trung Tâm Nghiên cứu điều chế đồng vị phóng xạ, Viện Nghiên cứu hạt nhân tham gia thực nghiệm, giúp đỡ, đồng hành thời gian dài tìm tòi, nghiên cứu gắn điều chế dược chất phóng xạ luận án - Các bác sỹ Tại Trung Tâm Y học hạt nhân Ung bướu, bệnh viện Bạch Mai, bạn đồng nghiệp Học Viện Quân Y giúp đỡ thực nghiên cứu đánh giá tiền lâm sàng luận án - Cuối xin chân thành cảm ơn gia đình tơi ln dành cho tơi u thương tạo điều kiện tốt cho học tập Xin chân thành cảm ơn người giúp hoàn thành luận án này! Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu MỤC LỤC Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục ký hiệu chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình ảnh, đồ thị MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN 11 1.1 Bệnh u lympho ác tính khơng Hodgkin 11 1.2 Các phƣơng pháp điều trị bệnh ULAKH điều trị RIT 13 1.3 Dƣợc chất phóng xạ dùng điều trị RIT 20 1.4 Đồng vị phóng xạ phƣơng pháp gắn kháng thể với 131I 26 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1 Nguyên vật liệu, hóa chất, thiết bị 33 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 34 2.2.1 Nghiên cứu điều chế phức miễn dịch phóng xạ 131I-rituximab 34 2.2.2 Kiểm tra chất lƣợng phức hợp 131I-rituximab 38 2.2.3 Đánh giá khả gắn với tế bào ung thƣ 44 2.2.4 Đánh giá phân bố, đào thải an toàn động vật thực nghiệm 47 2.2.5 Xử lý kết 51 2.2.6 Xây dựng tiêu chuẩn Cơ sở 131I-rituximab 51 Chƣơng 3: KẾT QUẢ BÀN LUẬN 53 3.1 Kết khảo sát điều kiện gắn phóng xạ để điều chế phức hợp 131Irituximab 53 3.1.1 Kết khảo sát nồng độ chloramin T tham gia phản ứng tạo phức hợp 131I-rituximab 53 3.1.2 Kết khảo sát nồng độ kháng thể tạo phức hợp 131I-rituximab 55 3.1.3 Kết khảo sát thời gian phản ứng tạo phức hợp 131I-rituximab 56 3.1.4 Kết khảo sát pH phản ứng tạo phức 131I-rituximab 58 3.1.5 Kết điều chế phức hợp 131I-rituximab theo hoạt độ riêng 60 3.1.6 Kết tinh chế phức hợp 131I-rituximab theo dõi độ ổn định 63 3.1.7 Kết đánh giá tính ổn định phức hợp 131I-rituximab 65 3.2 Kết kiểm tra chất lƣợng phức hợp 131I-rituximab 67 3.2.1 Kết kiểm tra độ tinh khiết hố phóng xạ 68 3.2.2 Kết kiểm tra độ tinh khiết hạt nhân phóng xạ 71 3.2.3 Kết thử vô khuẩn nội độc tố vi khuẩn 73 3.2.4 Kết kiểm tra tính ổn định 75 3.2.5 Kết gắn với tế bào ung thƣ 80 3.2.6 Kết đánh giá phân bố, đào thải an toàn 131I-rituximab động vật thực nghiệm 88 3.2.7 Chứng minh thành công việc điều chế phức hợp miễn dịch phóng xạ 131I-rituximab sử dụng điều trị lâm sàng 106 KẾT LUẬN 109 KIẾN NGHỊ 110 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ADCC ALL Độc tính với tế bào phụ thuộc kháng thể (Antibody Dependent Cellular Cytotoxicity) Ung thƣ nguyên bào tủy cấp (Acute Lymphoblastic Leukemia) AML Ung thƣ bạch cầu dạng tủy (Acute Myeloid Leukemia) BET Thử nội độc tố vi khuẩn (Bacterial Endotoxins Test) Bq Becquerel CD Cụm biệt hố (cluster differentiation) CD20 Cụm biệt hóa CD20 (Clusters differentiation 20) CDC DĐVN Độc tính với tế bào phụ thuộc bổ thể (Complement Dependent Cytotoxicity) Độc tính với tế bào phụ thuộc bổ thể (Complement Dependent Cellular Cytotoxicity) Dƣợc điển Việt Nam DNA Deoxyribonucleic acid EGFR Epidermal Growth Factor Receptor EU Endotoxin Unit FDA Cục quản lý thuốc thực phẩm Hoa Kỳ CDCC (Food and Drug Administration) FPLC Fast Protein Liquid Chromatography FTM Fluid Thyoglicolate Medium GBq Giga Becquerel IgG Globulin miễn dịch (Immunoglobulin) KDa, Da Kilo Dalton, Dalton KeV Kiloelectron volt Mab, MAb Kháng thể đơn dòng (monoclonal antibody) MeV Mega electron volt NHL U lympho ác tính không Hogdkin (non-Hodgkin’s lymphoma) NSB Phần gắn không đặc hiệu (Non Specific Binding) NTA Nitroacetic axit PBS Phosphat Buffer Saline PC Sắc ký giấy (Paper chromatography) PET-CT Máy chụp cắt lớp đồng vị phát positron (Positron Emission Tomography) PTS-100 Máy kiểm tra nội độc tố (Endosafe® Portable Test System) RBC Tế bào hồng cầu (Red Blood Cell) RCP Radiochemical purity Rf Hệ số lƣu giữ (Retardation factor, Retention factor) RIA Định lƣợng phóng xạ miễn dịch (radioimmunoassay) RIT Điều trị miễn dịch phóng xạ (radioimmunotherapy) SCD Casein Soyabean Digest SE Standard Error SGOT Huyết Glutamic Oxaloacetic Transaminase SGPT Huyết Glutamic Pyruvic Transaminase SPECT Thiết bị chụp cắt lớp điện toán xạ đơn photon (Single Photon Emission Computed Tomography) TCC Sắc ký kiểm tra (Tec-Control Chromatography) TCCS-DPPX Tiêu chuẩn Cơ sở Dƣợc phẩm phóng xạ TLC Sắc ký lớp mỏng (Thin Layer Chromatography) ULAKH U lympho ác tính khơng Hodgkin (non-Hodgkin’s lymphoma) ULKH U lympho không Hodgkin (Hodgkin’s lymphoma) VEGF Yếu tố tăng sinh mạch (Vascular Endothelial Growth Factor) WBC Tế bào bạch cầu (White Blood Cell) DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Hiệu điều trị NHL RIT số tác giả 17 Bảng 1.2 Các kháng thể gắn phóng xạ đƣợc nghiên cứu 25 Bảng 1.3 Các đồng vị phóng xạ dùng điều trị đích 28 Bảng 2.1 Khảo sát nồng độchloramin T 35 Bảng 2.2 Thứ tự thực gắn kháng thể với 131I 36 Bảng 3.1 Kết khảo sát thời gian phản ứng 55 Bảng 3.2 Bảng số liệu hiệu suất gắn tỉ lệ mol 58 Bảng 3.3 Hiệu suất gắn phóng xạ theo pH 59 Bảng 3.4 Kết so sánh kiểm tra RCP 131I-rituximab 70 Bảng 3.5 Kết đo phổ gamma 131I-rituximab 72 Bàng 3.6 Tính chất vật lý phóng xạ 131I-rituximab 73 Bảng 3.7 Kết theo dõi thử vô khuẩn 74 Bảng 3.8 Kết kiểm tra nội độc tố vi khuẩn 74 Bảng 3.9 Tổng hợp hiệu suất gắn độ hóa phóng xạ phức kháng thể với phóng xạ 131I 79 Bảng 3.10 Tóm tắt tiêu chất lƣợng 131I-rituximab 80 Bảng 3.11 Kết thu tế bào bạch cầu từ mẫu máu bệnh nhân NHL, CD20(+)85 Bảng 3.12 Tỷ lệ gắn 131I-rituximab gắn với CD20 bạch cầu máu ngoại vi bệnh nhân NHL 85 Bảng 3.13 Phân bố thuốc phóng xạ 131I-rituximab chuột 88 Bảng 3.14 Phân bố 131I-rituximab thỏ, liều tiêm 500 Ci 89 Bảng 3.15 Phân bố 131I-rituximab thỏ, liều tiêm 1000 Ci 91 Bảng 3.16 Phân bố 131I-rituximab thỏ, liều tiêm 1500 Ci 93 Bảng 3.17 Phân bố 131I-rituximab thỏ, liều tiêm 2000 Ci 94 Bảng 3.18 Phân bố 131I-rituximab thỏ, liều tiêm 5000 Ci 96 Bảng 3.19 Diễn biến cân nặng thỏ trình nghiên cứu 98 Bảng 3.20 Diễn biến nhiệt độ thỏ trình nghiên cứu 99 Bảng 3.21 Số lƣợng hồng cầu máu ngoại vi thỏ 99 Bảng 3.22 Nồng độ Hemoglobin máu ngoại vi thỏ 100 Bảng 3.23 Số lƣợng bạch cầu máu ngoại vi nhóm thỏ 100 Bảng 3.24 Số lƣợng tiểu cầu máu ngoại vi nhóm 101 Bảng 3.25 Nồng độ ure máu ngoại vi nhóm thỏ 102 Bảng 3.26 Nồng độ creatinin máu ngoại vi nhóm thỏ 102 Bảng 3.27 Nồng độ glucose máu ngoại vi nhóm thỏ 103 Bảng 3.28 Nồng độ SGOT máu ngoại vi nhóm thỏ 103 Bảng 3.29 Nồng độ SGPT máu ngoại vi nhóm thỏ 104 TIẾNG ANH 13 Andreas O Schaffland, Franz Buchegger, MD Marek Kosinski, et al (2004), “131I-Rituximab: Relationship Between Immunoreactivity and Specific Activity”,Journal of Nuclear Medicine, 45(10), pp 1784-1790 14 Andrew Boswell and Martin W Brechbiel (2007), “Development of Radioimmunotherapeutic and Diagnostic Antibodies: An Inside-Out View”,Nucl Med Biol 34(7),pp 757-778 15 Ansell S.M., Armitage J., (2005), “Non-Hodgkin lymphoma: diagnosis and treatment”, NCBI, Aug 80 (8), pp 1087-97 16 Antibody society (2015),An extraordinary year for first marketing approvals of antibody therapeutics, News, approvals 17 Arnol S.F., Lee M.N (1995), “Malignant Lymphomas”, Harrison’s principles of internal medicine, 13th Edition, Mc GrawHill, pp 1777-1778 18 Azuwuike Owunwanne, Mohan Patel and Samy Sadek (1995),The handbook of Radiopharmaceuticals,Chapman and Hall Medical, New York 19 Bhargawa, K.K and Acharya, S.A (1989), “Labelling of monoclonal antibodies with radionuclidides”, Semin Nucl Med 19, pp 187-201 20 Bhargawa, K.K., Huppi K, Spangler G et al (1995), “Point mutation in the cmyc transactivation domain are common in Burkitt lymphoma and mouse plasmacytoma”, Nat gene 5, pp 56 21 Birx DL, Redfield RR, Tosato G (1986), “Defective regulation of Eipstein Barr virus infection in patients with acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) or AIDS-related disorders”, Engl J Med 314, pp 874 22 Boyum A (2009), “Isolation of Lymphocytes, Granulocytes and Macrophages”, Scand J of Immunol, 2009 23 BTSI (Bio-Tech Systems, Inc.) (2012),New Therapeutic Radiopharmaceuticals Drive Market Growth Worldwide, The National Academies Press 24 Carter, P J (2006), “Potent antibody therapeutics by design”,Nature reviews6, pp 343-357 114 25 Cord C Uphoff, Sabine A Denkmann, Klaus G Steube, and Hans G Drexler (2010), “Detection of EBV, HBV, HCV, HIV-1, HTLV-I and -II, and SMRV in Human and Other Primate Cell Lines”, J Biomed Biotechnol PMCID: PMC2861168 doi: 10.1155/2010/904767 26 Daniel S Wilbur, Alan R Fritzberg (1993), “Radiohalogenated small molecules for protein labeling”, Patents/US5213787A, USA, Example 7,8, p 27 David M Goldenberg, Edmund A Rossi, Rhona Stein, Thomas M Cardillo (2009), “Properties and structure-function relationships of veltuzumab (hA20), a humanized anti-CD20 monoclonal antibody”, Blood 113(5), pp 1062-1070 28 David M Goldenberg, Robert M Sharkey; Jacques Barbet Jean-Francois Chatal (2007), “Radioactive Antibodies: Selective Targeting and Treatment of Cancer and other Diseases”, Appl Radiol.36(4) 29 Davis T, Grillo-Lopez J, White C, et al (2000), “Rituximab anti-CD20 monoclonalantibody therapy in non-Hodgkin’s lymphoma: safety and efficacy of treament”, J Clin Oncol18, pp 3135-3143 30 Deans, J P., Li, H., Polyak, M J (2002), “CD20-mediated apoptosis: signalling through lipid rafts”, Immunology107, pp 176-182 31 DeNardo SJ, DeNardo GL, O'Grady LF, et al (1998), “Treatment of B cell malignancies with 131I Lym-1 monoclonal antibodies”,Int J cancer suppl 3, pp 96-101 32 Dewanjee, M K (1992), “Radioiodination: Theory, Practice and Biomedical Applications”, Kluwer Academic, Dordrecht 33 Dillman, R O (2001),“Monoclonal antibody therapy for lymphoma: an update”, Cancer practice 9, pp 71-80 34 Dong-Yeop Shin, Byung Hyun Byun, Kyeong Min Kim, Sang Moo Lim, et al (2016), “Radioimmunotherapy with 131I-rituximab as consolidation therapy for patients with diffuse large B-cell lymphoma”, Cancer Chemotherapy and Pharmacology, 78(4), pp 825-831 35 Edward C Hulme, Mike A Trevethick (2010), “Ligand binding assays at equilibrium: validation and interpretation”, British Journal Pharmacol 161(6), pp 1219-1237 115 36 Einfeld, D A., Brown, J P., Valentine, M A., Clark, E A., Ledbetter, J A (1988), “Molecular cloning of the human B cell CD20 receptor predicts a hydrophobic protein with multiple transmembrane domains”, The EMBO journal 7, pp 711-717 37 Fisher, R I (2003), “Overview of non-Hodgkin's lymphoma: biology, staging, and treatment”, Seminars in oncology 30, pp 3-9 38 Fisher, R I., Kaminski, M S., Wahl, R L., Knox, S J., Zelenetz, A D., et al (2005), “Tositumomab and iodine-131 tositumomab produces durable complete remissions in a subset of heavily pretreated patients with low-grade and transformed non-Hodgkin's lymphomas”, J Clin Oncol 23, pp 7565-7573 39 Fraker, P J., and Speck, J C (1978), “Protein and cell membrane iodinations with a sparingly soluble chloramide 1,3,4,6-tetrachloro 3a.6a diphenylglycoluril”, Biochem Biophys Res Commun 80, pp 849 40 GE Healthcare 2007, Ficoll-Paque PLUS For in vitro isolation of lymphocytes, Handbooks From Amersham Bioscience Instructions 71-7167-00 AG 41 Gianluca C., Ricardo DF (2000), “Pathobiology of non - Hodgkin lymphoma”, Hematology, basic principles and practice, 3th Edition, Churchill Livingstone, pp 1213 - 1225 42 Ginaldi, L., De Martinis, M., Matutes, E., Farahat, N., Morilla, R., Catovsky, D (1998), “Levels of expression of CD19 and CD20 in chronic B cell leukaemias”, Journal of clinical pathology51, pp 364-369 43 GlaxoSmithKline Bexxar insert (2005), “Iodine I-131 Tositumomab Therapeutic”, NDC 0007-3260-36, Research Triangle Park, NC 27709 US Lic 1727 A027519 44 Goldenberg Nautius (1992), “Cancer imaging with CEA antibodies: Historical and current perspectives”,Int J Biol Markers 7, pp.183-188 45 Goldenberg Nautius, DeLand F, Kim E, et al (1978), “Use of radiolabeled antibodies to carcinoembryonic antigen for the detection and localization of diverse cancers by external photoscanning”, N Engl J Med 298, pp 1384-1386 116 46 Goldenberg Nautius, Juweid M, RM Dunn, Sharkey RM (1977), “Cancer imaging with radiolabeled antibodies: New advances with technetium-99mlabeled monoclonal antibody Fab' fragments, especially CEA-Scan and prospects for therapy”, Nucl J Med Technol 25, pp.18-23 47 Goldenberg, D M (2001), “The role of radiolabeled antibodies in the treatment of non-Hodgkin's lymphoma: the coming of age of radioimmunotherapy”,Critical reviews in oncology/hematology39, pp 195-201 48 Goldenberg, D.M and Larson S (1992), “Radioimmunodetection in cancer identification”, J Nucl Med 33, pp 803-814 49 Gopal B Saha (2012), Fundamentals of Nuclear Pharmacy, Springer, Six Edition 50 Grillo-Lopez, A J., White, C A., Varns, C., Shen, D., Wei, A., et al (1999), “Overview of the clinical development of rituximab: first monoclonal antibody approved for the treatment of lymphoma”, Seminars in oncology26, pp 66-73 51 Hamilton - Dutoit SJ, Pallesen G (1992), “A survey of Eipstein-Barr virus gene expression in sporadic non - Hodgkin lymphomas”, Am J Pathol 140, pp 1315 52 Hoffbrand A.V., Pettit J.E and Moss P.A.H (2003), “Malignant lymphomas”, Essential Haematology, 4th Edition, Blackwell science, pp.199 - 214 53 Hoffbrand A.V., Pettit J.E and Moss P.A.H (2003), Blood cell formation haemopoiesis, Essential Haematology, 4th Edition, Blackwell science, pp.1-11 54 Howlader N, Noone AM, Krapcho M et al (2017), “SEER Cancer Statistics Review”, 1975-2014, National Cancer Institute Bethesda, MD, http://seer.cancer.gov/csr/1975_2014/, based on November 2016 SEER data submission, posted to the SEER web site, April 2017 55 I Van M Roitt(1980),Essential Immunology,Oxford London Edinburgh, Fourth Edition, the English language book society and black well scientific publications 56 IAEA (2008), Technetium-99m Radiopharmaceuticals: Manufacture of Kits, Technical Reports Series No 466, Vienna, Austria 117 57 IAEA (2009), Therapeutic Radionuclide Generator: 90 Sr/90Y and 188 W/188Re Generator” Technical Reports Series No 470, Vienna, Austria 58 Irina V., Asa Lijegren S., Orjan L et al (2005) “Preparation and evaluation of 68 Ga-DOTA-hEGF for visualization of EGFR Expression in Malignant tumor” Journal of Nuclear Medicine 46 (11) 59 Jan Boucek, J Turner (2009), “Dosimetry of 131I-rituximab radioimmunotherapy of lymphoma based upon blood/marrow pharmacokinetics”, J Nucl Med, vol 50 no supplement 1835 60 Jones PT, Dear PH, Foote J, Neuberger MS, Winter G (1986), “Replacing the complementarity-determining regions in a human antibody with those from a mouse”, Nature, 4;321 (6069) 61 Kaminski MS, Radford JA, Gregory SA et al (2005), “Re-treatment with I-131 tositumomab in patients with non-Hodgkin’s lymphoma who had previously responded to I-131 tositumomab”,J Clin Oncol 23(31), pp 7985-7993 62 Kaminski, M S., Zelenetz, A D., Press, O W., Saleh, M., Leonard, J., et al (2001), “Pivotal study of iodine 131 I-tositumomab for chemotherapy-refractory low-grade or transformed low-grade B-cell non-Hodgkin's lymphomas”,J Clin Oncol 19, pp 3918-3928 63 Kanzaki, M., Nie, L., Shibata, H., Kojima, I (1997), “Activation of a calciumpermeable cation channel CD20 expressed in Balb/c 3T3 cells by insulin-like growth factor-I”,The Journal of biological chemistry 272, pp 4964-4969 64 Kang HJ, Lee SS, Byun BH, Kim KM, Lim I, Choi CW, Suh C, Kim WS, Nam SH, Lee SI, Eom HS, Shin DY, Lim SM (2013),“Repeated radioimmunotherapy with 131I-rituximab for patients with low-grade and aggressive relapsed or refractory B cell non-Hodgkin lymphoma”,Cancer Chemother Pharmacol 71(4), pp 945-953 65 Kassis, A.I.; Adelstein, S.J (2005), “Radiobiologic principles in radionuclide therapy”, J Nucl Med 2005, 46, 4S-12S 66 Kraeber-Bodere, F.; Rousseau, C., Bodet-Milin, C., Frampas, E., FaivreChauvet, A.; Goldenberg, D.M (2015), “A pretargeting system for tumor pet imaging and radioimmunotherapy”, Front Pharmacol 118 67 Konishi S., K Hamacher, S Vallabhajosula et al (2004) “Determination of Immunoreactive Fraction of Radiolabeled Monoclonal Antibodies: What Is an Appropriate Method?” Cancer Biotherapy & Radiopharmaceuticals, Volume 19, Number 6, p 706-715 68 Leahy MF, Turner JH (2011), “Radioimmunotherapy of relapsed indolent non- Hodgkin lymphoma with 131I-rituximab in routine clinical practice: 10-year single-institution experience of 142 consecutive patients”, Blood 117(1), pp 45-52 69 Lindmo T., Boven E., and Cuttita E.(1984),“Determination of the immunoreactive fraction of radiolabelled monoclonal antibody by linear extrapolation to binding at infinite antigen excess”,J Immunol Methods27, pp 77-89 70 M F Leahy, R J Hicks, et al (2008), Repeat treatment with iodine-131rituximab is safe and effective in patients with relapsed indolent B-cell nonHodgkin’s lymphoma who had previously responded toiodine-131- rituximab”,Annals of Oncology 19, pp 1629-1633 71 Maeda, T., Yamada, Y., Tawara, M., Yamasaki, R., Yakata, Y., et al (2001), “Successful treatment with a chimeric anti-CD20 monoclonal antibody (IDECC2B8, rituximab) for a patient with relapsed mantle cell lymphoma who developed a human anti-chimeric antibody”, International journal of hematology 74, pp 70-75 72 Maffioli L, Florimonte L, Costa DC, Correia Castanheira J, Grana C, Luster M, Bodei L, Chinol M (2015), “New radiopharmaceutical agents for the treatment of castration-resistant prostate cancer”, J Nucl Med Mol Imaging59(4), pp 42038 73 Maloney, D G (2001), “Mechanism of action of rituximab”, Anti-cancer drug, 12 Suppl 2:S1-4 74 Matsuura, T., Plỹckthun, A (2003), “Selection based on the folding properties of proteins with ribosome display”, FEBS Lett 539, pp 24-28 119 75 Mather, S (2000), “Radiolabelling of monoclonal antibodies”,Monoclonal Antibodies, a Practical Approach, Oxford Univ Press,(P Shepherd and C Dean, eds.), pp 207-236 76 McLaughlin, P., Hagemeister, F B., Grillo-Lopez, A J (1999), “Rituximab in indolent lymphoma: the single-agent pivotal trial”, Seminars in oncology26, pp 79-87 77 Medical Research Council MRC Laboratory of Molecular Biology, (2016), “Therapeutic antibody”, Cambridge CB2 0QH, UK 78 Nikula TK, Bocchia M, Curcio MJ, et al (1995) “Impact of the high tyrosine fraction in complementarity determining regions: measured and predicted effects of radioiodination on IgG immunoreactivity”, Mol Immunol 32, pp 865-872 79 Novex (2012), Ni-NTA Purification System For purification of polyhistidinecontaining recombinant proteins, Catalog no R901-15 User manual 80 Pescovitz, M D (2006), “Rituximab, an anti-CD20 monoclonal antibody: history and mechanism of action”, Am J Transplant 6, pp 859-866 81 Peter M Smith-Jones, Shankar Vallabahajosula, Stanley J Goldsmith et al (2000), “In Vitro Characterization of Radiolabeled Monoclonal Antibodies Specific for the Extracellular Domain of Prostate-specific Membrane Antigen”, Cancer Research 60, pp 5237-5243 82 Peter M Smith-Jones, Shanker Vallabhajosula, Vincent Navarro, Diego Bastidas, Stanley J Goldsmith, Neil H Bander(2010), “Radiolabeled monoclonal antibodies specific to the extracellular domain of prostate-specific membrane antigen: preclinical studies in nude mice bearing LNCaP human prostate cancer”, The Journal of Nuclear Medicine4(4), pp 610-617 83 Plosker, G L., Figgit,D P (2003), “Rituximab: a review of its use in nonHodgkin's lymphoma and chronic lymphocytic leukaemia”, Drugs63, pp 803843 84 Polyak, M J., Tailor, S H., Deans, J P (1998), “Identification of a cytoplasmic region of CD20 required for its redistribution to a detergent-insoluble membrane compartment”, J Immunol 161, pp 3242-3248 120 85 Popoff, I J., Savage, J A., Blake, J., Johnson, P., Deans, J P (1998), “The association between CD20 and Src-family Tyrosine kinases requires an additional factor”,Molecular immunology 35, pp 207-214 86 Press, O W., Eary, J F., Appelbaum, F R., et al (1995), “Phase II trial of 131IB1 (anti-CD20) antibody therapy with autologous stem cell transplantation for relapsed B cell lymphomas”, Lancet 346, pp.336-340 87 Press, O.W.; Shan, D.; Howell-Clark, J.; et al (1996), “Comparative metabolism and retention of iodine-125, yttrium-90, and indium-111 radioimmunoconjugates by cancer cells”, Cancer Res 56, pp 2123-2129 88 Qaim, S.M (2001), “Therapeutic radionuclides and nuclear data”, Radiochem.Acta 2001 89, pp 297-302 89 Randall E Harris (2013), Epidemiology of chronic disease: Global perspective, Book, Jones & Bartlett learning, LLC, pp 282 90 Richard L Wahl, Joseph Wissing, Renato del Rosario, and Kenneth R Zasadny (2005), “Inhibition of autoradiolysis of radiolabeled monoclonal antibodies by cryopreservation”, The Journal of Nuclear Medicine 31(1) 91 Richard, L Wahl, MD (2005), “Tositumomab and 131 I Therapy in Non Hodgkin’s Lymphoma”, The Journal of Nuclear Medicine 46 (1) 92 Robert K Oldham, Robert O Dillman (2008), “Monoclonal antibodies in cancer therapy: 25 years of progress”, Journal of Clinical Oncology 26 (11), pp 1774-1777 93 Robert M., Sarkey and 56Goldern Berg (2006), “Targeted therapy of cancer News prospect for antibodies and immunoconjugates”, CA Cancer, J Clin 56, pp 226-243 94 Rroy h Larsen, Henrik Saxtorph, Mikala Skydsgaard(2006), “Radiotoxicity of the alpha-emitting bone-seeker 223 Ra injected intravenously into mice: histology, clinical chemistry and hematology”, PubMed 20(3), pp 325-31 95 Seidl, C (2014), “Radioimmunotherapy radionuclides”, Immunotherapy 6, pp 431-458 121 with alpha-particle-emitting 96 Silverman, G J., Weisman, S (2003), “Rituximab therapy and autoimmune disorders: prospects for anti-B cell therapy”, Arthritis and rheumatism48, pp 1484-1492 97 Stanislas Blein, Sam Hou (2011) “Therapeutic Monoclonal Antibodies: Current Perspectives and Applications for the Treatment of Head and Neck Cancer”, Jaypee Journal, International Journal of Head and Neck Surgery, 2(2), pp 87-94 98 Turner JH, Martindale AA, Boucek J et al (2003), “131I-Anti CD20 radioimmunotherapy of relapsed or refractory non-Hodgkins lymphoma: a phase II clinical trial of a nonmyeloablative dose regimen of chimeric rituximab radiolabeled in a hospital”,Cancer Biother Radiopharm 18(4), pp 513-524 99 Vallabhajosula S, Nikolopoulou A, Jhanwar YS, Kaur G, Tagawa ST, Nanus DM (2016), “Radioimmunotherapy of Metastatic Prostate Cancer with ¹⁷⁷ Lu- DOTAhuJ591 Anti Prostate Specific Membrane Antigen Specific Monoclonal Antibody”,PubMed,CurrRadiopharm.9(1), pp 44-53 100 Van KriekenJ H (2017), “New developments in the pathology of malignant lymphoma: a review of the literature published from May to August 2017”, PMCID: PMC5630645 J Hematop 10(2): 65–73 101 Willman, R O (1999), “Infusion reactions associated with the therapeutic use of monoclonal antibodies in the treatment of malignancy”, Cancer metastasis reviews 18, pp 465-471 102 Witzig, T E., Gordon, L I., Cabanillas, F., Czuczman, M S., Emmanouilides, C., et al (2002), “Randomized controlled trial of yttrium-90labeled ibritumomab tiuxetan radioimmunotherapy versus rituximab immunotherapy for patients with relapsed or refractory low-grade, follicular, or transformed B-cell non-Hodgkin's lymphoma”, J Clin Oncol 20, pp 2453-2463 103 World Health Organisation (2001), “Classification of tumours, Pathology and Genetics of Tumours of Hematopoietic and Lymphoid Tissues”, Lyon:IARC Press, pp.109 - 235 122 104 Zech L, Harglund V, Nilsson k et al (1976), “Characteristic chromosomal abnormalities in bodies and lymphoid cell lines from patients with Burkitt and non-Burkitt lymphoma”, Int J Cancer 17, pp 47 105 Zelenetz, A D (2003), “A clinical and scientific overview of tositumomab and iodine I-131 tositumomab”, Seminars in oncology 30, pp 22-30 123 PHỤ LỤC TIÊU CHUẨN CƠ SỞ VIỆN NĂNG LƢỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM NHÓM R Dƣợc chất phóng xạ 131 63I 03 - 01 I - RITUXIMAB VIỆN NGHIÊN CỨU Có hiệu lực từ: HẠT NHÂN Chế phẩm dung dịch thuốc tiêm có chứa kháng thể đơn dòng kháng CD20 rituximab gắn với đồng vị phóng xạ Iốt-131 [131I] dùng điều trị bệnh u lympho bào B ác tính khơng Hodgkin theo kỹ thuật Y học hạt nhân 1- YÊU CẦU KỸ THUẬT 1.1 Công thức điều chế 131 I-rituximab: Lƣợng vừa đủ để thu đƣợc dung dịch có hoạt độ phóng xạ nhƣ ghi nhãn NaCl 0,9 %: Lƣợng vừa đủ để thu đƣợc dung dịch tích nhƣ ghi nhãn 1.2 Chất lƣợng nguyên liệu Rituximab: Đạt tiêu chuẩn Dƣợc điển USP, hãng sản xuất Roche NaCl 0,9%: Đạt tiêu chuẩn DĐVN IV 131 Đạt Tiêu chuẩn sở 63I 02-01 Số đăng ký QLĐB-159-10 I: Dung dịch 131 I-rituximab chứa đồng vị phóng xạ [131I] đƣợc điều chế phƣơng pháp gắn phóng xạ phân tử kháng thể đơn dòng kháng CD20 với đồng vị phóng xạ 131 I Kháng thể đƣợc gắn với đồng vị phóng xạ 131 I môi trƣờng đệm phosphate pH 7,5 phƣơng pháp chloramin T iodogen Sản phẩm 131 I- rituximab đƣợc tách khỏi thành phần phƣơng pháp sắc ký lọc gel dùng Sephadex G-25 Phƣơng pháp sản xuất phải đảm bảo hoạt độ phóng xạ riêng 131 I-rituximab khoảng 0,022 - 0,037 GBq/mg [131I] phóng xạ có thời gian bán hủy 8,04 ngày, phát xạbeta (-) xạgamma () 1.3 Chất lƣợng thành phẩm 1.3.1 Tính chất Dung dịch suốt, không màu 1.3.2 pH pH chế phẩm 7,0 - 7,5 1.3.3 Định tính Chế phẩm phải cho phép thử định tính 131I-rituximab 1.3.4 Độ tinh khiết hạt nhân phóng xạ Hoạt độ phóng xạ đồng vị [131I] phải 99,9% trở lên Hoạt độ đồng vị [133I], [135I] đồng vị khác (nếu có) khơng đƣợc vƣợt q 0,1% so với tổng hoạt độ phóng xạ chế phẩm đem thử 1.3.5 Độ tinh khiết hố phóng xạ Hoạt độ phóng xạ phức [131I-rituximab] không dƣới 95,0% 1.3.6 Định lƣợng hoạt độ phóng xạ Tại thời điểm (ngày, giờ) ghi nhãn chế phẩm phải có hoạt độ phóng xạ [ 131Irituximab] khoảng 90,0 - 110,0% so với hoạt độ phóng xạ ghi nhãn 1.3.7Độ vơ khuẩn Chế phẩm phải đạt yêu cầu tiêu độ vô khuẩn theo DĐVN IV, phụ lục 13.7 1.3.8 Nội độc tố vi khuẩn Giới hạn nồng độ nội độc tố vi khuẩn 175/V (EU/mL), với V liều tối đa dùng cho ngƣời (tính theo ml) Theo DĐVN IV, phụ lục 13.2 2- PHƢƠNG PHÁP THỬ 2.1 Tính chất Kiểm tra cảm quan, chế phẩm phải đạt yêu cầu nêu 2.2 pH Tiến hành thử theo DĐVN IV, phụ lục 6.2 2.3 Định tính Thử kháng thể đơn dòng gắn phóng xạ 131 I-rituximab phƣơng pháp kiểm tra phản ứng miễn dịch, cho sản phẩm gắn với lƣợng thừa kháng nguyên CD20, phản ứng đƣợc ủ thời gian giờ, tách phức kháng nguyên kháng thể cách ly tâm, sau đo đếm phức tính phần trăm gắn Kết cho phản ứng hoạt tính khoảng 50% đạt Dùng phổ kế xạgamma (Gamma Ray Spectrometer), Canberra-GC-30197500SL (Mỹ) để ghi phổ xạgamma chế phẩm Phổ xạgamma thu đƣợc phải giống với phổ dung dịch [131I] chuẩn Các hạt photon gamma [131I] có lƣợng 0,364 MeV 2.4 Độ tinh khiết hạt nhân phóng xạ Dùng phổ kế xạgamma, Canberra-GC-3019-7500SL (Mỹ) xác định hoạt độ phóng xạ [131I], [133I], [135I] đồng vị phóng xạ khác có [131I] có thời gian bán hủy 8,04 ngày, phát xạgamma có lƣợng 0,364MeV [133I] có thời gian bán hủy 20,8 giờ, phát xạgamma có lƣợng 0,53 0,875 MeV [135I] có thời gian bán hủy 6,55 giờ, phát xạgamma có lƣợng 0,527 MeV, 1,132 MeV 1,260 MeV Hoạt độ phóng xạ 131 I-rituximab so với tổng hoạt độ phóng xạ chế phẩm đem thử phải 99,9% trở lên, hoạt độ phóng xạ đồng vị [ 133I], [135I] hạt nhân phóng xạ khác (nếu có) khơng đƣợc vƣợt q 0,1% so với tổng hoạt độ phóng xạ chế phẩm đem thử 2.5 Độ tinh khiết hố phóng xạ Dùng phƣơng pháp sắc ký lớp mỏng TLC sắc ký nhanh TCC theo điều kiện nhƣ sau: - Giấy sắc ký: TLC (Thin Layer Chromatography) - Hệ dung môi khai triển: Methanol : NaCl 0,9% = 85 : 15 - Kiểu sắc ký: phƣơng pháp sắc ký dƣới lên - Cách tiến hành: Dùng băng giấy sắc ký ITLC, kích thƣớc 10 x 100 mm, lấy l (~5 Ci) dung dịch 131 I-rituximab cần kiểm tra chấm vào vị trí cách 15 mm từ đầu dƣới băng ITLC để khô Cho băng giấy vào bình sắc ký chứa hỗn hợp dung mơi Khi dung môi di chuyển đến centimet thứ kể từ điểm chấm dung dịch, lấy băng giấy scan máy Bioscan thiết bị phóng xạ tự chụp Cyclone, tính phần trăm phức hợp 131 I-rituximab hệ số lƣu theo giá trị Rf nhƣ sau: I131 : 0,8 - 1,0 I-rituximab : 0,1 - 0,2 Tính tỉ lệ hoạt độ phóng xạ vùng tƣơng ứng với hợp chất iốt theo công thức sau: % hoạt độ phóng xạ = (A0/Atot) x 100 A0 - hoạt độ phóng xạ dạng ion có Rf tƣơng ứng Atot - hoạt độ phóng xạ tổng cộng Tỉ lệ hoạt độ phóng xạ 131I-rituximab không thấp 95,0% Phƣơng pháp sắc ký nhanh (TCC): Chấm µl dung dịch mẫu sản phẩm lên băng giấy sắc ký TCC, BIODEX, Mỹ mã số giấy cần dùng 150-771 Quá trình sắc ký đƣợc thực cách nhúng băng giấy chấm mẫu vào buồng sắc ký chứa dung dịch NaCl 0,9% Sắc ký nhanh đƣợc thực vòng 1-2 phút Phần 131 I tự di chuyển miền số băng giấy (Rf = 0,9 - 1), phần phức kháng thể 131 I-rituximab nằm điểm gốc (Rf = 0).Tỉ lệ hoạt độ phóng xạ 131 I-rituximab khơng thấp 95,0% 2.6 Định lƣợng hoạt độ phóng xạ để ghi nhãn Đo hoạt độ phóng xạ chế phẩm máy Dose Calibrator Capintec-CRC-127R Căn vào thời gian bán rã [131I] 8,04 ngày, tính hoạt độ phóng xạ chế phẩm thời điểm ghi nhãn theo công thức sau: A0= At x e0,003591.t A0 : Hoạt độ Iod [131I] thời điểm ghi nhãn (mCi) At : Hoạt độ thời điểm đo (mCi) t : Khoảng thời gian thời điểm ghi nhãn thời điểm đo tính giờ, giá trị âm (nếu thời điểm đo sớm thời điểm ghi nhãn) dƣơng (nếu thời điểm đo sau thời điểm ghi nhãn) e : Cơ số logarit tự nhiên có giá trị 2,71828 Chế phẩm phải có hoạt độ phóng xạ [131I] nằm khoảng 90,0 - 110,0% so với hoạt độ phóng xạ ghi nhãn 2.7 Thử vô khuẩn Thử theo DĐVN IV, phụ lục 13.7 phƣơng pháp cấy thuốc trực tiếp vào môi trƣờng thioglicolat ủ nhiệt độ 30 - 350C, môi trƣờng Soybean Casein digest (SCD) ủ nhiệt độ 20 - 250C, quan sát kết thời gian 14 ngày 2.8 Nội độc tố vi khuẩn Thử phƣơng pháp tạo gel theo DĐVN IV, phụ lục 13.2 3- ĐÓNG GÓI - BẢO QUẢN - HẠN DÙNG - Chế phẩm 131I-rituximab đƣợc chứa lọ pennicillin, để bình chì bảo vệ xạ theo quy định Quốc gia An toàn xạ - Nhãn quy định dƣợc chất phóng xạ - Bảo quản nhiệt độ từ - 80C - Hạn sử dụng: không 15 ngày, kề từ ngày sản xuất ...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguyễn Thị Thu “NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ, PHÂN BỐ SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG GẮN VỚI TẾ BÀO UNG THƢ CỦA PHỨC HỢP MIỄN DỊCH PHÓNG XẠ... tiến sĩ Nghiên cứu điều chế, phân bố sinh học khả gắn với tế bào ung thƣ củaphức hợp miễn dịch phóng xạ1 31Irituximab” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu tài liệu luận án trung thực... pháp nghiên cứu 34 2.2.1 Nghiên cứu điều chế phức miễn dịch phóng xạ 131I- rituximab 34 2.2.2 Kiểm tra chất lƣợng phức hợp 131I- rituximab 38 2.2.3 Đánh giá khả gắn với tế bào ung
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu điều chế, phân bố sinh học và khả năng gắn với tế bào ung thư của phức hợp miễn dịch phóng xạ 131i rituximab , Nghiên cứu điều chế, phân bố sinh học và khả năng gắn với tế bào ung thư của phức hợp miễn dịch phóng xạ 131i rituximab

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay