De cuong on tap Bao Che

6 17 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 16:41

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP Câu Phát biểu sau “Sai” hỗn dịch: A Hỗn dịch tiêm dạng lý tưởng trường hợp cần kéo dài tác dụng B Hỗn dịch thuốc chứa hoạt chất rắn không tan, dạng hạt nhỏ phân tán chất dẫn C Hỗn dịch gọi huyền phù, huyền trọc D Hỗn dịch hệ phân tán đồng thể Câu Chất sau “có” thành phần hỗn dịch thuốc: A Chất nhũ hóa B Chất gây thấm C Chất đệm pH D Chất trung gian hòa tan Câu Chất sau khơng có thành phần hỗn dịch thuốc: A Chất gây thấm hay gây treo B Chất làm C Chất làm thơm D Chất trung gian hòa tan Câu Trong hỗn dịch thuốc, dược chất tồn dạng: A Lỏng B Lỏng, rắn C Rắn D Bán rắn Câu Chất sau dùng điều chế hỗn dịch: A Chất gây thấm B Chất đẳng trương hóa C Chất nhũ hóa D Chất chống oxy hóa Câu Gơm Arabic làm chất nhũ hóa thường dùng: A Trong nhũ tương uống, tiêm B Trong nhũ tương uống C Trong nhũ tương tiêm D Trong nhũ tương dùng Câu Các chất diện hoạt sau dùng cho nhũ tương kiểu D/N: A Xà phòng natri, Span B Xà phòng natri, Tween C Xà phòng calci, Span D Xà phòng calci, Tween Câu Các chất diện hoạt sau dùng cho nhũ tương kiểu N/D: A Xà phòng natri, Span B Xà phòng natri, Tween C Xà phòng calci, Span D Xà phòng calci, Tween Câu PEG xếp vào nhóm: A Chất nhũ hóa thiên nhiên B Chất diện hoạt C Chất nhũ hóa ổn định D Các chất nhũ hóa rắn dạng hạt nhỏ Câu 10 Đặc điểm Bentonit, Talc: A Là chất nhũ hóa rắng dạng hạt nhỏ B Tan nước C Tan dầu D A B Câu 11 Nhũ tương Dầu/Nước để tiêm tĩnh mạch phải có kích thước hạt nhũ A Nhỏ hồng cầu có tỉ lệ Dầu thích hợp B Lớn hồng cầu C Lớn phải loãng D Nhỏ phải đậm đặc Câu 12 Khi điều chế hỗn dịch phương pháp phân tán học, giai đoạn quan trọng nhất: A Nghiền khô B Nghiền ướt C Phối hợp chất gây thấm D Phân tán vào chất dẫn Câu 13 Trạng thái cảm quan thường có hỗn dịch thô là: A Trong suốt, không màu B Trong suốt, có màu C Đục, có lắng cặn D Trong suốt trắng đục Câu 14 Nhũ tương hệ gồm: A Chất rắn hòa tan chất lỏng B Chất lỏng hòa tan chất lỏng C Chất lỏng hòa tan chất lỏng khác dạng hạt nhỏ D Tất sai Câu 15 Ý sau với nhũ tương thuốc: A Chứa hai chất lỏng đồng tan với B Chứa hai chất rắn hòa tan với C Chứa hai chất lỏng phân tán vào nhờ chất gây thấm D Tất sai Câu 16 Ý sau với nhũ tương thuốc: A Chứa hai chất lỏng đồng tan với B Chứa hai chất rắn hòa tan với C Chứa hai chất lỏng không đồng tan phân tán vào nhờ chất nhũ hóa D Chứa hai chất lỏng phân tán vào nhờ chất gây thấm Câu 17 Đối với nhũ tương thuốc, ý sau không đúng: A Chứa tướng lỏng D N đồng tan B Ở dạng nhũ tương N/D hay D/N C Có thể tiêm tĩnh mạch dạng D/N D Có thể điều chế thuốc mỡ, thuốc đạn dạng nhũ tương Câu 18 Chất nhũ hóa sau tan dầu tạo nhũ tương kiểu N/D A Lanolin, sáp ong B Gôm Arabic C Gôm adragant D Gelatin Câu 19 Chất sau đâu chất nhũ hóa tổng hợp: A Span B Tween C Thạch D A B Câu 20 Yếu tố sau ảnh hưởng đến bền vững nhũ tương: A Hệ số tỷ trọng tướng B Nồng độ tướng phân tán C Kích thước tiểu phân phân tán nhỏ D Tất Câu 21 Kiểu nhũ tương hình thành do: A Phương pháp điều chế B Bản chất dược chất C Bản chất chất nhũ hóa D Tất Câu 22 Điều chế nhũ tương tốt cần phải: A Chọn chất nhũ hóa phương pháp nhũ hóa thích hợp B Nồng độ tướng phân tán môi trường phân tán phải tương xứng C Điều chế nhiệt độ thích hợp D Tất Câu 23 Vai trò chất nhũ hóa nhũ tương thuốc: A Giúp dược chất hòa tan tốt chất dẫn B Giúp ổn định dược chất C Giúp tướng lỏng không đồng tan phân tán đồng với D A B Câu 24 Dùng chất nhũ hóa thân dầu tạo dạng nhũ tương sau đây: A Nhũ tương N/D B Nhũ tương D/N C Nhũ tương D/D D Nhũ tương N/N Câu 25 Đặc điểm sau nhũ tương thuốc đúng: A Là hệ phân tán vi dị thể tạo tướng lỏng không đồng tan vào B Phải lắc trước dùng C Có thành phần bàn dầu, nước, chất nhũ hóa D Tất Câu 26 Đặc điểm sau nhũ tương D/N đúng: A Pha dầu pha liên tục B Pha dầu pha phân tán C Chất nhũ hóa dùng thuộc nhóm thân dầu D Pha dầu mơi trường phân tán Câu 27 Nhũ tương kiểu D/N có nghĩa là: A Môi trường phân tán nước B Môi trường phân tán dầu C Dầu pha ngoại D Nước pha nội Câu 28 Khi phối hợp dầu thầu dầu với nước cất chế phẩm thuộc dạng sau đây: A Dung dịch B Hỗn dịch C Nhũ dịch D Dầu thuốc Câu 29 Khi xảy tương kỵ hai chất lỏng không đồng tan gây tượng phân lớp, cách khắc phục là: A Để riêng chất B Thêm dung môi C Tránh phối hợp chúng với chất điện giải D Bào chế dạng nhũ tương Câu 30 Khi xảy tương kỵ hai chất lỏng không đồng tan gây tượng phân lớp, cách khắc phục là: A Bào chế dạng nhũ tương B Thay đổi dung môi C Tránh phối hợp chúng với chất điện giải D A B Câu 31 Nhãn thành phẩm dạng bào chế ln có chữ “Lắc kỹ trước dùng”: A Hỗn dịch B Hỗn dịch, dung dịch C Hỗn dịch, nhũ tương D Dung dịch, nhũ tương Câu 32 Khi điều chế hỗn dịch phương pháp ngưng kết, cần lưu ý: A Hòa tan dược chất thành dung dịch thật loãng B Phối hợp dung kịch dược chất dung dịch dược chất với chất dẫn phải từ từ C Vừa phối hợp vừa phải phân tán nhanh dược chất chất dẫn D Tất Câu 33 Pha liên tục gọi là: A Pha nội B Pha ngoại C Pha phân tán D A C Câu 34 Chất diện hoạt thường dùng làm chất nhũ hóa gây thấm có tác dụng: A Làm dược chất dễ hấp thu B Làm giảm sức căng bề mặt C Làm tăng độ nhớt môi trường phân tán D Làm giảm độ nhớt môi trường phân tán Câu 35 CHỌN CÂU SAI Phương pháp xác định kiểu nhũ tương: A Phương pháp pha loãng B Phương pháp đo độ dẫn điện C Phương pháp nhuộm màu D Phương pháp kết tụ Chọn Đúng (Đ) Sai (S) Điều chế hỗn dịch thuốc phương pháp phân tán học: giai đoạn nghiền khô quan trọng Khi dược chất không bền vững chất dẫn, thường bào chế dạng bột hay cốm để pha hỗn dịch Hỗn dịch thường không ổn định trình bảo quản Hỗn dịch thuốc cho tác dụng chỗ Sau pha chế hỗn dịch xong cần phải tiến hành lọc Trong trình điều chế hỗn dịch thuốc, giai đoạn nghiền khơ quan trọng Sau pha chế, hỗn dịch có tạp chất phải lọc để loại tạp chất Đối với chất lỏng không đồng tan, gây tượng phân lớp Có thể khác phục cách bào chế dạng hỗn dịch Nhũ tương hỗn dịch dạng thuốc thuộc hệ phân tán dị thể 10 Nhũ tương thuốc chế phẩm thường bền vững trình bảo quản 11 Nhũ tương thuốc bền chênh lệch tỷ trọng tướng lớn 12 Nhũ tương kiểu D/N dùng nhiều cách khác 13 Kiểu nhũ tương định phương pháp bào chế 14 Kiểu nhũ tương định chất dược chất 15 Chất nhũ hóa định kiểu nhũ tương ... chất dẫn Câu 13 Trạng thái cảm quan thường có hỗn dịch thơ là: A Trong suốt, khơng màu B Trong suốt, có màu C Đục, có lắng cặn D Trong suốt trắng đục Câu 14 Nhũ tương hệ gồm: A Chất rắn hòa tan chất... khơng ổn định q trình bảo quản Hỗn dịch thuốc cho tác dụng chỗ Sau pha chế hỗn dịch xong cần phải tiến hành lọc Trong trình điều chế hỗn dịch thuốc, giai đoạn nghiền khô quan trọng Sau pha chế, hỗn... thuốc đạn dạng nhũ tương Câu 18 Chất nhũ hóa sau tan dầu tạo nhũ tương kiểu N/D A Lanolin, sáp ong B Gôm Arabic C Gôm adragant D Gelatin Câu 19 Chất sau đâu chất nhũ hóa tổng hợp: A Span B Tween
- Xem thêm -

Xem thêm: De cuong on tap Bao Che, De cuong on tap Bao Che

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay