SẢN XUẤT 1 2 – DICLOETAN từ ETYLEN

78 19 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 16:31

nội dung yêu cầu và số liệu ban đầu) Công suất phân xưởng: 250.000 tấn năm Thời gian làm việc của dây chuyền: 8000 giờ năm. Độ chuyển hóa của etylen: 95%. Độ chọn lọc của sản phẩm: 99.5% . Sản phẩm phụ: monocloetan, vinyclorua. 3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán Tổng quan lý thuyết về nguyên liệu và sản phẩm. Công nghệ sản xuất 1, 2 – dicloetan. Chọn thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất 1, 2 – dicloetan. Tính cân bằng vật chất và năng lượng, mô phỏng (nếu có) và kết luận. TẬP ĐỒN DẦU KHÍ VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC DẦU KHÍ VIỆT NAM KHOA DẦU KHÍ - // - ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐỀ TÀI: SẢN XUẤT 1, DICLOETAN TỪ ETYLEN Sinh viên thực hiện: Lê Hồng Nam 03PPR110014 Trương Khơi Ngun 03PPR110016 Cao Thị Thu Trang 03PPR110026 Chuyên ngành Lọc Hóa Dầu Lớp: K3LHD Khóa : 2013-2018 Người hướng dẫn: TS Đàm Thị Thanh Hải Bà Rịa - Vũng Tàu, 2017 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DẦU KHÍ VIỆT NAM CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự - Hạnh phúc KHOA DẦU KHÍ NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN MƠN HỌC Họ tên sinh viên: Lê Hoàng Nam 03PPR110014 Trương Khôi Nguyên 03PPR110016 Cao Thị Thu Trang 03PPR110026 Lớp: K3 Lọc Hóa Dầu Khóa: III Đồ án: Sản xuất 1, dicloetan từ etylen Nhiệm vụ (nội dung yêu cầu số liệu ban đầu) - Công suất phân xưởng: 250.000 / năm - Thời gian làm việc dây chuyền: 8000 / năm - Độ chuyển hóa etylen: 95% - Độ chọn lọc sản phẩm: 99.5% - Sản phẩm phụ: monocloetan, vinyclorua Nội dung phần thuyết minh tính tốn - Tổng quan lý thuyết nguyên liệu sản phẩm - Công nghệ sản xuất 1, dicloetan - Chọn thuyết minh quy trình cơng nghệ sản xuất 1, dicloetan - Tính cân vật chất lượng, mơ (nếu có) kết luận Các vẽ (loại kích thước vẽ): Gồm 01 vẽ A1- quy trình cơng nghệ Ngày giao đồ án: Ngày hoàn thành đồ án: Ngày bảo vệ: Bà Rịa, ngày… tháng… năm 2017 CHỦ NHIỆM BỘ MÔN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TS BÙI THU HOÀI ĐÀM THỊ THANH HẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC DẦU KHÍ VIỆT NAM CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự - Hạnh phúc KHOA DẦU KHÍ PHIẾU NHẬN XÉT ĐỒ ÁN MƠN HỌC Tên đồ án: Sản xuất 1, - dicloetan Họ tên sinh viên: Lê Hồng Nam 03PPR110014 Trương Khơi Ngun 03PPR110016 Cao Thị Thu Trang 03PPR110026 Lớp: K3 Lọc Hóa Dầu Khóa: III Họ tên người phản biện: I PHẦN NHẬN XÉT: 1) Về hình thức kết cấu ĐAMH: 2) Về nội dung: 2.1 Nhận xét phần tổng quan tài liệu: 2.2 Nhận xét phương pháp nghiên cứu: 2.3 Nhận xét kết đạt được: 2.4 Nhận xét phần kết luận: 2.5 Những thiếu sót tồn ĐAMH: (Đề nghị Quý Thầy Cô ghi chi tiết chuyển cho Bộ môn) Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày tháng NGƯỜI PHẢN BIỆN năm 2017 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DẦU KHÍ VIỆT NAM CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự - Hạnh phúc KHOA DẦU KHÍ PHIẾU NHẬN XÉT ĐỒ ÁN MƠN HỌC (Mẫu dành cho GVHD) Tên đồ án: Sản xuất 1, - dicloetan Họ tên sinh viên: Lê Hồng Nam 03PPR110014 Trương Khơi Ngun 03PPR110016 Cao Thị Thu Trang 03PPR110026 Lớp: K3 Lọc Hóa Dầu Khóa: III Họ tên GVHD: Đàm Thị Thanh Hải Nhận xét tinh thần thái độ làm việc nghiên cứu SV Nhận xét kết quả: Những tồn có: Bà Rịa, ngày tháng năm 2017 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ĐÀM THỊ THANH HẢI MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU i BẢNG KÍ HIỆU ii BẢNG VIẾT TẮT iii DANH MỤC HÌNH ẢNH iv DANH MỤC BẢNG BIỂU v CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan nguyên liệu 1.1.1 Clo 1 1.1.1 Tính chất vật lý 1.1.1.2 Tính chất hóa học 1.1.1.3 Điều chế Clo 1.1.1.4 Ứng dụng 1.1.1.5 Những nguy hại Clo 1.1.2 Etylen 1.1.2.1 Tính chất vật lý 1.1.2.2 Tính chất hóa học 1.1.2.3 Điều chế etylen 1.1.2.4 Ứng dụng 1.2 Tổng quan sản phẩm 1,2 - dicloetan 1.2.1 Tính chất vật lý 1.2.2 Tính chất hóa học 1.2.3 Ứng dụng 1.2.4 An toàn, tồn trữ vận chuyển 10 1.3 Công nghệ sản xuất EDC 11 1.3.1 Công nghệ sản xuất EDC trực tiếp 11 1.3.1.1 Cơ chế 11 1.3.1.2 Xúc tác 12 1.3.1.3 Công nghệ sản xuất EDC trực tiếp pha lỏng 13 1.3.1.4 Công nghệ sản xuất EDC trực tiếp pha 15 1.3.3 Cơng nghệ oxy clo hóa 16 1.3.3.1 Cơ chế 16 1.3.3.2 Xúc tác 17 1.3.3.3 Công nghệ với thiết bị tầng cố định 18 1.3.3.4 Công nghệ với thiết bị phản ứng tầng sôi 19 1.3.3 So sánh lựa chọn phương pháp sản suất 21 1.4 Thuyết minh quy trình cơng nghệ 24 1.4.1 Sơ đồ công nghệ 24 1.4.2 Mô tả sơ đồ công nghệ 25 CHƯƠNG 2: TÍNH TỐN CÂN BẰNG VẬT CHẤT 26 2.1 Các phản ứng xảy thiết bị clo hóa 26 2.2 Xác định suất làm việc 26 2.3 Tính tốn cân vật chất 28 2.3.1 Tính tốn cân vật chất thiết bị phản ứng (1) 28 2.3.1.1 Tính lượng etylen vào thiết bị phản ứng 28 2.3.1.2 Lượng clo cho vào 29 2.3.1.3 Dòng tuần hồn trở lại thiết bị phản ứng (1) dòng thiết bị phản ứng thứ cấp chứa xúc tác 30 2.3.2 Cân vật chất thiết bị phản ứng thứ cấp (3) 32 2.3.3 Cân vật chất tháp tách lỏng khí (2) 34 2.3.4 Cân vật chất thiết bị ổn định (5) 36 2.3.5 Cân vật chất thiết bị rửa lắng (7), thiết bị tách EDC/H2O (9) tách H2O/ EDC (10) 37 2.3.5.1 Thiết bị chưng cất đẳng phí (10) 37 2.3.5.2 Thiết bị tách H2O / EDC (7) 38 2.3.5.3 Thiết bị trung hòa NH3 (8) 40 2.3.5.4 Thiết bị tách EDC / H2O (9) 41 2.3.6 Cân vật chất tháp chưng EDC (11) 43 CHƯƠNG 3: TÍNH TỐN CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG 45 3.1 Thông số 45 3.2 Hiệu ứng nhiệt phản ứng xảy 45 3.3 Tính cân nhiệt lượng cho trình 47 3.3.1 Cân nhiệt lượng thiết bị phản ứng sơ cấp (1): 47 3.3.1.1 Nhiệt lượng dòng vật chất mang vào thiết bị phản ứng sơ cấp (1) 48 3.3.1.2 Nhiệt lượng dòng vật chất mang khỏi thiết bị phản ứng 50 3.3.1.3 Nhiệt lượng cần làm mát 51 3.3.2 Cân nhiệt lượng phản ứng thứ cấp (3) 52 3.3.3 Nhiệt lượng làm mát cho dòng sản phẩm đáy từ (2) 54 3.3.4 Cân nhiệt lượng thiết bị tách EDC/nước (9) 56 3.3.5 Cân nhiệt lượng thiết bị chưng cất đẳng phí (10) 58 3.3.6 Cân nhiệt lượng tháp tách EDC (11) 60 KẾT LUẬN 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 LỜI CẢM ƠN 65 LỜI NÓI ĐẦU Dicloetan (EDC) hợp chất hữu quan trọng công nghệ tổng hợp hữu hóa dầu EDC ứng dụng rộng rãi làm dung mơi (trong q trình chiết tách, khử dầu mỡ, ), chất tẩy rửa công nghiệp, chất làm kim loại EDC thêm vào xăng chất chống tạo muội cho nhiên liệu Đặc biệt, EDC nguyên liệu trung gian sản xuất vinyl clorua monomer (VCM) monomer quan trọng để tổng hợp poly vinyl clorua (PVC) có ứng dụng rộng rãi ngành công nghiệp khác xây dựng, dân dụng, dệt may, kỹ thuật điện, vô tuyến viễn thông, giao thông vận tải, kỹ thuật ô tô, … Công nghệ tổng hợp EDC quan tâm phát triển Vì vậy, việc thiết kế phân xưởng sản xuất EDC với suất chất lượng EDC cao để đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày tăng cao việc làm cần thiết Công nghệ sản xuất EDC xuất phát từ hai phương pháp clo hóa trực tiếp etylen (ở pha lỏng pha khí tương ứng với trình xảy nhiệt độ thấp nhiệt độ cao) oxy clo hóa etylen Ngày nay, hai phương pháp cải tiến nâng cấp nhiều Dây chuyền sản xuất EDC thường kết hợp với dây chuyền sản xuất vinyl clorua để tận dụng lượng HCl sinh từ trình sản xuất vinyl clorua Trong đồ án này, nhóm tác giả xin trình bày thiết kế phân xưởng sản xuất EDC theo phương pháp clo hóa trực tiếp etylen nhiệt độ thấp i BẢNG KÍ HIỆU Đại lượng Kí hiệu Đơn vị Lưu lượng G kmol/h (kg/h) Nhiệt độ T Áp suất P atm bar Công suất P tấn/năm Nhiệt dung riêng Cp kJ/kmol.K Enthalpy ∆H kJ/kmol Entropy ∆S kJ/K Nhiệt lượng nguyên liệu mang vào Qvào kJ/h Nhiệt lượng sinh từ phản ứng Qpư kJ/h Nhiệt lượng dòng sản phẩm mang khỏi Qra kJ/h Nhiệt lượng trao đổi với thiết bị làm mát Qlm kJ/h Nhiệt lượng thất mơi trường Qtt kJ/h Nhiệt lượng reboiler Qreb kJ/h ii C–K MCE 6,66 0,019 HCl 8,20 0,023 Tổng 354,77 1,000 Nhiệt dung riêng tử cấu theo nhiệt độ tính theo cơng thức (*) bảng 3.1 Tại nhiệt độ đầu , ta có: Ta có: 3.3.1.3 Nhiệt lượng cần làm mát Cân nhiệt lượng: Bảng 3.3.1.5 Bảng cân nhiệt lượng thiết bị phản ứng sơ cấp (1) Nhiệt lượng (kJ/h) Thành phần Nhiệt lượng dòng vật chất mang vào: + Nhiệt lượng dòng khí etylene kỹ thuật Clo 51 + Nhiệt lượng dòng tuần hồn mang vào thiết bị phản ứng sơ cấp Tổng nhiệt lượng mang vào Nhiệt lượng sinh từ phản ứng (1), (2), (3) Tổng nhiệt lượng tỏa 64,518.106 Nhiệt lượng dòng vật chất mang khỏi thiết bị phản ứng Nhiệt lượng tổn thất Nhiệt lượng cần làm mát Tổng nhiệt lượng thu vào 64,52.106 3.3.2 Cân nhiệt lượng phản ứng thứ cấp (3) Etylen dư, EDC, VCM, MCE, HCl 353K Etylen, EDC, VCM, MCE 353K 353K Clo EDC, HCl 353K Hình Các dòng vật chất thiết bị phản ứng thứ cấp (3) Trong đó: - nhiệt lượng dòng hỗn hợp khí đem vào (1) 52 - - - nhiệt lượng sinh từ phản ứng nhiệt lượng dòng sản phẩm mang khỏi (3) nhiệt lượng trao đổi với thiết bị làm mát đặt (3) nhiệt lượng thất mơi trường, giả sử 5% tổng lượng nhiệt Cân nhiệt lượng thiết bị phản ứng thứ cấp (3) tính tương tự thiết bị phản ứng (1) Trong trình tính tốn có bỏ qua nhiệt lượng mang vào thiết bị (3) dòng khí etylene, VCM, MCE clo kỹ thuật nhiệt lượng mang thiết bị (3) dòng etylene dư sau phản ứng, HCl sinh Điều lý giải lưu lượng dòng vật chất kể nhỏ, cộng với nhiệt độ dòng vật chất vào thiết bị (3) 353K nên trao đổi nhiệt hay biến thiên nhiệt lượng không đáng kể so với nhiệt lượng sinh từ phản ứng tạo EDC nhiệt lượng mang dòng EDC tuần hồn thiết bị phản ứng (1) Ngồi ra, nhiệt tổn thất thiết bị 5% nhiệt lượng tỏa từ phản ứng Ta có: Nhiệt lượng tỏa từ phản ứng (1), (2) Nhiệt lượng tổn thất môi trường thiết bị phản ứng thứ cấp: 53 Nhiệt lượng dòng EDC tuần hồn mang khỏi thiết bị (3): Nhiệt lượng cần lấy khỏi thiết bị phản ứng thứ cấp: (kJ/h) Bảng 3.3.2 Bảng cân nhiệt lượng thiết bị phản ứng thứ cấp (3) Thành phần Nhiệt lượng (kJ/h) Nhiệt lượng sinh từ phản ứng (1), (2), (3) Tổng nhiệt tỏa Nhiệt lượng tổn thất Nhiệt lượng dòng EDC tuần hồn Nhiệt lượng cần làm mát 1,89.103 Tổng nhiệt thu vào 3.3.3 Nhiệt lượng làm mát cho dòng sản phẩm đáy từ (2) Dòng sản phẩm đáy lấy từ thiết bị tách khí lỏng (2) sau làm mát đến 250C trước vào thiết bị (5) Trong đó: - nhiệt độ dòng vật chất mang khỏi thiết bị (2) , - lưu lượng dòng vất chất khỏi thiết bị (2) , 54 kmol/h - nhiệt dung riêng dòng vật chất khỏi thiết bị tách lỏng khí (2) Bảng 3.3.3.1 Bảng thành phần lưu lượng dòng khỏi thiết bị (2) Cấu tử Lưu lượng Thành phần (kmol/h) EDC 322,06 0,975 HCl 8,24 0,025 Tổng 330,3 1,000 Tại nhiệt độ đầu Ta có: Tại nhiệt độ đầu vào (5) Ta có: Nhiệt lượng cần làm mát cho dòng sản phẩm đáy từ thiết bị tách khí lỏng (2) : 55 Bảng 3.3.3.2 Bảng cân nhiệt lượng cho dòng vật chất từ thiết bị (2) Nhiệt lượng (kJ/h) Thành phần Nhiệt lượng dòng vật chất từ thiết bị (2) Tổng nhiệt lượng tỏa Nhiệt lượng dòng vật chất vào thiết bị (5) Nhiệt lượng cần làm mát Tổng nhiệt lượng thu vào 15,70.106 3.3.4 Cân nhiệt lượng thiết bị tách EDC/nước (9) EDC, H2O (7) 298K EDC, HCl, H2O 298K EDC, H2O từ (10) Reb 298K 363K 1% EDC, H2O thải 363K Hình 3 Các dòng vật chất thiết bị rửa lắng (7), thiết bị tách EDC/H2O (9) tách H2O/ EDC (10) Dòng vào (9) dòng nước có lẫn EDC nhiệt độ 250C Gồm có dòng: dòng từ thiết bị rửa lắng có lẫn HCl, dòng từ thiết bị tách nước/EDC Dòng tuần hồn thiết bị rửa lắng (7) chứa EDC 250C Nên xem lượng EDC khơng có thay đổi nhiệt độ Nhiệt độ làm việc thiết bị (9) 900C 56 Bảng 3.3.4.1 Bảng thành phần dòng xét thiết bị (9) Cấu tử Lưu lượng (kmol/h) Nước EDCtt HCl Ta có phương trình cân nhiệt lượng cho thiết bị (9) Trong Nhiệt lượng tổn thất thiết bị (9) Nhiệt lượng cần cấp cho thiết bị reboiler thiết bị tách nước/EDC (9): +1,92.103 (kJ/h) (kJ/h) Nhiệt lượng tổn thất thiết bị (9): =0,23.106 (kJ/h) 57 Bảng 3.3.4.2 Bảng cân nhiệt lượng cho thiết bị tách EDC/nước (9) Thành phần Nhiệt lượng (kJ/mol) Nhiệt lượng nước thu vào (9) Nhiệt lượng lượng EDC thất thoát đáy (9) thu vào Nhiệt lượng HCl thu vào (9) Nhiệt lượng tổn thất thiết bị (9) Tổng nhiệt thu vào Nhiệt lượng cần cung cấp cho reboiler (9) Tổng nhiệt tỏa 3.3.5 Cân nhiệt lượng thiết bị chưng cất đẳng phí (10) EDC, H2O ( hỗn hợp đẳng phí) 298K EDC EDC, H2O 298K 10 344K 11 EDC, NH4Cl 344K Sản phẩm nặng Hình Dòng vật chất thiết bị tách H2O/ EDC (10) tháp chưng EDC (11) Bảng 3.3.5.1 Bảng thành phần dòng xét thiết bị (10) Cấu tử Lưu lượng (kmol/h) EDCđáy NH4Cl 58 Phương trình cân nhiệt lượng cho thiết bị (10) Vì nhiệt độ dòng tuần hồn khỏi thiết bị (10) nhiệt độ dòng vật chất vào thiết bị nên Nhiệt lượng cần cung cấp cho thiết bị Reboiler (10) xác định bởi: Trong đó: Và Nhiệt lượng Reboiler (10) là: Nhiệt lượng tổn thất thiết bị (10) 59 Bảng 3.3.5.2 Bảng cân nhiệt lượng cho thiết bị chưng cất đẳng phí (10) Thành phần Nhiệt lượng (kJ/h) Nhiệt lượng lượng EDC đáy (10) thu vào 2,65.106 Nhiệt lượng NH4Cl thu vào (10) Nhiệt lượng tổn thất thiết bị (10) Tổng nhiệt lượng thu vào Nhiệt lượng cần cung cấp cho reboiler (10) Tổng nhiệt lượng tỏa 3.3.6 Cân nhiệt lượng tháp tách EDC (11) EDC sản phẩm 357K 11 357K EDC, NH4Cl NH4Cl, EDC 357K 344K Hình Dòng vật chất thiết bị tháp chưng EDC (11) Nhiệt độ làm việc tháp chưng EDC 840C (hay 357K) Các dòng vật chất khỏi tháp nhiệt độ 840C 60 Bảng 3.3.6.1 Bảng thành phần dòng xét thiết bị (11) Cấu tử Lưu lượng (kmol/h) EDCvào EDCđỉnh EDCđáy NH4Cl Phương trình cân nhiệt tháp tách EDC (11) Trong Và Nhiệt lượng Reboiler (11) là: 61 Nhiệt lượng tổn thất thiết bị (11) Bảng 3.3.6.2 Bảng cân nhiệt lượng cho tháp tách EDC (11) Thành phần Nhiệt lượng (kJ/h) Nhiệt lượng lượng EDC vào (11) Nhiệt lượng cần cung cấp cho reboiler (10) Tổng nhiệt lượng tỏa 0,86.106 15,68.106 Nhiệt lượng lượng EDC đỉnh (11) Nhiệt lượng lượng EDC đáy (11) Nhiệt lượng NH4Cl thu vào (11) Nhiệt lượng tổn thất thiết bị (11) Tổng nhiệt lượng thu vào 62 15,68.106 KẾT LUẬN Sau ba tháng tìm tòi, tham khảo tài liệu với hướng dẫn tận tình Đàm Thị Thanh Hải giúp đỡ nhiệt tình thầy khoa lọc hóa dầu, đồ án sản xuất 1,2-dicloetan đạt thành công định Trong đồ án chúng em giải vấn đề sau: • Giới thiệu tính chất vật lý hóa học ứng dụng nguyên liệu clo, etylen sản phẩm EDC • Giới thiệu công nghệ sản xuất EDC giới • So sánh lựa chọn cơng nghệ thích hợp cho đồ án • Tính tốn cân vật chất cân lượng cho q trình • Đáp ứng yêu cầu công suất thu EDC 250.000 tấn/năm Tuy cơng nghệ clo hóa nhiệt độ thấp LTC có nhiều ưu điểm cơng nghệ tồn khơng khuyết điểm Đây cơng nghệ chưa phổ biến giới, với nguồn liệu thông số thiết kế, thông số vận hành không lưu hành rộng rãi nên để việc tính tốn thiết kế cơng nghệ xác bám sát với trình sản xuất thực tế khó khăn 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Đức Vân (2008), Hóa học vơ (Tập 1: Các nguyên tố phi kim), Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội [2] http://indochinagas.com.vn/khi-clo-cl2/ [3] http://vietq.vn/nguy-hai-tu-hoa-chat-clo-trong-nuoc-d33634.html [4] Đặng Như Tài Ngơ Thị Thuận (2011), Hóa hữu cơ, Nhà xuất giáo dục Việt Nam, Hà Nội [5]http://dophyvn.com/blogs/nong-nghiep/1000093512-ung-dung-etylen-trong-nongnghiep [6]Wiley-VCH-Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry-Wiley (2007) [7]https://www.ihs.com/products/ethylene-dichloride-chemical-economics handbook.html [8] Robert C Reid, John M Prausnitz and Thomas K Sherwood, McGraw-Hill (1977) The properties of gases and liquids, Third Edition [9] Trần Ngọc Công, Nguyễn Thị Minh Hiền Phạm Thanh Huyền, “Mô nghiên cứu công nghệ sản xuất EDC VCM từ ethylene”, Tạp chí dầu khí số -2012 64 LỜI CÁM ƠN Trong trình thực đồ án, chúng em nhận quan tâm, vấn tận tình Đàm Thị Thanh Hải giúp đỡ thầy cô mơn giúp chúng em hồn thành đồ án cách hoàn thiện Tuy cố gắng việc nghiên cứu thực đồ án, thời gian hiểu biết chúng em hạn chế nên đồ án dừng lại mức tính toán cân vật chất cân lượng Đồng thời, đồ án không tránh khỏi thiếu sót q trình thực nên chúng em mong nhận nhận xét góp ý từ thầy cô Chúng em xin chân thành cảm ơn! 65 ... 10 1. 3 Công nghệ sản xuất EDC 11 1. 3 .1 Công nghệ sản xuất EDC trực tiếp 11 1. 3 .1. 1 Cơ chế 11 1. 3 .1. 2 Xúc tác 12 1. 3 .1. 3 Công nghệ sản xuất EDC... 1. 1 .1. 4 Ứng dụng 1. 1 .1. 5 Những nguy hại Clo 1. 1 .2 Etylen 1. 1 .2 .1 Tính chất vật lý 1. 1 .2. 2 Tính chất hóa học 1. 1 .2. 3 Điều chế etylen. .. 1. 1 .2. 4 Ứng dụng 1. 2 Tổng quan sản phẩm 1, 2 - dicloetan 1. 2 .1 Tính chất vật lý 1. 2. 2 Tính chất hóa học 1. 2. 3 Ứng dụng 1. 2. 4 An
- Xem thêm -

Xem thêm: SẢN XUẤT 1 2 – DICLOETAN từ ETYLEN, SẢN XUẤT 1 2 – DICLOETAN từ ETYLEN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay