XÂY DỰNG QUY HOẠCH GIAO THÔNG VẬN TẢI Ý NGHĨA VÀ MỤC TIÊU QUAN HỆ GTVT

11 20 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 16:18

3/25/2013 C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> Ý NGHĨA VÀ MỤC TIÊU QH GTVT C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> Ý NGHĨA VÀ MỤC TIÊU QH GTVT KHÁI NIỆM VỀ QUY HOẠC H QUY HOẠC H LÀ GÌ? Quy hoạch trình xếp , bố trí nhằm đạt phát triển tương lai Bối cản h Thực Tầm nhìn Tương lai Giải pháp Chính sách Đán h giá, giám sát Thực thi Quy hoạch trình dựa yếu tố nhằm đườn g để đạt nhữn g kết mong muốn tương lai… C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> Ý NGHĨA VÀ MỤC TIÊU QH GTVT C1 BẢN CHẤT CỦA QUÁ TRÌNH QUY HOẠC H XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> Ý NGHĨA VÀ MỤC TIÊU QH GTVT QUY HOẠC H LÀ MỘT QUY TRÌNH Quy trình quy hoạch: Chính sách Lập quy hoạch - Xác đònh mục tiêu – kết - Xác đònh vấn đề khó khăn - Phát triển chiến lược, lập kế hoạch nhằm đạt mục tiêu Thực – giám sát - Thực chiến lược, giát sát quản lý dựa tiêu chí xác đònh Đánh giá - Thử nghiệm đánh giá Đây nhóm hoạt động tuỳ chọn Giúp đỡ nhà quy hoạch thực công việc có sở Mỗi giai đoạn đe àu có tương tác với The cyclical planning process (Field and MacGregor, 1987) C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> Ý NGHĨA VÀ MỤC TIÊU QH GTVT QUY HOẠC H KHÔNG GIAN VÀ QUY HOẠC H GTVT C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> Ý NGHĨA VÀ MỤC TIÊU QH GTVT TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA QUY HOẠC H 3/25/2013 C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> Ý NGHĨA VÀ MỤC TIÊU QH GTVT C1 ĐỘ RỘNG VÀ CHIỀU SÂU CỦA QUY HOAÏC H C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> Ý NGHĨA VÀ MỤC TIÊU QH GTVT XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> Ý NGHĨA VÀ MỤC TIÊU QH GTVT HỆ THỐNG MỤC TIÊU CỦA QUẢN LÝ GIAO THÔNG ĐÔ THỊ 10 C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GTVT 11 QUY HOẠC H GIAO THÔNG – TRANSPORTATION PLANNING HỆ THỐNG MỤC TIÊU CỦA QUẢN LÝ GIAO THÔNG ĐÔ THỊ - Đầu tư mạng lưới - Phối hợp tăng hiệu SD đất - Gia tăng tiêu - Các giải pháp QH gia tăng quy mô mạng lưới - Phát triển đầu tư phương tiện - Chính sách gia tăng GTCC, hạn chế PTCN - Sử dụng đất, cấu trúc đô thò QH Giao thông - Giải pháp quy hoạch - Chính sách – đònh hướng phát triển - Chính sách biện pháp kinh tế C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GTVT 12 C1 Quản lý & Tổ chức - Thiết kế đô thò - Công cụ quản lý - Giải pháp ngắn hạn XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GTVT CHÍNH SÁCH ( POLICY), QUY HOẠCH (PLANNING) VÀ CHIẾN LƯC (STRATEGY) KHÁI NIỆM CỤ THỂ CỦA CHÍNH SÁCH + Chiến lược phát triển đònh hướn g quy hoạch cấp vó mô + Chính sách yếu tố đònh hướng quản lý + Chính sách vừa bao hàm ý nghóa quy hoạch bao hàm ý nghóa quản lý việc thực quy hoạch + Chính sách công cụ việc lập kế hoạch, quy hoạch, quản lý quy hoạch thực thi quy hoạch + Chính sách đảm bảo việc thực thi có ý nghóa quan trọn g việc phát triển quốc gia, vùn g lãn h thổ, đô thò đòa phương + Chính sách thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước + Chính sách có tính đa cấp , đa ngành + Chính sách trình + Trên thực tế sách nhiều cấp quản lý chí thuộc phạm vi tư nhân Đònh hướng Thực thi 13 Chính sách 3/25/2013 C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GTVT 14 C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GTVT 15 CHÍNH SÁCH CÓ TÍNH ĐA NGÀN H - ĐA CẤP CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CHỦ YẾU LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Phạm vi sách quản lý nhà nước + Quản lý nhà nước (Governance) + Xây dựn g sách + Các quy đònh, thể chế, khung pháp lý, + Các côn g cụ quy hoạch thực thi quy hoạch + Quy trình quy hoạch, giám sát đán h giá thực quy hoạch + Các nguồn lực tham gia vào trình quy hoạch + Quy đònh Sự tham gia vào lónh vực quy hoạch, thực thi quản lý… + C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GTVT + Chính sách quy hoạch khái niệm gắn liền cũn g có tính chất đa ngàn h + Chính sách có nhiều cấp độ, cấp độ bao hàm nhữn g quy đònh cho cấp thấp + Chính sách trình 16 C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GTVT 17 CHÍNH SÁC H GIAO THÔNG ĐÔ THỊ + Là lónh vực sách phát triển đô thò + Chính sách giao thông đô thò có phạm vi từ vó mô đến vi mô + Chính sách giao thông đô thò bao gồm số yếu tố: - Đònh hướn g quy hoạch phát triển giao thông - Nhu cầu giao thôn g đô thò việc đáp ứn g nhu cầu giao thôn g đô thò, quy luật hệ thốn g mạn g lưới - Quản lý nhu cầu giao thôn g - Vai trò bên tham gia vào sách phát triển giao thôn g đô thò - Cân đối lợi ích bên tham gia - Nguồn lực phát triển giao thôn g - Côn g cụ quy hoạch côn g cụ quản lý - C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GTVT CHÍNH SÁC H GIAO THÔNG ĐÔ THỊ 18 C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GTVT CHÍNH SÁC H GIAO THÔNG ĐÔ THỊ Là lónh vực sách phát triển đô thò Phạm vi quản lý tầm ản h hưởn g - Chòu đònh thể chế tró luật pháp - Chính sách giao thôn g đô thò có phạm vi từ vó mô đến vi mô - Thời hạn phạm vi sách tùy thuộc theo từn g cấp quản lý - Chính sách giao thôn g đô thò bao gồm: chiến lược dài hạn biện pháp ngắn hạn - Chính sách giao thôn g đô thò đònh đònh hướn g chiến lược giao thôn g đô thò, giải pháp quy hoạch đô thò - Gắn liền với quản lý nhà nước - Chòu tác độn g qua lại với sách khác phát triển đô thò, đặc biệt: Chính sách đất đai, Tài đô thò, sách lao độn g,… 19 3/25/2013 C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GTVT 20 C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GTVT 21 QUAN ĐIỂM CHÍNH SÁC H CHÍNH SÁC H GIAO THÔNG ĐÔ THỊ QUY LUẬT CUNG CẦU C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GTVT 22 C1 QUAN ĐIỂM CHÍNH SÁC H XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GTVT 23 QUAN ĐIỂM CHÍNH SÁC H CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘN G CHÍNH SÁCH C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GTVT CHÍNH SÁC H SỬ DỤNG ĐẤT 24 C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GTVT 25 CHÍNH SÁC H TÀI CHÍNH 3/25/2013 C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GTVT 26 CHÍNH SÁC H PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GTVT C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GTVT CẤU TRÚC TỔ CHỨC QUẢN LÝ – CHÍNH SÁC H 27 CHÍNH SÁC H PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 28 C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GTVT 29 CHÍNH SÁC H ĐA PHƯƠNG TIỆN CÔNG CỤ QUY HOẠC H VÀ GIẢI PHÁP C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GTVT 30 C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> NỘI DUNG & TRÌNH TỰ 31 QUÁ TRÌNH LẬP QUY HOẠC H 3/25/2013 C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> NỘI DUNG & TRÌNH TỰ 32 C1 CÁC BÊN HỮU QUAN THAM GIA QUY HOẠC H C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> NỘI DUNG & TRÌNH TỰ XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> NỘI DUNG & TRÌNH TỰ 33 PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ QUY HOẠC H 34 C1 KHUNG TIÊU CHUẨN, XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> NỘI DUNG & TRÌNH TỰ XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> NỘI DUNG & TRÌNH TỰ 35 ĐÁNH GIÁ TÌNH HUỐNG 36 C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI 37 XÁC ĐỊNH THIẾU HỤT, THÁC H THỨC VÀ CƠ HOÄI 3/25/2013 C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> NỘI DUNG & TRÌNH TỰ 38 XÁC ĐỊNH PHƯƠNG ÁN QUY HOAÏC H C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> NỘI DUNG & TRÌNH TỰ C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> P/ÁNQH & ĐÁNH GIÁ P/ÁN PHƯƠNG ÁN GIAO THÔNG VẬN TẢI 39 XÂY DỰNG CÁC PHƯƠNG ÁN QUY HOẠC H 40 C1 GIẢI PHÁP GIAO THÔNG VẬN TẢI C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> NỘI DUNG & TRÌNH TỰ XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> NỘI DUNG & TRÌNH TỰ 41 GIẢI PHÁP GIAO THÔNG VẬN TẢI 42 C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> P/ÁNQH & ĐÁNH GIÁ P/ÁN 43 KẾT CẤU CỦA PHƯƠNG ÁN 3/25/2013 C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> P/ÁNQH & ĐÁNH GIÁ P/ÁN 44 C1 CÁC THÀNH PHẦN CỦA PHƯƠNG ÁN C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> P/ÁNQH & ĐÁNH GIÁ P/ÁN XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> P/ÁNQH & ĐÁNH GIÁ P/ÁN MÔ HÌNH XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN GTVT 45 CẤU THÀNH MỘT TRẠNG THÁI CỦA HỆ THỐNG GTVT 46 C1 MÔ HÌNH XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN GTVT C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> P/ÁNQH & ĐÁNH GIÁ P/ÁN XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> P/ÁNQH & ĐÁNH GIÁ P/ÁN 47 MÔ HÌNH XÂY DỰNG PHƯƠNG AÙN GTVT 48 C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> P/ÁNQH & ĐÁNH GIÁ P/ÁN 49 TÍNH CHỦ QUAN TRONG QUÁ TRÌNH LẬP QUY HOẠC H 3/25/2013 C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> P/ÁNQH & ĐÁNH GIÁ P/ÁN 50 C1 SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN?! C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> P/ÁNQH & ĐÁNH GIÁ P/ÁN XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> P/ÁNQH & ĐÁNH GIÁ P/ÁN CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 51 ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ 52 C1 ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> P/ÁNQH & ĐÁNH GIÁ P/ÁN XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> P/ÁNQH & ĐÁNH GIÁ P/ÁN 53 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 54 C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> P/ÁNQH & ĐÁNH GIÁ P/ÁN 55 MÔ HÌNH PHÂN TÍCH LI ÍCH / KHẢ NĂNG THỰC HIEÄN 3/25/2013 C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> P/ÁNQH & ĐÁNH GIÁ P/ÁN 56 C1 MÔ HÌNH PHÂN TÍCH LI ÍCH / KHẢ NĂNG THỰC HIỆN C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> P/ÁNQH & ĐÁNH GIÁ P/ÁN XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> P/ÁNQH & ĐÁNH GIÁ P/ÁN MÔ HÌNH PHÂN TÍCH LI ÍCH / KHẢ NĂNG THỰC HIỆN 57 MÔ HÌNH PHÂN TÍCH LI ÍCH / KHẢ NĂNG THỰC HIỆN 58 C1 MÔ HÌNH PHÂN TÍCH LI ÍCH / KHẢ NĂNG THỰC HIỆN C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> P/ÁNQH & ĐÁNH GIÁ P/ÁN XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> P/ÁNQH & ĐÁNH GIÁ P/ÁN 59 MÔ HÌNH PHÂN TÍCH LI ÍCH / KHẢ NĂNG THỰC HIỆN 60 C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> TRIỂN KHAI QUY HOẠCH 61 THỰC HIỆN QUY HOẠC H GIAO THÔNG VẬN TẢI 10 3/25/2013 C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> TRIỂN KHAI QUY HOẠCH 62 C1 THỰC HIỆN QUY HOẠC H GIAO THÔNG VẬN TẢI C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> TRIỂN KHAI QUY HOẠCH XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> TRIỂN KHAI QUY HOẠCH 63 THỰC HIỆN QUY HOẠC H GIAO THÔNG VẬN TẢI 64 KIỂM SOÁT TÁC ĐỘNG CỦA QUY HOẠC H C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> TRIỂN KHAI QUY HOẠCH C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> TRIỂN KHAI QUY HOẠCH 65 KIỂM SOÁT TÁC ĐỘNG CỦA QUY HOẠC H 66 KIỂM SOÁT TÁC ĐỘNG CỦA QUY HOẠC H 11 ... XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> Ý NGHĨA VÀ MỤC TIÊU QH GTVT C1 ĐỘ RỘNG VÀ CHIỀU SÂU CỦA QUY HOẠC H C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> Ý NGHĨA VÀ MỤC TIÊU QH GTVT XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> Ý NGHĨA VÀ MỤC... DỰNG PHƯƠNG ÁN GTVT C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> P/ÁNQH & ĐÁNH GIÁ P/ÁN XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> P/ÁNQH & ĐÁNH GIÁ P/ÁN 47 MÔ HÌNH XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN GTVT 48 C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> P/ÁNQH... KHAI QUY HOẠCH XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> TRIỂN KHAI QUY HOẠCH 63 THỰC HIỆN QUY HOẠC H GIAO THÔNG VẬN TẢI 64 KIỂM SOÁT TÁC ĐỘNG CỦA QUY HOẠC H C1 XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT >> TRIỂN KHAI QUY HOẠCH
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG QUY HOẠCH GIAO THÔNG VẬN TẢI Ý NGHĨA VÀ MỤC TIÊU QUAN HỆ GTVT, XÂY DỰNG QUY HOẠCH GIAO THÔNG VẬN TẢI Ý NGHĨA VÀ MỤC TIÊU QUAN HỆ GTVT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay