TRỌN BỘ CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH ĐƯỜNG part 3

8 13 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 16:18

TRƯờNG ĐạI HọC XÂY DựNG MặT TRờI SáNG RựC ĐằNG ĐÔNG KHOA CầU ĐƯờNG Là TRAI XÂY DựNG NHƯ ÔNG MặT TRờI CÂU HỏI BảO Vệ Đồ áN THIếT Kế CÔNG TRìNH NềN MặT ĐƯờNG Câu1: Khi kiểm tra ổn định? Huyc3c4: Có nhiều tợng ổn định nh trợt taluy, sụt lở, trợt lở, đờng phải đảm bảo ổn định toàn khối, tức không đợc phép xảy tợng Các vị trí cần kiểm toán ổn định mái dốc đợc quy định cụ thể mục 3.2 22TCN 171-87 Trong phạm vi đồ án xét đến ổn định trợt taluy, đờng đào sâu đắp cao (trên 12m) => trọng lợng khối lợt lớn, đờng đắp đất yếu ta luy đào đất yếu => tiêu lý kém, kiểm toán ổn định nh xét đến học, thực tế phải xem xét đến nguyên nhân khác gây bất lợi nh địa chất, thủy văn, khí hậu phức tạp, vùng có động đất Câu 2: Thành phần tan công thức xác định h/s ổn định K ý nghĩa gì? Huyc3c4: Trong công thức xác định h/s ổn định K đờng góc nội ma sát đất đáy mặt trợt qua, tan hệ số ma sát vị trí mặt trợt Câu 3: So sánh phơng pháp Fellenius Bishop? Huyc3c4: (nên vẽ hình) - Giống nhau: Đều giả thiết khối đất taluy ổn định trợt theo mặt trợt trụ tròn, phân khối trợt thành mảnh kiểm toán ổn định theo công thức: i=n ∑ M giu i K= i =1 i=n ∑ M truot i i =1 - Kh¸c nhau: + Fellenius: Giả thiết khối trợt trợt lúc nên mảnh trợt lực ngang tác dụng lên + Bishop: Mỗi mảnh trợt có xét thêm lực ngang Ei +1 Ei tác dụng từ hai phía mảnh trợt mà không quan tâm tới vị trí điểm đặt lực ngang đó, thành phần lực ngang không trực tiếp gây mômen với tâm trợt O, nhiên lại xuất thành phần lực N i Ti Câu 4: Không xét đến p/a phân kỳ có đợc không? Huyc3c4: Có thể không xét đến phơng án phân kỳ bỏi vì: Phơng án đầu t phân kỳ phần phơng án đầu t tập trung, đợc đa để so sánh hiệu kinh tế phơng án đầu t Đầu t phân kỳ dựa vào kết cấu áo đờng xác định đợc theo phơng án đầu t tập trung để xét đến việc chia trình xây dựng k/c áo đờng thành giai đoạn, cho trình cờng độ k/c áo đờng đáp ứng đợc nhu cầu tăng dần theo cờng độ xe thời điểm thích hợp Việc có đầu t phân kỳ đợc không định việc có xét đến phơng án phân kỳ Nguyễn Văn Huy fb.com/huy.ks9x TRƯờNG ĐạI HọC XÂY DựNG MặT TRờI SáNG RựC ĐằNG ĐÔNG KHOA CầU ĐƯờNG Là TRAI XÂY DựNG NHƯ ÔNG MặT TRờI đầu từ không Hình thức đầu t phụ thuộc vào yêu cầu khả đáp ứng vốn chủ đầu t, phụ thuộc vào ý nghĩa tầm quan trọng tuyến đờng Câu 5: Kiểm toán gồm gì, ý nghĩa vị trị kiểm toán? Huyc3c4: - Dựa vào tợng phá hoại kết cấu áo đờng => việc tính toán thiết kế kết cấu áo đờng mềm phải đợc kiểm toán theo trạng thái giới hạn là: độ võng giới hạn, giới hạn trợt đất lớp vật liệu dính, điều kiện chịu kéo uốn - ý nghĩa vị trí kiểm toán: (nên vẽ hình ra) + Giới hạn trợt: Đảm bảo k/c áo đờng không phát sinh biến dạng dẻo kết cấu áo đờng chủ yếu làm việc giai đoạn đoàn hồi Vị trí kiểm toán (trên bề mặt) đất lớp vật liệu dính nh sỏi, cát, cấp phối thiên nhiên,Các lớp móng đá dăm, đất gia cố chất liên kết vô cơ, thờng không kiểm tra điều kiện chúng có cờng độ chống cắt lớn + Giới hạn kéo uốn: Đảm bảo không phá hoại cấu trúc vật liệu dẫn ®Õn ph¸t sinh vÕt nøt øng suÊt sinh áo đờng bị võng dới tác dụng tải trọng Vị trí kiểm toán dới đáy lớp vật liệu có tính toàn khối, vật liệu toàn khối chịu uốn + Giới hạn võng đàn hồi (biến dạng thẳng đứng): Độ võng k/c áo đờng dới tác dụng tải trọng xe không đợc vợt độ võng cho phép nhằm giảm biên độ giao động thẳng đứng vật liệu k/c áo đờng gây tác dụng tải trọng trùng phùng (xe đến võng xuống, xe hồi phục) => hạn chế phát triển tợng mỏi => tăng cờng độ k/c áo đờng Ngoài biến dạng thẳng đứng lớn làm ứng suất cắt ứng suất uốn trạng thái lại lớn Kiểm toán võng kiểm toán độ võng kết cấu áo đờng nên vị trí riêng, nhiên độ võng thực tế đợc xác định bề mặt áo đờng Câu 6: Đờng cấp phối loại VL cong hay thẳng, sao? Nhìn vào làm để biết vật liệu có đạt yêu cầu hay ko? Huyc3c4: - Đờng cấp phối loại vật liệu đờng cong Tại dải phân bố kích thớc hạt cấp phối lớn, kích thớc hạt lớn hạt bé gấp hàng ngàn lần, để biểu diễn quan hệ thành phần kích thớc hạt cách dễ dàng ngời ta dùng hệ trục tọa độ bán logarit Mặt khác cấp phối hạt dùng làm vật liệu k/c áo đờng có thành phần tuân thủ nguyên lý cấp phối liên tục Vậy đờng cấp phối hạn đờng logarit => đờng cong Tuy nhiên thí nghiệm xác định thành phần hạt đầy đủ hết cỡ hạt mà đợc xác định theo số lợng hạn chế lỗ sàng => bị gián đoạn => đờng cấp phối thực tế vẽ dạng đờng gãy khúc vị trí mắt sàng - Dựa vào đờng cấp phối giới hạn min, max xác định từ tiêu chuẩn áp dụng xác định đợc cấp phối đạt yêu cầu thuộc khoảng cho phép Nguyễn Văn Huy fb.com/huy.ks9x TRƯờNG ĐạI HọC XÂY DựNG MặT TRờI SáNG RựC ĐằNG ĐÔNG KHOA CầU ĐƯờNG Là TRAI XÂY DựNG NHƯ ÔNG MặT TRờI Câu 7: Lớp móng dùng CP dăm loại 2, lớp dới dùng CP dăm loại đợc ko? Huyc3c4: Không đợc! Tại vì: - Trong đồ án, mặt đờng loại cấp cao A1, theo 22TCN 334-06 lớp móng dùng CPĐD loại - Theo biểu đồ phân bố ứng suất k/c áo đờng (nên vẽ hình) lớp chịu ứng suất lớn hơn, xuống sâu ứng suất giảm, lớp móng cần có cờng độ cao lớp móng dới để đảm tính kinh tế - kỹ thuật (tận dụng đợc khả làm việc vật liệu) Tuy nhiên gần ngời ta có ®Ị cËp ®Õn vƯc bè trÝ k/c ¸o ®−êng theo k/c ngợc nhng nghiên cứu phân tích kỹ nên cha đợc áp dụng Câu 8: Thí nghiệm Los Angeles gì? cách tiến hành thí nghiệm nh nào? xác định đc qua đấy? Huyc3c4: - Thí nghiệm Los Angeles thí nghiệm xác định tổn thất khối lợng hạt cốt liệu bị va đập mài mòn thùng quay (máy Los Angeles) đựng mẫu cốt liệu bi thép, tính phần trăm khối lợng - Cách tiến hành thí nghiệm: Mẫu cốt liệu có khối lợng ban đầu m đảm bảo yêu cầu quy định đợc cho vào máy viên bi thép Cho máy quay 500 vòng với tốc độ 30-33 vòng/phút Sau lấy vật liệu khỏi máy sàng sàng 1.7mm, phần cốt liệu lại sàng 1.7mm đợc rửa sạch, sấy đến khối lợng không đổi cân xác đến 1g đợc m1 Độ hao mòn va đập phần lọt sàng 1.7mm đợc tính theo công thức: H m = m m1 100 m Câu 9: Giá trị Ne Ntt khác đâu chúng dùng để làm gì? Huyc3c4: - Ne số trục xe tiêu chuẩn tích lũy suốt thời hạn thiết kế (trong đồ án 15 năm xe) Ntt số trục xe tính toán xe ngày đêm đợc quy đổi trục tiêu chuẩn - Trong đồ án Ne đợc dùng để xác định bề dầy tối thiểu tầng mặt cấp cao A1 Ntt đợc dùng để xác định môđun đàn hồi yêu cầu k/c ao đờng Eyc Câu 10: Trong kiểm tra ổn định c xác định vị trí nào? Huyc3c4: c đợc xác định đáy mảnh trợt mặt trợt, mặt trợt qua lớp đất lấy c lớp đất Câu 11: Tại phải làm móng rộng mặt đờng (đờng BTXM)? Huyc3c4: Để thuận lợi cho công tác ván khuôn trình thi công phải làm móng rộng mặt đờng phía 30cm dùng công nghệ thi công đơn giản, bên 65cm sử dụng công nghệ ván khuôn trợt Câu 12: Xác định W, c, , ,? Huyc3c4: Nguyễn Văn Huy fb.com/huy.ks9x TRƯờNG ĐạI HọC XÂY DựNG MặT TRờI SáNG RựC ĐằNG ĐÔNG KHOA CầU ĐƯờNG Là TRAI XÂY DựNG NHƯ ÔNG MặT TRờI - W: Độ ẩm đất lợng nớc chứa đất so với khối lợng đất khô, xác đinh theo thí nghiệm xác định độ ẩm phòng thÝ nghiÖm TCVN 4196:1995 W= m1 − m2 100 m2 m1: Khối lợng đất ớt ban đầu m2: Khối lợng ®Êt kh« sau sÊy - c, ϕ : Lùc dính đơn vị góc nội ma sát đất đợc xác định theo thí nghiệm xác định sức chống cắt phòng thí nghiệm máy cắt phẳng TCVN 4199:1995 + ứng với cấp tải trọng tính ®−ỵc: τ = Q P ,σ = F F P, Q, F: lần lợt lực pháp tuyến, lực tiếp tuyến diện tích mặt cắt + Vẽ biểu đồ quan hệ từ kết thí nghiệm + Từ biểu đồ biểu thức quan hệ = tan + c xác định đợc c - : Khối lợng riêng đất khối lợng đơn vị thể tích phần hạt cứng, khô tuyệt đối, xếp chặt khít không lỗ rỗng Xác định theo TCVN 4195:1995 = mh Vh mh, Vh: Lần lợt khối lợng hạt thể tích hạt mẫu Câu 13: Tại lại dùng mặt BTN hạt mịn? Dùng BTN hạt thô có đợc không? Huyc3c4: Dùng BTN hạt mịn cho lớp mặt vì: Khi xe chạy đờng, hạt cốt liệu lớn dễ bị bong tróc tác dụng bánh xe, điều dẫn đến phá hoại lớp mặt, tăng độ gồ ghề, ảnh hởng đến môi trờng Do theo 22TCN 211-06 22TCN 249-1998 lớp mặt đợc dùng BTN hạt mịn BTN hạt trung mà không đợc dùng BTN hạt thô Mặt khác lớp mặt dùng BTN hạt thô cờng độ thấp Câu 14: Khe co, khe dãn, khe dọc có tác dụng gì? Huyc3c4: - Khe co khe dãn có tác dụng đảm bảo BTXM đợc co dãn tự do, không phát sinh øng st tÊm bÞ kiỊm chÕ n vång nhiƯt Thanh trun lùc khe co vµ khe d·n có tác dụng truyền lực từ sang tải trọng gần mép Do khe dãn điểm yếu k/c ao đờng cứng, phá hoại chủ yếu xuất vị trí khe dãn, có nhiều biện pháp cấu tạo nhng với khe dãn khoảng 2.5cm khó để đảm bảo không xảy phá hoại, phá hoại nớc mặt thấm xuống khe Vì tiêu chuẩn (áp dụng đồ án) bố trí khe dãn vị trí chuyển tiếp k/c áo đờng mềm k/c áo đờng cứng vị trí tiếp giáp với cầu, ứng suất nhiệt đợc tính toán đầy đủ để đủ chịu đợc - Khe dọc có tác dụng phân theo chiều ngang, bề rộng vệt rải >4.5m phải thiÕt kÕ khe däc, th−êng dïng khe däc gi¶, khe dọc nằm tim đờng có tác dụng phân chia đờng thành có độ dốc ngang đổ vỊ phÝa th× cÊu tao khe däc ngõng thi Nguyễn Văn Huy fb.com/huy.ks9x TRƯờNG ĐạI HọC XÂY DựNG MặT TRờI SáNG RựC ĐằNG ĐÔNG KHOA CầU ĐƯờNG Là TRAI XÂY DựNG NHƯ ÔNG MặT TRờI công Thanh liên kết khe dọc có tác dụng giữ BTXM liên kết với không dịch chuyển lề Câu 15: Trình tự tính toán k/c áo đờng mềm? Huyc3c4: Số liệu đầu vào: Tiêu chuẩn áp dụng, thành phần dòng xe năm 15, hệ số tăng xe, tiêu lý đất nền, vật liệu dự kiến làm k/c áo đờng, đơn giá VLXD địa phơng Tính toán số trục xe quy đổi trơc tiªu chn → TÝnh sè trơc xe tiªu chn Ntt Tính số trục xe tiêu chuẩn tích lũy thời hạn tính toán Ne Dự kiến dùng loại tầng mặt (dùng tầng mặt cấp cao A1) Từ Ne tra bảng đợc bề dày tối thiểu hmin tầng mặt cấp cao A1, từ chọn chiều dày tầng mặt h hmin, chọn lớp tầng mặt Từ số trục tính toán Ntt tra đợc Eyc Xác định Ech từ Eyc Xác định đợc môđun đàn hồi chung tầng móng đất phạm vi tác dụng Ech2 Đa phơng án móng, tính toán chọn bề dày thích hợp lớp tầng móng, so sánh giá thành phơng án móng để chọn phơng án tốt # Kiểm toán kết cấu áo đờng theo trạng thái giới hạn Từ phơng án đầu t tập trung đa phơng án đầu t phân kỳ xác định Eyc so sánh với Ech.m phơng án tập trung để chọn thời gian giai đoạn đầu t chọn kết cấu áo đờng cho giai đoạn Kiểm toán kết cấu áo đờng giai đoạn So sánh phơng án đầu t tập trung phơng án đầu t phân kỳ để chọn hình thức đầu t Đa yêu cầu vật liệu làm kết cấu áo đờng Câu 16: Xác định đờng cong cÊp phèi nh− thÕ nµo? Huyc3c4: MÉu vËt liƯu đợc sàng sàng tiêu chuẩn có kích thớc mắt sàng nh quy định quy trình áp dụng loại vật liệu Tính tỷ lệ lọt sàng theo phần trăm khối lợng mẫu mang thí nghiệm ứng với kích thớc mắt sàng Từ tỷ lệ lọt sàng ứng với đờng kính mắt sàng, biểu diễn quan hệ lên hệ trục tọa độ bán logarit, trục thể tỷ lệ phần trăm lọt sàng, trục thể kích thớc mắt sàng theo tỷ lệ logarit Nối điểm quan hệ tỷ lệ lọt sàng kích cỡ mắt sàng lại ta đợc đờng cấp phối hạt mẫu vật liệu có dạng đờng cong Câu 17: Hệ số ổn định đờng gì? Nếu đờng không ổn định làm nào? Huyc3c4: - Hệ số ổn định đờng K hệ số dùng để đánh giá mức độ ổn định toàn khối đờng giả sử đờng bị trợt theo mặt trợt giả định K đợc xác định từ tỷ số thành phần ngăn cản trợt thành phần gây trợt Hệ số ổn định cho phép có giá trị tùy vào phơng pháp kiểm toán trợt nhng K lớn - Nếu đờng không ổn định phải dùng biện pháp gia cố đợc trình bày 22TCN 171-87 cụ thể nh làm tờng chắn, làm bệ phản áp, cọc ghìm, đất có cốt, phun vữa, hạn chế chiều cao mái dốc, đánh cấp Bên cạnh xem xét đến giải pháp ngăn cản nớc mặt, nớc ngầm, tác dụng đến đờng Nguyễn Văn Huy fb.com/huy.ks9x TRƯờNG ĐạI HọC XÂY DựNG MặT TRờI SáNG RựC ĐằNG ĐÔNG KHOA CầU ĐƯờNG Là TRAI XÂY DựNG NHƯ ÔNG MặT TRờI Câu 18: Trị số CBR gì? Phơng pháp xác đinh? Huyc3c4: - CBR đặc trng cho biến dạng đất vật liệu, tỷ số (tính phần trăm) áp lực nén đầu xuyên gây lớp vật liệu thử nghiệm áp lực nén gây lớp vật liệu tiêu chuẩn ứng với chiều sâu xuyên quy định - Trị số CBR xác định phòng thí nghiệm theo 22TCN 332-06 trờng theo TCVN 8821:2011 phơng pháp thí nghiệm giống nhau, với thí nghiệm trờng kết trị số CBR đại diện cho lớp đất trờng dày 1520cm điều kiện không bão hòa nớc, với thí nghiệm phòng mẫu thí nghiệm đợc chế bị trạng thái độ chặt độ ẩm thùc tÕ thi c«ng bé khu«n D = 152mm, h = 178mm, mÉu ®óc cao 117mm → Mang mÉu khuôn ngâm vào nớc ngày đêm để đạt trạng thái ẩm bất lợi Đem ép lún với ép kiểu Pistong có đờng kính D = 5cm, tốc độ ép 1.24mm/phút đầu Pistong lún vào mẫu 2.54cm 5.08cm đọc trị số áp lực tơng ứng với trị số biên dạng Kết tính đợc trị số CBR: CBR= p 100% p0 p: áp lực tơng ứng với biến dạng lún vào mẫu pistong p0: áp lực tiêu chuẩn ứng với vật liệu chuẩn, với biến dạng 2.54cm 5.08cm lần lợt p0 = 70.3 kG/cm2 p0 = 105.5 kG/cm2 Th−êng dïng trÞ sè CBR øng với biến dạng 2.54cm chọn trị số CBR lớn trị số tính đợc Câu 19: Độ kim lún gì? Phơng pháp xác định? Huyc3c4: - Độ kim lún tiêu đánh giá độ quánh (nhớt) bitum, độ quánh nhựa đờng ảnh hởng nhiều đến tính chất học hỗn hợp BTN, định công nghệ chế tạo thi công, độ quánh nhựa đờng phụ thuộc vào hàm lợng nhóm cấu tạo nhiệt độ môi trờng, hàm lợng nhóm atfan tăng lên hàm lợng nhóm chất dầu giảm độ quánh nhựa đờng tăng lên, nhiệt độ môi trờng tăng cao nhóm chất nhựa bị chảy lỏng nên độ quánh nhựa đờng giảm xuống - Phơng pháp xác định độ kim lún đợc trình bày cụ thể 22TCN 63 - 84 Dùng máy đo độ kim lún với kim tiêu chuẩn trọng lợng 100g, đờng kính 1mm Kim đợc cho rơi tự vào mẫu nhiệt độ 250C giây Độ kim lún kí hiệu P, đo độ (1 độ 0.1mm) Trị số P nhỏ độ quánh nhựa đờng cao Câu 20: Tại đá dăm lại có giới hạn chảy, số dẻo? Huyc3c4: Theo TCVN 4197:1995 phơng pháp xác định giới hạn dẻo giới hạn chảy phòng thí nghiệm áp dụng cho loại đất không gắn kết chứa phần lớn hạt có kích thớc nhỏ 1mm có giới hạn dẻo Trong thành phần cấp phối đá dăm có Nguyễn Văn Huy fb.com/huy.ks9x TRƯờNG ĐạI HọC XÂY DựNG MặT TRờI SáNG RựC ĐằNG ĐÔNG KHOA CầU ĐƯờNG Là TRAI XÂY DựNG NHƯ ÔNG MặT TRờI cỡ hạt nhỏ 1mm có tính dẻo Theo 22TCN 334-06 Giới hạn dẻo giới hạn chảy đợc xác định thí nghiệm TCVN 4197:1995 với thành phần hạt lọt qua sàng 0.425mm, đá dăm có giới hạn chảy, giới hạn dẻo, số dẻo Câu 21: Độ chặt K gì? Cách xác định? Huyc3c4: Độ chặt K hay hệ số đầm nén K đại lợng đặc trng cho mức độ đợc nén chặt ®Êt γ K= ktt 100% γ k max γ ktt : Khối lợng thể tích khô thực tế mẫu đợc nén chặt trờng, bao gồm hạt cỡ hạt tiêu chuẩn, g/cm3 kmax : Khối lợng thể tích khô lớn loại đất nhng đợc nén chặt điều kiện tiêu chuẩn (xét đến ảnh hởng hạt cỡ), g/cm3 - Phơng pháp xác định trình bày cụ thể 22TCN 346-06 Để xác định ktt vị trí thí nghiệm đào hố với kích thớc quy định 22TCN 346-06 Lấy toàn vật liệu lên xác định đợc khối lợng tự nhiên độ ẩm vật liệu Rót lợng cát chuẩn có khối lợng thể tích xác định trớc vào hố để tính thể tích hố đào Từ khối lợng tự nhiên, độ ẩm vật liệu thể tích hố đào tính đợc ktt Xác định max tơng tự nh ktt đợc trình bày 22TCN 333-06 với thông số khối lợng mẫu, độ ẩm thể tích mẫu đợc xác định phòng thí nghiệm Câu 22: Đá dăm loại 1, đá dăm loại gì? Huyc3c4: Theo 22TCN 334-06 - Cấp phối đá dăm loại I cấp phối cốt liệu khoáng mà tất cỡ hạt đợc nghiền từ đá nguyên khai - Cấp phối đá dăm loại II cấp phối cốt liệu khoáng đợc nghiền từ đá nguyên khai sỏi cuội, cỡ hạt 5% khối lợng mẫu Phải hạn chế hàm lợng hạt thoi dẹt bất lợi đến cấp phối hạt, hình dáng không đồng theo phơng rõ rệt nên tính chất hạt thoi dẹt không đồng theo phơng, lu lèn bị vỡ, bị gãy theo phơng ngang uốn nén phơng yếu nhiều so với phơng dọc hạt Vì hàm lợng hạt thoi dẹt ảnh hởng xấu đến cờng độ CPĐD, hạt bị vỡ làm thay đổi cấp phối ban đầu thiết kế Câu 24: Láng nhựa 2.5cm là nh nào? Mục đích để làm gì? Nguyễn Văn Huy fb.com/huy.ks9x TRƯờNG ĐạI HọC XÂY DựNG MặT TRờI SáNG RựC ĐằNG ĐÔNG KHOA CầU ĐƯờNG Là TRAI XÂY DựNG NHƯ ÔNG MặT TRờI Huyc3c4: Theo 22TCN 271-01 - Theo phơng án đầu t phân kỳ, giai đoạn năm đầu với lu lợng xe cha lớn nên dùng mặt đờng cấp cao A2 Mặt đờng cÊp cao A2 cã tÇng mãng gièng víi tÇng mãng phơng án đầu t tập trung, giai đoạn I cha làm tầng mặt lớp BTN mà láng lớp nhựa dày 2.5cm, lớp láng nhựa không tham gia chịu lực Láng nhựa lớp mà lớp đờng làm mới, láng nhựa lớp thực láng thêm lớp lớp nhựa đờng cũ cải tạo sửa chữa Thi công láng nhựa lớp thùc hiƯn c«ng viƯc cho líp, líp thùc giống với lớp Lớp đợc thi công theo trình tự: phun tới nhựa nóng rải đá dăm lu lèn thi công lớp - Mục đích việc láng nhựa để cải thiện độ phẳng, không để mặt đờng đá dăm rời rạc, nâng cao độ nhám, giảm độ hao mòn, đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trờng, tránh bong bật lớp đá dăm, ngăn chặn nớc thấm xuống nền, nâng cao chất lợng khai thác đờng đạt đợc loại mặt đờng A2 nh tính toán thiết kế Câu 25: BTN chặt, BTN rỗng gì? Tại dùng BTN chặt mà không dùng BTN rỗng? Huyc3c4: Theo 22TCN 249-98 - BTNC loại có độ rỗng d từ 3-6% thêt tích, thành phần hỗn hợp bắt buộc phải có bột khoáng BTNR loại có độ rỗng d từ lớn 6% đến 10% thể tích (độ rỗng d tổng thể tích tất bọt khí nhỏ nằm hạt cốt liệu đợc bọc nhựa hỗn hợp BTN đầm nén) - Vì đờng cấu tạo dạng đặc biệt để thấm thoát nớc nên mặt đờng BTN phải đảm bảo kín, không cho phép nớc nớc thấm xuống đờng Do lớp mặt bắt buộc phải dùng BTN chặt BTN rỗng thờng đợc ứng dụng thoát nớc cho đờng đô thị Nguyễn Văn Huy fb.com/huy.ks9x ... trọng tuyến đờng Câu 5: Kiểm toán gồm gì, ý nghĩa vị trị kiểm toán? Huyc3c4: - Dựa vào tợng phá hoại kết cấu áo đờng => việc tính toán thiết kế kết cấu áo đờng mềm phải đợc kiểm toán theo trạng... ktt đợc trình bày 22TCN 33 3-06 với thông số khối lợng mẫu, độ ẩm thể tích mẫu đợc xác định phòng thí nghiệm Câu 22: Đá dăm loại 1, đá dăm loại gì? Huyc3c4: Theo 22TCN 33 4-06 - Cấp phối đá dăm... Mẫu cốt liệu có khối lợng ban đầu m đảm bảo yêu cầu quy định đợc cho vào máy viên bi thép Cho máy quay 500 vòng với tốc độ 30 -33 vòng/phút Sau lấy vật liệu khỏi máy sàng sàng 1.7mm, phần cốt liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: TRỌN BỘ CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH ĐƯỜNG part 3, TRỌN BỘ CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH ĐƯỜNG part 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay