Quy định về nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý bảo trì đường bộ

3 5 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 16:16

CHÍNH PHỦ Số: 168/2003/NĐ-CP CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - o0o Hà Nội , Ngày 24 tháng 12 năm 2003 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Quy định nguồn tài quản lý, sử dụng nguồn tài cho quản lý, bảo trì đường CHÍNH PHỦ Căn Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn Luật Giao thông đường ngày 29 tháng năm 2001; Căn Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng12 năm 2002; Căn Pháp lệnh Phí lệ phí ngày 28 tháng năm 2001; Theo đề nghị Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, NGHỊ ĐỊNH: Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Nghị định quy định nguồn tài việc quản lý, sử dụng nguồn tài cho cơng tác quản lý, bảo trì đường Điều Các quan, tổ chức, cá nhân nước nước ngồi có hoạt động đóng góp để hình thành nguồn tài chính, quản lý sử dụng nguồn tài cho cơng tác quản lý, bảo trì đường phải tuân theo quy định Nghị định quy định pháp luật có liên quan Điều Nguồn tài cho quản lý, bảo trì đường phải bảo đảm đầy đủ ổn định để quản lý, trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, phục vụ giao thông đường thông suốt, an tồn, thuận lợi Nguồn tài cho quản lý, bảo trì đường sử dụng vào cơng việc, hoạt động có liên quan đến quản lý, bảo trì đường Điều Nguồn tài bảo đảm cho quản lý, bảo trì đường phân định sau : Nguồn tài cho quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ bố trí từ ngân sách trung ương nguồn vốn khác theo quy định pháp luật Nguồn tài cho quản lý, bảo trì đường thuộc hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã (gọi chung hệ thống đường địa phương) bố trí từ ngân sách địa phương từ nguồn vốn khác theo quy định pháp luật Nguồn tài cho quản lý, bảo trì đường chuyên dùng, đường đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm trình khai thác sử dụng theo quy định pháp luật Chương II NGUỒN TÀI CHÍNH CHO QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ Điều Nguồn tài (gọi tắt vốn) cho quản lý, bảo trì đường hình thành từ nguồn : Ngân sách nhà nước cấp Nguồn thu phí sử dụng đường Nguồn vốn chủ đầu tư đường kinh doanh Nguồn đóng góp huy động tổ chức, cá nhân Các nguồn vốn khác hợp pháp Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Tài xây dựng chế tạo vốn cho quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ, trình Thủ tướng Chính phủ định Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành chế tạo vốn cho quản lý, bảo trì hệ thống đường địa phương Điều Bố trí vốn hàng năm cho quản lý, bảo trì đường Hàng năm, vào yêu cầu quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ, Bộ Giao thơng vận tải xây dựng dự tốn chi phối hợp với Bộ Tài để bố trí vốn cho quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ; vào yêu cầu quản lý, bảo trì hệ thống đường địa phương, Sở Giao thông vận tải (Sở Giao thơng cơng chính) xây dựng dự tốn chi phối hợp với Sở Tài để bố trí vốn cho quản lý, bảo trì hệ thống đường địa phương theo quy định Luật Ngân sách Nhà nước Chương III QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN CHO QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ Điều Vốn cho quản lý, bảo trì đường sử dụng vào cơng việc sau : Hoạt động quản lý nhà nước phục vụ giao thông đường bộ, bao gồm : tổ chức theo dõi tình trạng kỹ thuật quản lý cơng trình đường bộ; tổ chức giao thơng đường bộ; kiểm tra, tra việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; hoạt động trạm kiểm tra tải trọng xe, trạm thu phí sử dụng đường bộ; hoạt động bến phà, cầu phao có số thu khơng đủ chi thường xuyên; bảo đảm vật tư, thiết bị, phương tiện dự phòng cho đảm bảo giao thơng đường bộ; hoạt động khác quản lý nhà nước phục vụ giao thơng đường Thủ tướng Chính phủ cho phép Cơng tác bảo trì đường bộ, bao gồm : a) Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ; b) Sửa chữa định kỳ (sửa chữa vừa sửa chữa lớn) đường bộ; c) Sửa chữa đột xuất đường bộ, khắc phục hậu thiên tai nguyên nhân khác Điều Kế hoạch sử dụng, cấp phát, tốn vốn cho quản lý, bảo trì đường Hàng năm, sở dự toán ngân sách cấp có thẩm quyền giao, Bộ Giao thơng vận tải phân bổ vốn quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ; Sở Giao thông vận tải (hoặc Sở Giao thơng cơng chính) phân bổ vốn quản lý, bảo trì hệ thống đường địa phương Việc quản lý, cấp phát, tốn vốn quản lý, bảo trì đường theo quy định hành Điều Công tác kiểm tra, tra, khen thưởng, xử lý vi phạm Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải (Sở Giao thơng cơng chính) có trách nhiệm phối hợp với quan tài cấp thực kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất việc tạo lập, quản lý, sử dụng vốn cho quản lý, bảo trì đường đơn vị liên quan Việc tra, khen thưởng xử lý vi phạm quản lý, sử dụng vốn cho quản lý, bảo trì đường thực theo quy định Luật Ngân sách Nhà nước Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 10 Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2004 Những quy định trước trái với Nghị định bãi bỏ Điều 11 Bộ Giao thơng vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài hướng dẫn thi hành Nghị định Điều 12 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ trưởng tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan đến cơng tác quản lý, bảo trì đường có trách nhiệm thi hành Nghị định / TM CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG (Đã ký) Phan Văn Khải ... phương theo quy định Luật Ngân sách Nhà nước Chương III QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN CHO QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ Điều Vốn cho quản lý, bảo trì đường sử dụng vào công việc sau : Hoạt động quản lý nhà nước... thác sử dụng theo quy định pháp luật Chương II NGUỒN TÀI CHÍNH CHO QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ Điều Nguồn tài (gọi tắt vốn) cho quản lý, bảo trì đường hình thành từ nguồn : Ngân sách nhà nước cấp Nguồn. .. tra định kỳ, kiểm tra đột xuất việc tạo lập, quản lý, sử dụng vốn cho quản lý, bảo trì đường đơn vị liên quan Việc tra, khen thưởng xử lý vi phạm quản lý, sử dụng vốn cho quản lý, bảo trì đường
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy định về nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý bảo trì đường bộ, Quy định về nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý bảo trì đường bộ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay