Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền theo pháp luật môi trường việt nam tóm tắt luận án

26 10 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 15:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUÂT TP HỒ CHÍ MINH VÕ TRUNG TÍN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Luật kinh tế Mã số: 9.38.01.07 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM HỮU NGHỊ TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾNLUẬT HỌC Cơng trình hồn thành tại: Trường Đại Học Luật TP Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Hữu Nghị Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường Vào lúc ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án thư viện Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, số Nguyễn Tất Thành, Quận Thư viện Khoa học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền” (hoặc “người gây ô nhiễm phải trả giá”, “người gây ô nhiễm phải trả” – Polluter Pays Principle), đã trở nên phổ biến nhiều nước thế giới năm gần đây, vấn đề môi trường ngày trở thành mối quan tâm hàng đầu sự phát triển bền vững của hầu hết quốc gia Khi người nhận thức rõ rằng hoạt động sản xuất của nền kinh tế thế giới ngày gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tác động tiêu cực đến điều kiện sống của tồn nhân loại, ngun tắc người gây nhiễm phải trả tiền xem nguyên tắc thể việc áp dụng công cụ kinh tế để quản lý giải quyết vấn đề môi trường Trong bối cảnh nay, việc nghiên cứu cách khoa học có hệ thống vấn đề lý luận của nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, quy định pháp luật thể thực ngun tắc, từ tìm giải pháp nhằm hồn thiện quy định pháp luật mơi trường chế triển khai thực có hiệu nguyên tắc ở Việt Nam cần thiết Vì thế, tác giả chọn đề tài “Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền theo pháp luật môi trường Việt Nam” làm Luận án tiến sĩ luật học chương trình đào tạo nghiên cứu sinh của Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 2.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích của việc nghiên cứu đề tài luận án luận giải làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn của nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền Từ đó, đề xuất giải pháp hồn thiện pháp luật để bảo đảm thực có hiệu nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững hội nhập quốc tế của quốc gia Việt Nam 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Thứ nhất, làm sáng tỏ vấn đề lý luận của nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền; phân tích mối quan hệ nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền với nguyên tắc khác của luật môi trường Thứ hai, phân tích, đánh giá quy định pháp luật thể thực nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền; phân tích, đánh giá thực tiễn thực nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền ở Việt Nam Thứ ba, đề xuất định hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm thực nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền ở Việt Nam Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Nguyên tắc người gây nhiễm phải trả tiền tiếp cận ở nhiều góc độ Trong khn khổ Luận án thuộc ngành luật học, tác giả tập trung nghiên cứu khía cạnh pháp lý của nguyên tắc Với cách tiếp cận này, đối tượng nghiên cứu của Luận án vấn đề lý luận của nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, văn quy phạm pháp luật của Việt Nam về môi trường liên quan đến nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền thực tiễn áp dụng 3.2 Phạm vi nghiên cứu Trong khuôn khổ Luận án, tác giả khai thác văn nguồn của luật môi trường từ cách tiếp cận về đối tượng điều chỉnh của luật môi trường (là quan hệ phát sinh trực tiếp việc khai thác, quản lý bảo vệ môi trường) Do vậy, văn nguồn bao gồm văn về bảo vệ môi trường văn về khai thác, quản lý yếu tố môi trường Trong luận án này, tác giả chọn hình thức: th́ bảo vệ mơi trường, th́ tài ngun, phí bảo vệ mơi trường nước thải, bồi thường thiệt hại ô nhiễm môi trường để phân tích Bên cạnh đó, tác giả đề cập số quy định nhằm đảm bảo thực có hiệu nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền quy định về tuyên truyền, giáo dục; chế tài hành chính; chế tài hình sự Phương pháp nghiên cứu Luận án thực sở vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin với chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử Đồng thời, Luận án dựa sở quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển bền vững, về bảo vệ môi trường, về đường lối phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, chế triển khai thực pháp luật Trong trình nghiên cứu, tác giả Luận án sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể như: phương pháp hệ thống, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp luật học so sánh, phương pháp thống kê, phương pháp lịch sử cụ thể, đặc biệt phương pháp phân tích quy phạm pháp luật Ý nghĩa khoa học thực tiễn Luận án Luận án cơng trình khoa học nghiên cứu chuyên sâu ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ đầu tiên nghiên cứu góc độ pháp lý về nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền Luận án đề xuất giải pháp để hoàn thiện tiếp tục xây dựng quy định pháp luật môi trường nhằm thực có hiệu nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền góc độ này, Luận án đóng góp về mặt thực tiễn việc áp dụng biện pháp sử dụng có hiệu nguồn tài cho hoạt động bảo vệ mơi trường Dự kiến đóng góp Luận án Thứ nhất, Luận án cơng trình khoa học độc lập đánh giá tình hình nghiên cứu của tác giả ngồi nước có liên quan đến nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền Trên sở đề mục đích phạm vi nghiên cứu hợp lý nhằm giải quyết vấn đề lý luận thực tiễn về nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền mà công trình trước chưa nghiên cứu nghiên cứu chưa đầy đủ Thứ hai, Luận án phân tích, làm sáng tỏ vấn đề của nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền từ bối cảnh đời, nội dung đến mục đích, yêu cầu của nguyên tắc Đây sở lý luận để phân tích, đánh giá việc áp dụng nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền ở Việt Nam Thứ ba, Luận án phân tích, làm rõ chất ngun tắc người gây nhiễm phải trả tiền đặt mối liên hệ với nguyên tắc khác của luật môi trường Mỗi nguyên tắc quy định thể ở phương diện, lĩnh vực phạm vi khác tạo nên hệ thống nguyên tắc của luật môi trường Thứ tư, Luận án phân tích hình thức chủ yếu thực nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền theo pháp luật mơi trường Việt Nam, có so sánh với số nước Từ đó, điểm mạnh hạn chế, bất cập quy định pháp luật môi trườngViệt Nam liên quan đến hình thức thực nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền Thứ năm, Luận án đề xuất định hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật mơi trường nhằm thực có hiệu ngun tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền Những giải pháp đưa đảm bảo tính khoa học có giá trị tham khảo về lý luận thực tiễn Đặc biệt việc ghi nhận nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền Luật Bảo vệ môi trường, tiến tới xây dựng Bộ luật Môi trường, giao thẩm quyền quản lý chuyên ngành về tài nguyên môi trường cho Bộ Tài nguyên Môi trường cách rõ ràng, minh định Kết cấu Luận án Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục, nội dung của Luận án bao gồm Chương sau đây: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu sở lý thuyết của đề tài Chương 2: Những vấn đề lý luận về nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền Chương 3: Thực trạng thực nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền theo pháp luật Việt Nam Chương 4: Nhu cầu, định hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật môi trường Việt Nam nhằm đảm bảo thực nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền PHẦN NỘI DUNG Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 1.1.1.1 Nhóm cơng trình nghiên cứu góc độ kinh tế - mơi trường Bao gồm số cơng trình như: Sách Quản lý môi trường công cụ kinh tế của tác giả Trần Thanh Lâm, sách chuyên khảo Kinh tế hóa lĩnh vực môi trường: Một số vấn đề lý luận thực tiễn Phạm Văn Lợi chủ biên, sách Các công cụ kinh tế quản lý môi trường – kinh nghiệm quốc tế thực tiễn áp dụng Việt Nam Đỗ Nam Thắng chủ biên, giáo trình Kinh tế mơi trường của Hồng Xn Cơ, giáo trình Kinh tế mơi trường Nguyễn Mậu Dũng, Vũ Thị Xn Thụy chủ biên, giáo trình Kinh tế mơi trường Lê Quốc Lý chủ biên, viết “Áp dụng công cụ kinh tế quản lý môi trường” của tác giả Nguyễn Thế Chinh Tuyển tập Báo cáo khoa học Hội nghị Mơi trường tồn quốc năm 2005, viết “Các công cụ kinh tế quản lý mơi trường” của tác giả Vũ Đình Nam Tạp chí Mơi trường số 7/2007, viết “Quản lý môi trường bằng công cụ kinh tế - kinh nghiệm quốc tế” của tác giả Trần Thanh Lâm Tạp chí Thơng tin khoa học xã hội số 6/2009, viết “Áp dụng công cụ kinh tế quản lý môi trường ở Việt Nam” của Trần Thanh Lâm Tạp chí Thơng tin Khoa học xã hội số 12/2009 1.1.1.2 Nhóm cơng trình nghiên cứu góc độ pháp lý a Nhóm cơng trình chung liên quan đến nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền Bao gồm Giáo trình Luật thuế, Luật Mơi trường sở đào tạo, Thông tin Khoa học pháp lý số chuyên đề Thực trạng pháp luật môi trường Việt Nam kinh nghiệm quốc tế của Viện Khoa học pháp lý – Bộ Tư Pháp (2003), sách chuyên khảo Pháp luật kiểm sốt nhiễm mơi trường khơng khí Việt Nam của tác giả Bùi Đức Hiển, tài liệu tập huấn Tiếp cận quyền bảo vệ môi trường tác giả Nguyễn Đức Thùy chủ biên (2012), Kỷ yếu hội thảo khoa học của Trường ĐH Luật Hà Nội, ĐH Luật TP Hồ Chí Minh b Nhóm cơng trình hình thức trả tiền theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền đảm bảo thực Bao gồm viết “Bàn về áp dụng nguyên tắc người gây nhiễm phải trả sách mơi trường” của tác giả Lê Thị Kim Oanh Tạp chí Khoa học công nghệ, số 4(39)/2010, “Sử dụng công cụ kinh tế pháp lý quản lý, bảo vệ mơi trường” của nhóm tác giả Lê Thị Thảo Nguyễn Quang Tuấn Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 194/2011, “Thực pháp luật về sử dụng công cụ kinh tế bảo vệ môi trường” của tác giả Nguyễn Ngọc Anh Đào Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 24 (232)/2012 “Chính sách thuế bảo vệ môi trường: Kinh nghiệm quốc tế thực tiễn Việt Nam”, “Bảo vệ môi trường bằng công cụ th́, phí mơi trường hiệu của giải pháp ở Việt Nam” của tác giả Đinh Trọng Khang Tạp chí Giao thơng vận tải 9/2016, “Th́ bảo vệ môi trường: kinh nghiệm quốc tế khuyến nghị với Việt Nam” của nhóm tác giả Vương Thị Thu Hiền, Phạm Xuân Thắng Tạp chí Tài 11/2017, “Bất cập quy định về phương thức tính phí bảo vệ mơi trường nước thải công nghiệp” của tác giả Lê Thị Thu Hằng Tạp chí Nhà nước Pháp luật 4/2018, “Trách nhiệm pháp lý về môi trường ở số nước” của tác giả Trần Thắng Lợi Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số (2005), “Bồi thường thiệt hại nhiễm, suy thối mơi trường” của tác giả Vũ Thu Hạnh Tạp chí Khoa học pháp lý, số (40)/2007 Một số Luận văn thạc sĩ luật học Luận án tiến sĩ luật học, đáng ý Luận án tiến sĩ luật học Pháp luật sử dụng công cụ kinh tế bảo vệ môi trường Việt Nam của tác giả Nguyễn Ngọc Anh Đào (2013) 1.1.2 Tình hình nghiên cứu nước ngồi 1.1.2.1 Nhóm cơng trình nghiên cứu góc độ kinh tế - mơi trường Sách Economic instrument in Environmental policy: Lessons from OECD, experience and relevance to Economies in transition của tác giả Jean-Philippe, Economic instruments in environmental policy and law with a sort review of Serbia and Montenegro của Assistant Professor Dragoljub Todic, viết “Economic instruments of environmental management” của Firuz Demir Yasamis Istanbul Aydin 1.1.2.2 Nhóm cơng trình nghiên cứu góc độ pháp lý Sách The Polluter Pays Principles: Definition, Analysis, Implementation của Tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế, sách Sourcebook on environmental law của Maurice Sunkin, David M Ong, Robert, sách Principle of international environmental law của Philippe Sands, Jacqueline Peel, Adriana Fabra, Ruth MacKenzie, viết “The effects of environmental taxes - An empirical study of water and solid waste levies in Flanders” của C Coeck, R S'Jegers, A Verbeke W Winkelmans, “Environmental taxation: The European experience” của tác giả Agnieszka Laskowska Frank Scrimgeour - Department of Economics University of Waikato (1999), “The polluter pays principle: A proper guide for environmental policy” của tác giả Roy E Cordato, “How efficient can international compensation regimes be in pollution prevention? A discussion of the case of marine oil spills” của Julien Hay, “The polluter pays principle and land remediation: a comparison of the United Kingdom and Australian approaches” của tác giả Sally-Ann Joseph, “An analysis of the polluter pays principle in Nigeria” của tác giả Gina Elvis-Imo 1.1.3 Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu Thứ nhất, cơng trình nghiên cứu ngồi nước đã phân tích nhiều góc độ khác về PPP góc độ kinh tế - mơi trường pháp lý Thứ hai, góc độ kinh tế, cơng trình khoa học nêu đã đề cập nội hàm của PPP BVMT, với mục đích đánh vào hành vi gây nhiễm của chủ thể gây ƠNMT để cân bằng lợi ích về mặt kinh tế có hành vi tác động đến mơi trường Thứ ba, góc độ pháp lý, cơng trình viết nêu đề cập đến chất của PPP, việc thực PPP nguyên tắc pháp lý ở số nước Thứ tư, việc áp dụng có khác cơng trình viết nước ngồi đều rằng, PPP thừa nhận áp dụng ở hầu hết quốc gia xem nguyên tắc pháp lý cần tuân thủ LMT Thứ năm, ở góc độ luận án tiến sĩ, cho đến nay, ở nước ta chưa có cơng trình nghiên cứu nghiên cứu cách có hệ thống chun sâu về PPP Chính vậy, khẳng định, luận án tiến sĩ đầu tiên nghiên cứu về PPP góc độ pháp lý Việt Nam 1.2 Cơ sở lý thuyết phương pháp tiếp cận đề tài 1.2.1 Cơ sở lý thuyết - Lý thuyết về kinh tế môi trường, đặc biệt kinh tế ô nhiễm việc xác định ô nhiễm dạng ngoại ứng (ảnh hưởng của hoạt động xảy bên hệ sản xuất lên ́u tố khác ngồi hệ sản xuất đó) - Lý thuyết về nguyên tắc điều hòa xung đột phát triển kinh tế BVMT nền kinh tế thị trường, PPP nguyên tắc “người thụ hưởng phải trả tiền” (BPP) - Chủ nghĩa Mác – Lênin Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp luật, nhấn mạnh mối quan hệ nhà nước pháp luật, vai trò điều chỉnh của pháp luật quan hệ xã hội xã hội - Lý thuyết về phát triển bền vững quan điểm của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội bền vững, đảm bảo tiến xã hội, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, có pháp luật mơi trường nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập thực cam kết quốc tế xuất phát từ điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu Thứ nhất, ô nhiễm theo cách hiểu của PPP ô nhiễm theo pháp luật môi trường Việt Nam có khác biệt? Sự khác biệt ở cách tiếp cận có cần phải giải quyết để đảm bảo hiệu của hoạt động BVMT? Thứ hai, pháp luật Việt Nam cần ghi nhận PPP thế nào? Trong điều kiện Việt Nam, để thực tốt PPP cần tiền đề gì? Thứ ba, hồn thiện quy định pháp luật đảm bảo thực thi thực tế về PPP xuất phát từ nhu cầu, định hướng theo nội dung nào? 1.2.3 Giả thuyết nghiên cứu Để giải quyết câu hỏi nghiên cứu của Luận án, giả 10 Thứ năm, hoàn thiện pháp luật việc đảm bảo thực quy định pháp luật về hình thức thực PPP phải dựa sở nhu cầu định hướng định Những giải pháp, kiến nghị cụ thể giúp hoàn thiện quy định pháp luật tăng cường hiệu việc thực quy định pháp luật về hình thức thực PPP 1.2.4 Phương pháp tiếp cận đề tài Là luận án tiến sĩ luật học, chuyên ngành Luật Kinh tế, hướng tiếp cận của đề tài xuất phát từ góc độ kinh tế để phân tích nội dung về PPP Tác giả nhìn nhận việc phân tích pháp luật ở góc độ kinh tế, đặc biệt hình thức thực PPP nhằm đảm bảo mục đích yêu cầu cần hướng đến góc độ này, phương pháp tiếp cận của Luận án phương pháp tiếp cận đa lĩnh vực sở kết hợp kinh tế học với luật học (bao gồm luật kinh tế, luật thuế…) Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN 2.1 Cơ sở hình thành trình phát triển nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền PPP đời xuất phát từ quan điểm cho rằng mơi trường loại hàng hóa đặc biệt Khi khai thác, sử dụng mơi trường chủ thể phải trả tiền Bên cạnh đó, PPP xác lập sở ưu điểm CCKT BVMT 2.2 Nội dung nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền Nội dung của PPP chủ thể gây ƠNMT phải chịu chi phí cho việc khắc phục, cải thiện mơi trường bị ô nhiễm Những người khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, người có hành vi xả thải vào mơi trường người có hành vi khác gây tác động xấu tới môi trường đều phải trả tiền Việt Nam tồn hình thức trả tiền theo PPP sau: tiền phải trả cho việc khai thác tài nguyên thiên nhiên 11 (thuế tài nguyên, đấu giá quyền khai thác tài nguyên), thuế BVMT, phí BVMT (đối với nước thải, khai thác khống sản), tiền phải trả cho việc sử dụng dịch vụ (dịch vụ thu gom rác, dịch vụ quản lý chất thải nguy hại,…), tiền phải trả cho việc sử dụng sở hạ tầng (tiền thuê kết cấu hạ tầng khu công nghiệp bao gồm tiền thuê hệ thống xử lý chất thải tập trung), tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên 2.3 Mục đích yêu cầu nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền 2.3.1 Mục đích nguyên tắc PPP, trước hết nhằm mục đích đảm bảo cơng việc khai thác, sử dụng BVMT PPP tác động vào lợi ích kinh tế chủ thể thơng qua tác động đến hành vi xử chủ thể môi trường theo hướng có lợi cho mơi trường PPP có mục đích quan trọng tạo nguồn kinh phí cho hoạt động BVMT 2.3.2 Yêu cầu nguyên tắc (i) Số tiền phải trả cho hành vi gây ô nhiễm phải tương xứng với tính chất mức độ gây tác động xấu đến môi trường và; (ii) tiền phải trả cho hành vi gây ô nhiễm phải đủ sức tác động đến lợi ích, đến hành vi chủ thể 2.4 Mối liên hệ nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền với nguyên tắc khác luật môi trường 2.4.1 Quan niệm nguyên tắc luật mơi trường Ngun tắc của LMT, theo đó, hiểu quan điểm, tư tưởng đạo toàn chế định pháp luật, quy phạm pháp luật môi trường, ghi nhận văn pháp luật môi trường văn liên quan Bên cạnh nguyên tắc của pháp luật nói chung, LMT có nguyên tắc đặc thù, bao gồm: - Nguyên tắc Nhà nước ghi nhận bảo vệ quyền người sống mơi trường lành; - Ngun tắc phòng ngừa; - Nguyên tắc môi trường thể thống nhất; 12 - Nguyên tắc phát triển bền vững; - Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền 2.4.2 Với nguyên tắc Nhà nước ghi nhận đảm bảo quyền người sống môi trường lành Việc đảm bảo cho người dân sống môi trường lành đòi hỏi Nhà nước phải có sự cân đối lợi ích của nhà đầu tư tác động từ hoạt động phát triển kinh tế với lợi ích của người dân ảnh hưởng về môi trường mà họ phải gánh chịu Sự đảm bảo tạo môi trường sống không bị ô nhiễm, chủ thể gây ô nhiễm trả chi phí cho việc phục hồi mơi trường lành, bị xử lý có hành vi vi phạm Việc thu số tiền hành vi gây ô nhiễm theo PPP chắc chắn ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của nhà đầu tư 2.4.3 Với nguyên tắc phòng ngừa Những quy định liên quan đến nguyên tắc phòng ngừa nếu thực có hiệu góp phần giảm bớt chi phí liên quan đến PPP, hạn chế ƠNMT, suy thối môi trường, sự cố môi trường Một khi, người gây ô nhiễm nhận thức rõ việc bỏ chi phí phòng ngừa tốn nhiều so với chi phí để khắc phục ƠNMT, họ trọng giải pháp giảm thiểu tác động đến môi trường từ đầu 2.4.4 Với nguyên tắc môi trường thể thống Các sách quy định pháp luật về môi trường phải ban hành với sự cân nhắc toàn diện đến yếu tố khác của môi trường để việc điều chỉnh quan hệ xã hội lĩnh vực không bị phân tán thiếu đồng phải tính đến ảnh hưởng dây chuyền của văn với tượng xã hội khác Nếu khơng có sự thống này, việc quy định cho nhiều quan thu nhiều loại tiền khác theo PPP không phù hợp Mức chi tương thích từ số tiền đánh vào hành vi gây ô nhiễm so với mức thu khó để đảm bảo mục đích tạo sự cơng bằng chủ thể việc xác định gây ô nhiễm nhiều trả tiền nhiều, gây ô nhiễm trả tiền 2.4.4 Với nguyên tắc phát triển bền vững Phát triển bền vững không đảm bảo khai thác có hiệu 13 nguồn tài nguyên thiên nhiên mà nhằm mục đích định hướng hành vi khai thác nguồn tài nguyên bền vững, khơng lãng phí – mục đích quan trọng việc thực PPP Trong điều kiện Việt Nam, phần lớn đạo luật về tài nguyên quy định nguồn tài nguyên thiên nhiên thuộc sở nhà nước, số thuộc sở hữu tư nhân Việc xác định cân bằng lợi ích chủ thể sở hữu Nhà nước, chủ thể sản xuất gây ô nhiễm người chịu nhiễm cần thiết Bên cạnh đó, việc yêu cầu chủ thể có hành vi xả thải môi trường phải xử lý chất thải theo quy định về tiêu chuẩn môi trường, quy chuẩn kỹ thuật mơi trường góp phần giảm thiểu ƠNMT Chương THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM Thực nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền thông qua pháp luật thuế bảo vệ môi trường 3.1.1 Khái niệm thuế bảo vệ môi trường Thuế BVMT loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hố sử dụng gây tác động xấu đến mơi trường quy định Luật Thuế BVMT năm 2010 văn thi hành 3.1.2 Nội dung pháp luật thuế bảo vệ môi trường Thứ nhất, đối tượng chịu thuế BVMT hàng hóa, dịch vụ, tài sản, thu nhập lợi ích vật chất khác mà sắc thuế tác động đến để phát sinh nghĩa vụ nộp thuế của đối tượng nộp thuế Thứ hai, người nộp thuế BVMT tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, nhập hàng hố thuộc đối tượng chịu thuế Thứ ba, mức thuế suất thuế BVMT mức thuế tuyệt đối Thứ tư, tính thuế thuế BVMT số lượng hàng hố tính th́ mức th́ tuyệt đối 3.1.3 Những vấn đề đặt từ thực tiễn thực pháp luật thuế bảo vệ môi trường Thứ nhất, đối tượng đối tượng chịu thuế chưa đầy đủ 3.1 14 Thứ hai, cứ tính thuế BVMT số lượng hàng hóa tính th́ mức th́ tuyệt đối không đáp ứng yêu cầu của PPP Thứ ba, biên độ khung thuế suất rộng Thứ tư, việc tỷ lệ thu thuế BVMT chi cho hoạt động BVMT chưa tương thích nước, sách thuế BVMT thường nhằm mục tiêu chủ yếu khuyến khích người gây ô nhiễm giảm lượng chất thải môi trường tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước thông qua việc đưa chi phí mơi trường vào giá thành sản phẩm theo PPP 3.2 Thực nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền thông qua pháp luật thuế tài nguyên 3.2.1 Khái niệm thuế tài nguyên Thuế tài nguyên loại thuế thu vào hành vi khai thác tài nguyên thiên nhiên lãnh thổ Việt Nam của tổ chức, cá nhân Đây loại thuế thu vào hành vi sử dụng số tài sản của quốc gia, đánh vào hành vi khai thác tài nguyên thiên nhiên quy định Luật Thuế tài nguyên năm 2010 3.2.2 Nội dung pháp luật thuế tài nguyên Thứ nhất, đối tượng chịu thuế tài nguyên bao gồm nhóm tài nguyên thiên nhiên Đây nguồn tài nguyên thiên nhiên phục hồi khơng thể phục hồi Thứ hai, người nộp thuế tài nguyên tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thiên nhiên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên Thứ ba, cứ tính thuế tài nguyên sản lượng tài nguyên tính thuế, giá tính thuế thuế suất 3.2.3 Những vấn đề đặt từ thực tiễn thực pháp luật thuế tài nguyên Thứ nhất, đối tượng chịu thuế chưa bao quát hết loại tài nguyên, chưa chi tiết rõ ràng, dẫn đến khó khăn cho việc tiếp cận thực thi pháp luật Thứ hai, cứ tính thuế chưa phù hợp Thứ ba, giá tính th́ khơng rõ ràng, dẫn đến khó hiểu, khó áp dụng vào thực tiễn Thứ tư, thuế suất có biên độ rộng số nước, ngồi việc áp dụng thuế tài nguyên, nghĩa 15 vụ tài khác tương tự áp dụng, tiền mua quyền khai thác tài nguyên 3.3 Thực nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền thông qua pháp luật phí bảo vệ mơi trường nước thải 3.3.1 Khái niệm phí bảo vệ mơi trường nước thải Điều 148 Luật BVMT năm 2014 quy định: “Tổ chức, cá nhân xả thải môi trường làm phát sinh tác động xấu mơi trường phải nộp phí BVMT” Mức phí BVMT quy định sở khối lượng chất thải môi trường, quy mô ảnh hưởng tác động xấu môi trường; mức độ độc hại của chất thải, mức độ gây hại môi trường; sức chịu tải của mơi trường tiếp nhận chất thải Phí BVMT nước thải dạng phí BVMT 3.3.2 Nội dung pháp luật phí bảo vệ mơi trường nước thải Theo quy định đối tượng chịu phí BVMT nước thải nước thải cơng nghiệp nước thải sinh hoạt Người nộp phí BVMT nước thải hộ gia đình, đơn vị, tổ chức có nước thải thuộc đối tượng chịu phí Các văn pháp luật đã đặt u cầu q trình thực việc thu phí BVMT nước thải Thứ nhất, phải thu đúng, thu đủ, quản lý sử dụng mục đích, có hiệu số phí thu để phục vụ cho công tác quản lý cải thiện chất lượng môi trường Thứ hai, sở sản xuất thuộc đối tượng phải nộp phí BVMT nước thải cơng nghiệp có trách nhiệm nộp đủ thời hạn số phí phải nộp theo thơng báo 3.3.3 Những vấn đề đặt từ thực tiễn thực pháp luật phí bảo vệ mơi trường nước thải Thứ nhất, mức thu phí BVMT nước thải thấp nguồn thu khơng thể đáp ứng chi phí xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn quy định Thứ hai, biện pháp chế tài chưa hiệu Thứ ba, có sự thiếu thống nhất, bất đồng quan điểm quan quản lý nhà nước về phí BVMT nước thải, công cụ phục vụ hỗ trợ công tác thu phí chưa đầy đủ 16 Thứ tư, hiểu biết nhận thức của nhiều doanh nghiệp (đối tượng nộp phí) hạn chế, quy trình thu phí q dài dòng, rắc rối Singapore áp dụng phí nhiễm với biểu giá đánh vào nhu cầu ôxy hóa (BOD) tổng chất rắn lơ lửng (TSS) áp dụng với tất sở công nghiệp Mức phí xác định tùy theo lượng nước thải nồng độ chất gây ô nhiễm Philippines bắt đầu thí điểm áp dụng phí nước thải cho hồ Laguna từ năm 1997 Phí nước thải áp dụng cho doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp trọng điểm có mức thải trung bình hàng năm từ BOD trở lên 3.4 Thực nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền thông qua pháp luật bồi thường thiệt hại ô nhiễm môi trường gây 3.4.1 Khái niệm bồi thường thiệt hại ô nhiễm môi trường gây Bộ luật dân sự Dân sự năm 2005 quy định Điều 624 về BTTH làm ÔNMT dạng của BTTH hợp đồng Bộ luật Dân sự năm 2015 tiếp tục đề cập Điều 602 với cách hiểu tương tự Luật BVMT năm 2005 Luật BVMT năm 2014 phân chia thiệt hại ÔNMT gây bao gồm loại thiệt hại: suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của người, tài sản lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hậu của việc suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường gây 3.4.2 Nội dung pháp luật bồi thường thiệt hại ô nhiễm môi trường gây Với cách hiểu dạng của BTTH hợp đồng, điều kiện phát sinh trách nhiệm BTTH ÔNMT gây bao gồm: có hành vi gây thiệt hại hành vi vi phạm pháp luật môi trường, có thiệt hại xảy ra, có mối quan hệ nhân hành vi gây ÔNMT với thiệt hại xảy có lỗi của chủ thể gây thiệt hại 3.4.3 Những vấn đề đặt từ thực tiễn thực pháp luật bồi thường thiệt hại ô nhiễm môi trường gây Thứ nhất, về quyền khởi kiện yêu cầu BTTH ÔNMT gây ra, trường hợp bên tranh chấp rộng khó 17 xác định Thứ hai, về nghĩa vụ chứng minh của chủ thể bị thiệt hại, người có quyền, lợi ích bị xâm phạm có trách nhiệm cung cấp chứng cứ chứng minh khó thực Thứ ba, về trách nhiệm của chủ thể gây ô nhiễm chưa quy định cụ thể Thứ tư, xác định nguyên nhân gây thiệt hại bồi thường khó, mức bồi thường mà chủ thể bị thiệt hại nhận thường thấp so với mức thiệt hại đã xảy thực tế Thứ năm, việc giải quyết vấn đề “hậu tranh chấp” gặp nhiều rắc rối ở không địa phương sau tiền BTTH chi trả Trên thế giới, có hai quan niệm khác về thiệt hại ÔNMT: Một là, thiệt hại ƠNMT bao gồm thiệt hại mơi trường tự nhiên, hệ động vật, thực vật, đất, nước, khơng khí mà khơng gồm thiệt hại về người tài sản Hai là, thiệt hại về môi trường không bao gồm thiệt hại đến chất lượng mơi trường mà bao gồm thiệt hại về sức khỏe, tài sản của cá nhân ÔNMT gây nên 3.5 Bảo đảm thực nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền thông qua quy định pháp luật có liên quan thơng qua hoạt động tuyên truyền, giáo dục 3.5.1 Bảo đảm thực nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền thông qua pháp luật xử phạt vi phạm hành hành vi gây ô nhiễm môi trường VPHC lĩnh vực môi trường quy định Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/11/2016 Theo quy định hình thức xử phạt VPHC nhóm hành vi gây ƠNMT bao gồm xử phạt chính, xử phạt bổ sung, áp dụng biện pháp khắc phục hậu 3.5.2 Bảo đảm thực nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền thông qua pháp luật xử lý hình tội phạm liên quan đến nhiễm mơi trường Trách nhiệm hình sự tội phạm môi trường Bộ luật hình sự năm 2015 quy định 12 điều luật tội phạm về 18 mơi trường Trong đó, Tội gây ÔNMT (Điều 235) nhập lại từ Tội gây ƠNMT (Điều 182), Tội gây nhiễm nguồn nước (Điều 183), Tội gây ô nhiễm đất (Điều 184) của Bộ luật hình sự năm 1999 3.5.3 Bảo đảm thực nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền thông qua hoạt động tuyên truyền, giáo dục Biện pháp tuyên truyền giáo dục thực đa dạng, phong phú giáo dục theo cá nhân, theo nhóm, theo cộng đồng; tuyên truyền giáo dục qua phương tiện thơng tin đại chúng, phổ biến sách, pháp luật về môi trường; thực dự án môi trường; tiến hành hoạt động thông qua tổ chức đoàn thể, giáo dục nhà trường, qua vận động của Nhà nước, của tổ chức xã hội Để tìm hiểu về nhận thức của người về PPP, tác giả đã làm điều tra xã hội học 291 người, chủ yếu người đã làm (công chức, viên chức, doanh nhân…), số lại học sinh, sinh viên Hơn nửa số người học tập làm việc có liên quan đến luật Kết cho thấy, đa số người tham gia khảo sát có biết về PPP, 2/3 biết về nội dung của PPP, số lại khơng biết Mặc dù vậy, câu hỏi khảo sát đều có tỷ lệ gần giống người tham gia khảo sát có khơng biết về PPP Chương NHU CẦU, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM NHẰM ĐẢM BẢO THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN 4.1 Nhu cầu định hướng hồn thiện pháp luật mơi trường Việt Nam nhằm đảm bảo thực nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền 4.1.1 Nhu cầu hồn thiện pháp luật mơi trường Việt Nam nhằm đảm bảo thực nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền Thứ nhất, xuất phát từ nhu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền với đặc thù của điều kiện Việt Nam 19 Thứ hai, xuất phát từ đường lối, quan điểm của Đảng về phát triển bền vững BVMT Thứ ba, xuất phát từ thực trạng môi trường Thứ tư, xuất phát từ thực trạng quy định pháp luật môi trường Việt Nam Thứ năm, xuất phát từ nhu cầu hội nhập quốc tế 4.1.2 Định hướng hoàn thiện pháp luật môi trường Việt Nam nhằm đảm bảo thực nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền Một là, tạo sở pháp lý đầy đủ vững chắc cho việc nâng cao hiệu lực hiệu của cơng tác sử dụng nguồn tài cho hoạt động BVMT Hai là, xây dựng áp dụng biện pháp đồng nhằm bảo đảm hiệu lực hiệu thi hành pháp luật về môi trường Ba là, quy định mang tính nguyên tắc của LMT Bốn là, kế thừa quy định mang tính ưu việt đã có của Việt Nam kinh nghiệm quốc tế về xây dựng, phát triển pháp luật môi trường 4.2 Giải pháp hồn thiện pháp luật mơi trường Việt Nam nhằm đảm bảo thực hiệu nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền 4.2.1 Sửa đổi quy định pháp luật thuế bảo vệ môi trường Thứ nhất, bổ sung đối tượng chịu thuế Thứ hai, thay đổi mức thuế tương đối Thứ ba, về cứ xác định khung thuế suất biên độ khung thuế suất, cần chia nhỏ nhóm hàng ra, có khung thuế suất riêng mặt hàng 4.2.2 Sửa đổi quy định pháp luật thuế tài nguyên Thứ nhất, cần quy định chi tiết về đối tượng chịu thuế Thứ hai, cần áp dụng biện pháp ấn định thuế nhằm tránh tình trạng gian lận, trốn thuế, gây thất thoát nguồn thu ngân sách Thứ ba, cần phải xem xét thu hẹp biên độ khung thuế suất 4.2.3 Sửa đổi quy định pháp luật phí bảo vệ mơi trường nước thải Thứ nhất, cần có sách qn, bám sát mục tiêu đặt nhằm cải thiện chất lượng môi trường 20 Thứ hai, Bộ TN&MT nên phân cấp, ủy quyền thu phí BVMT nước thải đến cấp huyện sở sản xuất nhỏ, quy mơ hộ gia đình Thứ ba, cần xây dựng mức phí BVMT nước thải phù hợp 4.2.4 Sửa đổi quy định pháp luật bồi thường thiệt hại ô nhiễm môi trường Một là, hoàn thiện quy định liên quan đến qùn khởi kiện của cơng dân Hai là, hồn thiện pháp luật về nghĩa vụ chứng minh của đương sự Ba là, về mức bồi thường, thiệt hại phải bồi thường toàn 4.2.5 Các giải pháp khác Một là, sửa đổi, bổ sung quy định về phạt VPHC hành vi gây ÔNMT Những sửa đổi bao gồm: tăng mức tiền phạt, điều chỉnh hình thức phạt bổ sung, bổ sung quy định áp dụng buộc lao động vệ sinh mơi trường có thời hạn ở nơi công cộng vào biện pháp khắc phục hậu quả, điều chỉnh quy định về thẩm quyền xử phạt VPHC Hai là, về trách nhiệm hình sự, nên quy định cấu thành tội phạm môi trường cấu thành hình thức tất tội phạm về môi trường Ba là, điều chỉnh quy định về nguồn thu chi cho hoạt động BVMT tương thích Bốn là, ghi nhận PPP Luật BVMT văn pháp luật về môi trường Năm là, sắp xếp máy nhà nước, cần thực việc chuyển giao dần nội dung về môi trường quản lý thành phần môi trường cho quan, theo nghĩa của quản quản lý chuyên ngành về môi trường Sáu là, về lâu dài, cần xây dựng Bộ luật Môi trường sở hợp văn quy phạm pháp luật về BVMT khai thác, sử dụng thành phần môi trường Bảy là, đa dạng hình thức tuyên truyền, giáo dục về PPP áp dụng đồng biện pháp BVMT 21 KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu về đề tài luận án, nghiên cứu sinh rút số kết luận chủ yếu sau đây: Thứ nhất, nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền nguyên tắc luật môi trường Đây nguyên tắc thể rõ nét biện pháp kinh tế bảo vệ môi trường, dùng lợi ích kinh tế tác động vào hành vi của chủ thể theo hướng có lợi cho mơi trường Pháp luật môi trường của nhiều nước sử dụng nguyên tắc cách thức nhằm cụ thể hóa đòi hỏi chủ thể gây ô nhiễm môi trường phải “trả tiền” Ý nghĩa chủ đạo của nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền người gây ô nhiễm chịu trách nhiệm tài cho việc tuân thủ các u cầu về mơi trường quan có thẩm quyền đề Tuy nhiên, việc hiểu chưa hay chưa đầy đủ về nguyên tắc thường hay xảy thực tiễn Thứ hai, nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền nguyên tắc đảm bảo hiệu về mặt chi phí, xác định chi trả cho kiểm sốt nhiễm mà khơng làm thế xử lý ô nhiễm hay xử lý ô nhiễm Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường phải xác định cho điều bằng việc thiết kế tập hợp cơng cụ sách phù hợp Thứ ba, thuế tài nguyên cần đóng vai trò cơng cụ quản lý vĩ mơ quan trọng để mặt khai thác tốt nguồn lực tài nguyên phục vụ cho trình phát triển kinh tế, mặt khác, quản lý, bảo vệ tốt nguồn tài nguyên của đất nước, nguồn tài nguyên không tái tạo, bảo đảm sử dụng tài nguyên hợp lý, tiết kiệm, hiệu Thuế BVMT áp dụng khoảng thời gian ngắn đã bộc lộ hạn chế cần điều chỉnh Phí bảo vệ mơi trường chưa phát huy hết hiệu hạn chế, vướng mắc văn pháp quy trình thực thực tế chưa giải quyết Bồi thường thiệt hại ô nhiễm môi trường quy định khả thi để triển khai nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, tranh luận định Hiện việc thực hình thức trả tiền theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền chủ yếu nhằm mục đích tạo 22 nguồn thu, chưa quan tâm đến việc định hướng hành vi của người gây nhiễm, chưa tương xứng với tính chất mức độ gây ô nhiễm Nguồn thu chưa trực tiếp sử dụng để tái đầu tư vào hoạt động bảo vệ mơi trường Vì vậy, cần có giải pháp khắc phục tình trạng Thứ tư, song song với việc hoàn thiện quy định về tiền phải trả theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền thơng qua hình thức đề cập Luận án, việc tiếp tục bổ sung cụ thể hóa quy định liên quan đến hình thức trả tiền khác theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền (như tiền mua hạn ngạch phát thải; tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên) điều cần thiết Các quy định vừa phải đảm bảo mục đích, u cầu của ngun tắc người gây nhiễm phải trả tiền về mặt lý luận vừa phải cứ vào tình hình thực tiễn của Việt Nam Thứ năm, cần ghi nhận nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền nguyên tắc thức văn pháp luật môi trường, đặc biệt Luật Bảo vệ môi trường, tiến đến xây dựng đạo luật quy định về nghĩa vụ tài thực nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền Về lâu dài, để đảm bảo sự thống quản lý nhà nước về môi trường, cần sắp xếp máy quan quản lý nhà nước theo hướng chuyển thẩm quyền quản lý chuyên ngành cho Bộ Tài nguyên Môi trường; tiến đến xây dựng Bộ luật về môi trường Thứ sáu, việc xây dựng khung pháp luật về môi trường ở Việt Nam gắn với nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền cần phải xem xét tổng thể sách, định hướng mang tính quốc gia về phát triển kinh tế – xã hội của đất nước xác định theo hai hướng: sửa đổi, bổ sung văn hành để khắc phục tính thiếu quán, không cụ thể, không xác định việc điều chỉnh quan hệ xã hội lĩnh vực bảo vệ môi trường; ban hành văn để điều chỉnh quan hệ xã hội lĩnh vực bảo vệ môi trường cho đến chưa điều chỉnh Vì giới hạn của Luận án, nên nghiên cứu sinh giải quyết hết vấn đề của nguyên tắc người gây ô nhiễm phải 23 trả tiền, nước ta chưa có nhiều kinh nghiệm về áp dụng nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, Luận án chưa giải quyết số vấn đề sau đây: Một là, chưa phân tích đầy đủ hình thức trả tiền cho hành vi gây ô nhiễm (như tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi mơi trường khai thác khống sản; chi phí phục hồi môi trường rừng…) Trên thực tế, việc áp dụng hình thức trả tiền khó đảm bảo yêu cầu của nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền nếu chưa đáp ứng điều kiện tương thích trình độ phát triển kinh tế của quốc gia, nhận thức của người dân, vai trò của quan nhà nước… Đây vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ làm rõ trình áp dụng nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, Việt Nam đã có nhiều kinh nghiệm Hai là, chưa mức thu sử dụng cách hợp lý, khoa học nguồn tài cho hoạt động bảo vệ mơi trường góc độ kinh tế, gắn liền với hình thức thực ngun tắc người gây nhiễm phải trả tiền sở thu thập số liệu của địa phương Bản thân tác giả nghiên cứu chủ ́u góc độ pháp lý, khơng phải nhà kinh tế nên gặp khó khăn định việc đánh giá cách toàn diện về mặt kỹ thuật Đây vấn đề phức tạp đòi hỏi việc nghiên cứu tồn diện nhiều ́u tố liên quan lại không thuộc phạm vi trọng tâm của Luận án Những vấn đề nêu dù chưa giải quyết cách thấu đáo khuôn khổ của Luận án vấn đề thú vị cần tiếp tục nghiên cứu, quan sát trải nghiệm từ thực tế áp dụng nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền Tác giả tiếp tục nghiên cứu vấn đề cơng trình khoa học tiếp theo của DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN Võ Trung Tín, Nguyễn Ngọc Hồng Phượng (2012), “Tiếp cận thơng tin môi trường nhằm đảm bảo quyền người sống môi trường không bị ô nhiễm Luật Bảo vệ mơi trường 2005”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số 09 Võ Trung Tín (2014), “Một số điểm của Luật Bảo vệ môi trường 2014”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 04 (83) Võ Trung Tín (2014), “Về ngun tắc người gây nhiễm phải trả tiền – kinh nghiệm nước vấn đề pháp lý đặt Việt Nam”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 06 (85) Võ Trung Tín, Nguyễn Lâm Trâm Anh (2014), “Thuế bảo vệ mơi trường – hình thức thực ngun tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền pháp luật mơi trường Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 16 (272) Võ Trung Tín (2016), “Bảo đảm quyền người sách, pháp luật về biến đổi khí hậu ở Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 04 (308) Võ Trung Tín, (2017), “Một số đánh giá về pháp luật môi trường Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 08 (336) Phan Hồi Nam, Võ Trung Tín (2017), “Giải quyết tranh chấp bồi thường thiệt hại về môi trường có ́u tố nước ngồi tòa án theo pháp luật Việt Nam nước”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 09 (112) ... thuật mơi trường góp phần giảm thiểu ÔNMT Chương THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM Thực nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền thông qua pháp luật thuế... Nam nhằm đảm bảo thực nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền 4.1.1 Nhu cầu hồn thiện pháp luật mơi trường Việt Nam nhằm đảm bảo thực nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền Thứ nhất, xuất... luật môi trường 4.2 Giải pháp hồn thiện pháp luật mơi trường Việt Nam nhằm đảm bảo thực hiệu nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền 4.2.1 Sửa đổi quy định pháp luật thuế bảo vệ môi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền theo pháp luật môi trường việt nam tóm tắt luận án, Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền theo pháp luật môi trường việt nam tóm tắt luận án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay