Kim loại + HNO3 4

4 16 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 14:59

Thầy PHẠM CÔNG TUẤN TÚ (0938.934.492) – Khai giảng lớp Luyện thi 12 năm học 2018 - 2019  Lớp 12B-13 thi Y, FTU, BK: 406-408 tháng 2, P12, Q10, TPHCM  Luyện thi HỒ THÀNH: 618/13/15A, Quang Trung, P11, Quận Gò Vấp, TPHCM ƠN LUYỆN KIẾN THỨC: KIM LOẠI + HNO3 (LẦN 4) (Thời gian: 41 phút; không kể thời gian phát đề) Ví dụ 1: Hòa tan hết 18,32 gam hỗn hợp X gồm Al, MgCO3, Fe, FeCO3 dung dịch chứa 1,22 mol NaHSO4 0,25 mol HNO3, thu dung dịch Z (chỉ chứa muối trung hòa) 7,97 gam hỗn hợp khí Y gồm CO2, N2, NO, H2 (trong Y có 0,025 mol H2 tỉ lệ mol NO : N2 = : 1) Dung dịch Z phản ứng tối đa với 1,54 mol NaOH, lọc lấy kết tủa đem nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi, thu 8,8 gam chất rắn Biết phản ứng xảy hoàn toàn Phần trăm khối lượng Fe đơn chất X A 30,57% B 24,45% C 18,34% D 20,48% (Mã đề 204 – THPT Quốc Gia 2018 – Bộ Giáo dục Đào Tạo)  Bài tập tương tự Câu Hòa tan hết 16,58 gam hỗn hợp X gồm Al, Mg, Fe, FeCO3 dung dịch chứa 1,16 mol NaHSO4 0,24 mol HNO3, thu dung dịch Z (chỉ chứa muối trung hòa) 6,89 gam hỗn hợp khí Y gồm CO2, N2, NO, H2 (trong Y có 0,035 mol H2 tỉ lệ mol NO : N2 = : 1) Dung dịch Z phản ứng tối đa với 1,46 mol NaOH, lọc lấy kết tủa đem nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi, thu 8,8 gam chất rắn Biết phản ứng xảy hoàn toàn Phần trăm khối lượng Fe đơn chất X A 16,89% B 20,27% C 33,77% D 13,51% (Mã đề 203 – THPT Quốc Gia 2018 – Bộ Giáo dục Đào Tạo) Ví dụ 2: Hòa tan hết 31,36 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, Fe, Fe3O4 FeCO3 vào dung dịch chứa H2SO4 NaNO3, thu 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Y (gồm CO2, NO, N2, H2) có khối lượng 5,14 gam dung dịch Z chứa muối trung hòa Dung dịch Z phản ứng tối đa với 1,285 mol NaOH, thu 46,54 gam kết tủa 0,56 lít khí (đktc) Nếu cho Z tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu 166,595 gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Phần trăm khối lượng Fe3O4 X A 29,59% B 36,99% C 44,39% D 14,80% (Mã đề 202 – THPT Quốc Gia 2018 – Bộ Giáo dục Đào Tạo)  Bài tập tương tự Câu Hòa tan hết 28,16 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, Fe3O4 FeCO3 vào dung dịch chứa H2SO4 NaNO3, thu 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Y (gồm CO2, NO, N2, H2) có khối lượng 5,14 gam dung dịch Z chứa muối trung hòa Dung dịch Z phản ứng tối đa với 1,285 mol NaOH, thu 43,34 gam kết tủa 0,56 lít khí (đktc) Nếu cho Z tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu 166,595 gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Phần trăm khối lượng Mg X A 34,09% B 25,57% C 38,35% D 29,83% (Mã đề 201 – THPT Quốc Gia 2018 – Bộ Giáo dục Đào Tạo) “Thất bại không xảy tâm thành công đủ mạnh” Thầy PHẠM CÔNG TUẤN TÚ (0938.934.492) – Khai giảng lớp Luyện thi 12 năm học 2018 - 2019  Lớp 12B-13 thi Y, FTU, BK: 406-408 tháng 2, P12, Q10, TPHCM  Luyện thi HỒ THÀNH: 618/13/15A, Quang Trung, P11, Quận Gò Vấp, TPHCM  BÀI TẬP TỰ LUYỆN Câu Cho m gam hỗn hợp X chứa Fe Cu(NO3)2 vào dung dịch H2SO4 loãng thu dung dịch Y 0,14 mol hỗn hợp khí NO H2 có khối lượng 3,64 gam Cho dung dịch HNO3 vào Y thu dung dịch Z 0,02 mol NO Dung dịch Z hòa tan vừa đủ 3,2 gam Cu (khơng có khí ra) Giá trị m A 20,26 B 23,46 C 24,23 D 21,36 Câu Hòa tan hết 5,36 gam hỗn hợp FeO, Fe2O3 Fe3O4 dung dịch chứa 0,03 mol HNO3 0,12 mol H2SO4, kết thủa phản ứng thu dung dịch X 0,01 mol NO (sản phẩm khử nhất) Cho 0,04 mol Cu vào X, sau phản ứng cô cạn dung dịch thu m gam muối khan Giá trị m A 19,424 B 23,176 C 18,465 D 16,924 Câu Cho 33,03 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe(NO3)2 Fe3O4 tan hoàn toàn dung dịch chứa 1,4 mol HCl Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch chứa 70,65 gam muối clorua 4,48 lít (đktc) hỗn hợp Z gồm hai khí, có khí hóa nâu khơng khí Tỉ khối Z so với He 4,7 Khối lượng Fe3O4 hỗn hợp X A 11,60 gam B 6,96 gam C 9,28 gam D 10,44 gam Câu Nhúng Al vào dung dịch chứa H2SO4 Cu(NO3)2 sau kết thúc phản ứng thu dung dịch X 2,688 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm NO H2 Tỉ khối Y so với H2 Cho NaOH dư vào X thấy lượng NaOH phản ứng tối đa 0,74 mol Cô cạn dung dịch X thu m gam muối khan Giá trị m A 33,5 B 32,1 C 29,4 D 27,6 Câu Hòa tan hồn tồn 21,36 gam hỗn hợp X chứa Mg, Fe, FeO Fe3O4 dung dịch chứa 0,08 mol KNO3 0,53 mol H2SO4 thu dung dịch Y chứa m gam muối 2,912 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO H2 có tổng khối lượng 2,22 gam Giá trị m A 92,14 B 88,26 C 71,06 D 64,02 Câu Hỗn hợp X gồm Al, Al2O3, Fe oxit sắt, oxi chiếm 18,49% khối lượng Hòa tan hết 12,98 gam X cần vừa đủ 627,5 ml dung dịch HNO3 1M thu dung dịch Y 0,448 lít (đktc) hỗn hợp Z gồm NO N2 có tỉ lệ mol : Cô cạn dung dịch Y thu m gam muối khan Giá trị m A 62,124 B 46,888 C 60,272 D 51,242 Câu Cho 50,82 gam hỗn hợp X gồm NaNO3, Fe3O4, Fe(NO3)2 Mg tan hoàn toàn dung dịch chứa 1,8 mol KHSO4 lỗng Sau phản ứng xảy hồn tồn thu dung dịch Y chứa 275,42 gam muối sunfat trung hòa 6,272 lít khí (đktc) Z gồm khí có khí hóa nâu khơng khí Biết tỉ khối Z so với H2 11 Phần trăm khối lượng Mg hỗn hợp X A 25,5% B 20,2% C 19,8% D 22,6% “Thất bại không xảy tâm thành cơng đủ mạnh” Thầy PHẠM CƠNG TUẤN TÚ (0938.934.492) – Khai giảng lớp Luyện thi 12 năm học 2018 - 2019  Lớp 12B-13 thi Y, FTU, BK: 406-408 tháng 2, P12, Q10, TPHCM  Luyện thi HỒ THÀNH: 618/13/15A, Quang Trung, P11, Quận Gò Vấp, TPHCM Câu 10 X hỗn hợp rắn gồm Mg, NaNO3 FeO (trong oxi chiếm 26,4% khối lượng) Hòa tan hết m gam X 2107 gam dung dịch H2SO4 loãng, nồng độ 10% thu dung dịch Y chứa muối sunfat trung hòa 11,2 lít (đkc) hỗn hợp NO, H2 có tỉ khối so với H2 6,6 Cô cạn dung dịch sau phản ứng rắn khan Z 1922,4 gam H2O Phần trăm khối lượng FeO X gần với giá trị đây? A 50% B 12% C 33% D 40% Câu 11 Hòa tan hồn tồn 15,76 gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO Mg(NO3)2 dung dịch hỗn hợp chứa 1,14 mol HCl x mol NaNO3 vừa đủ Sau phản ứng thu 0,04 mol N2 dung dịch Y chứa muối Cho NaOH dư vào Y thấy có a mol NaOH tham gia phản ứng Biết X phần trăm khối lượng MgO 20,30457% Giá trị a A 1,00 B 1,05 C 1,10 D 0,98 Câu 12 Hòa tan hồn tồn 7,028 gam hỗn hợp rắn X gồm Zn, Fe3O4, ZnO (số mol Zn số mol ZnO) vào 88,2 gam dung dịch HNO3 20% thu dung dịch Y 0,2688 lít khí NO (đktc) Cho từ từ V lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch Y phản ứng hết với chất Y thu lượng kết tủa cực đại, nung lượng kết tủa không khí đến khối lượng khơng đổi thu 7,38 gam rắn Giá trị V A 0,267 B 0,257 C 0,266 D 0,256 Câu 13 Hòa tan hồn tồn hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Fe3O4 Fe(NO3)2 (trong oxi chiếm 29,68% theo khối lượng) dung dịch HCl dư thấy có 4,61 mol HCl phản ứng Sau phản ứng xảy xong thu dung dịch Y chứa 231,575 gam muối clorua 14,56 lít (đkc) khí Z gồm NO, H2 Z có tỉ khối so với H2 69 Thêm dung dịch NaOH dư vào Y, sau phản 13 ứng thu kết tủa Z Nung Z khơng khí đến khối lượng không đổi 102,2 gam chất rắn T Phần trăm khối lượng MgO X gần với giá trị sau đây? A 14% B 30% C 20% D 6% Câu 14 Hòa tan hết 35,4 gam hỗn hợp gồm Mg FeCO3 dung dich HCl loãng dư thu 20,16 lít khí (đktc) Mặt khác hòa tan hết 35,4 gam hỗn hợp cần dùng dung dịch hỗn hợp chứa H2SO4 0,25M HNO3 0,75M đun nóng Sau kết thúc phản ứng thu dung dịch Y chứa m gam muối hỗn hợp khí Z gồm khí khơng màu, có khí hóa nâu ngồi khơng khí Tỉ khối Z so với He 8,8125 Giá trị m A 152,72 B 172,42 C 142,72 D 127,52 Câu 15 Nung nóng hỗn hợp chất rắn A gồm a mol Mg 0,25 mol Cu(NO3)2, sau thời gian thu chất rắn X 0,45 mol hỗn hợp khí NO2 O2 X tan hồn tồn dung dịch chứa vừa đủ 1,3 mol HCl, thu dung dịch Y chứa m gam hỗn hợp muối clorua, 0,05 mol hỗn hợp khí Z gồm N2 H2, tỉ khối Z so với H2 11,4 Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 82 B 74 C 72 D 80 “Thất bại không xảy tâm thành công đủ mạnh” Thầy PHẠM CÔNG TUẤN TÚ (0938.934.492) – Khai giảng lớp Luyện thi 12 năm học 2018 - 2019  Lớp 12B-13 thi Y, FTU, BK: 406-408 tháng 2, P12, Q10, TPHCM  Luyện thi HỒ THÀNH: 618/13/15A, Quang Trung, P11, Quận Gò Vấp, TPHCM Câu 16 Hòa tan 7,44 gam hỗn hợp gồm Mg, MgO, Fe, Fe2O3 vào dung dịch chứa 0,4 mol HCl 0,05 mol NaNO3, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch X chứa 22,47 gam muối 0,448 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO, N2 có tỷ khối so với H2 14,5 Cho dung dịch NaOH (dư) vào dung dịch X thu kết tủa Y, lấy Y nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu 9,6 gam chất rắn Mặc khác cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 (dư) thu m gam kết tủa Giá trị m A 63,88 B 58,48 C 64,96 D 95,20 Câu 17 Cho 30,24 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, MgCO3 Mg(NO3)2 (trong oxi chiếm 28,57% khối lượng hỗn hợp) vào dung dịch chứa 0,12 mol HNO3 1,64 mol NaHSO4, khuấy cho phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Y chứa muối trung hòa có khối lượng 215,08 gam hỗn hợp khí Z gồm N2O, N2, CO2 H2 (trong số mol N2O số mol CO2) Tỉ khối Z so với He a Giá trị a gần với giá trị sau đây? A 6,8 B 7,9 C 9,5 D 8,0 Câu 18 Cho 23,34 gam hỗn hợp X gồm Al, Al2O3 Al(NO3)3 (trong oxi chiếm 34,961% khối lượng) vào dung dịch chứa 1,58 mol NaHSO4 0,04 mol NaNO3, khuấy cho phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Y chứa muối trung hòa 0,18 mol hỗn hợp khí Z gồm N2O; N2 H2 Để tác dụng tối đa chất tan có dung dịch Y cần dùng dung dịch chứa 2,04 mol NaOH Phần trăm khối lượng N2 có hỗn hợp khí Z gần với giá trị sau đây? A 21 B 22 C 11 D 12 Câu 19 Cho 38,55 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, ZnO Fe(NO3)2 tan hoàn toàn dung dịch chứa 0,725 mol H2SO4 loãng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Y chứa 96,55 gam muối sunfat trung hòa 3,92 lít (đktc) khí Z gồm hai khí có khí hóa nâu ngồi khơng khí Biết tỉ khối Z so với H2 Phần trăm số mol Mg hỗn hợp X gần với giá trị sau đây? A 25% B 15% C 40% D 30% Câu 20 Cho 24,06 gam hỗn hợp X gồm Zn, ZnO ZnCO3 có tỉ lệ số mol : : theo thứ tự trên, tan hoàn toàn dung dịch Y gồm H2SO4 NaNO3, thu dung dịch Z chứa muối trung hòa V lít hỗn hợp khí T (đktc) gồm NO, N2O, CO2, H2 (Biết tỉ khối T so với H2 218 ) Cho dung dịch BaCl2 dư vào Z đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu 15 79,22 gam kết tủa Còn cho Z phản ứng với NaOH lượng NaOH phản ứng tối đa 1,21 mol Giá trị V gần với giá trị sau đây? A 3,0 B 4,0 C 5,0 D 2,6 HẾT “Thất bại không xảy tâm thành công đủ mạnh” ... 20,26 B 23 ,46 C 24, 23 D 21,36 Câu Hòa tan hết 5,36 gam hỗn hợp FeO, Fe2O3 Fe3O4 dung dịch chứa 0,03 mol HNO3 0,12 mol H2SO4, kết thủa... X 0,01 mol NO (sản phẩm khử nhất) Cho 0, 04 mol Cu vào X, sau phản ứng cô cạn dung dịch thu m gam muối khan Giá trị m A 19 ,42 4 B 23,176 C 18 ,46 5 D 16,9 24 ... so với He 4, 7 Khối lượng Fe3O4 hỗn hợp X A 11,60 gam B 6,96 gam C 9,28 gam D 10 ,44 gam Câu Nhúng Al vào dung dịch chứa H2SO4 Cu(NO3)2
- Xem thêm -

Xem thêm: Kim loại + HNO3 4, Kim loại + HNO3 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay