De cuong on tap thiet ke duong kì 1 2018 UTT

7 25 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 14:11

Đây là đề cương môn học thiết kế đường ô tô kì 1 năm 2018 2019 của truong Đại học Công nghệ giao thông vận tải ngành Cầu đường bộ mình chia sẻ lên đây cho một số anh em cần tham khảo nhé.Chúc anh em thành công. 1 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TKĐ Ô TÔ A – LÝ THUYẾT Chương Những vấn đề chung đường tơ Trình bày khái niệm xe thiết kế? Lưu lượng xe thiết kế? Các loại lực cản chuyển động xe chạy đường? Các loại lực cản chuyển động xe chạy đường? Nêu khái niệm nhân tố động lực ứng dụng thiết kế đường? Nêu giải thích tác dụng phận đường ô tô? Trình bày khái niệm tầm nhìn xe chạy? Nêu cơng thức xác định chiều dài tầm nhìn theo sơ đồ? Chương Thiết kế bình đồ Đặc điểm chuyển động xe đường cong nằm? Nguyên tắc lựa chọn hệ số lực ngang? Trình bày khái niệm bán kính đường cong nằm nhỏ nhất? Cơng thức tính bán kính đường cong nằm; bán kính tối thiểu giới hạn; bán kính tối thiểu thơng thường; bán kính tối thiểu khơng siêu cao? Ngun tắc lựa chọn bán kính đường cong nằm? Khái niệm siêu cao, đoạn nối siêu cao? Cách bố trí đoạn nối siêu cao? Trình bày cách thực nâng siêu cao theo phương pháp quay quanh tim đường? Khái niệm chức đường cong chuyển tiếp? Trình bày trình tự bước tính tốn lựa chọn chiều dài đường cong chuyển tiếp? Trình bày cơng thức tính phạm vi phạm vi dỡ bỏ phương pháp giải tích trường hợp bố trí đường cong tròn? Vẽ sơ đồ bố trí mặt xác định phạm vi dỡ trường hợp này? Nguyên nhân phải đảm bảo tầm nhìn đường cong có bán kính nhỏ? Nêu cách xác định phạm vi dỡ bỏ để đảm bảo tầm nhìn phương pháp đồ giải? Trình bày nguyên tắc vạch tuyến bình đồ? Chương Thiết kế trắc dọc trắc ngang Trình bày nguyên tắc thiết kế mặt cắt dọc? Các phương pháp thiết kế mặt cắt dọc phạm vi áp dụng? Nêu trình tự thiết kế mặt cắt dọc? Sự phối hợp bình đồ trắc dọc? Khái niệm khả thông hành? Phân biệt khái niệm khả thông hành lý thuyết, thực tế thiết kế? Công thức xác định số xe mặt cắt ngang đường? Điểm khống chế trắc dọc gì, nêu loại điểm khống chế trắc dọc? Trình bày nguyên tắc phối hợp bình đồ mặt cắt dọc thiết kế tuyến? Nêu tác dụng đường cong đứng? Trình tự cắm cọc chi tiết đường cong đứng? Hãy kể tên số loại diện tích thơng số phải tính tốn mặt cắt ngang? Trình bày phương pháp tính diện tích hạng mục trắc ngang? Chương Nút giao thông Khái niệm nút giao thông? Phân loại nút giao thông? Khái niệm nút giao mức? Các yêu cầu thiết kế nút giao mức? Khái niệm nút giao thông khác mức? Nêu số loại nút giao khác mức thường gặp? B – BÀI TẬP Dạng Thiết kế trắc dọc Bài 1: Đường cấp IV-ĐB (VTK = 60km/h) Hãy thiết kế mặt cắt dọc cho đoạn tuyến sau (tỷ lệ ngang 1:1000, đứng 1:100) Bảng cho số liệu mặt cắt dọc Tª n cä c H6 Cù ly lỴ (m) Cù ly dån (m) C§TN C§TK§§D (m) (m) 600 26,2 22.0 Tª n cä c 13 20 620 24,6 14 640 20,5 15 C§TK§§D (m) (m) 715 14,2 15,70 730 15,5 755 17,5 780 19,0 800 16,8 25 660 18,0 16 20 12 C§TN 25 20 11 Cù ly dån (m) 15 20 10 Cù ly lỴ (m) 20 680 17,5 H8 20 H7 25 700 15,5 17 15 13 825 15,0 850 14,4 25 715 14,2 15,70 18 15,00 Bài 2: Đường cấp IV-MN (VTK=40km/h) Hãy thiết kế mặt cắt dọc cho đoạn tuyến sau (tỷ lệ ngang 1:1000, đứng 1:100) Bảng cho số liệu mặt cắt dọc Tª n cä c H6 Cù ly lẻ (m) Cự ly dồn (m) CĐTN CĐTKĐĐD (m) (m) 600 24,2 23.0 620 22,6 Tª n cä c 13 20 640 20,5 15 660 18,0 16 680 17,5 H8 700 15,5 17 (m) 715 14,2 15,70 730 15,5 755 16,5 780 18,0 800 19,8 825 21,5 850 22,0 25 15 13 (m) 20 20 H7 C§TK§§D 25 20 12 C§TN 25 20 11 Cù ly dån (m) 15 14 20 10 Cù ly lỴ (m) 25 715 14,2 15,70 18 21,00 Dạng Thiết kế trắc ngang Bài 1: Đường cấp IV-MN, có thơng số thiết kế sau: B m=5,5m; Bn=7,5m; Blđ = 2x0,5m; Blgc=2x0,5m; độ dốc: in=ilgc=2%; ilđ=4% Nền đắp có độ dốc mái dốc thiết kế 1:1,5 Hãy thiết kế mặt cắt ngang cọc C12 có lý trình Km0+320, biết tỷ lệ vẽ 1/200? Biết cao độ thiết kế cọc 12 có cao độ thiết kế 37,50m, cao độ thiên nhiên 33,00m, độ dốc thiên nhiên 1:4 nghiêng thấp bên trái 4 Bài 2: Cho đường cấp III-ĐB, vận tốc thiết kế 80 km/h,có thông số thiết kế sau: Chiều rộng mặt đường, Bm=7,0m; chiều rộng đường, B n=12,0m; chiều rộng lề đất, Blđ = 2x0,5m; chiều rộng lề gia cố, Blgc=2x2,0m; độ dốc ngang mặt đường lề gia cố: in=ilgc=1,5%; độ dốc ngang lề đất, ilđ=4% Nền đắp có độ dốc mái dốc thiết kế 1:1,5 Hãy thiết kế mặt cắt ngang cọc C11 có lý trình Km0+350, biết cao độ tự nhiên tim đường 56,00m; cao độ thiết kế tim đường 58,50m; đường tự nhiên nghiêng thấp bên phải với độ dốc 1:5 tỷ lệ vẽ 1/200? (Không yêu cầu tính diện tích hạng mục cơng việc mặt cắt ngang) Bài 3: Đường cấp III-MN có thơng số thiết kế sau: B m=6,0m; Bn=9,0m; Blđ=2x0,5m; Blgc=2x1,0m; độ dốc ngang: in=ilgc= 2%; ilđ=6% Xét đỉnh Đ3 bố trí đường cong rẽ trái có bán kính R= 175m, thiết kế siêu cao i sc=5%; chiều dài đường cong chuyển tiếp đoạn nối siêu cao L sc=Lct=55m Độ mở rộng phần xe chạy đường cong W= 1,0m Nền đào có độ dốc mái dốc thiết kế 1:1 Rãnh dọc rộng 1,2m Biết lý trình cọc NC 3: Km1+110 Hãy thiết kế mặt cắt ngang cọc C74 có lý trình Km1+180, biết cao độ thiết kế tim 19,50m; cao độ thiên nhiên tim 24,00m, đường tự nhiên đốc bên trái với độ dốc 1:3 tỷ lệ vẽ 1/200? (Không u cầu tính diện tích hạng mục cơng việc mặt cắt ngang) Bài 4: Đường cấp IV-ĐB, có thông số thiết kế sau: B m=7,0m; Bn=9,0m; Blđ = 2x0,5m; Blgc=2x0,5m; độ dốc: in=ilgc=2%; ilđ=4% Xét đỉnh Đ6 bố trí đường cong rẽ phải có bán kính R=165m, thiết kế siêu cao i sc=6%; chiều dài đường cong chuyển tiếp đoạn nối siêu cao Lsc=Lct= 60m Độ mở rộng phần xe chạy đường cong, W= 1,0m Nền đắp có độ dốc mái dốc thiết kế 1:1,5 Biết lý trình cọc NĐ6: Km5+210 Hãy thiết kế mặt cắt ngang cọc C10 có lý trình Km5+205? Bài 5: Đường cấp III-MN có thơng số thiết kế sau: B m=6,0m; Bn=9,0m; Blđ=2x0,5m; Blgc=2x1,0m; độ dốc ngang: in=ilgc= 2%; ilđ=6% Xét đỉnh Đ3 bố trí đường cong rẽ trái có bán kính R= 175m, thiết kế siêu cao i sc=5%; chiều dài đường cong chuyển tiếp đoạn nối siêu cao L sc=Lct=55m Độ mở rộng phần xe chạy đường cong W= 1,0m Nền đắp có độ dốc mái dốc thiết kế 1:1,5 Biết lý trình cọc NC 3: Km1+110 Hãy thiết kế mặt cắt ngang cọc C74 có lý trình Km1+80, biết cao độ thiết kế tim 27,00m; cao độ thiên nhiên tim 24,00m? C 74 1:4 1:6 Dạng Tính tốn siêu cao + mở rộng Bài 1: Cho đường cấp III-MN, Vtk= 60 km/h Hãy tính toán độ mở rộng (giả thiết mở rộng bên) độ dốc ngang mặt đường mặt cắt nửa đầu đường cong tròn với số liệu sau: Bm = 7m; Bn=9m; in= ilgc= 2%; đường cong tròn ơm trái có: R= 150m; Lmin= 70m; W= 0,7m; isc= 6% Bảng cự ly cọc chi tiết Tên cọc Cự ly lẻ (m) Tên cọc 10 N1 10 10 15 10 11 15 10 TĐ1 10 Cù ly lỴ (m) 15 12 Bài 2: Cho đường cấp IV-MN có xe,vận tốc thiết kế 60 km/h.Chiều rộng mặt đường, Bm= 6,0m; chiều rộng đường, Bn= 9,0 m; chiều rộng lề gia cố Blgc= 2x1,0m; chiều rộng lề đất Blđ= 2x0,5m Độ dốc ngang mặt đường, in= 2% Trên tuyến có bố trí đường cong rẽ trái có bán kính R= 400 m u cầu: a Tính tốn lựa chọn siêu cao cho đường cong trên, biết hệ số lực ngang  = 0,08? b Tính tốn độ dốc ngang mặt đường vẽ sơ họa mặt cắt ngang cọc C20 nằm đoạn nối siêu cao có lý trình Km0+830, biết lý trình cọc TĐ Km0+850 Bài 3: Cho đường cấp III-MN có xe, vận tốc thiết kế 60 km/h Chiều rộng mặt đường, Bm= 6,0m; chiều rộng lề gia cố, Blgc= 2x1,0m; chiều rộng lề đất, Blđ= 2x0,5m Biết độ dốc ngang mặt đường, in= 3% Tại đỉnh Đ1 tuyến, bố trí đường cong rẽ trái có bán kính, R= 200 m Độ dốc siêu cao chiều dài đoạn nối siêu cao theo TCVN4054 - 2005 isc = 5%, Lsc = 55m.u cầu: a.Tính tốn lựa chọn giá trị siêu cao đoạn nối siêu cao cho đường cong nêu trên? b.Tính tốn độ dốc ngang mặt đường vẽ sơ hoạ mặt cắt ngang cọc C13 nằm đường cong chuyển tiếp có lý trình Km0+370, biết lý trình cọc NĐ1 Km3+350? Bài 4: Đường cấp IV-ĐB có xe, bề rộng phần xe chạy B m= 5,5m; bề rộng lề gia cố Blgc= 2x0,5m; bề rộng lề đất Blđ= 2x0,5m Dốc ngang mặt đường lề gia cố in= 2% Đỉnh DD2 bố trí đường rẽ phải có bán kính đường cong 290m Độ dốc siêu cao 2%, Lsc = 12m a Hãy tính tốn lựa chọn siêu cao cho đường cong biết hệ số lực ngang  = 0,08? b Tính tốn độ dốc ngang mặt đường vẽ sơ họa mặt cắt ngang cọc nằm đường cong chuyển tiếp có lý trình Km4+270, biết lý trình cọc NĐ: Km4+250 Bài 5: Đường cấp IV-MN có xe, bề rộng phần xe chạy B m= 5,5m; bề rộng lề gia cố Blgc= 2x0,5m; bề rộng lề đất B lđ= 2x0,5m Dốc ngang mặt đường i n= 2% Hãy tính tốn lựa chọn siêu cao cho đường cong rẽ trái có bán kính đường cong tròn R= 100m, biết hệ số lực ngang  = 0,08? Tính tốn độ dốc ngang mặt đường vẽ sơ họa mặt cắt ngang cọc nằm đoạn nối siêu cao có lý trình Km3+216, biết lý trình cọc TĐ: Km3+200 Bài 6: Cho đường cấp III-MN, Vtk= 60 km/h Hãy tính tốn độ mở rộng (giả thiết mở rộng bên) độ dốc ngang mặt đường mặt cắt nửa cuối đường cong tròn với số liệu sau: Bm = 7m; Bn=9m; in= ilgc= %; đường cong tròn ơm trái có: R= 200m; Lmin= 55m; W= 0,6m; isc= 5% B¶ng cù ly cäc chi tiết Tên cọc Cự ly lẻ (m) Tên cäc 12 15 TC1 10 13 10 10 Cù ly lỴ (m) 15 14 10 11 10 NC1 12 10 15 Dạng Tính tốn bố trí độ mở rộng Bài 1: Cho đường cấp III-MN, vận tốc thiết kế 60 km/h Xét đỉnh Đ1 bố trí đường cong rẽ trái có bán kính R=150m; biết chiều dài đoạn nối chuyển tiếp L CT =60m u cầu: 1.Tính tốn lựa chọn độ mở rộng phần xe chạy cho xe tải? 2.Tính tốn độ mở rộng phần xe chạy cọc C50 có lý trình Km2+70, biết lý trình NĐ1 Km2+34? Vẽ sơ họa chiều rộng mặt cắt ngang cọc (mở rộng phía bụng đường cong)? Bài 2: Đường cấp IV-MN có xe Xét đỉnh Đ1 bố trí đường cong nằm rẽ phải có bán kính R= 65 m 1.Hãy tính tốn, lựa chọn độ mở rộng phần xe chạy cho xe tải; biết chiều dài đoạn nối siêu cao Lsc= 35m? 2.Tính tốn độ mở rộng phần xe chạy cọc C10 có lý trình Km1+125, biết lý trình TC1 Km1+135? Vẽ sơ họa bề rộng mặt cắt ngang cọc mở rộng phía bụng đường cong? ... Tên cọc 12 15 TC1 10 13 10 10 Cù ly lỴ (m) 15 14 10 11 10 NC1 12 10 15 Dạng Tính tốn bố trí độ mở rộng Bài 1: Cho đường cấp III-MN, vận tốc thiết kế 60 km/h Xét đỉnh 1 bố trí đường cong rẽ trái... n cä c 13 20 640 20,5 15 660 18 ,0 16 680 17 ,5 H8 700 15 ,5 17 (m) 715 14 ,2 15 ,70 730 15 ,5 755 16 ,5 780 18 ,0 800 19 ,8 825 21, 5 850 22,0 25 15 13 (m) 20 20 H7 C§TK§§D 25 20 12 C§TN 25 20 11 Cù ly... Tª n cä c 13 20 620 24,6 14 640 20,5 15 C§TK§§D (m) (m) 715 14 ,2 15 ,70 730 15 ,5 755 17 ,5 780 19 ,0 800 16 ,8 25 660 18 ,0 16 20 12 C§TN 25 20 11 Cù ly dån (m) 15 20 10 Cù ly lỴ (m) 20 680 17 ,5 H8
- Xem thêm -

Xem thêm: De cuong on tap thiet ke duong kì 1 2018 UTT, De cuong on tap thiet ke duong kì 1 2018 UTT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay