BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 12

11 9 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 14:10

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_C3.2_1_HINH01 Nội dung kiến thức Phương pháp tọa độ không gian Thời gian 2/8/2018 Đơn vị kiến thức Phương trình đường thẳng Trường THPT Phan Châu Trinh Cấp độ Tổ trưởng Phạm Bình NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz; cho x 1 y z    đường thẳng  : Điểm 2 sau thuôc đường thẳng  ? A M(2; 2; 1) B N(1;0;3) C P(1;0; 3) D Q(1; 2; 4) Đáp án B Lời giải chi tiết Thế tọa độ điểm N vào phương trình  ta đẳng thức Giải thích phương án nhiễu + Phương án A : tính sai z  1 vào phương trình đường thẳng + Phương án C : Tính sai nghiệm phương trình cho x   z   + Phương án D : Nhầm lẫn tọa độ vectơ phương đường thẳng PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_C3.2_1_HINH02 Nội dung kiến thức Phương pháp tọa độ không gian Thời gian 2/8/2018 Đơn vị kiến thức Phương trình đường thẳng Trường THPT Phan Châu Trinh Cấp độ Tổ trưởng Phạm Bình NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Trong không gian Oxyz ; cho đường thẳng x 1 y 1 z d:   Trong vectơ 1 3 đây, đâu vec tơ phương đường thẳng d ? r A u1  (2; 1; 3) r B u  (2;1;3) r C u  (4; 2; 6) r D u  (2;1; 3) Đáp án D Lời giải chi tiết r Rõ ràng vectơ u vectơ phương đường thẳng d Giải thích phương án nhiễu r + Phương án A : sai không đọc kĩ câu dẫn u1 vectơ phương r r + Phương án B : sai không phát u phương với u1 r r + Phương án C : sai không phát u phương với u1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi Mã câu hỏi HH12_C3.2_1_HINH 03 Nội dung kiến thức Phương pháp tọa độ không gian Thời gian 2/8/2018 Đơn vị kiến thức Phương trình đường thẳng Trường THPT Phan Châu Trinh Cấp độ GV Trần Thị Nguyệt NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Đáp án Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz; cho C M(2;0;  1) đường thẳng  qua điểm Lời giải chi tiết r có vectơ phương a  (4; 6; 2) r Phương trình tham số đường thẳng  Đường thẳng  có vectơ phương a  (4; 6; 2) r là: a  (2; 3;1) VTCP  �x  2  4t � A �y  6t �z   2t � �x  2  2t � B �y  3t �z   t � �x   2t � C �y  3t �z  1  t � �x   2t � D �y  6  3t �z   t � Giải thích phương án nhiễu + Phương án A : Thế sai tọa độ điểm vào phương trình đường thẳng + Phương án B : Thế sai tọa độ điểm vào phương trình đường thẳng + Phương án D : Nhầm lẫn tọa độ vectơ phương sai tọa độ điểm đường thẳng PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_C3.2_1_HINH 04 Nội dung kiến thức Phương pháp tọa độ không gian Thời gian 2/8/2018 Đơn vị kiến thức Phương trình đường thẳng Trường THPT Phan Châu Trinh Cấp độ GV Trần Thị Nguyệt NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng d qua điểm A(1; 2;3) vng góc với mặt phẳng    : x  y  z   Phương trình tham số đường thẳng d là: �x  1  4t � A �y  2  3t �z  3  7t � Đáp án B Lời giải chi tiết r Vì d  ( ) � VTCP d u  (4;3; 7) nên PTTS �x   4t � đường thẳng d là: �y   3t �z   7t � �x   4t � B �y   3t �z   7t � �x   3t � C �y   4t �z   7t � �x  1  8t � D �y  2  6t �z  3  14t � Giải thích phương án nhiễu + Phương án A : Thế tọa độ điểm sai + Phương án C : Thế tọa độ vecto phương sai + Phương án D : Thế tọa độ điểm sai PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Môn: TOÁN Mã câu hỏi HH12_C3.2_2_HINH 05 Nội dung kiến thức Phương pháp tọa độ không gian Thời gian 2/8/2018 Đơn vị kiến thức Phương trình đường thẳng Trường THPT Phan Châu Trinh Cấp độ Tổ trưởng Phạm Bình NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho x 1 y  z   đường thẳng d1 : a b x y 1 z   đường thẳng d :  Khi 2 giá trị a b để d1 ; d song song với ? A a  2 b  8 B không tồn a; b C a  b  D a  2 b =8 Đáp án B Lời giải chi tiết r Ta có VTCP d1 u1  (a; b; 4) VTCP d r u  (1; 4; 2) Để d1 song song d r r a b  2 * Điều kiện cần : u1 phương u �   2 a  2 � �� b  8 � * Điều kiện đủ : với a  2 b =-8 thay vào phương x 1 y  z   trình d1 ta có d1 : 2 8 M(0;  1; 2) � d d Thay tọa độ vào ta có  1    2 8 Đẳng thức Nên d1 trùng d Vậy không tồn a; b Giải thích phương án nhiễu + Phương án A : sai không xét điều kiện đủ + Phương án C : sai không không cẩn thận quan sát đáp án giải sai hệ phương trình + Phương án D : sai không không cẩn thận quan sát đáp án giải sai hệ phương trình PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_C3.2_2_HINH 06 Nội dung kiến thức Phương pháp tọa độ không gian Thời gian 2/8/2018 Đơn vị kiến thức Phương trình đường thẳng Trường THPT Phan Châu Trinh Cấp độ Tổ trưởng Phạm Bình NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm M(1;1;3) hai đường thẳng x 1 y  z 1 :   x 1 y z / :   2 Phương trình phương trình qua M vng góc với   / �x  1  t � A �y   t � z   3t � Đáp án D Lời giải chi tiết r Ta có VTCP  u   (3; 2;1) VTCP  / r u  /  (1;3; 2) Do d vuông góc  d vng góc  / nên vec tơ r r r u  ; u / � phương d u d  � � � r � u d   7;7;7    1;1;1 Vậy đáp án D �x   t � B �y   t � z  3 t � �x  1  t � C �y   t � z  3 t � �x  1  t � D �y   t � z  3 t � Giải thích phương án nhiễu + Phương án A : sai khơng cẩn thận đọc phương trình tham số biến z + Phương án B : sai khơng thuộc cách viết phương trình tham số đường thẳng + Phương án C : sai không cẩn thận đọc phương trình tham số biến y PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_C3.2_2_HINH 07 Nội dung kiến thức Phương pháp tọa độ không gian Thời gian 2/8/2018 Đơn vị kiến thức Phương trình đường thẳng Trường THPT Phan Châu Trinh Cấp độ GV Trần Thị Nguyệt NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz; cho �x   2t � hai đường thẳng d1 : �y   3t �z   4t � Đáp án C Lời giải chi tiết ur d1 có VTCP u1 (2;3; 4) , lấy M (1; 2;3) �d1 uu r d có VTCP u2 (4;6;8) , lấy N (3;5;7) �d ur uu r �x   4t ' Vì u1  u2 M �d nên chọn C � d : �y   6t ' Trong mệnh đề sau �z   8t ' � mệnh đề đúng? A d1  d B d1 // d C d1 � d D d1 d chéo Giải thích phương án nhiễu + Phương án A : Tính tích có hướng hai VTCP sai + Phương án B : Thế tọa độ điểm M vào d sai uuruu r uuuu r � u , u MN + Phương án C : Tính � sai �1 � PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_C3.2_3_HINH 08 Nội dung kiến thức Phương pháp tọa độ không gian Thời gian 2/8/2018 Đơn vị kiến thức Phương trình đường thẳng Trường THPT Phan Châu Trinh Cấp độ Tổ trưởng Phạm Bình NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho x y  z 1  đường thẳng d :  hai 2 điểm A(1; 2;0) ; B(2;3; 1) , đường thẳng  qua điểm A vng góc với d cho khoảng cách từ B đến  lớn Trong đường thẳng sau đâu phương trình  x  y  z 1   A 1 x 1 y  z   B 13 1 8 x 1 y  z   C 1 2 x 1 y  z   D 1 Đáp án D Lời giải chi tiết Gọi H hình chiếu vng góc B  Khi khoảng cách d  B;   �BA  3 H trùng A hay AB vng góc  r r uuur� r u Gọi vectơ phương  u u  � �d ; AB� Vậy r u   7; 1;  Phương trình  x 1 y  z   1 Vậy đáp án D Giải thích phương án nhiễu + Phương án A : sai không cẩn thận viết đường uuur thẳng  qua điểm B + Phương án B : sai tính nhầm tọa độ vectơ AB   1; 5; 1 r + Phương án C : sai viết nhầm vectơ phương d u   0; 2; 1 PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_C2.2_3_HINH 09 Nội dung kiến thức Phương pháp tọa độ không gian Thời gian 2/8/2018 Đơn vị kiến thức Phương trình đường thẳng Trường THPT Phan Châu Trinh Cấp độ GV Trần Thị Nguyệt NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Câu Cho điểm A(1; 2;3) đường thẳng x 1 y z  d:   Phương trình đường 2 thẳng  qua điểm A, vng góc với đường thẳng d cắt trục 0x là: x 1 y  z    2 x 1 y  z    B  : 2 x 1 y  z  :   C x 1 y  z    D  : A  : Đáp án A Lời giải chi tiết Gọi  đường thẳng cần tìm uuu r Gọi B   �Ox � B( x;0;0) BA(1  x; 2;3) Vì uuu rr   d � BA.u d  � 2(1  x)   2.3  �� x  1 Vậy  qua A( 1;2;3) có VTCP (2;2;3) Chọn A Giải thích phương án nhiễu + Phương án B : sai xác định B(0;0; x ) + Phương án C: Tính tích vơ hướng sai r + Phương án D: Sai tính sai vectơ phương d u   1; 2;3 PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_C2.2_4_HINH 10 Nội dung kiến thức Phương pháp tọa độ không gian Thời gian 2/8/2018 Đơn vị kiến thức Phương trình đường thẳng Trường THPT Phan Châu Trinh Cấp độ Tổ trưởng Phạm Bình NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Trong không gian tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng    : x  y  2z   điểm A(0; 1;1) ; B(1;1; 2) Biết M �   cho MA  MB đạt giá trị nhỏ Khi tính hồnh độ x M điểm M A x M   B x M   C x M  D x M  Đáp án D Lời giải chi tiết Đặt f (x; y;z)  x  y  2z  Với A(0; 1;1) ; B(1;1; 2) ta xét : f (0; 1;1).f (1;1; 2)  nên A ; B nằm hai phía    Khi MA  MB �AB  14 Từ suy MA  MB đạt giá trị nhỏ 14 Khi M giao điểm đường thẳng AB mặt phẳng    uuur - VTCP đường thẳng AB AB  (1;2; 3) �x  t � y  1  2t (1) Phương trình đường thẳng AB : � � z   3t � Vì M �   � M(1; 1  2t;1  3t) vào phương trình mặt phẳng    t  ( 1  2t)  2(1  3t)   �t (2) 2 � xM  7 Đáp án D Giải thích phương án nhiễu uuur A sai VTCP đường thẳng AB : AB  (1; 2;3) dẫn đến sai phương trình (2) tìm t   �x  t � y  1  2t B Sai viết sai phương trình tham số Phương trình đường thẳng AB : � � z  2  3t � phương trình ( 2) tìm t   C Viết sai phương trình ( 2) : t  (1  2t)  2(1  3t)   tìm t  (1) Dẫn đến sai ... tọa độ không gian Thời gian 2/8/2018 Đơn vị kiến thức Phương trình đường thẳng Trường THPT Phan Châu Trinh Cấp độ Tổ trưởng Phạm Bình NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Trong không gian Oxyz ;... độ không gian Thời gian 2/8/2018 Đơn vị kiến thức Phương trình đường thẳng Trường THPT Phan Châu Trinh Cấp độ GV Trần Thị Nguyệt NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Đáp án Trong không gian với... tọa độ không gian Thời gian 2/8/2018 Đơn vị kiến thức Phương trình đường thẳng Trường THPT Phan Châu Trinh Cấp độ GV Trần Thị Nguyệt NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Trong không gian với hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 12, BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay