BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 12

10 16 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 14:10

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_C3 Nội dung kiến thức Hệ tọa độ không gian Thời gian 8/8/2018 Đơn vị kiến thức Phương trình đường thẳng không gian Trường THPT Trần Văn Dư Cấp độ Tổ trưởng Nguyễn Anh Tuấn NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Câu 1: Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d: x   y   z  có 1 véctơ phương : A ur u1  (2;1;3) r B uu u2  (2; 1; 3) r C uu u3  (2; 1;3) r D uu u4  (4; 2; 6) Đáp án C Lời giải chi tiết Trong khơng gian Oxyz phương trình tắc đường x  x0 y  y0 z  z0   thẳng có dạng có véctơ a b c r phương u  (a; b; c) Giải thích phương án nhiễu r + Phương án A: học sinh nhầm tọa độ véctơ phương u  (x ; y ; z ) r + Phương án B: học sinh nhầm tọa độ véctơ phương u  ( x ;  y0 ;  z ) r r + Phương án C: học sinh hiểu u véctơ phương k u véctơ phương r áp dụng không với véctơ u SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_C3 Nội dung kiến thức Hệ tọa độ không gian Thời gian 8/8/2018 Đơn vị kiến thức Phương trình đường thẳng khơng gian Trường THPT Trần Văn Dư Cấp độ Tổ trưởng Nguyễn Anh Tuấn NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Đáp án Câu 2: Trong không gian Oxyz cho B đường thẳng d: x   y   z Phương Lời giải chi tiết 3 Oxyz Trong khơng gian phương trình tắc đường trình tham số đường thẳng d x  x0 y  y0 z  z0   thẳng có dạng Khi phương trình �x   3t a b c A �y  3  t � �x  x0  at �z  � � tham số d là: �y  y0  bt �z  z  ct �x   2t � B �y  1  3t � �z  t � �x  3  2t C �y   3t � �z  t � �x  3  2t D �y   3t � �z  t � Giải thích phương án nhiễu r + Phương án A: học sinh nhầm điểm (2; 3;1) thuộc đường thẳng, nhầm véctơ phương u  (3; 1;0) + Phương án C: học sinh nhầm điểm ( x ;  y0 ;  z ) thuộc đường thẳng �x  x0  at � + Phương án D: học sinh không đưa dạng �y  y0  bt nên chọn sai điểm (3;1; 0) thuộc đường �z  z  ct � thẳng SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Môn: TOÁN Mã câu hỏi HH12_C3 Nội dung kiến thức Hệ tọa độ không gian Thời gian 8/8/2018 Đơn vị kiến thức Phương trình đường thẳng khơng gian Trường THPT Trần Văn Dư Cấp độ Tổ trưởng Nguyễn Anh Tuấn NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Câu 3: Trong không gian Oxyz cho �x  2  t đường thẳng d: �y   3t Đường thẳng � �z   t �  song song với d �x  1  t A �y   3t � �z   t � �x   2t B �y   2t � �z   t � C x   y   x  y  D   Đáp án D Lời giải chi tiết Đường thẳng d qua M(-2;2;1) có véc tơ phương r r u  (1;3;1) ,  song song với d nên nhận u  (1;3;1) làm véc tơ phương,  qua điểm N  2; 2; 1 �d có phương trình x  y  y 1   y 1 y 1 Giải thích phương án nhiễu + Phương án A: Sai  trùng với d, điểm  1;5;  thuộc d r + Phương án B: Sai học sinh nhầm tọa độ véctơ phương d u  (2; 2;1) + Phương án C: Sai  trùng với d SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_C3 Nội dung kiến thức Hệ tọa độ không gian Thời gian 8/8/2018 Đơn vị kiến thức Phương trình đường thẳng không gian Trường THPT Trần Văn Dư Cấp độ Tổ trưởng Nguyễn Anh Tuấn NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Đáp án C Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ Lời giải chi tiết Oxyz, phương trình đường thẳng  Mặt phẳng  Oxz  có phương trình là: y  qua điểm A  2; 1;3 vuông góc với r Véc tơ pháp tuyến mặt phẳng  Oxz  j  (0;1;0) mặt phẳng  Oxz  Đường thẳng  qua A  2; 1;3 vng góc với  Oxz  có �x   t A �y  1 �x  � � �z  �y  1  t phương trình tham số � �z  � x  � B �y  1  t � �z  � �x  C �y  1  t � �z  � �x   t D �y  1 � �z   t � Giải thích phương án nhiễu + Phương án A: Sai  học sinh nhầm phẳng  Oxz  có phương trình là: x  + Phương án B: sai học sinh viết sai cơng thức phương trình tham số đường thẳng + Phương án C: Sai  học sinh nhầm phẳng  Oxz  có phương trình là: x  z  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_C3 Nội dung kiến thức Hệ tọa độ không gian Thời gian 8/8/2018 Đơn vị kiến thức Phương trình đường thẳng không gian Trường THPT Trần Văn Dư Cấp độ Tổ trưởng Nguyễn Anh Tuấn NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình phương trình đường thẳng qua điểm A( 2;2;-4) có vectơ Một VTCP phương A(2;2;-4) = ( -1; 2; -2) ? A B C Đáp án A Lời giải chi tiết = ( -1; 2; -2 ) = -( 1; -2; ) điểm qua �x   t � D �y   2t �z  4  2t � Giải thích phương án nhiễu + Phương án B: Học sinh nhầm điểm qua vtcp + Phương án C: Học sinh rút gọn tọa độ điểm qua + Phương án D: Học sinh thay vào cơng thức phương trình đường thẳng sai SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_C3 Nội dung kiến thức Hệ tọa độ không gian Thời gian 8/8/2018 Đơn vị kiến thức Phương trình đường thẳng không gian Trường THPT Trần Văn Dư Cấp độ Tổ trưởng Nguyễn Anh Tuấn NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Câu 6: Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình phương trình đường thẳng qua điểm M ( 2; 3; -2) vng góc với mặt phẳng (P) : 2x -y + 4z + = ? B C D Một VTCP = (2;-1;4) điểm qua M ( 2; 3; -2), viết phương trình A Đáp án D Lời giải chi tiết Giải thích phương án nhiễu + Phương án A: Học sinh xác định VTCP thay nhầm điểm qua VTCP + Phương án B: Học sinh xác định VTCP vận dụng công thức sai : + Phương án C: Học sinh xác định VTCP thay nhầm điểm qua VTCP, áp dụng sai công thức câu B SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_C3 Nội dung kiến thức Hệ tọa độ không gian Thời gian 8/8/2018 Đơn vị kiến thức Phương trình đường thẳng khơng gian Trường THPT Trần Văn Dư Cấp độ Tổ trưởng Nguyễn Anh Tuấn NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình phương trình đường thẳng qua hai điểm A ( 1; 2; -3) B (-2; -3; 4) ? A B C Đáp án C Lời giải chi tiết Một VTCP = (-3;-5;7) điểm qua A(1;2;-3), viết phương trình đường thẳng D Giải thích phương án nhiễu + Phương án A: Học sinh tính sai VTCP = ( -1; -1; ) + Phương án B: Học sinh thay nhầm điểm qua vtcp vào công thức + Phương án D: Học sinh vận dụng sai cơng thức viết phương trình đường thẳng SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12-C3 Nội dung kiến thức Hệ tọa độ không gian Thời gian 8/8/2018 Đơn vị kiến thức Phương trình đường thẳng khơng gian Trường THPT Trần Văn Dư Cấp độ Tổ trưởng Nguyễn Anh Tuấn NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Câu 8.Trong không gian Oxyz , cho đường �x   3t � thẳng d : �y  4 Gọi M điểm thuộc d �z   3t � Đáp án B Lời giải chi tiết P   3t  4   3t �11 cho P  d ( M ,(Oxy ))  d ( M ,(Oyz ))  d ( M ,(Ozx)) đạt giá trị nhỏ Khi giá trị P A B 11 C D 2 Giải thích phương án nhiễu + Phương án : A P  d ( M , (Oyz ))  d ( M , (Ozx))  d ( M , (Oxy ))   3t    3t  + Phương án : C Lấy M (2; 4;5) tính P  22  (4)2  52  + Phương án :D M (2  3t ; 4;5  3t ) tính P  (2  3t )  (4)2  (5  3t )  18t  18t  45 �9 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12-C3 Nội dung kiến thức Hệ tọa độ không gian Thời gian …/8/2018 Đơn vị kiến thức Trường THPT Trần Văn Dư Phương trình đường thẳng không gian Cấp độ Tổ trưởng Nguyễn Anh Tuấn NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Câu 9.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , gọi d đường thẳng qua điểm A  1; 1;2  , song song với  P  : x  y  z   , đồng thời tạo với Đáp án A Lời giải chi tiết uur  có vectơ phương u   1; 2;  uur  P  có vectơ pháp tuyến nP   2; 1; 1 r uu r uur Đặt n  � � u  � , nP �  4;5;3 Gọi  / hình chiếu vng góc  lên (P) r uur r � n  / có vectơ phương u  � �P , n �  2; 10;14  Yêu cầu toán � d / /  / x 1 y 1 z   2 góc nhỏ Phương trình đường thẳng d là: x 1 y 1 z    A 5 x 1 y 1 z    B Vậy phương trình đường thẳng d : 5 x 1 y 1 z    x 1 y 1 z    C 5 x 1 y 1 z    D 2 đường thẳng  : Giải thích phương án nhiễu x  x0 y  y0 z  z0   + Phương án B: Nhầm a b c + Phương án C: Nhầm d   + Phương án D: Nhầm d / /  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12-C3 Nội dung kiến thức Hệ tọa độ không gian Thời gian 8/8/2018 Đơn vị kiến thức Phương trình đường thẳng khơng gian Trường THPT Trần Văn Dư Cấp độ Tổ trưởng Nguyễn Anh Tuấn NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Câu 10.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hình thang cân ABCD có hai đáy AB, CD thỏa mãn CD  AB diện tích 27; đỉnh A  1; 1;0  ; phương trình đường thẳng chứa cạnh CD x  y 1 z    Tìm tọa độ điểm 2 D biết hoành độ điểm A lớn hoành độ điểm B A D  2; 5;1 B D  2; 1;3 C D  6; 9; 1 D D  8;5;  Đáp án B Lời giải chi tiết r Đường thẳng CD qua M  2; 1;3 có VTCP u   2; 2;1 Gọi H   2t; 1  2t;3  t  hình chiếu A lên CD uuur Ta có: AH    t; 2t;3  t  uuur r r AH u  �   2t )  2.2t  (3  t   � t  1 � H  0; 3;  , AH  Từ giả thiết ta có: 2S AB  CD  AB  ABCD  18 AH � AB  6; DH  3; HC  uuur r AB  k u   2k ; 2k ; k  � k  (vì x A  xB ) AB � k   r  2 u uuu r � AB  4; 4; 2  uuur r uuu HD   AB   2; 2;1 � D  2; 1;3 Giải thích phương án nhiễu + Phương án A: Nhầm xB  x A uuu r AB k  r  � AB   4; 4;  u uuur r uuu HD   AB   2; 2; 1 � D  2; 5;1 + Phương án C: Nhầm hình thang ABDC uuur uuu r HD  AB   6; 6; 3 � D  6; 9; 1 uuur uuu r + Phương án D: Nhầm HD  2 AB   8;8;  � D  8;5;6  ... THPT Trần Văn Dư Cấp độ Tổ trưởng Nguyễn Anh Tuấn NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Đáp án Câu 2: Trong không gian Oxyz cho B đường thẳng d: x   y   z Phương Lời giải chi tiết 3 Oxyz Trong. .. thức Phương trình đường thẳng không gian Trường THPT Trần Văn Dư Cấp độ Tổ trưởng Nguyễn Anh Tuấn NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Câu 3: Trong không gian Oxyz cho �x  2  t đường thẳng d:... thức Phương trình đường thẳng khơng gian Trường THPT Trần Văn Dư Cấp độ Tổ trưởng Nguyễn Anh Tuấn NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Đáp án C Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ Lời giải chi tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 12, BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay