BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 12 TRẮC NGHIỆM

6 8 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 14:10

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn :TỐN Nội dung câu hỏi Đơn vị kiến thức Cấp độ Phương trình mặt Thời gian phẳng Phương trình mặt Trường phẳng Nhận biết Tổ trưởng NỘI DUNG CÂU HỎI …/08/2018 THPT Hùng Vương Ngô Văn Thắng Lời dẫn phương án Đáp án Câu 1.Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz),cho C mặt phẳng (P)có phương trình 3x+2y-z+1=0.Mặt Lời giải chi tiết phẳng (P) có vectơ pháp tuyến là: Lý thuyết phương trình tổng r quát mặt phẳng A r n  (3; 2;1) Ax+By+Cz+D=0 n  ( A; B; C ) B r n  (2;3;1) C r n  (3; 2; 1) D r n  (3; 2; 1) Giải thích phương án nhiễu +Phương án A.Học sinh bị nhầm dấu +Phương án B.Học sinh bị nhầm cơng thức +Phương án D.Học sinh bị nhầm dấu Lời dẫn phương án Đáp án Câu Trong khằng định sau, khẳng định A đúng? Lời giải chi tiết A.Phương trình mặt phẳng (Oxy) là: z = Lý thuyết trường hợp đặc biệt phương B.phương trình mặt phẳng (Oxy) là: y = trình mặt phẳng C.phương trình mặt phẳng (Oxy) là: x = D.phương trình mặt phẳng (Oxy) là: x + y = Giải thích phương án nhiễu +Phương án B.Hs bị nhầm lẫn với pt mp(Oxz) +Phương án C Hs bị nhầm lẫn với pt mp(Oyz) +Phương án D Hs bị nhầm lẫn với pt mp chứa trục Oz Lời dẫn phương án Câu 3.Viết phương trình (a) qua ba điểm A(8;0;0), B(0;-2;0), C(0;0;4) Đáp án B Lời giải chi tiết Lý thuyết : mp(P) qua A(a; 0; 0), B(0; b; 0), C(0; 0; c) có phương trình dạng: x y z   1 a b c A x + y + z = - x y z B + + = - C x - 4y + 2z = D x - 4y + 2z - = Giải thích phương án nhiễu x y z +Phương án A.Hs bị nhầm lẫn với cơng thức    a b c +Phương án C Hs dùng pp tìm tọa độ vectơ pháp tuyến viết pt tổng quát mp dùng sai công thức pt tổng quát +Phương án D Hs dùng pp tìm tọa độ vectơ pháp tuyến viết pt tổng quát mp rút gọn sai dấu Lời dẫn phương án Đáp án Câu Trong không gian Oxyz cho hai mặt phẳng B (a) : x - 2y + 3z - = (b) : - 2x + 4y - 6z + = 0.Trong Lời giải chi tiết khẳng định sau khẳng định ? Lý thuyết : Cho mp (P) :Ax + By A (a),(b) trùng +Cz + D = (P’): A’x + B’y +C’z + B (a) / / (b) D’ = Khi (P) (P’) có vecto pháp tuyến C (a) cắt (b) r ur D (a) cắt vng góc (b) n  ( A; B; C ); n '   A '; B '; C '  +)(P) // (P’) r ur  A; B; C   k  A '; B '; C ' n  kn' � � �� �� �D �kD ' �D �kD ' (Hoặc +) A1 A2 = B1 B2 = C1 � D1 C D2 r ur � n  kn'  P  � P ' � � �D  kD ' ) �  A; B; C   k  A '; B '; C ' �� �D  kD ' A B C D (Hoặc = = = ) A2 B2 C D2 +) (P) r cắtur(P’) ۹ n k n ' ۹  A; B; C   A '; B '; C '  (Hoặc A1 : B1 : C �A2 : B2 : C ) Giải thích phương án nhiễu +Phương án A.Hs bị quên A1 = B1 A2 B2 +Phương án C Hs chưa nắm kĩ lý thuyết +Phương án D Hs chưa nắm kĩ lý thuyết = C1 C2 � D1 D2 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn :TỐN Nội dung câu hỏi Phương trình mặt Thời gian …/08/2018 phẳng Đơn vị kiến thức Phương trình mặt Trường THPT Hùng Vương phẳng Cấp độ Thông hiểu Tổ trưởng Ngô Văn Thắng NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Đáp án Câu 5.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz C Viết phương trình tổng quát mặt phẳng (P) Lời giải chi tiết qua điểm M(2 ; ; 5) có vectơ pháp Phương trình tổng quát mặt phẳng (P) u r tuyến n = (4;3;2) 4(x  2)  3(y 3)  2(z  5)  4x+3y+2z+27=0 A � 4x+3y+2z-27=0 4x-3y+2z-27=0 B C 4x+3y+2z-27=0 D 4x+3y-2z+27=0 Giải thích phương án nhiễu +Phương án A.Học sinh bị nhầm vectơ pháp tuyến +Phương án B.Học sinh bị nhầm công thức +Phương án D.Học sinh bị nhầm điểm Lời dẫn phương án Câu Viết phương trình tổng quát mặt phẳng (P) qua điểm M(2 ; ; -1) song song với mặt phẳng (Q) : 5x - 3y + 2z - 10 = A 5x-3y+2z+1=0 B 5x+5y-2z+1=0 C 5x-3y+2z-1=0 D 5x+3y-2z-1=0 Đáp án A Lời giải chi tiết Phương trình tổng quát mặt phẳng (P) 5(x  2)  3(y 3)  2(z  1)  � 5x-3y+2z+1=0 Giải thích phương án nhiễu +Phương án B.Học sinh tính sai vectơ pháp tuyến +Phương án C Học sinh bị nhầm cơng thức +Phương án D Học sinh bị nhầm điểm Lời dẫn phương án Đáp án Câu 7.Viết phương trình mặt phẳng trung trực B (P) đoạn thẳng AB, với A(1;3;0) B(3;Lời giải chi tiết 1;2) Ta có trung điểm AB I(2;1;1), uuur A 2x-3y+2z+1=0 AB  (2; 4; 2) B.2x-4y+2z-2=0 Mp(P) qua trung điểm I AB có uuur C.2x+4y-2z-2=0 1VTPT AB  (2; 4; 2)  phương trình mặt D 4x+2y-2z-1=0 phẳng trung trực (P) là: 2(x-2)-4(y-1)+2(z1)=0  2x-4y+2z-2=0 Giải thích phương án nhiễu +Phương án A.Học sinh tính sai vectơ pháp tuyến +Phương án C Học sinh tính sai trung điểm +Phương án D Học sinh bị nhầm công thức SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn :TỐN Nội dung câu hỏi Phương trình mặt Thời gian …/08/2018 phẳng Đơn vị kiến thức Phương trình mặt Trường THPT Hùng Vương phẳng Cấp độ Vận dụng thấp Tổ trưởng Ngô Văn Thắng NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Đáp án Câu 8.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz D Viết phương trình mp (  ) qua hai điểm Lời giải chi tiết uuur A(3;1;-1), B(2;-1;4) vng góc với mp(P): Ta có AB  ( 1; 2;5) , mp(P) có VTPT 2x-y+3z-1=0 r uuur uur uur � AB; n P  (2; 1;3)  n  � A 5x-3y+2z+1=0 � n P � (1;13;5)  ) qua A(3;1;-1), có VTPT B 5x+2y-2z+1=0 Mp( r C.13x-y-5z+5=0 n  ( 1;13;5)  phương trình mặt phẳng (  ) D.x-13y-5z+5=0 là: -1(x-3)+13(y-1)+5(z+1)=0  -x+13y+5z5=0  x-13y-5z+5=0 Giải thích phương án nhiễu +Phương án A.Học sinh tính sai vectơ pháp tuyến +Phương án B Học sinh bị nhầm điểm qua +Phương án C Học sinh bị nhầm cơng thức Lời dẫn phương án Đáp án Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz A cho điểm M(2;3;-1), mặt phẳng (P ) : Lời giải chi tiết x  y  z  10  mặt cầu(S) : Mặt cầu (S) có tâm I(1,-2,3) R  x  y  z  x  y  z   Viết Phương trình mặt phẳng (R) có dạng: phương trình mặt phẳng (R) song song với x  y  z  m   m �10  mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu (S) Do mặt phẳng (R) tiếp xúc với mặt cầu (S) A x  y  z   x  y  z  11  1   m B x  y  z  10  x  y  z    nên: d  I ,  R    R �   x  y  z   x  y  z  11  C m  1(n) � x  y  z   x  y  z   D Giải phương trình ta được: Vậy � m  11(n) � có mặt phẳng (R) thỏa u cầu tốn phương trình là: x  y  z   x  y  z  11  Giải thích phương án nhiễu +Phương án B.Hs tính sai tâm I +Phương án C Hs tính sai vectơ pháp tuyến +Phương án D Hs tính sai bán kính R SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn :TỐN Nội dung câu hỏi Phương trình mặt Thời gian …/08/2018 phẳng Đơn vị kiến thức Phương trình mặt Trường THPT Hùng Vương phẳng Cấp độ Vận dụng cao Tổ trưởng Ngô Văn Thắng NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Đáp án A Lời giải chi tiết Gsử A( a ;0;0), B(0;b;0), C(0;0;c) với a ,b,c>0 x y z + + = a b c M �( P ) �    a b c 3  � 33 a b c a b c Bđt Cơsi abc  27 Khi (P) Dấu “=” xảy Câu 10.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm M(1;2;3).Viết phương trình mp (  ) qua hai điểm M cắt tia Ox, Oy, Oz điểm A, B, C cho tứ diện OABC tích bé A x + y + z = x y z + = B + - x y z C + + = x y z D + + =    � a  3; b  6; c  a b c abc VOABC  OA.OB.OC  �27 c Thể tích nhỏ 27 x y z + + = Vậy (P) Giải thích phương án nhiễu +Phương án B.Học sinh sai Bđt +Phương án C Học sinh bị nhầm điểm qua +Phương án D Học sinh sai công thức thể tích 27 abc
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 12 TRẮC NGHIỆM, BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 12 TRẮC NGHIỆM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay