BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 12 mat tru HH12 NTM

6 12 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 14:10

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_C2.1_1_NTM01 Nội dung kiến thức Mặt trụ - Mặt nón – Mặt cầu Thời gian 2/8/2018 Đơn vị kiến thức Mặt trụ Trường THPT Nam Trà My Cấp độ Tổ trưởng Hồ Thăng Vĩnh Vỹ NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Cho hình trụ có bán kính đáy a , chiều cao a Diện tích xung quanh hình trụ cho 3π B a 3π C a 3π D 2a A 2a Đáp án A Lời giải chi tiết Bán kính r = a; chiều cao h = a ⇒ l = a Diện tích xung quanh: Sxq = 2π.r.l = 2a 3π Giải thích phương án nhiễu + Phương án B: Học sinh nhầm cơng thức diện tích xung quanh hình nón tròn xoay + Phương án C: Học sinh nhầm cơng thức thể tích khối trụ + Phương án D: Thiếu π cơng thức diện tích xung quanh hình trụ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_C2.1_1_NTM02 Nội dung kiến thức Mặt trụ - Mặt nón – Mặt cầu Thời gian 2/8/2018 Đơn vị kiến thức Mặt trụ Trường THPT Nam Trà My Cấp độ Tổ trưởng Hồ Thăng Vĩnh Vỹ NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Đáp án A Lời giải chi tiết 3, Một khối trụ tích 30πcm tăng bán kính khối trụ lên hai lần giữ ngun chiều cao thể tích khối trụ A 120πcm3 B 60πcm3 C 240πcm3 Thể tích khối trụ ban đầu V1 = π.r h = 30πcm3 Tăng bán kính lên hai lần ta thể tích khối trụ V2 = π.(2r)2 h = 4π.r h = 4V1 = 120 πcm3 D 15πcm3 Giải thích phương án nhiễu + Phương án B: Học sinh tính V2 = π.2r h = 2V1 = 60πcm3 + Phương án C: Nhầm cơng thức thể tích khối cầu V1 = π.R = 30πcm3 ; V2 = π.(2R)3 = 8V1 = 240πcm 3 + Phương án D: Học sinh cho thể tích khối trụ giảm hai lần SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_C2.1_2_NTM03 Nội dung kiến thức Mặt trụ - Mặt nón – Mặt cầu Thời gian 2/8/2018 Đơn vị kiến thức Mặt trụ Trường THPT Nam Trà My Cấp độ Tổ trưởng Hồ Thăng Vĩnh Vỹ NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Hình trụ (T) sinh quay hình chữ nhật ABCD quanh cạnh AB , biết · cạnh AC = a góc ACB = 450 Diện tích tồn phần hình trụ A 4πa Đáp án A Lời giải chi tiết A D B 2πa C 4a D 2πa (1 + a 2) 450 C B Đường sinh l = DC = a 2.sin 450 = a Bán kính r = BC = a 2.cos450 = a Diện tích tồn phần Stp = 2πr(l + r) = 4πa Giải thích phương án nhiễu + Phương án B: Học sinh nhầm với cơng thức tính diện tích tồn phần hình nón + Phương án C: Thiếu π cơng thức diện tích tồn phần hình trụ + Phương án D: Học sinh nhầm độ dài đường sinh AC = a SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_C2.1_2_NTM04 Nội dung kiến thức Mặt trụ - Mặt nón – Mặt cầu Thời gian 2/8/2018 Đơn vị kiến thức Mặt trụ Trường THPT Nam Trà My Cấp độ Tổ trưởng Hồ Thăng Vĩnh Vỹ NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Cho hình trụ có hai đáy hai hình tròn ngoại tiếp hình lập phương cạnh a Thể tích khối trụ cho Đáp án A Lời giải chi tiết a 3π a 3π B C 2πa D a 3π E A F H G A B D I C a Bán kính r = IC = ; chiều cao h = AE = a a 3π Thể tích V = π.r h = Giải thích phương án nhiễu + Phương án B: Học sinh nhầm với cơng thức tính thể tích khối nón + Phương án C: Học sinh nhầm bán kính r = a + Phương án D: Học sinh nhầm bán kính r = a SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_C2.1_3_NTM05 Nội dung kiến thức Mặt trụ - Mặt nón – Mặt cầu Thời gian 2/8/2018 Đơn vị kiến thức Mặt trụ Trường THPT Nam Trà My Cấp độ Tổ trưởng Hồ Thăng Vĩnh Vỹ NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Đáp án A Lời giải chi tiết Cho hình trụ có bán kính đáy a , trục OO ' = a Gọi AB dây cung đường tròn tâm O cho góc ·AOB = 1200 Kẻ đường sinh BN hình O’ M D H trụ Tính thể tích khối tứ diện O’OAN A B C D a3 12 a3 a3 a3 N o A ’ B Kẻ đường sinh AM hình trụ Gọi D điểm đối xứng với điểm M qua tâm O’ H hình chiếu vng góc điểm N cạnh MD Ta có NH ⊥ (MO 'OA) nên VO 'OAN = S∆O 'AO NH Trong tam giác AOB : ∧ AB2 = OA + OB2 − 2OA.OB.cos AOB = 3a ⇒ AB = a = MN Trong tam giác vng MND có ND = MD − MN = a a Nên tam giác O’ND ⇒ NH = a3 VO 'OAN = S∆O 'AO NH = 12 Giải thích phương án nhiễu + Phương án B: Học sinh nhầm cơng thức thể tích khối lăng trụ VO 'OAN a3 = S∆O 'AO NH = (V=B.h) + Phương án C: Học sinh nhầm SO 'AO = a 2 ⇒ VO 'OAN = S∆O 'AO NH = a3 2SD O ' MN HS tính bị lỗi cơng thức O'M a2 SD O ' MN = O ' M O ' N sin120° = Þ NH = a + Phương án D: HS tính NH = Khi V = S h = a2 a3 a = (HS nhầm công thức tính thể tích khối chóp qua khối lăng trụ) 2
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 12 mat tru HH12 NTM , BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 12 mat tru HH12 NTM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay