BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 12

10 8 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 14:09

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi GT12_C1.4_3_LTT01 Nội dung kiến thức Khối tròn xoay Thời gian …/8/2018 Đơn vị kiến thức Mặt trụ Trường THPT Lý Tự Trọng Cấp độ Tổ trưởng Võ Thị Lệ NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Câu 1: Cho hình trụ có chiều cao h bán kính đáy R Đáp án B Lời giải chi tiết cơng thức thể tích V= diện tích đáy x chiều cao=  R h khối trụ A  Rh B  R h  Rh C  R 2h D Giải thích phương án nhiễu + Phương án A: nhầm cơng thức thể tích khối trụ + Phương án C nhầm công thức khối nón + Phương án D nhầm cơng thức khối nón SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi GT12_C1.4_3_HNH01 Nội dung kiến thức Khối tròn xoay Thời gian …/8/2018 Đơn vị kiến thức Mặt trụ Trường THPT Lý Tự Trọng Cấp độ Tổ trưởng Võ Thị Lệ NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Câu : Cho hình trụ có bán kính đáy cm, độ dài đường cao cm Tính diện tích xung r=3cm; l=4cm quanh hình trụ này? SXq (cm2) 24  cm  A B C D 12  cm  36  cm  20  cm Đáp án A Lời giải chi tiết  Giải thích phương án nhiễu + Phương án B: hs nhầm cơng thức thể tích khối nón Sxq= + Phương án C Hs nhầm công thức Sxq= + Phương án D: Hs khơng thuộc cơng thức tính sai SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi GT12_C1.4_3_HNH01 Nội dung kiến thức Khối tròn xoay Thời gian …/8/2018 Đơn vị kiến thức Mặt trụ Trường THPT Lý Tự Trọng Cấp độ Tổ trưởng Võ Thị Lệ NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Đáp án D Lời giải chi tiết Câu 3: Tính thể tích V khối trụ có bán kính đáy chiều cao R=2;h=2 A V  4  R2h V= B V  12 V  8 C V  16 D V  8 Giải thích phương án nhiễu V  4 + Phương án A: Hs nhầm V=  Rh + Phương án B: Hs không thuộc công thức tính sai 2 + Phương án C: Hs nhầm V=  R h V  16 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi GT12_C1.4_3_HNH01 Nội dung kiến thức Khối tròn xoay Thời gian …/8/2018 Đơn vị kiến thức Mặt trụ Trường THPT Lý Tự Trọng Cấp độ Tổ trưởng Võ Thị Lệ NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Câu 4: Một hình trụ có chiều cao cm diện Đáp án C Lời giải chi tiết V= diện tích đáy x chiều cao =6.4=24 (cm3) tích đáy cm2 Thể tích khối trụ A B  cm3  10  cm  Giải thích phương án nhiễu + Phương án A:Hs nhầm V= diện tích đáy x chiều cao=8(cm3) + Phương án B:Hs tính sai V= diện tích đáy + chiều cao=10 (cm3) + Phương án D: Hs không thuộc công thức tính sai SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Môn: TOÁN Mã câu hỏi GT12_C1.4_3_HNH01 Nội dung kiến thức Khối tròn xoay Thời gian …/8/2018 Đơn vị kiến thức Mặt trụ Trường THPT Lý Tự Trọng Cấp độ Tổ trưởng Võ Thị Lệ NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Câu 5: Khối trụ tròn xoay có đường kính đáy 2a , chiều cao h  2a tích là: A V  2 ah B V  4 a h C V  2 a D V  2 a Đáp án D Lời giải chi tiết R=a; h=2a  R2h V= V  2 a Giải thích phương án nhiễu + Phương án A : Hs nhầm V=2 + Phương án B: Hs nhầm R=2a , V  4 a h + Phương án C: Hs không thuộc công thức tính tốn sai SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi GT12_C1.4_3_HNH01 Nội dung kiến thức Khối tròn xoay Thời gian …/8/2018 Đơn vị kiến thức Mặt trụ Trường THPT Lý Tự Trọng Cấp độ Tổ trưởng Võ Thị Lệ NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Câu 6: Tính diện tích xung quanh hình trụ có chiều cao 20 m , chu vi đáy m A 200 m 125 m B  C 100 m D 100 m Đáp án D Lời giải chi tiết Ta có SXq m2 Giải thích phương án nhiễu + Phương án A: Hs nhầm r=5m ,Sxq=2 m2 + Phương án B: Hs nhầm thể tich V= + Phương án C: Hs không thuộc cơng thức tính tốn sai SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi GT12_C1.4_3_HNH01 Nội dung kiến thức Khối tròn xoay Thời gian …/8/2018 Đơn vị kiến thức Mặt trụ Trường THPT … Cấp độ Tổ trưởng Võ Thị Lệ NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Đáp án D Lời giải chi tiết Câu 7: Tính diện tích tồn phần hình trụ có bán kính đáy a đường cao a A    a2  r=a; h=a Stp= SXq+2SĐáy = = 2 a 2 B  a  a2 1 C 2 a  D     Giải thích phương án nhiễu + Phương án A: Hs nhầm Stp= SXq+SĐáy = = + Phương án B: Stp= SXq= 2= 2 a    a2  + Phương án C: Hs không thuộc cơng thức tính sai   1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi GT12_C1.4_3_HNH01 Nội dung kiến thức Khối tròn xoay Thời gian …/8/2018 Đơn vị kiến thức Mặt trụ Trường THPT Lý Tự Trọng Cấp độ Tổ trưởng Võ Thị Lệ NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Đáp án D Câu 8: Hình trụ có bán kính đáy Lời giải chi tiết a thiết diện qua trục hình vng, R=a; thiết diện qua trục hv nên h=2R h=2a diện tích xung quanh hình trụ 4 a 2 S xq= 2  a A B  a C 3 a D 4 a Giải thích phương án nhiễu + Phương án A : HS nhầm h=R=a nên Sxq= 2 a + Phương án B: HS nhầm h=R=a; V== + Phương án C: HS sai tính tốn cơng thức SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi GT12_C1.4_3_HNH01 Nội dung kiến thức Mặt tròn xoay Thời gian …/8/2018 Đơn vị kiến thức Mặt trụ Trường THPT Lý Tự Trọng Cấp độ Tổ trưởng Võ Thị Lệ NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Câu 9: Đáp án A Lời giải chi tiết Cho khối trụ có bán kính hình tròn đáy r chiều cao h Hỏi tăng chiều V1;V2 thể tích khối trụ ban đầu sau tăng cao lên lần tăng bán kính V1= ;V2== 18 đáy lên lần thể tích Vậy V2=18V1 khối trụ tăng lên lần? A 18 lần B lần C 36 lần D 12 lần Giải thích phương án nhiễu + Phương án B: HS V1=SXq=2; V2= V2=6V1 + Phương án C: HS dễ sai V1= ; V2=V2=36V1 + Phương án D: HS sai tính tốn cơng thức SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi GT12_C1.4_3_HNH01 Nội dung kiến thức Mặt tròn xoay Thời gian …/8/2018 Đơn vị kiến thức Mặt trụ Trường THPT Lý Tự Trọng Cấp độ Tổ trưởng Võ Thị Lệ NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Đáp án A Lời giải chi tiết Câu 10: : Cho khối trụ có chiều cao h  16 hai đáy hai đường tròn tâm O , O�với bán kính R  12 Gọi I trung điểm OO�và AB dây cung đường tròn  O cho AB  12 Tính diện tích thiết diện khối trụ với mặt phẳng  IAB  A 120  80π B 120 C 60  40π D 48π  24 Gọi d khoảng cách từ O đến dây cung AB �AB � � d  R  � � �2 � Gọi  góc tạo thiết diện với mặt đáy Do tan   h/2   � cos   d Tính SABCD Cách 1: S1= SQuạt AOB-STam giác AOB SABCD=SĐường tròn-2S1= 72  144π Cách 2: Đưa hệ trục tọa độ Oxy vào mặt phẳng đáy, gốc trùng với tâm O , trục Ox vng góc với AB , trục Oy song song với AB S ABCD  �122  x dx  72  144π 6 Do cos   Áp dụng công thức Sthietdien  S ABCD Sthietdien suy S ABCD cos   120  80π Giải thích phương án nhiễu + Phương án B: Hs không thuộc công thức, tư cho thiết diện hcn,tính HI=10, suy rachiều dài =20, chiều rộng = AB  12 120 Nên dt hình chữ nhật = + Phương án C: Hs khơng thuộc cơng thức, tư tính tốn sai + Phương án D: Hs không thuộc công thức, tư tính tốn sai ... khối trụ A B  cm3  10  cm  Giải thích phương án nhiễu + Phương án A:Hs nhầm V= diện tích đáy x chiều cao=8(cm3) + Phương án B:Hs tính sai V= diện tích đáy + chiều cao =10 (cm3) + Phương án... Tính diện tích xung quanh hình trụ có chiều cao 20 m , chu vi đáy m A 200 m 125 m B  C 100  m D 100 m Đáp án D Lời giải chi tiết Ta có SXq m2 Giải thích phương án nhiễu + Phương án A: Hs... Trọng Cấp độ Tổ trưởng Võ Thị Lệ NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Đáp án A Lời giải chi tiết Câu 10: : Cho khối trụ có chiều cao h  16 hai đáy hai đường tròn tâm O , O�với bán kính R  12 Gọi
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 12, BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay