BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 12

11 12 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 14:09

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12-CBQ Nội dung kiến thức Khối đa diện Thời gian 7/8/2018 Đơn vị kiến thức Khái niệm thể tích khối đa diện Trường THPT Cao Bá Quát Cấp độ Tổ trưởng Nguyễn Văn Năm NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Gọi h B chiều cao diện tích mặt đáy hình chóp, thể tích khối chóp là: A V  B.h B V  B.h C V  B.h V  B.h D Đáp án A Lời giải chi tiết Thể tích khối chóp có diện tích đáy B chiều cao h là: V  B.h Giải thích phương án nhiễu + Phương án B: Học sinh nhầm với cơng thức tính thể tích khối lăng trụ V  B.h + Phương án C: Học sinh nhầm với cơng thức tính diện tích tam giác S = + Phương án D: Học sinh nhớ nhầm cơng thức tính thể tích khối chóp V  đáy �chiều cao B.h thành V  3B.h SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Môn: TOÁN Mã câu hỏi HH12-CBQ Nội dung kiến thức Khối đa diện Thời gian 7/8/2018 Đơn vị kiến thức Khái niệm thể tích khối đa diện Trường THPT Cao Bá Quát Cấp độ Tổ trưởng Nguyễn Văn Năm NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Đáp án Thể tích khối lập phương cạnh a D là: Lời giải chi tiết a3 A V  Thể tích khối lập phương cạnh a là: B V  a V  a3 a3 C V  D V  a Giải thích phương án nhiễu + Phương án A: Học sinh nhầm với cơng thức tính thể tích khối chóp V  a a + Phương án B: Học sinh nhầm với cơng thức tính diện tích hình vng S  a + Phương án C: Học sinh nhầm cơng thức tính diện tích đáy hình vng với cơng thức tính diện tích 2 a3 B  a đáy hình tam giác nên V  a a  2 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12-CBQ Nội dung kiến thức Khối đa diện Thời gian 7/8/2018 Đơn vị kiến thức Khái niệm thể tích khối đa diện Trường THPT Cao Bá Quát Cấp độ Tổ trưởng Nguyễn Văn Năm NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD VS ABC hình vng Tính tỉ số VS ABCD A B C D + Phương án A: VS ABC VS ABCD + Phương án C: VS ABC VS ABCD + Phương án D: VS ABC VS ABCD Đáp án B Lời giải chi tiết VS ABC VS ABCD 1 S ABC h S ABCD h 3    1 S ABCD h S ABCD h 3 Giải thích phương án nhiễu 1 S ABC h S ABCD h 3    1 S ABCD h S ABCD h 3 1 S ABC h S ABCD h 3 3  S ABCD h S ABCD h S ABCD h S ABC h    1 S ABCD h S ABCD h 3 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12-CBQ Nội dung kiến thức Khối đa diện Thời gian 7/8/2018 Đơn vị kiến thức Khái niệm thể tích khối đa diện Trường THPT Cao Bá Quát Cấp độ Tổ trưởng Nguyễn Văn Năm NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Cho hình lăng trụ đứng ABC A/ B / C / VA A��� BC Tính tỉ số VABC A��� BC A 1 B C D Đáp án C Lời giải chi tiết S A��� B C AA ' VA A��� BC   VABC A��� S A��� BC B C AA ' Giải thích phương án nhiễu VA A��� S B C AA ' BC  A��� 1 + Phương án A: VABC A��� S A��� BC B C AA ' S A��� B C AA ' BC + Phương án B: VA A���   VABC A��� S A��� BC B C AA ' VA A��� S B C AA ' BC  A��� 3 + Phương án D: VABC A��� BC S A��� B C AA ' SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_CBQ Nội dung kiến thức Khái niệm thể tích khối đa diện Thời gian 7/8/2018 Đơn vị kiến thức Tính thể tích khối lăng trụ Trường THPT Cao Bá Quát Cấp độ Tổ trưởng NGUYỄN VĂN NĂM NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Cho hình lăng trụ đứng ABC.A 'B 'C ' có cạnh BC  2a, Đáp án B Lời giải chi tiết góc hai mặt phẳng  ABC  Gọi H hình chiếu A BC � AH  BC  A ' BC  60o Biết diện tích Ta có AA '   ABC  � AA '  BC �' HA  60 o tam giác A 'BC 2a AH  BC � BC   A 'AH  � � ABC  ;  A ' BC   A Tính thể tích V khối lăng trụ Diện tích A 'BC ABC.A 'B 'C ' 2.SA 'BC 4a S  A ' H.BC � A 'H    2a A 'BC BC 2a a3 A V  �'HA  A A ' � A A '  sin 60o.2a  a , sin A A'H B V  a 3    AH  A ' H  A 'A  4a  a C.V=  a � SABC  AH.BC  a Vậy thể tích lăng trụ VABC.A 'B'C'  A A '.SABC  a 3.a  a 3 D V= Giải thích phương án nhiễu + Phương án A :Viết sai công thức tính thể tích ( V= ) + Phương án C: Tính sai A’H A’H.=a + Phương án D:Tính Sai diện tích tam giác ABC,S= SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_CBQ Nội dung kiến thức Khái niệm thể tích khối đa diện Thời gian 7/8/2018 Đơn vị kiến thức Tính thể tích khối chóp Trường THPT Cao Bá Quát Cấp độ Tổ trưởng NGUYỄN VĂN NĂM NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Đáp án Cho hình chóp S ABCD có đáy B… ABCD hình vng cạnh a, mặt Lời giải chi tiết bên SAB tam giác cân S Gọi H trung điểm AB ta có: SH  AB nằm mặt phẳng vng góc với  SAB    ABCD   ABCD  Biết cơssin góc Lại có: � SH   ABCD  Dựng HE  CD � CD   SEH  � SEH  SCD   ABCD  Do 19 Tính a theo thể tích V góc  SCD   ABCD  19 � a 15 khối chóp S ABCD Ta có: SH  HE tan SEH  HE   � cos SEH A.V= 15a Do VS ABCD  SH S ABCD  B.V= C.V= D V= Giải thích phương án nhiễu + Phương án A :Viết sai cơng thức tính thể tích ( V=Bh) + Phương án C: Tính sai chiều cao SH= + Phương án D:Tính sai chiều cao SH= ;sai cơng thức tính thể tích SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12-CBQ Nội dung kiến thức Khái niệm thể tích khối đa diện Thời gian 7/8/2018 Đơn vị kiến thức Thể tích khối đa diện Trường THPT CAO BÁ QUÁT Cấp độ Tổ trưởng NGUYỄN VĂN NĂM NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Đáp án Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD A hình bình hành, gọi M, N, P, Q Lời giải chi tiết trung điểm cạnh SA, SB, SC, SD VSMNP SM SN SP 1 1    V1 ;V2 thể tích khối S.MNPQ VSABC SA SB SC 2 V1 VSMPQ SM SP SQ 1 1 S.ABCD Tỉ số V2    VSACD SA SC SD 2 V1  A V1 V2  Suy V2 V1  B V2 16 V1  C V2 V1  D V2 Giải thích phương án nhiễu +Phương án B : Nhầm định lí simpson V1 1 1    V2 VSABCD 2 2 16 +Phương án C: học sinh nhìn hình đốn VSMNPQ VSMNP SM SN SP 1        VSABC SA SB SC 2 2 +Phương án D : sai SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_CBQ Nội dung kiến thức Thể tích Thời gian 7/8/2018 Đơn vị kiến thức Thể tích khối đa diện Trường THPT CAO BÁ QUÁT Cấp độ Tổ trưởng NGUYỄN VĂN NĂM NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Cho khối chóp S.ABC có đáy tam giác vng cân A với AB=AC=a biết SA Đáp án A Lời giải chi tiết a3 Có V=1/3 B.h với B= a ,h=3a V= 2 vng góc với mặt đáy SA=3a.tính thể tích V khối chóp S.ABC a3 a3 A V= B V= 3 a 4a C V= D V= Giải thích phương án nhiễu +Phương án B : sai nhầm công thức tính diện tích tam giác +Phương án C: sai nhầm cơng thức tính thể tích +Phương án D : sai nhớ nhầm qua mặt cầu SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12-CBQ Nội dung kiến thức Thể tích Thời gian 7/8/2018 Đơn vị kiến thức Khái niệm thể tích khối đa diện Trường THPT CAO BÁ QUÁT Cấp độ Tổ trưởng NGUYỄN VĂN NĂM NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy AB=a gọi M trung điểm Đáp án A Lời giải chi tiết SC mặt phẳng (P) qua AM song song với BD cắt SB E cắt SD F tính tỉ số thể tích hai khối chóp S.AEMF S.ABCD 1 2 A B C D Gọi O giao AC BD I giao AM SO ta có EF qua I // với BD nên V , S AMF SE SF    từ ta có V , S ACD SB SD V , S AEM 1  V,SAMF= V,SABCD tương tự có V , S ABC V,S.AEM= V,SABCD mà V,SAEMF=V,S.AMF +V,S.AEM = 1 (  )V , S ABCD  V,S.ABCD chọn đáp án A 6 Giải thích phương án nhiễu +Phương án B: sai thấy M trung điểm SC nhầm với tốn diện tích gặp V , S AEMF SA.SE.SM SF 2    +Phương án C :sai nhầm công thức V , S ABCD SA.SB.SC.SD 3 EF +Phương án D: nhầm với tỉ số BD SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_CBQ Nội dung kiến thức Thể tích Thời gian 9/8/2018 Đơn vị kiến thức Thể tích khối đa diện Trường THPT CAO BÁ QUÁT Cấp độ Tổ trưởng NGUYỄN VĂN NĂM NỘI DUNG CÂU HỎI 10 Lời dẫn phương án Đáp án Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy tam giác vng B cạnh SA vng góc với đáy biết AB=3a SA=4a Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) 12a 12a 12a A.h= B.h= C.h= D,h=3a 7 A Lời giải chi tiết Có V=1/6 SA.AB.BC=1/6h.SB.BC SA AB 12a Từ ta có h= = SB Giải thích phương án nhiễu +Phương án B : sai nhầm bình phương số +Phương án C: sai tính tốn sai +Phương án D : sai nhầm AB đường cao hình chóp ...SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH1 2-CBQ Nội dung kiến thức Khối đa diện Thời gian 7/8/2018 Đơn vị kiến thức Khái niệm thể tích... a  2 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH1 2-CBQ Nội dung kiến thức Khối đa diện Thời gian 7/8/2018 Đơn vị kiến thức Khái niệm thể tích... ABCD h 3 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH1 2-CBQ Nội dung kiến thức Khối đa diện Thời gian 7/8/2018 Đơn vị kiến thức Khái niệm thể tích
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 12, BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay