BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 12

6 10 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 14:09

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Mơn: TỐN Mã câu hỏi HH12_C1_1_TL01 Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Cấp độ Khái niệm khối đa diện Thời gian 05/8/2018 Khối đa diện Trường THPT Tiểu La Tổ trưởng Nguyễn Phúc Hường NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương Đáp án án Hình đa diện hình B vẽ bên có mặt ? Lời giải chi tiết A mặt mặt 10 B C.11 D.12 Giải thích phương án nhiễu + Phương án A: Đếm nhầm + Phương án C:Đếm mặt + Phương án D: Đếm nhầm Mã câu hỏi HH12_C1_3_TL02 Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Cấp độ Khái niệm khối đa diện Thời gian 05/8/2018 Khối đa diện Trường THPT Tiểu La Tổ trưởng Nguyễn Phúc Hường NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Hình chóp tứ giác Đáp án A có mặt Lời giải chi tiết phẳng đối xứng? Hình chóp tứ giác có mặt phẳng đối xứng bao gồm: A mặt phẳng B mặt phẳng B mặt phẳng C mặt phẳng D mặt phẳng D mặt phẳng  mặt phẳng qua đỉnh hình chóp chứa đường trung bình đáy  mặt phẳng qua đỉnh hình chóp chứa đường chéo đáy Giải thích phương án nhiễu + Phương án B: Đếm thiếu + Phương án C: Đếm thiếu + Phương án D:Đếm thiếu Mã câu hỏi HH12_C1_1_TL03 Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Cấp độ Khối đa diện lồi Thời gian 05/8/2018 Khối đa diện Trường THPT Tiểu La Tổ trưởng Nguyễn Phúc Hường NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Cho hình khối sau: Đáp án B Lời giải chi tiết Áp dụng tính chất khối đa diện lồi ( H ) : '' Đoạn thẳng nối hai điểm ( H ) ln thuộc ( H ) '' Hình Hình Hình Hình Mỗi hình gồm số hữu hạn đa giác phẳng (kể điểm nó), hình khơng phải đa diện lồi A Hình B Hình 2 C Hình D Hình Giải thích phương án nhiễu + Phương án A: Khơng nắm vững tính chất khối đa diện lồi + Phương án C: Khơng nắm vững tính chất khối đa diện lồi + Phương án D: Khơng nắm vững tính chất khối đa diện lồi Mã câu hỏi HH12_C1_2_TL04 Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Cấp độ Khối đa diện Thời gian 05/8/2018 Khối đa diện Trường THPT Tiểu La Tổ trưởng Nguyễn Phúc Hường NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Đáp án 4;3 C Cho hình đa diện loại { } a cạnh Gọi S tổng diện tích tất Lời giải chi tiết mặt hình đa diện Mệnh đề đúng? Đa diện loại { 4;3} khối lập phương nên có mặt hình vng cạnh a Vậy hình lập phương có tổng diện tích tất mặt S = 6a2 A S = 4a B S = 8a2 C S = 6a2 D S = 10a2 Giải thích phương án nhiễu + Phương án A: Nhầm số mặt hình lập phương + Phương án B: Nhầm số mặt hình lập phương + Phương án D: Nhầm số mặt hình lập phương Mã câu hỏi HH12_C1_2_TL05 Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Cấp độ Khối đa diện Thời gian 05/8/2018 Khối đa diện Trường THPT Tiểu La Tổ trưởng Nguyễn Phúc Hường NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Cho hình 20 mặt có cạnh Gọi S tổng diện tích tất mặt hình đa diện Mệnh đề đúng? A S = 10 B S = 20 C S = 10 D S = 20 Đáp án D Lời giải chi tiết Hình 20 hình có 20 mặt mặt tam giác Gọi S0 diện tích tam giác cạnh 22 ắắ đ S0 = = Vy din tích S cần tính S = 20.S0 = 20 Giải thích phương án nhiễu + Phương án A: Nhầm cơng thức diện tích tam giác + Phương án B: Nhầm cơng thức diện tích tam giác + Phương án C: Nhầm cơng thức diện tích tam giác Mã câu hỏi HH12_C1_1_TL01 Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Cấp độ Khái niệm khối đa diện Thời gian 05/8/2018 Khối đa diện Trường THPT Tiểu La Tổ trưởng Nguyễn Phúc Hường NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án 6.Có loại khối đa diện đều? A C C B Đáp án A Lời giải chi tiết Có loại { 3;3} { 3; 4} { 4;3} { 3;5} { 5;3} D D Giải thích phương án nhiễu Phương án B,C,D: Không nắm vững lý thuyết Mã câu hỏi HH12_C1_1_TL02 Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Khái niệm khối đa diện Thời gian 05/8/2018 Khối đa diện Trường THPT Tiểu La Cấp độ Tổ trưởng Nguyễn Phúc Hường NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án 7.Cho khối đa diện { p; q} , số p : Đáp án A Lời giải chi tiết Cho khối đa diện { p; q} , số p số cạnh mặt A Số cạnh mặt B Số mặt đa diện B Số cạnh đa diện D Số đỉnh đa diện C Số mặt đa diện D Số đỉnh đa diện Giải thích phương án nhiễu Phương án B,C,D: không nắm vững lý thuyết Mã câu hỏi HH12_C1_2_TL03 Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Cấp độ Khối đa diện lồi Thời gian 05/8/2018 Khối đa diện Trường THPT Tiểu La Tổ trưởng Nguyễn Phúc Hường NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Đáp án 8.Trong số mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A Số đỉnh số mặt hình đa diện Lời giải chi tiết cũng: Tồn điểm khơng đồng phẳng, A Lớn muốn tạo thành hình đa diện, số B Lớn đỉnh số mặt phải lớn C Lớn 4 D Lớn Giải thích phương án nhiễu Khơng nắm vững khái niệm hình đa diện Mã câu hỏi HH12_C1_3_TL04 Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Cấp độ Khối đa diện Thời gian 05/8/2018 Khối đa diện Trường THPT Tiểu La Tổ trưởng Nguyễn Phúc Hường NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Đáp án B Lời giải chi tiết Đỉnh – cạnh + mặt = Phương án A sai ví dụ hình lập phương Phương án B ví dụ hình tứ diện Phương án C sai áp dụng vào cơng thức suy số mặt (vô lý) Phương án D sai áp dụng vào cơng thức suy số đỉnh (vô lý) 9.Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A Số đỉnh số mặt hình đa diện ln B Tồn hình đa diện có số đỉnh số mặt C Tồn hình đa diện có số cạnh số đỉnh D Tồn hình đa diện có số cạnh số mặt Giải thích phương án nhiễu Không nắm vững công thức đỉnh – cạnh + mặt = Không đưa ví dụ cách chứng minh tính sai mệnh đề Mã câu hỏi HH12_C1_4_TL05 Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Cấp độ Khối đa diện Thời gian 05/8/2018 Khối đa diện Trường THPT Tiểu La Tổ trưởng Nguyễn Phúc Hường NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn phương án Đáp án 10,Hình đa diện loại mười hai mặt A có đường cheo? Lời giải chi tiết A 160 Hình 12 mặt có 20 đỉnh, có C220 = 190 đường nối B 190 đỉnh bất kỳ, có 30 cạnh Vậy 160 C 60 đường chéo D 30 Giải thích phương án nhiễu B Quên trừ số cạnh C Loại có 12 mặt, mặt ngũ giác (5 đỉnh), có đường chéo Học sinh nhầm lấy số đường chéo mặt nhân với số mặt (12x5=60) D Nhầm với số cạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 12, BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay