Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH

26 16 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 14:07

Trường Đại Học Tây Đô Khoa Dược Điều DưỡngBÀI BÁO CÁO CHƯƠNG III TTHCM VỀ CNXH VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAMTư tưởng Hồ Chí Minh về Chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam bao quát những vấn đề cốt lõi, cơ bản nhất, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác – Lênin. Đó là luận điểm về bản chất, mục tiêu và động lực của chủ nghĩa xã hội; về tính tất yếu của thời kỳ quá độ, về đặc điểm, nhiệm vụ lịch sử, nội dung, các hình thức, phương châm và biện pháp tiến hành thành công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta. TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM I TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM II CON ĐƯỜNG, BIỆN PHÁP QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM I TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM Tính tất yếu chủ nghĩa xã hội Việt Nam Đặc trưng chủ nghĩa xã hội Việt Nam Quan điểm Hồ Chí Minh mục tiêu, động lực chủ nghĩa xã hội Việt Nam 1.Tính tất yếu chủ nghĩa xã hội Việt Nam Lý Lý luận luận Mác Mác Lênin Lênin chỉ rõ: rõ: các dân dân tộc tộc thuộc thuộc địa địa có có nền kinh kinh tế tế lạc lạc hậu, hậu, kém phát phát triển triển cũng có thể tiến tiến lên lên chủ chủ nghĩa nghĩa xã xã hội hội bằng con đường đường độ gián gián tiếp tiếp (tức (tức là có thể bỏ bỏ qua qua một hoặc một vài vài hình hình thái thái kinh kinh tế tế xã xã hội), hội), con đường đường phát phát triển triển đó vẫn là một quá trình trình lịch lịch sử sử tự tự nhiên nhiên Về thực tiễn : - Yêu cầu khách quan lịch sử Việt Nam tìm đường cách mạng đắn với lý luận cách mạng tiên tiến để giành độc lập, tự cho Tổ quốc, mang lại sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước nhằm mục đích - Cách mạng tháng Mười Nga (1917) giải phóng nhân dân đem lại cho nhân dân quyền lợi thiết thực Theo Hồ Chí Minh, cách mạng triệt để Tính tất yếu chủ nghĩa xã hội Việt Nam Từ Từ thực thực tiễn tiễn đó, đó, Người Người kết kết luận: luận: cách cách mạng mạng Việt Việt Nam Nam muốn muốn thắng thắng lợi lợi Đây Đây là con đường đường đúng đắn đắn duy nhất vì nó phù phù hợp hợp với với nguyện nguyện vọng vọng phải phải đi theo theo con đường đường của cách cách mạng mạng Nga: Nga: con đường đường cách cách mạng mạng vô vô tha tha thiết thiết của nhân nhân dân; dân; phù phù hợp hợp với với hoàn hoàn cảnh cảnh cụ cụ thể thể của cách cách mạng mạng sản sản Việt Việt Nam; Nam; phù phù hợp hợp với với xu xu thế, thế, quy quy luật luật vận vận động động của thời thời đại đại * Hồ Chí Minh khẳng định : “Chỉ có chủ nghĩa cộng sản cứu nhân loại, đem lại cho người không phân biệt chủng tộc * Hồ Chí Minh khẳng định : “Chỉ có chủ nghĩa cộng sản cứu nhân loại, đem lại cho người không phân biệt chủng tộc nguồn gốc tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no trái đất, việc làm cho người người, niềm vui, hồ bình, nguồn gốc tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no trái đất, việc làm cho người người, niềm vui, hồ bình, hạnh phúc, nói tóm lại cộng hồ giới chân chính, xố bỏ biên giới chủ nghĩa hạnh phúc, nói tóm lại cộng hồ giới chân chính, xố bỏ biên giới chủ nghĩa tường dài ngăn cản người lao động giới hiểu yêu thương nhau” tường dài ngăn cản người lao động giới hiểu yêu thương nhau” Đặc trưng chủ nghĩa xã hội Việt Nam a) Cách tiếp cận Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội Hồ Chí Minh tiếp cận CNXH tảng CN Mác – Lênin, kết hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam cách mạng giới, đặc biệt Cách mạng Tháng Mười Nga - Hồ Chí Minh tiếp thu lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học lý luận Mác – Lênin trước hết từ yêu cầu tất yếu cơng giải phóng dân tộc Việt Nam - Hồ Chí Minh tiếp thu lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học lý luận Mác – Lênin trước hết từ yêu cầu tất yếu cơng giải phóng dân tộc Việt Nam - Hồ Chí Minh bổ sung cách tiếp cận CNXH từ phương diện đạo đức, nhằm hướng tới giá trị nhân đạo, giải tốt mối quan hệ cá nhân với xã hội theo quan - Hồ Chí Minh bổ sung cách tiếp cận CNXH từ phương diện đạo đức, nhằm hướng tới giá trị nhân đạo, giải tốt mối quan hệ cá nhân với xã hội theo quan điểm mà C.Mác Ph.Ăngghen nêu tuyên ngôn Đảng Cộng Sản điểm mà C.Mác Ph.Ăngghen nêu tuyên ngôn Đảng Cộng Sản - - Bao trùm lên tất Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ văn hóa Văn hóa CNXH Việt Nam có quan hệ biện chứng với trị, kinh tế Q trình xây dựng xã Bao trùm lên tất Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ văn hóa Văn hóa CNXH Việt Nam có quan hệ biện chứng với trị, kinh tế Q trình xây dựng xã hội XHCN Việt Nam xây dựng văn hóa mà kết tinh, kế thừa, phát triển giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp hàng ngàn năm dân tộc Việt Nam, hội XHCN Việt Nam xây dựng văn hóa mà kết tinh, kế thừa, phát triển giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp hàng ngàn năm dân tộc Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa giới, kết hợp truyền thống với đại, dân tộc quốc tế tiếp thu tinh hoa văn hóa giới, kết hợp truyền thống với đại, dân tộc quốc tế Đặc trưng chủ nghĩa xã hội Việt Nam b) Bản chất đặc trưng tổng quát chủ nghĩa xã hội QUAN QUAN NIỆM NIỆM CỦA CỦA HỒ HỒ CHÍ CHÍ MINH MINH VỀ VỀ BẢN BẢN CHẤT CHẤT ĐẶC ĐẶC TRƯNG TRƯNG TỔNG TỔNG QUÁT QUÁT CỦA CỦA CNXH CNXH Xoá bỏ chế độ hữu, thiết lập chế độ công hữu liệu sản xuất chủ yếu Có lực lượng sản Con người xuất phát triển Có nhà nước Có quan hệ sản giải phóng khỏi cao gắn liền với Phân phối theo dân, dân, xuất lành mạnh, áp bức, bóc phát triển tiến lao động dân Đảng cộng cơng bằng, bình lột, có điều kiện sản lãnh đạo đẳng phát triển toàn khoa học kỹ thuật diện Chủ nghĩa xã hội công trình tập thể nhân dân, nhân dân tự xây dựng nên Quan điểm Hồ Chí Minh mục tiêu, động lực chủ nghĩa xã hội Việt Nam a) Mục tiêu Mục tiêu chung Mục tiêu cụ thể - Độc lập, tự cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân yêu cầu lịch sử, nguyện vọng tha thiết nhân dân Đó mục tiêu phấn đấu Người - Người quan niệm mục tiêu cao chủ nghĩa xã hội là: “không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân” Tức là: chủ nghĩa xã hội phải hướng tới mục đích cuối người, cho người ◦ Về trị ◦ Về kinh tế ◦ Về văn hóa ◦ Về xã hội Quan điểm Hồ Chí Minh mục tiêu, động lực chủ nghĩa xã hội Việt Nam a) Mục tiêu Chế độ trị phải nhân dân lao động làm chủ, Nhà nước dân, dân dân Về trị Nhà nước có hai chức năng: dân chủ với nhân dân, chuyên với kẻ thù nhân dân Quan điểm Hồ Chí Minh mục tiêu, động lực chủ nghĩa xã hội Việt Nam a) Mục tiêu Xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu khác nhau, chế độ sở hữu cơng cộng liệu sản xuất hình thức sở hữu quan trọng Về kinh tế Xây dựng kinh tế phát triển tồn diện, đó, cơng nghiệp nơng nghiệp hai chân kinh tế nước nhà Cơ chế quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa: thực chế độ khốn nhằm kết hợp lợi ích kinh tế cá nhân tập thể Quan điểm Hồ Chí Minh mục tiêu, động lực chủ nghĩa xã hội Việt Nam a) Mục tiêu Xây dựng văn hoá xã hội chủ nghĩa lấy hạnh phúc đồng bào, dân tộc làm sở; văn hoá phải sửa đổi tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ, phải làm cho có lý tưởng độc lập, tự chủ, “văn hoá phải soi đường cho quốc dân đi” Về văn hóa Phương châm xây dựng văn hoá mới: dân tộc, khoa học, đại chúng; phải phát huy vốn văn hoá truyền thống quý báu dân tộc, đồng thời học tập tiếp thu có chọn lọc văn hố tiên tiến giới Quan điểm Hồ Chí Minh mục tiêu, động lực chủ nghĩa xã hội Việt Nam b) Động lực Hệ thống động lực chủ nghĩa xã hội tưởng Hồ Chí Minh phong phú, bao gồm: động lực vật chất động lực tinh thần, động lực bên động lực bên Quan điểm Hồ Chí Minh mục tiêu, động lực chủ nghĩa xã hội Việt Nam b) Động lực Con Con người người Là động lực tinh thần thiếu Là động lực quan trọng nhất, bao trùm Hồ Chí Minh quan niệm động lực người bình diện: cộng đồng cá nhân CNXH Văn Văn hóa, hóa, khoa khoa học, học, giáo giáo dục dục Động lực bên Chính Chính trị trị Người đặc biệt quan tâm đến hiệu lực tổ chức, máy, kỷ luật, pháp luật, sạch, liêm khiết đội ngũ cán bộ, công chức cấp từ trung ương đến địa HCM coi trọng kinh tế, phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh, giải phóng lực sản xuất, làm người, nhà trở nên giàu có, ích quốc lợi dân, gắn liền kinh tế với kỹ thuật, kinh tế với xã hội phương Kinh Kinh tế tế Quan điểm Hồ Chí Minh mục tiêu, động lực chủ nghĩa xã hội Việt Nam b) Động lực Sức mạnh thời đại, đoàn kết quốc tế, Sức mạnh thời đại, đoàn kết quốc tế, chủ nghĩa yêu nước gắn liền với chủ chủ nghĩa yêu nước gắn liền với chủ nghĩa quốc tế giai cấp công nhân, nghĩa quốc tế giai cấp công nhân, sử dụng tốt thành khoa sử dụng tốt thành khoa học-kỹ thuật giới học-kỹ thuật giới Đó giúp đỡ nước Đó giúp đỡ nước ngồi, đặc biệt nước xã hội ngoài, đặc biệt nước xã hội chủ nghĩa trình xây chủ nghĩa trình xây dựng chủ nghĩa xã hội dựng chủ nghĩa xã hội Động lực bên Quan điểm Hồ Chí Minh mục tiêu, động lực chủ nghĩa xã hội Việt Nam b) Động lực Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân Đi đôi với việc phát huy động lực, Hồ Chí Minh ý đến việc đấu tranh khắc phục trở lực kìm hãm Chống tham ơ, lãng phí, quan liêu phát triển xã hội Chống chia rẽ bè bè phái, mất đồn đồn kết, kết, vơ vơ kỷ luật Chống bảo thủ, giáo điều, lười biếng, không chịu học tập II CON ĐƯỜNG, BIỆN PHÁP QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM Đặc điểm, nhiệm vụ thời kỳ độ lện chủ nghĩa xã hội Việt Nam Những dẫn có tính định hướng ngun tắc, bước đi, biện pháp thực trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Đặc điểm, nhiệm vụ thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam a) Thực chất, loại hình đặc điểm thời kỳ độ Con đường độ : Theo quan điểm nhà kinh điển chủ nghĩa Mác – Lênin, có hai đường q độ lên chủ nghĩa xã hội Con đường gián tiếp CNTB PT, nước Các nước CNTB K.Tế lạc hậu Phát triển Con đường trực tiếp CNXH Đặc điểm, nhiệm vụ thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam a) Thực chất, loại hình đặc điểm thời kỳ độ Hồ Chí Minh khẳng định đường cách mạng Việt Nam tiến hành giải phóng dân tộc, hồn thành cách mạng dân tộc Như quan niệm Hồ Chí Minh thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam hình thái độ gián tiếp cụ thể - từ xã hội thuộc địa nửa phong kiến, nông nghiệp lạc hậu sau giành độc lập tiến dần lên chủ nghĩa xã hội Đặc điểm thời kỳ độ Việt Nam: Đi lên chủ nghĩa xã hội từ nước nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu tiến lên chủ nghĩa xã hội không thông qua giai đoạn phát triển chủ nghĩa Đặc điểm, nhiệm vụ thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam b) Nhiệm vụ lịch sử thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Theo Hồ Chí Minh, đặc điểm tính chất quy định, độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam q trình dần dần, khó khăn, phức tạp lâu dài Nhiệm vụ lịch sử thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam bao gồm nội dung lớn Nhiệm vụ thứ Là xây dựng tảng vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, xây dựng tiền đề kinh tế, trị, văn hóa, tưởng cho chủ nghĩa xã hội Nhiệm vụ thứ hai cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, kết hợp cải tạo xây dựng, lấy xây dựng làm trọng tâm, làm nội dung cốt yếu nhất, chủ chốt, lâu dài Đặc điểm, nhiệm vụ thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam b) Nhiệm vụ lịch sử thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Tính chất phức tạp, khó khăn thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Chủ tịch Hồ Chí Minh lý giải điểm sau Đây cách mạng làm đảo lộn mặt đời sống xã hội, lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất, sở hạ Thứ tầng kiến trúc thượng tầng Chính mà Người coi chiến đấu khổng lồ toàn Đảng, toàn dân Việt Nam Thứ hai Đảng, Nhà nước nhân dân ta chưa có kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội, lĩnh vực kinh tế Chính mà phải vừa làm, vừa học Thứ ba Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta luôn bị lực phản động bên bên ngồi chống phá Chính phải ln thận trọng, tránh nơn nóng, chủ quan, đốt cháy giai đoạn Đặc điểm, nhiệm vụ thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam c) Quan điểm Hồ Chí Minh nội dung xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta thời kỳ độ  Xây dựng thể chế trị vững mạnh - Nội dung quan trọng nhất là phải giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của đảng Đảng phải tự đổi mới, chỉnh đốn nâng cao lực lãnh đạo và sức chiến đấu có hình thức tổ chưc phù hợp để đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ mới - Xây dựng hoàn thiện Nhà nước xã hội chủ nghĩa nhà nước dân, dân, dân - Củng cố mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất, phát huy vai trò tổ chức trị xã hội xây dựng phát triển đất nước Đặc điểm, nhiệm vụ thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam c) Quan điểm Hồ Chí Minh nội dung xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta thời kỳ độ  Phát triển kinh tế -Tăng gia sản xuất để nâng cao suất lao động, xây dựng sở vật chất kỹ thuật mới, cải tiến công cụ lao động, tiến hành cơng nghiệp hố xã hội chủ nghĩa -Xây dựng kinh tế nhiều thành phần, ưu tiên phát triển kinh tế quốc doanh để tạo tảng vật chất kỹ thuật chủ nghĩa xã hội, thúc đẩy việc cải tạo xã hội chủ nghĩa -Thực phân phối theo lao động, xây dựng hoàn thiện chế khoán Đặc điểm, nhiệm vụ thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam c) Quan điểm Hồ Chí Minh nội dung xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta thời kỳ độ Phát triển văn hoá xã hội, xây dựng người xã hội chủ nghĩa Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến vấn đề xây dựng người mới Đặc biệt, Hồ Chí Minh đề cao vai trò của văn hóa, giáo dục và khoa học – kỹ thuật xã hợi chủ nghĩa Hồ Chí Minh rất coi trọng việc nâng cao dân trí, đào tạo và sử dụng nhân tài, khẳng định vai trò to lớn của văn hóa đời sống xã hội Những dẫn có tính định hướng nguyên tắc, bước đi, biện pháp thực trình xây dựng chủ nghĩa xã hội a) Phương châm -) -) -) Quán triệt nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin xây dựng chế độ mới, tham khảo, học tập kinh nghiệm nước anh em Xác định bước biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội chủ yếu xuất phát từ điều kiện thực tế, đặc điểm dân tộc, nhu cầu khả thực tế nhân dân Quán triệt hai nguyên tắc phương pháp luận • Hồ Chí Minh xác định phương châm thực bước xây dựng chủ nghĩa xã hội: dần dần, thận trọng bước một, từ thấp đến cao, không chủ quan nơn nóng việc xác định bước phải vào điều kiện khách quan quy định • Hồ Chí Minh nhận thức phương châm “Tiến nhanh , tiến mạnh, tiến vững lên chủ nghĩa xã hội” khơng có nghĩa làm bừa, làm ẩu, “đốt cháy giai đoạn”, chủ quan ý trí, mà phải làm vững bước, phù hợp với diều kiện thực tế Những dẫn có tính định hướng ngun tắc, bước đi, biện pháp thực trình xây dựng chủ nghĩa xã hội b) Biện pháp cụ thể − Thực cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, kết hợp cải tạo với xây dựng, lấy xây dựng làm − Kết hợp xây dựng bảo vệ, đồng thời tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược hai miền Nam – Bắc khác phạm vi quốc gia − Xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có kế hoạch, biện pháp, tâm để thực thắng lợi kế hoạch − Trong điều kiện nước ta, biện pháp bản, định, lâu dài xây dựng chủ nghĩa xã hội đem dân, tài dân, sức dân làm lợi cho dân, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam KẾT LUẬN tưởng Hồ Chí Minh Chủ nghĩa xã hội đường độ lên CNXH Việt Nam bao quát vấn đề cốt lõi, nhất, sở vận dụng phát triển sáng tạo học thuyết Mác – Lênin Đó luận điểm chất, mục tiêu động lực chủ nghĩa xã hội; tính tất yếu thời kỳ độ, đặc điểm, nhiệm vụ lịch sử, nội dung, hình thức, phương châm biện pháp tiến hành thành công xây dựng Chủ nghĩa xã hội nước ta ... ngồi 3 Quan điểm Hồ Chí Minh mục tiêu, động lực chủ nghĩa xã hội Việt Nam b) Động lực Con Con người người Là động lực tinh thần thiếu Là động lực quan trọng nhất, bao trùm Hồ Chí Minh quan niệm... bổ sung cách tiếp cận CNXH từ phương diện đạo đức, nhằm hướng tới giá trị nhân đạo, giải tốt mối quan hệ cá nhân với xã hội theo quan - Hồ Chí Minh bổ sung cách tiếp cận CNXH từ phương diện đạo... hóa Văn hóa CNXH Việt Nam có quan hệ biện chứng với trị, kinh tế Quá trình xây dựng xã Bao trùm lên tất Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ văn hóa Văn hóa CNXH Việt Nam có quan hệ biện
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH, Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH, Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, II. CON ĐƯỜNG, BIỆN PHÁP QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay