Dap an 100 cau Giai Phau Sinh Ly 1

15 19 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 13:38

Đáp án 100 câu hỏi ôn tập Giải Phẫu Sinh Lý 1BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỚNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ Độc lập Tự do Hạnh phúc100 CÂU ÔN GIẢI PHẪUSINH LÝ 1, DƯỢC 11 BÀI 1 : NHẬP MÔN GIẢI PHẪUSINH LÝ HỌCCÂU 1 : Giải phẫu sinh lý học ra đời từ thời kỳ lich sử nào ?A. Thời đại đồ đáB. Thời thượng cổC. Thời trung cổD. Thời phục hưngCÂU 2 : Ông tổ của Giải phẫu học là nhà bác học nào ?A. HypocratB. VesaliusC. Hoa ĐàD. Leonardo de VinciCÂU 3 : Kính hiển vi quang học ra đời từ thế kỷ nào ?A. Thế kỷ XVIB. Thế kỷ XVIIC. Thế kỷ XVIIID. Thế kỷ XIXCÂU 4 : Kính hiển vi điện tử ra đời từ năm nào ?A. Năm 1930B. Năm 1940C. Năm 1950D. Năm 1960CÂU 5 : Nhà bác học nào nhận đươc giải Nobel năm 1962, nhờ tìm ra cấu trúc ADN và ARNA.MorgagniB. DarwinC. EngelD. Waton và CrickCÂU 6 : Nhà bác học nào tìm ra thuyết tế bào vào thế kỷ XVIII ?A.MorgagniB. DarwinC. Schwann VirchowD.EngelBÀI 2 : SINH LÝ TẾ BÀOCÂU 7 : Phần sau đây KHÔNG thuộc cấu tạo chung của tế bào ? BỘ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO TRƯỚNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 100 CÂU ÔN GIẢI PHẪU-SINH 1, DƯỢC 11 BÀI : NHẬP MÔN GIẢI PHẪU-SINH HỌC CÂU : Giải phẫu- sinh học đời từ thời kỳ lich sử ? A Thời đại đồ đá B Thời thượng cổ C Thời trung cổ D Thời phục hưng CÂU : Ông tổ Giải phẫu học nhà bác học ? A Hypocrat B Vesalius C Hoa Đà D Leonardo de Vinci CÂU : Kính hiển vi quang học đời từ kỷ ? A Thế kỷ XVI B Thế kỷ XVII C Thế kỷ XVIII D Thế kỷ XIX CÂU : Kính hiển vi điện tử đời từ năm ? A Năm 1930 B Năm 1940 C Năm 1950 D Năm 1960 CÂU : Nhà bác học nhận đươc giải Nobel năm 1962, nhờ tìm cấu trúc ADN ARN A.Morgagni B Darwin C Engel D Waton Crick CÂU : Nhà bác học tìm thuyết tế bào vào kỷ XVIII ? A.Morgagni B Darwin C Schwann Virchow D.Engel BÀI : SINH TẾ BÀO CÂU : Phần sau KHÔNG thuộc cấu tạo chung tế bào ? A Màng TB B Nhân TB C Bào tương D Huyết tương CÂU :Chức sau KHƠNG có bào tương? A Têu thụ oxy B Thải CO2, C Tổng hợp đường D.Tổng hợp protein CÂU : Tế bào máu có chức thực bào? A.Hồng cầu B Bạch cầu C.Tiểu cầu D.Lympho bào CÂU 10 : Tế bào máu máu có hình dĩa, lõm mặt? A.Bạch cầu B.Lympho C.Tiểu cầu D.Hồng cầu CÂU 11 : Tế bào có kích thước khoảng nào? A 5-200 micromet B 10-400 micromet C 15-600 micromet D 20-800 micromet CÂU 12 :Tế bào biểu mơ dày ruột có hình gì? A Hình vng B Hình đa giác C Hình trụ D Hình CÂU 13 :Tế bào tuyến giáp có hình gì? A Hình vng B Hình đa giác C Hình trụ D Hình CÂU 14 :Tế bào thần kinh có hình gì? A Hình vng B Hình đa giác C Hình trụ D Hình CÂU 15 : Cơ thể có tỷ tế bào(trừ tế bào thần kinh)? A 500.000 tế bào B tỷ tế bào C tỷ tế bào D tỷ tế bào CÂU 16 : Cơ thể có tỷ tế bào thần kinh? A 10 tỷ tế bào B 15 tỷ tế bào C 20 tỷ tế bào D 30 tỷ tế bào CÂU 17 : TB cấu tạo chủ yếu từ năm chất chất gì? A.Nước, huyết tương, protid, lipid, glucid B Nước, muối khoáng, protid, lipid, glucid C.Nước, tế bào máu, protid, lipid, D.Nước, nội dịch, protid, lipid, glucid CÂU 18 : Nước thành phần dịch tế bào, chiếm khoảng phần trăm trọng lượng thể? A 45-55 % B 55-65 % C 65- 75 % D 75-85 % CÂU 19 : Các chất điện giải nào,chủ yếu có vai trò quan trọng việc trì áp suất thẩm thấu tế bào ? A Natri, clo , canxi, oxy, cacbonat B Kali, magne, photphat, sulfat, cacbonat C.Magne, Natri, clo , canxi B.Phosphat, clo , canxi, magne CÂU 20 : Protid tạo nên cấu trúc tế bào, chiếm phần trăm khối lượng tế bào? A - 10 % B 10-20 % C 20-30 % D 30- 40 % CÂU 21 : Lipid nguồn dự trữ lượng tế bào, tham gia cấu tạo phần tế bào? A ADN, ARN, màng nhân B Ribosom, lysosom nhân tế bào C Màng tế bào, màng nhân, hệ tiểu vật D Màng nhân, hệ tiểu vật ADN CÂU 22: Quan trọng lipid photpholipid cholesterol, chiếm khoảng phần trăm khối lượng tế bào? A 1% khối lượng TB B 2% khối lượng TB C 3% khối lượng TB D 4% khối lượng TB CÂU 23: Ngồi photpholipid cholesterol, có triglycerid, TB mỡ, triglycerid chiếm phần trăm khối lượng lipid? A 65% B 75% C 85% D 95% CÂU 24 : Glucid nguồn lượng tế bào trình sống, đồng thời tham gia cấu tạo men tế bào, glucid chiếm phần trăm khối lượng tế bào tế bào gan? A Glucid chiếm 2% tế bào 4% tế bào gan B Glucid chiếm 3% tế bào 6% tế bào gan C Glucid chiếm 4% tế bào 8% tế bào gan D Glucid chiếm 5% tế bào 10% tế bào gan CÂU 25: Màng tế bào, màng kép bao quanh tế bào, có khả cho phân tử nhỏ thấm qua cách có chọn lọc, màng tế bào tạo nên từ ? A lớp phospho lipid có xen kẽ phân tử acid amin B lớp phospho lipid có xen kẽ phân tử glucid C lớp phospho lipid có xen kẽ phân tử protid D lớp phospho lipid có xen kẽ phân tử Natri Kali CÂU 26 : Trong chức màng tế bào, chọn chức SAI? A Ngăn cách với tế bào khác với môi trường tế bào B.Trao đổi chất tế bào với mơi trường ngồi tế bào (ẩm bào, thực bào) C.Thơng tin từ ngồi vào tế bào từ tế bào D.Hấp thu chất thải, xuất tiết chất tế bào chế tiết CÂU 27 : Tìm câu SAI nói đặc điểm lưới nội nguyên sinh? A Lưới nội nguyên sinh hệ thống ống túi nhỏ thông với B Lưới nội nguyên sinh thông với nhân tế bào C Lưới nội nguyên sinh thông với môi trường ngồi tế bào D Lưới nội ngun sinh đóng vai trò quan trọng việc tạo ADN tế bào CÂU 28 : Là bào quan nhỏ chứa nhiều loại acid ribonucleic (ARN), có tác dụng tổng hợp protein cho tế bào, gọi gì? A.Lysosom B.Ribosom C.Ty lạp thể D Bộ golgi CÂU 29 : Là vật nhỏ, hình hạt hay dây, có nhiều vách ngăn,có nhiệm vụ tiết thải chất chuyển hóa cho hoạt động tế bào, gọi gì? A.Lysosom B.Ribosom C.Ty lạp thể D Bộ golgi CÂU 30 : Chứa nhiều men làm tiêu hủy thành phần chất sống, tiêu hóa chất hữu lạ xâm nhập vào tế bào, gọi gì? A.Lysosom B.Ribosom C.Ty lạp thể D Bộ golgi CÂU 31 : Gồm hay hạt nhỏ nằm gần nhân, có vai trò quan trọng phân bào chi phối vận động tế bào, gọi gì? A.Lysosom B.Ribosom C.Ty lạp thể D Bào tâm BÀI : SINH MÁU CÂU 32 : Hãy tìm câu SAI nói máu? A.Máu tổ chức lỏng B Máu vận chuyển lòng mạch máu chất dinh dưỡng cho tế bào C Máu vận chuyển s.phẩm ch.hoá tế bào thải D Máu tạo nên hồng cầu, bạch cầu tiểu cầu CÂU 33 : Hãy tìm câu SAI nói tính chất máu? A.Máu chất dịch quánh, có tỷ trọng từ 1,050 – 1,060 B Máu động mạch có màu đỏ tươi (máu giàu oxy) C Máu tĩnh mạch có màu đỏ sậm (giàu CO2) D Máu có độ pH 4,7 CÂU 34 : Hãy tìm câu SAI nói khối lượng máu? A Khối lượng máu chiếm 17% - 19% trọng lượng thể B Trung bình người trưởng thành có khoảng 75ml máu/ kg cân nặng C Trong máu có thành phần: huyết cầu huyết tương D Huyết cầu chiếm 45% ,gồm có : hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu CÂU 35 : Hãy tìm câu SAI nói huyết tương ? A Huyết tương chiếm 85% khối lượng thể, có màu vàng B Huyết tương hỗn dịch gồm nhiều thành phần như: nước, protid, lipid, glucid C Trong huyết tương có chất điện giải: Na, K, Ca… D Trong huyết tương có hormon, kháng thể, chất chuyển hoá thể: urê, creatinin… CÂU 36 : Hãy tìm câu SAI, nói chức máu ? A Chức hô hấp: Hemoglobin (Hb) đảm nhiệm,Hb lấy O2 từ phổi đưa tế bào lấy CO2 từ tế bào đưa phổi để thải B Chức dinh dưỡng: máu vận chuyển chất d.dưỡng như: acid amin, glucose, acid béo, vitamin…từ nhung mao ruột non đến tế bào C Chức tiết: máu lấy chất cặn bã, sản phẩm chuyển hoá quan thể đưa đến : thận, phổi, tuyến mồ thải ngồi D Chức bảo vệ thể: tế bào bạch cầu máu có khả thực bào, tiêu diệt vi khuẩn, bạch cầu tạo kháng thể chống lại vi trùng gây bệnh CÂU 37: Hãy tìm câu SAI nói cấu tạo hồng cầu? A Hồng cầu tb khơng nhân, hình dĩa, lõm mặt B Đường kính: 17 – 18 µm (mircomet) C.Số lượng tr.bình người trưởng thành 4.000.000 – 4.500.000 hc/mm³ máu D.Hồng cầu mang oxy từ phổi đến tế bào mang khí carbonic từ tế bào đến phổi CÂU 38: Thể tích huyết cầu(Hct = hematocrit) thể tích hồng cầu chiếm 100ml máu Trị số trung bình nam nữ bao nhiêu? A Ở nam 47%  7, nữ 42%  B Ở nam 57%  7, nữ 52%  C Ở nam 67%  7, nữ 62%  D Ở nam 77%  7, nữ 72%  CÂU 39 : Hãy tìm câu SAI nói đặc tính hồng cầu? A Đời sống trung bình hồng cầu khoảng 120 ngày B Hồng cầu tạo gan lách, đưa vào máu C Số lượng HC tăng nước, bệnh đa hồng cầu, bị ngạt, bị D Số.lượng HC giảm bệnh thiếu máu, máu cấp(chấn thương),chảy máu rỉ rả ( giun móc, rong kinh)trong số bệnh nhiễm trùng, nhiễm độc CÂU 40 : Hãy tìm câu SAI nói hemoglobin(Hb)? A Hb protein, gồm có nhân Hem (một sắc tố đỏ chuỗi globin) B.Nhân Hem cấu tạo nguyên tử Fe hố trị vòng porphyrin C.Hem khác loài D.Phần globin hemoglobin protein CÂU 41 : Hemoglobin có vai trò quan trọng q trình hơ hấp, người trưởng thành, lít máu chứa gram Hb ? A.140g ± 15g Hb nam, 120g ± 10g nữ B.160g ± 15g Hb nam, 140g ± 10g nữ C.170g ± 15g Hb nam, 150g ± 10g nữ D.180g ± 15g Hb nam, 160g ± 10g nữ CÂU 42 : Câu sau SAI, nói chức hồng cầu ? A Hồng cầu vận chuyển oxy từ phổi đến tế bào B Hồng cầu vận chuyển khí cacbonic từ tế bào đến phổi C Hồng cầu có chức bảo vệ thể D Hồng cầu có tác dụng điều hồ nhiệt độ cho thể CÂU 43 : Số lượng hồng cầu trung bình nam trưởng thành ? A 3.800.000- 4.000.000/lit B 4.000.000- 4.200.000/lit C 4.200.000- 4.500.000/lit D 4.500.000- 5.000.000/lit CÂU 44 : Số lượng hồng cầu trung bình trẻ sơ sinh ? A 4.000.000/lit B 5.000.000/lit C 6.000.000/lit D 7.000.000/lit CÂU 45 : Số lượng hồng cầu trung bình nữ trưởng thành ? A 3.800.000- 4.200.000/lit B 4.200.000- 4.400.000/lit C 4.400.000- 4.600.000/lit D 4.600.000- 5.000.000/lit CÂU 46 : Đời sống trung bình hồng cầu ngày? A 100 ngày B 110 ngày C 120 ngày D 130 ngày CÂU 47 : Hồng cầu già, bị đại thực bào gan lách thực bào, hemoglobin HC già tách thành phân tử nào? A Hem globulin B Hem globin C Hem bilirun D Hem sắt CÂU 48: Khi bị thưc bào, hồng cầu già bị tách ra,chất chuyển hóa thành protein khác chất nào? A Hem B Globin C Sắt D Bilirubin CÂU 49: Khi bị thực bào, hồng cầu già tách Hem chất để giải phóng vào huyết tương? A Hem B Globin C Sắt D Bilirubin CÂU 50: Khi bị thưc bào, hồng cầu già bị tách ra, phần lại Hem biến đổi thành chất gan? A Hem B Globin C Sắt D Bilirubin CÂU 51: Khi bị thưc bào, hồng cầu già tách Fe ra, Fe đưa đến đâu để tạo hồng cầu mới? A Lách B Gan C Tủy xương D Tuyến ức CÂU 52: Khi bị thưc bào, hồng cầu già tách bilirubin vào máu đến gan, kết hợp với chất để tạo mật? A Acid Folic B Acid glycuronic C Acid cloric D Acid hypuric CÂU 53: Để tạo hồng cầu mới, chất dùng để tổng hợp AND? A Acid folic vitamin B1 B Acid folic vitamin B6 C Acid folic vitamin B12 D Acid folic Fe CÂU 54: Hồng cầu có kích thước to bình thường thiếu chất nào? A Vitamin B1 B Vitamin B6 C Vitamin B12 D Fe CÂU 55: Hồng cầu có kích thước nhỏ bình thường nhạt màu, thiếu chất nào? A Vitamin B1 B Vitamin B6 C Vitamin B12 D Fe CÂU 56: Để tổng hợp nhân Hem, hồng cầu cần chất nào? A Vitamin B1 B Vitamin B6 C Vitamin B12 D Acid amin CÂU 57: Để tổng hợp globin, hồng cầu cần chất nào? A Vitamin B1 B Vitamin B6 C Vitamin B12 D Acid amin CÂU 58: Số lượng hồng cầu người trưởng thành điều hòa chủ yếu chất gì, sinh từ thận, đến kích thích tủy tạo hồng cầu mới? A Acid amin B Acid folic C Erythropoetin D Fe CÂU 59: Để tăng số lượng hồng cầu, ngồi chất thận tiết, có thêm chất phụ sinh từ tuyến giáp? A Acid amin B Acid folic C Erythropoetin D T3,T4 CÂU 60: Hb hồng cầu kết hợp với Oxy từ phế nang phổi tạo nên chất nào? A Carboxyhemoglobulin B Oxyglobin C Oxyhemoglobin D Hemooxyglobin CÂU 61: Mỗi gam Hb gắn khoảng ml oxy? A 1,24 ml oxy B 1,34 ml oxy C 1,44 ml oxy D 1,54 ml oxy CÂU 62: Trong 100ml máu chứa khoảng 15g Hb vận chuyển tối đa ml oxy? A 10ml oxy B 15ml oxy C 20ml oxy D 25ml oxy CÂU 63: Hemoglobin protein, gồm có nhân Hem(là sắc tố đỏ) chuỗi gì? A Porphyrin B Fe hóa trị C Globin D Acid amin CÂU 64: Nhân Hem cấu tạo ngun tử Fe hố trị vòng gì? A Porphyrin B Fe hóa trị C Globin D Acid amin CÂU 65: Ở người trưởng thành, lít máu chứa gram hemoglobin nam? A 140g hemoglobin B 150g hemoglobin C 160g hemoglobin D 170g hemoglobin CÂU 66: Ở người trưởng thành, lít máu chứa gram hemoglobin nữ? A 140g hemoglobin B 150g hemoglobin C 160g hemoglobin D 170g hemoglobin CÂU 67 : Khi nói bạch cầu, câu sau SAI? A.Bạch cầu tế bào máu, sinh từ tuỷ xương, có chức bảo vệ thể cách thực bào B Bạch cầu tế bào có nhân, ln có khả thay đổi hình dạng, có nhiều loại bạch cầu: đa nhân, đơn nhân, lympho C Đời sống bạch cầu thay đổi khác nhau, từ vài đến vài chục năm D.Đường kính bạch cầu: – 5µm CÂU 68 : Khi nói bạch cầu, câu sau SAI? A Số lượng trung bình bạch cầu người trưởng thành từ 3.000 – 5.000/mm³ máu Trẻ sơ sinh 6.000/mm³ máu B.Hầu hết bạch cầu có đời sống ngắn , dài, suốt đời C.Bạch cầu tạo từ tủy xương đưa vào máu D.Bạch cầu tham gia bảo vệ thể CÂU 69: Chức bạch cầu hạt ưa acid SAI ? A Thực bào vi khuần B Diệt ký sinh trùng C Phá hủy phức hợp kháng nguyên kháng thể D Không ngăn lan truyền trình viêm CÂU 70: Bạch cầu hạt trung tính(neutrophil) chiếm phần trăm? A 30-40% B 40-50% C 60-70% D 70-80% CÂU 71: Bạch cầu lympho (lymphocyte) chiếm phần trăm? A 20-25% B 30-35% C 40-45% D 50-55% CÂU 72 : Số lượng bạch cầu máu ngoại biên tăng lên, bị nhiễm khuẩn cấp, giảm bệnh nhiễm độc kim loại nặng hay bệnh suy tủy.? A Bạch cầu hạt ưa kiềm B Bạch cầu hạt ưa acid C Bạch cầu trung tính D Bạch cầu mono CÂU 73 : Số lượng bạch cầu máu ngoại biên tăng lên bệnh dị ứng? A Bạch cầu hạt ưa kiềm B Bạch cầu hạt ưa acid C Bạch cầu trung tính D Bạch cầu mono CÂU 74 : Số lượng bạch cầu tăng lên bệnh nhiễm ký sinh trùng bệnh dị ứng, giảm bệnh nhiễm độc nặng suy tủy? A Bạch cầu hạt ưa kiềm B Bạch cầu hạt ưa acid C Bạch cầu trung tính D Bạch cầu mono CÂU 75 : Khả thực bào bạch cầu lớn, ăn 100 vi khuẩn, tế bào có kích thước lớn như: hồng cầu già, kí sinh trùng sốt rét, mơ hoại tử, xác bạch cầu khác…,nên có vai trò quan trọng bệnh mạn tính? A Bạch cầu hạt ưa kiềm B Bạch cầu hạt ưa acid C Bạch cầu trung tính D Bạch cầu mono CÂU 76 : Bạch cầu giải phóng heparin vào máu có tác dụng chống đơng máu? A Bạch cầu hạt ưa kiềm B Bạch cầu hạt ưa acid C Bạch cầu trung tính D Bạch cầu mono CÂU 77 : Lympho nào, sau tiếp xúc kháng nguyên trở thành tế bào nhớ, kháng nguyên xâm nhập vào thể lần thứ hai, lympho hoạt hoá hệ thống miễn dịch nhanh mạnh để chống lại kháng nguyên xâm nhập vào thể, nên tạo miễn dịch suốt đời.? A Bạch cầu hạt ưa kiềm B Bạch cầu hạt ưa acid C Lympho B D Lympho T CÂU 78 : Câu SAI nói tiểu cầu.? A.Số lượng tiểu cầu trung bình người trưởng thành 150.000 – 300.000/mm³ máu B Đời sống trung bình tiểu cầu khoảng – 10 ngày C.Bị phá hủy chủ yếu gan D Tiểu cầu có đặc tính kết dính, quan trọng tham gia vào q trình cầm đơng máu BÀI 4: MÔ- BIỂU MÔ-MÔ LIÊN KẾT CÂU 79 : Câu sau SAI ? A.Mô tập hợp tế bào biệt hóa giống để đảm nhiệm chức định B.Căn vào cấu tạo chức tổ chức, người ta phân chúng thành loại chính: biểu mơ mơ liên kết C Biểu mơ: có tế bào đứng sát nhau, khơng có chất chen vào chúng D.Người ta phân biểu mô làm loại: biểu mô phủ, biểu mô tuyến CÂU 80 : Những biểu mô bao mặt thể(da) hay thành khoang thể, gọi biểu mơ gì? A Biểu mơ tuyến B.Biểu mô phủ C.Biểu mô lát đơn 10 D.Biểu mơ lát tầng CÂU 81 : Biểu mơ nào, có cấu tạo lớp tế bào đa diện, dẹp ( màng phổi, màng tim)? A Biểu mô lát đơn B Biểu mô lát tầng C Biểu mô vuông đơn D Biểu mô vuông tầng CÂU 82 : Biểu mô có cấu tạo nhiều lớp tế bào đa diện, lên phía tế bào dẹp dần, lớp dẹp hẳn ( thực quản, âm đạo mặt trước giác mạc) A Biểu mô lát đơn B Biểu mô lát tầng C Biểu mô vuông đơn D Biểu mô vuông tầng CÂU 83 : Biểu mô cấu tạo lớp tế bào hình khối vng, lớp biểu mơ lợp phế quản phổi.? A Biểu mô lát đơn B Biểu mô lát tầng C Biểu mô vuông đơn D Biểu mô vuông tầng CÂU 84 : Biểu mô có cấu tạo lớp tế bào hình khối vuông, biểu mô phủ ống xuất tuyến mồ hôi? A Biểu mô lát đơn B Biểu mô lát tầng C Biểu mô vuông đơn D Biểu mơ vng tầng CÂU 85 : Biểu mơ có cấu tạo nhiều lớp tế bào, lớp tế bào hình trụ, biểu mơ đường hơ hấp(hốc mũi, khí quản, phế quản lớn) A Biểu mơ lát đơn B Biểu mô trụ tầng C Biểu mô vuông đơn D Biểu mô vuông tầng CÂU 86 : Tìm câu SAI nói biểu mơ tuyến? A Biểu mô tuyến tập hợp tế bào xếp để thích ứng với chức chế tiết hay xuất B Theo cách xuất, người ta chia làm loại tuyến: Tuyến nội tiết tuyến ngoại tiết C.Tuyến ngoại tiết tuyến mà chất chế tiết xuất trực tiếp ngồi thể D Tuyến nội tiết tuyến mà chất tiết đỗ vào ống tiêu hóa CÂU 87 : Các tuyến ống như: tuyến mồ hôi, tuyến nước bọt, tuyến tiết HCL dày, tuyến nhầy ruột…thuộc loại tuyến gì? A.Tuyến nội tiết B.Tuyến ngoại tiết C.Tuyến túi D.Tuyến chùm CÂU 88 : Tuyến tụy, tuyến sinh dục nam, tuyến sinh dục nữ, thuộc loại tuyến gì? 11 A.Tuyến nội tiết B.Tuyến ngoại tiết C.Tuyến pha D.Tuyến chùm BÀI : HỆ BẠCH HUYẾT CÂU 89 : Tìm câu SAI nói hệ bạch huyết? A.Hệ thống bạch huyết bao gồm mạch bạch huyết hạch bạch huyết B.Mạch bạch huyết mao mạch bạch huyết C.Bạch huyết hình thành từ dịch mơ, lưu thơng mao mạch BH D Bạch huyết vào tĩnh mạch bạch huyết, đến hạch bạch huyết, để nhận thêm bạch cầu, cuối đổ chung vào tuần hoàn máu qua ống ngực ống bạch huyết CÂU 90 : Tìm câu SAI nói hạch bạch huyết? A Hạch bạch huyết cấu trúc có hình hạt đậu, kích thước từ 0,5-1 cm B Hạch bạch huyết nằm dọc theo mạch bạch huyết C Hạch bạch huyết quan tạo lympho bào bạch cầu D Hạch bạch huyết nơi dự trữ bạch huyết CÂU 91 : Tìm câu SAI nói cấu tạo hạch bạch huyết? A Mỗi hạch bạch huyết gồm có: Vỏ xơ bao bọc bên ngồi B.Các xoang quanh nang có nang sơ cấp nang thứ cấp(tạo lympho) C.Vùng cận vỏ D.Vùng cận tủy CÂU 92 : Tìm câu SAI nói ống bạch huyết? A Ống bạch huyết ống lớn mạch bạch huyết B Ống bạch huyết dẫn bạch huyết đỗ vào TM lớn thể C Ống bạch huyết khơng có màu màu trắng D Ống bạch huyết thu nhận toàn bạch huyết thể CÂU 93 : Tìm câu SAI nói lách? A.Lách tạng chứa máu, màu nâu đỏ, chấn thương lách dễ bị vỡ B.Lách mồ chôn hồng cầu già nơi sản sinh muối mật C.Trong lách có tủy lách nơi chứa nhiều nang bạch huyết D.Thường có lách nằm núp vòm hồnh trái, bên trái dày CÂU 94 : Chức KHÔNG phải lách? A.Lọc máu: đại thực bào lách lấy vi khuẩn B.Tiêu hủy tế bào hồng cầu già C.Lách bể chứa bạch huyết D.Hoạt hóa đáp ứng miễn dịch BÀI : ĐẶC ĐIỂM CƠ THỂ SỐNG CÂU 95 : Đặc điểm sau SAI, nói tế bào: “Trong thể có nhiều loại tế bào khác nhau, loại tế bào có đặc điểm riêng, có đặc điểm chung” A Chuyển hóa B.Chịu kích thích C Sinh sản D Di chuyển CÂU 96 : Câu sau SAI nói q trình dị hóa? 12 A Dị hóa q trình phân giải chất dinh dưỡng thành chất đơn giản, để hấp thu vào tế bào B Là trình phân giải chất cặn bã để đào thải thể C Q trình dị hóa cần chất điện giải cho phản ứng oxy hóa D Q trình dị hóa sinh lượng cần thiết cho thể hoạt động CÂU 97 : Câu sau SAI nói dịch ngoại bào ? A Là dịch nằm tế bào, như: nguyên sinh chất, huyết tương, dịch não tủy… B Dịch ngoại bào chiếm 1/3 lượng dịch thể C Dịch ng.bào, vận chuyển khắp thể nhờ hệ tuần hòan máu D Dịch ng.bào cung cấp chất d.dưỡng cần thiết cho tồn ph.triển tb CÂU 98 : Câu sau SAI nói “Hằng tính nội mơi thực nhờ hệ thống” A Hệ thống tiếp nhận chất dinh dưỡng chuyển hóa chất d.dưỡng(hệ tiêu hóa, hơ hấp, hệ cơ, gan…) B Hệ thống vận chuyển chất d.dưỡng, : máu, dịch bạch huyết, dịch kẽ… C Hệ thống tiết sản phẩm chuyển hóa: hệ tiêu hóa, hệ hơ hấp, hệ tiết niệu, da… D Hệ thống sinh sản, phối hợp tế bào sinh dục đực BÀI : CÁC DỊCH THỂ CÂU 99: Ở người trưởng thành, dịch thể chiếm khoảng phần trăm trọng lượng thể? A 45-55% B 55-60% C 65-70% D 75-85% CÂU 100: Câu sau SAI nói dịch thể? A.Có 2/3 lượng dịch thể nằm tế bào gọi dịch nội bào B Có 1/3 dịch thể nằm ngồi tế bào, gọi dịch ngoại bào C Khoảng 80% dịch ngoại bào nằm khoảng kẽ, tế bào (dịch kẽ) D 59% huyết tương 10% dịch não tủy, dịch bạch huyết, dịch nhãn cầu, dịch ổ khớp, dịch màng phổi, màng tim CÂU 101 : Dịch sau chiếm tỷ lệ cao dich ngoại bào? A Huyết tương B Dịch bạch huyết C Dịch não tủy D Dịch nhãn cầu CÂU 102 : Câu sau SAI nói huyết tương? A.Huyết tương có màu vàng chanh, chứa nhiều protein B Nồng độ protein huyết tương cao gấp lần dịch kẽ C.Các protein huyết tương gồm: albumin, globulin, fibrinogen D Hầu hết protein huyết tương tủy xương lách sản xuất CÂU 103 : Chức sau KHÔNG phải chức dịch não tủy? A Bảo vệ não B Rất tốt cho dẫn truyền thần kinh C Cung cấp nước, muối khoáng đường cho tế bào thần kinh D Chứa nhiều kháng thể bảo vệ não không bị nhiễm trùng 13 CÂU 104 : Câu sau SAI nói thủy dịch(dịch nhãn cầu) ? A.Thủy dịch tiết từ mỏm mi, tốc độ tiết khoảng 5-10ml/phút B Thủy dịch đỗ vào hậu phòng, chui qua lỗ đồng tử vào tiền phòng C Đến góc tiền phòng, thủy dịch vào ống Schlem, cuối đỗ vào tĩnh mạch mắt D.Thủy dịch liên tục tạo tái hấp thu, có tác dụng điều hòa thể tích áp suất dịch nhãn cầu(nhãn áp) CÂU 105 : Nhãn áp trung bình 15mmHg, bệnh glaucoma(tăng nhãn áp) tăng đến gây đau đầu dội bệnh nhân bị mù nhanh chóng vài vài ngày A 20-30mmHg B 30-40mmHg, C 40-50mmHg, D 60-70mmHg BÀI : CHUYỂN HÓA-ĐIỀU NHIỆT CÂU 106 : Trong dạng lượng, dạng không sinh cơng? A Hóa B Cơ C Thẩm thấu D Nhiệt CÂU 107 : Tìm câu SAI nói tổng hợp lượng ? A.Cơ thể không tự sinh lượng mà phải lấy từ nhiệt năng, thức ăn chuyển thành dạng lượng cần cho sống B.Ba chất sinh thức ăn protid, glucid lipid C.Sự tổng hợp lượng thể diễn qua giai đoạn D.Giai đoạn phosphoryl oxy hóa khử giai đoạn hình thành dạng lượng thể từ ATP CÂU 108 : Q trình oxy hóa khử xảy phần tế bào? A Màng tế bào ribosom B Bào tương ty thể C Bào tâm golgi D.Lysosom lưới nội bào CÂU 109 : Tìm câu SAI nói chuyển hóa sở ? A Chuyển hóa sở lượng cần thiết cho thể tồn điều kiện sở: không vận cơ, không tiêu hóa, khơng điều nhiệt B Đây chuyển hóa lượng cho hoạt động tim đập, phổi hô hấp, thận tiết, trao đổi vật chất qua màng tế bào C Khi thể trạng thái bình thường, đơn vị đo chuyển hóa sở: Kcal/m2 da/giờ D Tuổi, giới không ảnh hưởng đến chuyển hóa sở CÂU 110 : Tìm câu SAI nói lượng tiêu hao cho phát triển thể? A.Là lượng dùng cho việc tổng hợp thành phần tạo hình, dự trữ thể B Làm tăng chiều cao, tăng trọng lượng thể đặc biệt tuổi trưởng thành C Rèn luyện thể, thể dục thể thao, thay mô già, chết, hồi phục thể sau bị bệnh D.Năng lượng tiêu hao để tăng thêm 1g thể trọng 50Kcal CÂU 111 : Hormon sau KHÔNG làm tăng chuyển hóa lượng? 14 A.Hormon T3, T4 tuyến giáp B.Hormon ADH tuyến yên.@ C.Hormon catecholamin tủy thượng thận D.Hormon insulin, glucagon tuyến tụy 15 ... CÂU 41 : Hemoglobin có vai trò quan trọng q trình hơ hấp, người trưởng thành, lít máu chứa gram Hb ? A .14 0g ± 15 g Hb nam, 12 0g ± 10 g nữ B .16 0g ± 15 g Hb nam, 14 0g ± 10 g nữ C .17 0g ± 15 g Hb nam, 15 0g... Hemooxyglobin CÂU 61: Mỗi gam Hb gắn khoảng ml oxy? A 1, 24 ml oxy B 1, 34 ml oxy C 1, 44 ml oxy D 1, 54 ml oxy CÂU 62: Trong 10 0ml máu chứa khoảng 15 g Hb vận chuyển tối đa ml oxy? A 10 ml oxy B 15 ml oxy C... A 14 0g hemoglobin B 15 0g hemoglobin C 16 0g hemoglobin D 17 0g hemoglobin CÂU 66: Ở người trưởng thành, lít máu chứa gram hemoglobin nữ? A 14 0g hemoglobin B 15 0g hemoglobin C 16 0g hemoglobin D 17 0g
- Xem thêm -

Xem thêm: Dap an 100 cau Giai Phau Sinh Ly 1, Dap an 100 cau Giai Phau Sinh Ly 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay