Nghiên cứu sự biểu hiện của gen mã hóa methionine sulfoxide reductase trong điều kiện stress mặn, hạn ở cây Arabidopsis và đậu tương

162 15 0
  • Loading ...
1/162 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 13:10

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CHU ĐỨC HÀ NGHIÊN CỨU SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN HÓA METHIONINE SULFOXIDE REDUCTASE TRONG ĐIỀU KIỆN STRESS MẶN, HẠN CÂY ARABIDOPSIS ĐẬU TƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SỸ NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI, 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CHU ĐỨC HÀ NGHIÊN CỨU SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN HÓA METHIONINE SULFOXIDE REDUCTASE TRONG ĐIỀU KIỆN STRESS MẶN, HẠN CÂY ARABIDOPSIS ĐẬU TƯƠNG Chuyên ngành : Công nghệ Sinh học số : 9420201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS Lê Tiến Dũng TS Phạm Thị Lý Thu HÀ NỘI, 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu trình bày luận án thực Các số liệu kết nghiên cứu nêu luận án trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cảm ơn, tài liệu trích dẫn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận án Chu Đức Hà ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận án này, nghiên cứu sinh nhận tận tình giúp đỡ nhiều tập thể cá nhân Nghiên cứu sinh xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Lê Tiến Dũng, TS Phạm Thị Lý Thu, người thầy, người cô anh chị tận tình dẫn dắt, động viên tạo điều kiện thuận lợi suốt trình nghiên cứu khoa học hoàn thành luận án Nghiên cứu sinh xin biết ơn ý kiến đóng góp quý báu thầy, cô Ban Đào tạo Sau đại học - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Ban lãnh đạo Viện Di truyền Nơng nghiệp suốt q trình học tập Nghiên cứu sinh xin chân thành cảm ơn cán bộ, bạn bè đồng nghiệp công tác mơn Sinh học phân tử, phòng thí nghiệm Chọn giống phân tử Sắn - Viện Di truyền Nông nghiệp, Trung tâm Tài nguyên Bền vững RIKEN (Nhật Bản) chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ động viên suốt trình thực luận án Đồng thời, luận án nghiên cứu sinh hỗ trợ kinh phí từ đề tài Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ Việt Nam, số 106-NN.02-2013.46 Cuối cùng, nghiên cứu sinh xin cảm ơn gia đình bạn bè động viên khích lệ suốt q trình học tập hoàn thành luận án Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận án Chu Đức Hà iii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng viii Danh mục hình ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết luận án Mục tiêu nghiên cứu luận án Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án 3.1 Ý nghĩa khoa học luận án 3.2 Ý nghĩa thực tiễn luận án Những đóng góp luận án CHƯƠNG I TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Ảnh hưởng điều kiện môi trường đến đời sống thực vật 1.1.1 Tác động biến đổi khí hậu trồng nông nghiệp 1.1.2 Cơ chế tác động yếu tố ngoại cảnh bất lợi đến tế bào thực vật 1.1.3 Cơ chế đáp ứng thực vật với điều kiện bất lợi 15 1.2 trò n ym m thionin sul oxid r ductas q trình ơxi hóa m thionin thực vật 18 1.2.1 Q trình ơxi hóa m thionin thực vật 18 1.2.2 Tổng quan họ enzyme methionine sulfoxide reductase 21 1.3 M thionin prot in giàu m thionin thực vật 29 1.3.1 Một vài nét m thionin vai trò methionine thực vật 29 iv 1.3.2 Prot in giàu m thionin thực vật 32 1.4 Tiềm ứng dụng enzyme methionine sulfoxide reductase chọn tạo giống nhằm nâng cao tính chống chịu trồng 34 CHƯƠNG II T LIỆU À PHƯƠNG PH P NGHI N C U 38 2.1 ật liệu nghiên cứu 38 2.1.1 ật liệu cho nghiên cứu tin sinh học 38 2.1.2 ật liệu cho nghiên cứu thực nghiệm 38 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 38 2.2.1 Thời gian nghiên cứu 38 2.2.2 Địa điểm nghiên cứu 38 2.3 Phương pháp nghiên cứu 39 2.3.1 Phương pháp tiếp cận tin sinh học 39 2.3.2 Phương pháp tiếp cận thực nghiệm 47 CHƯƠNG III KẾT QUẢ À THẢO LU N 51 3.1 Xác định phân tích prot in giàu methionine Arabidopsis 51 3.1.1 Tìm kiếm, xác định định danh g n hóa prot in giàu methionine Arabidopsis 51 3.1.2 Phân loại chức prot in giàu m thionin Arabidopsis 53 3.1.3 Phân tích đặc tính prot in giàu m thionin Arabidopsis 55 3.1.4 Phân tích mức độ biểu g n hóa MRP Arabidopsis điều kiện thường điều kiện bất lợi 60 3.1.5 Đánh giá mức độ đáp ứng Arabidopsis thaliana chuyển gen biểu mức g n At3G55240 với điều kiện bất lợi 67 3.2 Xác định phân tích prot in giàu M thionin đậu tương 74 3.2.1 Tìm kiếm, xác định định danh g n hóa prot in giàu methionine đậu tương 75 v 3.2.2 Phân loại chức g n hóa prot in giàu m thionin đậu tương 76 3.2.3 Phân tích mức độ biểu g n hóa prot in giàu methionine đậu tương 78 3.3 Phân tích in silico họ g n hóa n ym MSR đậu tương 82 3.3.1 Xác định họ g n hóa n ym MSRA g nom đậu tương 83 3.3.2 Phân tích tượng lặp g n họ g n hóa n ym MSRA đậu tương 85 3.3.3 Phân tích số đặc tính họ n ym MSRA đậu tương 87 3.4 Đánh giá đặc tính họ g n hóa n ym MSR đậu tương 90 3.4.1 Dự đoán yếu tố điều hòa cis- vùng promot r họ g n hóa enzyme MSR đậu tương 90 3.4.2 Đánh giá mức độ biểu g n hóa MSR đậu tương điều kiện thường điều kiện ngoại cảnh bất lợi tin sinh học 93 3.4.3 Phân tích mức độ đáp ứng g n hóa MSRB đậu tương điều kiện thường điều kiện ngoại cảnh bất lợi thực nghiệm 97 KẾT LU N À Đ NGH 105 Danh mục cơng trình cơng bố có liên quan đến luận án 106 Tài liệu tham khảo 107 Phụ lục 128 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Ch iế 120 RH Thu ng Tiếng Anh Root hair cells isolated 120 hours after Thu Tế bào lông rễ thu thời điểm sau gi o sowing 84 RH Root hair cells isolated 84 hours after ng Tiếng Việ Tế bào lông rễ thu thời điểm sau gi o sowing ABA Abscisic acid Axit abscisic Cd Cadmium Cadimi CRE Cis- regulatory element Yếu tố điều hòa cis- cTP Chloroplast transited peptide Trình tự hướng vào lục lạp Cys Cysteine Cystein DNA Deoxyribonucleic acid Axit deoxyribonucleic fMet N-Formylmethionine N-Formylmethionin GEO Gene expression omnibus Kho liệu biểu gen Ile Isoleucine Isoleucin JA Jasmonic acid Axít asmonic Ka Nonsynonymous substitutions per Trị số thay trái nghĩa nonsynonymous site Ks Synonymous substitutions per Trị số thay đồng nghĩa synonymous site L Leaf Lá Lys Lysine Lysin Met Methionine Methionin MetO Methionine sulfoxide Methionin sulfoxit MetO2 Methionine sulfone Methionin sulfon Met-S-O Methionine-S-sulfoxide Methionin-S-sulfoxit Met-R-O Methionine-R-sulfoxide Methionin-R-sulfoxit MRP Methionine rich protein Prot in giàu m thionin mRNA Messenger RNA ARN thông tin vii MS Murashige-Skoog Murashige-Skoog MSR Methionine sulfoxide reducatase Methionin sulfoxit reducataza MYBR MYB recognition Yếu tố nhận biết MYB MYCR MYC recognition Yếu tố nhận biết MYC N Nodule Nốt sần NADPH Nicotinamide adenine dinucleotide Nicotinamit adenin dinucleotit phosphate phosphat NST Chromosome Nhiễm sắc thể OPH O-phosphohomoserine O-phosphohomoserin PEL Pseudo-etiolation in light Giả vàng úa ánh sáng pI Isoelectric point Điểm đ ng điện Phe Phenylalanine Phenylalanin PlantCARE Plant cis-acting regulatory element Yếu tố điều hòa cis- thực vật PS Phytosiderophore Phytosiderophore qRT-PCR Quantitative Realtime PCR PCR định lượng thời gian thực R Root Rễ RBC RIKEN Bioresource Center Trung tâm tài nguyên sinh học RIKEN RNA Ribonucleic acid Axit ribonucleic ROS Reactive oxygen species Gốc hoạt động chứa ơxi RT Root tips Chóp rễ S Sulfur Lưu huỳnh SA Salicylic acid Axít salicylic SAM Adenosyl-L-methionine Adenosyl-L-Methionin TF Transcription factor Nhân tố phiên TraVA Transcriptome variation analysis Phân tích hệ thống biểu Trp Tryptophan Tryptophan βAP β-aspartyl phosphate β-aspartyl phosphat viii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Tóm tắt họ g n hóa n ym m thionin sul oxid reductase số loài sinh giới 26 Bảng 2.1 Danh sách mồi sử dụng cho phản ứng qRT-PCR 47 Bảng 3.1 Phân loại chức g n hóa MRP Arabidopsis 53 Bảng 3.2 Một số phân tử MRP chứa nhiều Met Arabidopsis 55 Bảng 3.3 Phân tích định khu nội bào MRP yếu tố điều hòa ciscủa g n hóa MRP Arabidopsis 57 Bảng 3.4 Gen AtMRP có mức độ phiên đáp ứng điều kiện hạn mặn 65 Bảng 3.5 Thông tin số MRP có thành phần M t kích thước phân tử bật 76 Bảng 3.6 Phân loại chức g n hóa MRP đậu tương th o Mapman 77 Bảng 3.7 G n hóa GmMRP có mức độ biểu đáp ứng với điều kiện hạn R 81 Bảng 3.8 Thông tin giải họ g n hóa n ym MSRA đậu tương 84 Bảng 3.9 Hiện tượng lặp gen họ enzyme MSRA đậu tương 85 Bảng 3.10 Một số đặc tính họ n ym MSRA đậu tương 88 Bảng 3.11 Tóm tắt kết phân tích biểu g n hóa MSRB đậu tương điều kiện thường 102 Bảng 3.12 Tóm tắt kết phân tích biểu g n hóa MSRB đậu tương điều kiện hạn 103 Bảng 3.13 Tóm tắt kết phân tích biểu g n hóa MSRB đậu tương điều kiện mặn 104 136 Phụ lục bảng S3 Mức độ biểu g n hóa AtMRP điều kiện bất lợi # gene Trong điều kiện hạn Trong điều kiện mặn Giá rị Giá rị p- Giá rị Giá rị p- Foldchange value Foldchange value AT1G01160 1,799 0,016 -1,091 AT1G06960 - - AT1G10586 - - AT1G10590 - - AT1G15310 17,547 0,000 -1,251 0,040 AT1G16225 -1,630 0,140 -2,339 0,032 AT1G16240 1,703 0,010 -1,095 0,119 AT1G20790 1,426 0,043 -1,109 0,092 AT1G21940 -1,494 0,317 1,507 0,369 10 AT1G22590 -3,955 0,003 -1,594 0,017 11 AT1G30473 2,221 0,078 1,237 0,604 12 AT1G32560 135,330 0,002 3,312 0,005 13 AT1G33820 4,431 0,027 -1,021 0,907 14 AT1G33860 2,370 0,092 2,157 0,003 15 AT1G40104 16 AT1G43320 17 AT1G47389 18 AT1G48900 1,521 0,002 -1,108 0,096 19 AT1G49800 2,291 0,110 -1,055 0,574 20 AT1G52415 1,746 0,219 -1,204 0,098 21 AT1G56085 2,031 0,101 1,269 0,031 22 AT1G63055 1,411 0,117 2,766 0,068 23 AT1G63057 24 AT1G63800 -1,054 0,760 -3,558 0,001 25 AT1G64405 -9,615 0,001 -1,177 0,161 26 AT1G64690 1,287 0,168 -1,190 0,062 27 AT1G67350 -1,030 0,616 -1,207 0,012 1,588 0,027 0,019 -1,085 - 0,216 - - - 137 28 AT1G67870 1,228 0,267 -4,102 0,001 29 AT1G68160 1,646 0,002 -1,187 0,051 30 AT1G68240 -1,824 0,214 -2,767 0,027 31 AT1G72510 -1,565 0,047 1,009 0,918 32 AT1G76640 -28,693 0,018 1,084 0,597 33 AT1G77682 1,498 0,024 -1,061 0,249 34 AT2G06530 2,185 0,027 1,180 0,053 35 AT2G07708 -1,403 0,184 -2,045 0,045 36 AT2G17190 1,554 0,039 -1,034 0,547 37 AT2G17200 1,172 0,310 1,180 0,251 38 AT2G21100 2,135 0,174 -1,555 0,048 39 AT2G21655 1,576 0,023 -1,090 0,058 40 AT2G21727 1,913 0,005 1,303 0,697 41 AT2G26975 -1,830 0,001 -1,342 0,058 42 AT2G27030 1,335 0,184 -1,557 0,003 43 AT2G27050 -1,442 0,043 1,098 0,087 44 AT2G28610 -1,247 0,609 2,205 0,018 45 AT2G36355 -1,292 0,381 -1,251 0,020 46 AT2G36930 -1,820 0,002 1,065 0,053 47 AT2G37410 1,224 0,015 1,417 0,002 48 AT2G41780 1,101 0,608 -1,468 0,012 49 AT2G46600 -1,019 0,931 -2,458 0,002 50 AT3G05220 -4,137 0,008 1,072 0,094 51 AT3G06130 -300,376 0,001 -1,331 0,012 52 AT3G07560 1,444 0,012 1,235 0,044 53 AT3G10640 54 AT3G11160 3,511 0,008 -1,599 0,149 55 AT3G11530 1,714 0,003 -1,496 0,004 56 AT3G11825 1,711 0,019 -1,085 0,077 57 AT3G13227 1,165 0,736 2,764 0,001 58 AT3G16960 2,542 0,012 -1,191 0,047 - - 138 59 AT3G18540 -1,621 0,106 -1,095 0,742 60 AT3G20557 1,507 0,022 -8,907 0,007 61 AT3G23050 -3,558 0,012 -1,744 0,000 62 AT3G28190 1,291 0,084 -1,046 0,621 63 AT3G28990 -1,103 0,833 -1,063 0,218 64 AT3G29070 1,523 0,026 -1,324 0,291 65 AT3G30845 1,900 0,033 -1,028 0,947 66 AT3G43410 1,472 0,441 -1,087 0,066 67 AT3G44935 1,525 0,400 -1,197 0,320 68 AT3G46900 -4,507 0,001 -1,494 0,060 69 AT3G49270 70 AT3G50330 1,328 0,139 -1,003 0,997 71 AT3G50360 3,116 0,001 1,194 0,001 72 AT3G50890 -22,608 0,012 -1,669 0,002 73 AT3G51920 -1,387 0,076 1,414 0,013 74 AT3G52270 -1,127 0,707 -1,466 0,014 75 AT3G55240 -60,288 0,007 -26,876 0,001 76 AT3G56610 1,129 0,683 -1,230 0,248 77 AT3G59900 10,699 0,011 -2,570 0,015 78 AT3G62090 64,561 0,020 2,277 0,002 79 AT3G62420 5,896 0,006 1,665 0,016 80 AT4G00050 1,070 0,637 2,151 0,003 81 AT4G00120 1,552 0,024 -2,254 0,407 82 AT4G00850 2,062 0,007 1,280 0,026 83 AT4G02450 1,569 0,001 -1,084 0,201 84 AT4G03120 -1,071 0,278 -1,057 0,622 85 AT4G06490 1,701 0,411 -1,059 0,848 86 AT4G08395 1,256 0,633 -1,638 0,057 87 AT4G12334 -9,787 0,003 -3,038 0,005 88 AT4G12860 1,466 0,115 -1,023 0,932 89 AT4G16030 -1,472 0,283 -1,086 0,904 - - 139 90 AT4G16980 -40,311 0,001 1,015 0,852 91 AT4G20440 1,015 0,913 1,184 0,053 92 AT4G22670 -2,081 0,009 -1,078 0,240 93 AT4G32470 94 AT4G33467 337,510 0,002 6,161 0,023 95 AT4G34590 8,256 0,004 3,271 0,002 96 AT4G35070 97 AT4G37010 98 AT5G09876 99 AT5G19090 -51,320 0,001 -1,106 0,030 100 AT5G21990 2,228 0,002 1,064 0,058 101 AT5G23550 -3,809 0,001 1,203 0,018 102 AT5G26673 1,298 0,524 -1,832 0,166 103 AT5G37860 1,550 0,024 1,721 0,001 104 AT5G39570 4,773 0,000 1,655 0,036 105 AT5G41170 4,180 0,002 -1,776 0,004 106 AT5G42325 2,702 0,028 2,448 0,049 107 AT5G42785 1,608 0,014 -4,315 0,001 108 AT5G44500 1,095 0,542 1,251 0,021 109 AT5G46300 1,558 0,437 -2,234 0,183 110 AT5G47410 2,134 0,001 1,097 0,052 111 AT5G48485 -1,124 0,668 -2,399 0,002 112 AT5G49500 1,175 0,262 -1,117 0,376 113 AT5G55410 -1,798 0,594 -1,060 0,944 114 AT5G59030 -2,152 0,012 -1,427 0,031 115 AT5G59040 1,371 0,327 3,801 0,070 116 AT5G61710 1,852 0,273 -1,118 0,135 117 AT5G66815 1,777 0,031 -5,959 0,006 118 AT5G67060 1,500 0,033 -3,960 0,012 119 AT5G67390 -4,172 0,015 -4,147 0,001 120 ATMG00500 - - 121 ATMG00650 - - - - 1,573 0,318 1,101 - 0,072 - 140 Phụ lục bảng S4 Đặc điểm g n hóa MRP đậu tương 141 142 Phụ lục bảng S5 Mức độ biểu g n hóa MRP đậu tương điều kiện thường gene 84 120 RH RH N SAM Glyma01g15910 0,00 0,00 0,00 Glyma01g15930 6,92 5,59 0,00 Glyma01g32010 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma01g32890 0,00 1,60 0,96 Glyma01g37980 1,15 0,00 Glyma01g43240 12,69 Glyma02g00980 0,00 Glyma02g01600 0,00 F 0,00 GP R RT 0,00 0,00 0,00 2,23 304,43 5,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 7,73 0,00 2,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 23,18 10,58 16,66 15,45 24,57 12,78 19,53 51,53 0,00 7,69 0,83 0,97 0,00 1,16 0,00 1,01 218,06 230,97 346,18 138,47 231,23 410,05 335,45 55,82 270,39 172,47 360,20 0,00 L Glyma02g01690 2,31 0,80 6,73 0,83 0,00 0,00 0,00 0,85 0,00 Glyma02g01790 39,23 18,38 0,00 0,00 37,66 0,00 0,00 0,85 0,00 Glyma02g07520 31,15 95,90 11,54 9,17 78,22 227,81 25,56 179,98 21,22 Glyma02g09550 11,54 32,77 9,62 58,32 12,55 4,47 2,32 28,86 116,20 Glyma02g09580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma02g09860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00 1,01 Glyma02g10620 0,00 7,19 0,00 5,00 8,69 15,63 6,97 0,00 1,01 Glyma02g12990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00 Glyma02g15000 6,92 20,78 12,50 8,33 64,70 8,93 31,37 34,81 18,19 Glyma02g31280 2,31 4,00 4,81 33,33 18,35 4,47 32,53 2,55 9,09 Glyma02g33860 0,00 0,00 0,00 0,00 3,86 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma02g45830 78,45 151,05 43,27 141,64 72,43 317,14 81,34 79,80 332,42 Glyma03g04000 18,46 11,99 7,69 12,50 66,63 35,73 31,37 11,89 11,11 Glyma03g24860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma03g28190 11,54 12,79 1,92 5,83 5,79 15,63 4,65 5,09 7,07 Glyma03g30350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma03g32720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,40 0,00 0,00 0,00 Glyma03g32730 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma03g32740 3,46 4,00 6,73 45,83 124,57 64,77 213,80 4,24 27,28 Glyma03g33290 19,61 42,36 171,17 15,83 18,35 15,63 30,21 64,52 50,52 Glyma03g36290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma03g37570 15,00 4,00 0,00 10,00 90,77 2,23 2,32 0,00 0,00 Glyma03g40690 1,15 4,00 0,00 10,83 1,93 2,23 1,16 0,85 0,00 Glyma03g40930 ;965,76 35,96 0,00 117,48 137,13 51,37 5,81 39,90 100,03 Glyma03g42010 28,84 5,59 2,88 31,27 42,99 2,55 1,01 43,33 62,77 143 Glyma04g02290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma04g03920 12,69 10,39 7,69 160,81 122,64 120,60 41,83 16,98 2,02 Glyma04g04190 6,92 4,00 0,00 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00 1,01 Glyma04g08230 9,23 12,79 31,73 28,33 17,38 26,80 9,30 9,34 13,14 Glyma04g17650 1,15 1,60 3,85 0,00 0,00 0,00 1,16 23,77 1,01 Glyma04g17660 0,00 0,80 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma04g17710 1,15 2,40 2,88 4,17 0,97 2,23 0,00 4,24 0,00 Glyma04g23050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma04g36830 3,46 21,58 4,81 44,99 11,59 13,40 8,13 10,19 28,29 200,75 183,82 3,85 65,82 19,31 0,00 15,11 39,05 4,04 Glyma04g37040 0,00 Glyma04g40100 0,00 0,00 0,00 15,83 2,90 6,70 0,00 0,00 0,00 Glyma04g41260 19,61 16,78 46,16 29,16 18,35 13,40 55,77 15,28 22,23 Glyma04g42020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00 Glyma04g43590 13,84 7,19 4,81 25,83 16,42 29,03 25,56 10,19 8,08 Glyma05g03240 10,38 9,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,47 1,01 233,06 258,94 353,87 120,60 190,56 260,63 295,04 Glyma05g04620 299,95 252,04 Glyma05g19920 25,38 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,11 Glyma05g24190 11,54 19,98 4,81 9,17 0,97 6,70 6,97 6,79 11,11 Glyma05g28600 134,99 92,71 155,78 120,60 203,34 181,68 79,82 Glyma05g28960 104,99 150,25 454,84 49,16 22,21 22,33 15,11 179,98 185,91 165,81 163,20 Glyma06g04020 2,31 4,00 1,92 59,99 30,90 20,10 53,45 5,09 0,00 Glyma06g04380 3,46 4,00 0,00 0,83 0,97 0,00 0,00 0,00 6,06 Glyma06g07000 64,61 83,92 44,23 45,83 33,80 44,67 39,51 77,26 104,07 Glyma06g08300 4,61 4,00 5,77 3,33 3,86 4,47 0,00 7,64 1,01 Glyma06g13590 4,61 6,39 12,50 14,16 4,83 8,93 34,86 5,94 6,06 Glyma06g17950 118,84 79,92 6,73 5,00 1,93 0,00 1,16 9,34 2,02 Glyma06g21850 325,35 398,00 65,39 45,83 23,18 71,47 117,36 168,10 148,53 Glyma06g28660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma06g39910 3,46 1,60 0,96 1,67 0,00 6,70 0,00 0,00 1,01 Glyma06g46490 21,92 51,15 24,04 27,50 25,11 20,10 36,02 50,09 53,55 Glyma07g00720 1,15 0,80 0,00 10,00 0,00 2,23 1,16 0,00 1,01 Glyma07g02800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma07g03290 89,99 100,70 89,43 88,32 104,29 62,54 83,66 109,52 92,96 Glyma07g04690 110,76 159,04 280,79 464,93 249,15 118,37 165,00 116,31 121,25 Glyma07g05720 74,99 117,48 161,55 166,64 100,43 58,07 90,63 115,46 99,02 Glyma07g05910 62,30 23,18 25,00 123,31 185,41 22,33 110,39 48,39 55,57 Glyma07g10040 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 4,47 3,49 2,55 0,00 Glyma07g15260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 Glyma07g24950 32,30 31,97 77,89 54,16 56,98 64,77 20,92 37,35 44,46 Glyma07g25460 0,00 0,80 0,96 1,67 1,93 0,00 0,00 0,00 1,01 Glyma07g25940 0,00 0,00 0,00 0,00 13,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma07g38250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381,89 446,75 390,41 294,81 400,87 579,85 182,88 Glyma08g03010 389,94 422,00 Glyma08g05690 0,00 0,00 2,88 0,00 0,00 0,00 2,32 0,00 0,00 Glyma08g08110 0,00 0,00 9,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma08g11540 0,00 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma08g12170 78,45 107,89 158,67 72,49 29,94 35,73 6,97 146,02 209,15 Glyma08g19200 23,07 45,55 9,62 12,50 0,97 17,87 5,81 22,07 61,63 Glyma08g21970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma08g22820 49,61 89,51 20,19 30,83 27,04 22,33 20,92 31,41 54,56 Glyma08g22860 5,77 2,40 0,96 18,33 15,45 13,40 0,00 45,00 4,04 Glyma09g12040 19,61 9,59 0,00 319,12 13,52 2,23 0,00 0,85 2,02 Glyma09g16570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma09g37240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma09g38660 11,54 7,19 3,85 19,16 6,76 24,57 12,78 17,83 14,15 Glyma09g39370 66,92 52,75 193,28 41,66 177,69 20,10 49,96 110,37 27,28 Glyma10g01860 0,00 0,00 0,00 0,00 59,87 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma10g02650 5,77 1,60 0,00 20,83 1,93 40,20 4,65 11,89 5,05 Glyma10g04890 9,23 1,60 8,65 39,99 30,90 8,93 39,51 2,55 17,18 Glyma10g05420 5,77 4,80 37,50 7,50 0,97 8,93 6,97 6,79 2,02 110,76 126,27 107,70 116,65 71,46 96,04 95,28 101,88 129,33 Glyma10g06240 Glyma10g10940 0,00 0,00 0,00 0,83 3,86 2,23 0,00 0,00 0,00 Glyma10g27920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma10g29710 74,99 83,12 77,89 335,01 148,73 297,14 109,12 Glyma10g30380 2,31 4,80 0,00 45,83 0,97 2,23 0,00 0,00 1,01 Glyma10g36240 68,07 94,31 38,46 59,16 34,76 55,84 42,99 84,90 123,27 Glyma10g40080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma10g41120 5,77 13,59 0,00 4,17 42,49 0,00 2,32 3,40 1,01 Glyma10g41930 0,00 0,00 0,00 0,83 15,45 2,23 0,00 0,00 0,00 Glyma10g42060 12,69 30,37 206,75 35,73 132,46 51,79 14,15 Glyma10g43720 0,00 0,00 1,92 0,00 0,00 0,00 153,45 105,49 72,12 82,64 284,68 182,53 31,32 10,19 0,00 0,00 3134,39 567,84 Glyma11g09620 735,72 405,59 42,49 318,68 0,83 0,00 69,99 158,37 8,69 0,00 Glyma11g12690 34,61 11,99 0,00 0,00 4,47 3,49 Glyma11g12810 98,07 342,86 204,82 24,16 10,62 1130,10 Glyma11g13380 69,22 67,93 69,24 45,83 78,22 73,70 90,63 59,43 16,17 Glyma11g13620 28,84 18,38 4,81 1,67 13,52 0,00 0,00 50,94 1,01 145 Glyma11g14290 33,46 8,79 292,33 46,69 2,02 Glyma11g15760 10,38 17,58 9,62 75,82 22,21 17,43 66,22 10,10 Glyma11g17120 6,92 1,60 0,00 48,33 84,01 2,23 204,50 5,09 2,02 Glyma11g25660 0,00 1,60 2,88 0,00 0,00 0,00 0,00 5,94 1,01 Glyma11g25670 2,31 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,79 0,00 Glyma11g26260 0,00 0,00 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2,55 0,00 Glyma11g30200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma11g30490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma11g30620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma11g37800 0,00 3,20 0,00 25,00 48,28 0,00 39,51 69,62 0,00 Glyma12g03420 43,84 22,38 51,93 1,67 23,18 8,93 0,00 222,43 1,01 Glyma12g04960 26,54 128,67 5,77 9,17 10,62 174,21 0,00 264,88 56,58 Glyma12g05610 19,61 15,98 0,96 5,83 1,93 6,70 10,46 103,57 18,19 Glyma12g10270 61,15 73,53 33,66 42,49 45,39 22,33 46,48 58,58 73,76 Glyma12g10630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma12g22870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma12g28870 8,08 14,39 32,69 56,66 45,39 53,60 87,15 50,09 4,04 Glyma12g32420 34,61 17,58 0,00 2,50 11,59 2,23 0,00 6,79 0,00 Glyma12g34610 10,38 5,59 6,73 22,50 22,21 201,01 11,62 24,62 6,06 643,79 857,54 316,37 722,39 298,40 929,10 367,18 Glyma13g03910 180,81 242,39 348,41 470,59 64,77 945,75 1433,75 Glyma13g19250 50,76 19,98 10,58 75,82 118,78 31,27 177,78 15,28 4,04 Glyma13g20550 91,15 171,83 81,74 80,82 32,83 46,90 70,88 72,16 83,86 Glyma13g26710 55,38 78,32 42,31 59,99 28,97 20,10 38,34 97,63 140,45 Glyma13g27190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma13g27900 83,07 96,70 13,46 193,30 52,15 236,74 15,11 119,70 301,10 Glyma13g31340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma13g32180 1,15 0,00 0,00 5,00 5,79 6,70 5,81 0,00 0,00 Glyma13g33500 4,61 11,19 0,00 1,67 0,97 4,47 2,32 5,94 29,30 Glyma13g35890 0,00 0,00 0,00 6,67 7,73 37,97 5,81 7,64 1,01 Glyma13g37990 6,92 23,18 38,46 0,00 0,00 0,00 1,16 1,70 6,06 Glyma13g41950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma13g42690 49,61 63,14 43,27 110,82 83,05 58,07 53,45 94,24 100,03 Glyma13g43800 5,77 1,60 10,58 9,17 56,01 196,54 103,41 0,00 12,12 Glyma13g44330 54,23 83,12 136,55 156,64 85,95 93,80 49,96 99,33 97,00 Glyma14g01080 10,38 17,58 16,35 46,66 50,22 20,10 34,86 8,49 17,18 Glyma14g01540 0,00 0,00 0,00 3,33 34,76 6,70 48,80 0,00 0,00 72,69 194,21 43,27 148,31 83,05 330,54 110,39 85,75 390,01 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma14g02940 Glyma14g11070 0,00 1,60 0,00 0,00 146 Glyma14g11100 9,23 5,59 51,93 0,83 0,97 0,00 0,00 10,19 7,07 Glyma14g19890 0,00 0,80 1,92 0,83 0,00 2,23 0,00 0,85 6,06 Glyma15g00930 26,54 50,35 16,35 63,32 51,18 58,07 41,83 60,28 104,07 Glyma15g02720 49,61 77,52 28,85 58,32 44,42 33,50 62,75 73,86 73,76 Glyma15g05180 72,69 55,94 154,82 97,48 105,26 163,04 144,08 139,23 76,79 Glyma15g05510 163,83 79,92 19,23 30,83 976,31 125,07 27,89 13,58 12,12 Glyma15g07120 0,00 0,00 0,00 3,33 1,93 8,93 2,32 0,00 0,00 Glyma15g08080 53,07 64,74 64,43 62,49 72,43 87,10 63,91 45,84 41,43 151,14 159,84 25,00 354,11 109,12 623,12 47,64 247,90 301,10 0,00 1,16 0,00 0,00 51,37 348,59 168,94 1,01 Glyma15g11120 Glyma15g13630 1,15 0,00 0,00 Glyma15g15140 0,00 5,59 5,77 Glyma15g25450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma15g34440 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma15g37640 6,92 14,39 25,00 40,83 25,11 22,33 11,62 19,53 42,44 Glyma15g39690 4,61 7,99 11,54 0,00 5,79 0,00 0,00 29,71 6,06 73,84 104,70 119,24 102,74 131,30 52,64 124,28 Glyma16g01270 6,67 0,97 49,99 460,63 212,47 135,20 Glyma16g02000 0,00 0,00 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma16g02310 62,30 63,14 190,40 131,65 86,91 80,40 67,39 123,95 88,91 Glyma16g02510 39,23 30,37 76,93 36,66 28,00 22,33 41,83 58,58 4,04 Glyma16g03940 48,46 42,36 6,73 31,66 62,77 11,17 18,59 52,64 13,14 Glyma16g13540 11,54 21,58 6,73 23,33 7,73 11,17 16,27 16,98 38,40 Glyma16g21670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma16g24600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00 Glyma16g26560 0,00 0,80 0,00 0,83 4,83 6,70 1,16 15,28 1,01 Glyma17g01350 0,00 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 3,03 Glyma17g02490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma17g13820 35,77 66,33 1,92 0,00 2,90 2,23 1,16 54,33 10,10 Glyma17g17180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma17g29570 0,00 0,00 0,00 1,67 2,90 0,00 2,32 0,00 1,01 Glyma18g01730 6,92 44,76 14,42 11,17 290,49 957,64 2,02 Glyma18g05930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma18g05960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma18g08370 56,53 60,74 41,35 37,49 23,18 46,90 26,72 59,43 95,99 Glyma18g13120 2,31 1,60 6,73 13,33 19,31 11,17 24,40 11,89 1,01 Glyma18g38800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma18g41530 0,00 0,00 7,69 0,00 0,00 0,00 0,00 30,56 1,01 Glyma18g43190 12,69 2,40 13,46 1,67 0,97 0,00 1,16 6,79 2,02 0,00 4740,10 412,35 71,47 11,62 9,34 379,91 Glyma18g44300 2588,99 851,15 15,83 466,43 147 Glyma18g46940 95,76 99,10 143,28 88,32 201,83 67,00 70,88 146,02 50,52 Glyma18g47650 8,08 7,19 8,65 20,00 15,45 24,57 33,70 13,58 4,04 Glyma18g49880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma18g52180 0,00 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma18g52240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819,66 321,86 202,05 76,79 Glyma19g01860 92,30 105,49 1090,46 Glyma19g15780 24,23 Glyma19g25270 589,91 323,50 47,15 31,73 46,66 50,22 78,17 40,67 36,51 58,60 101,53 103,90 30,77 78,32 65,67 73,70 75,53 115,46 51,53 Glyma19g30640 1,15 7,99 26,93 9,17 89,81 15,63 26,72 84,90 1,01 Glyma19g30960 5,77 4,80 3,85 15,83 8,69 8,93 5,81 6,79 12,12 Glyma19g35470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,47 0,00 0,00 0,00 Glyma19g35480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma19g40110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma19g42500 13,84 0,80 0,00 6,67 26,07 6,70 72,04 0,85 3,03 Glyma19g43370 0,00 0,00 1,92 10,00 0,97 0,00 0,00 1,70 0,00 Glyma19g43580 49,61 74,33 32,69 363,28 29,94 151,87 27,89 26,32 140,45 Glyma19g45350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,32 0,00 0,00 Glyma20g00780 10,38 4,00 13,46 92,49 28,00 33,50 39,51 11,04 5,05 Glyma20g18010 3,46 4,80 11,54 21,66 12,55 15,63 20,92 9,34 7,07 Glyma20g22280 4,61 4,00 4,81 4,17 1,93 8,93 3,49 3,40 11,11 Glyma20g22770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma20g25110 0,00 0,80 0,00 0,00 18,35 0,00 0,00 0,00 0,00 Glyma20g27320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,23 0,00 0,00 0,00 Glyma20g29880 1,15 4,00 1,92 0,00 2,90 0,00 1,16 1,70 2,02 Glyma20g34630 33,46 56,74 49,04 99,98 25,11 60,30 46,48 71,31 110,13 Glyma20g36730 1,15 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 1,70 0,00 103,84 123,08 112,51 308,21 276,54 328,55 119,23 0,00 0,00 Glyma20g37600 Glyma20g38420 0,00 0,00 0,00 706,56 279,08 1,67 0,00 0,00 0,00 148 Phụ lục bảng S6 Mức độ biểu g n hóa MRP đậu tương điều kiện hạn Glyma ID Điều kiện hạn V6 R2 Glyma ID Điều kiện hạn V6 R2 Glyma ID Điều kiện hạn V6 R2 Glyma01g15910 3,63 4,96 Glyma07g24950 -1,42 1,08 Glyma13g44330 1,09 1,31 Glyma01g15930 -20,34 -3,87 Glyma07g25460 -1,60 1,09 Glyma14g01080 -1,10 -1,09 Glyma01g32010 -1,16 1,45 Glyma07g25940 1,18 1,48 Glyma14g01540 1,09 1,12 Glyma01g32890 1,48 -1,90 Glyma07g38250 -1,34 -1,06 Glyma14g02940 1,01 -1,53 Glyma01g37980 -1,03 1,89 Glyma08g03010 -1,01 1,43 Glyma14g11070 -1,01 1,19 Glyma01g43240 1,25 2,24 Glyma08g05690 -1,12 1,23 Glyma14g11100 1,09 -1,06 Glyma02g00980 1,15 -1,42 Glyma08g08110 1,38 1,24 Glyma14g19890 -1,27 -1,28 Glyma02g01600 1,64 1,22 Glyma08g11540 1,04 1,07 Glyma15g00930 1,18 1,44 Glyma02g01690 -1,25 1,54 Glyma08g12170 1,74 1,05 Glyma15g02720 1,01 1,26 Glyma02g01790 -1,13 1,23 Glyma08g19200 2,82 -1,90 Glyma15g05180 -1,22 1,06 Glyma02g07520 -1,54 -1,28 Glyma08g21970 -1,38 1,06 Glyma15g05510 2,93 2,41 Glyma02g09550 -1,44 -1,62 Glyma08g22820 1,45 1,39 Glyma15g07120 1,24 4,94 Glyma02g09580 1,04 1,04 Glyma08g22860 1,14 -1,28 Glyma15g08080 1,34 1,17 Glyma02g09860 1,02 1,01 Glyma09g12040 1,12 1,08 Glyma15g11120 -1,22 -1,47 Glyma02g10620 -44,63 -4,04 Glyma09g16570 1,17 -1,10 Glyma15g13630 -1,31 1,27 Glyma02g12990 1,21 1,03 Glyma09g37240 1,22 1,06 Glyma15g15140 -2,34 -1,10 Glyma02g15000 -1,04 1,04 Glyma09g38660 -1,29 -1,30 Glyma15g25450 1,10 2,03 Glyma02g31280 1,15 -1,34 Glyma09g39370 -1,75 -1,29 Glyma15g34440 1,53 2,09 Glyma02g33860 1,01 -1,04 Glyma10g01860 -1,13 1,07 Glyma15g37640 -1,13 1,25 Glyma02g45830 1,47 -1,33 Glyma10g02650 -1,11 1,03 Glyma15g39690 -1,96 -1,17 Glyma03g04000 1,79 -1,95 Glyma10g04890 -1,08 -1,09 Glyma16g01270 1,07 -1,18 Glyma03g24860 -1,13 -1,12 Glyma10g05420 -1,01 1,25 Glyma16g02000 1,07 1,04 Glyma03g28190 1,18 1,41 Glyma10g06240 -1,06 -1,23 Glyma16g02310 1,09 1,53 Glyma03g30350 -1,02 -1,14 Glyma10g10940 -1,02 1,18 Glyma16g02510 2,05 4,63 Glyma03g32720 1,05 1,14 Glyma10g27920 1,03 -1,04 Glyma16g03940 1,65 1,00 Glyma03g32730 1,08 -1,14 Glyma10g29710 -1,89 -1,50 Glyma16g13540 -1,41 1,01 Glyma03g32740 -2,19 -2,02 Glyma10g30380 7,53 5,27 Glyma16g21670 1,60 2,14 Glyma03g33290 -1,12 -1,34 Glyma10g36240 1,04 -1,34 Glyma16g24600 -1,08 1,31 Glyma03g36290 -1,12 1,25 Glyma10g40080 1,04 1,19 Glyma16g26560 -1,03 -1,12 Glyma03g37570 2,23 1,08 Glyma10g41120 -1,05 2,47 Glyma17g01350 -1,21 -1,01 Glyma03g40690 1,31 1,47 Glyma10g41930 1,32 1,04 Glyma17g02490 -1,05 1,22 Glyma03g40930 1,16 1,45 Glyma10g42060 -1,06 -1,01 Glyma17g13820 -1,07 -1,27 Glyma03g42010 -2,12 -1,23 Glyma10g43720 -7,15 -1,38 Glyma17g17180 -1,19 1,21 Glyma04g02290 -1,06 -1,01 Glyma11g09620 1,43 1,29 Glyma17g29570 -1,03 -1,54 149 Glyma04g03920 -1,34 -1,89 Glyma11g12690 -1,60 -1,09 Glyma18g01730 -1,98 1,63 Glyma04g04190 -1,02 1,09 Glyma11g12810 -1,05 1,02 Glyma18g05930 -1,15 -1,14 Glyma04g08230 1,19 -1,25 Glyma11g13380 1,08 1,24 Glyma18g05960 1,58 1,21 Glyma04g17650 -1,01 2,34 Glyma11g13620 1,66 1,56 Glyma18g08370 1,67 -1,04 Glyma04g17660 -1,16 -1,15 Glyma11g14290 -1,44 -1,61 Glyma18g13120 -2,07 1,55 Glyma04g17710 1,09 -1,25 Glyma11g15760 -1,24 -1,37 Glyma18g38800 1,89 2,09 Glyma04g23050 1,14 -1,08 Glyma11g17120 -1,22 -1,67 Glyma18g41530 -1,03 1,00 Glyma04g36830 -1,11 1,41 Glyma11g25660 1,03 1,96 Glyma18g43190 1,70 1,83 Glyma04g37040 15,03 40,08 Glyma11g25670 -1,06 1,17 Glyma18g44300 1,02 -1,00 Glyma04g40100 -1,14 1,02 Glyma11g26260 -1,01 1,01 Glyma18g46940 -1,40 1,46 Glyma04g41260 -1,14 1,00 Glyma11g30200 1,14 1,48 Glyma18g47650 -1,59 -1,35 Glyma04g42020 1,36 1,25 Glyma11g30490 -1,25 1,15 Glyma18g49880 -1,09 -1,09 Glyma04g43590 1,60 -1,58 Glyma11g30620 1,04 1,28 Glyma18g52180 -1,13 1,30 Glyma05g03240 -1,17 -1,06 Glyma11g37800 -1,55 3,33 Glyma18g52240 -3,08 -1,04 Glyma05g04620 1,02 1,75 Glyma12g03420 2,29 -1,01 Glyma19g01860 1,50 5,79 Glyma05g19920 1,00 1,32 Glyma12g04960 -1,12 1,04 Glyma19g15780 -1,12 -1,13 Glyma05g24190 -1,52 -1,37 Glyma12g05610 1,12 2,96 Glyma19g25270 -1,10 1,63 Glyma05g28600 -1,04 1,45 Glyma12g10270 1,45 1,29 Glyma19g30640 -2,29 -1,20 Glyma05g28960 -1,73 1,05 Glyma12g10630 1,12 1,30 Glyma19g30960 1,06 -1,01 Glyma06g04020 1,31 -1,52 Glyma12g22870 -1,15 1,00 Glyma19g35470 1,06 1,11 Glyma06g04380 -1,05 1,24 Glyma12g28870 1,32 1,38 Glyma19g35480 1,01 -1,14 Glyma06g07000 1,18 1,22 Glyma12g32420 1,10 1,61 Glyma19g40110 -1,06 -1,06 Glyma06g08300 1,08 1,06 Glyma12g34610 -1,94 -1,38 Glyma19g42500 -1,71 -1,49 Glyma06g13590 -1,02 -1,02 Glyma13g03910 1,11 1,17 Glyma19g43370 1,27 2,13 Glyma06g17950 1,69 1,95 Glyma13g19250 -1,22 1,29 Glyma19g43580 -2,01 2,42 Glyma06g21850 1,17 1,10 Glyma13g20550 1,19 -1,28 Glyma19g45350 -1,49 -2,43 Glyma06g28660 -1,08 -1,04 Glyma13g26710 -1,11 1,31 Glyma20g00780 -3,03 -2,36 Glyma06g39910 3,12 4,14 Glyma13g27190 -1,04 1,38 Glyma20g18010 -1,08 -1,33 Glyma06g46490 -1,06 1,39 Glyma13g27900 -1,18 -1,12 Glyma20g22280 2,25 2,99 Glyma07g00720 -1,25 1,02 Glyma13g31340 1,00 -1,43 Glyma20g22770 1,13 1,40 Glyma07g02800 -1,05 -1,05 Glyma13g32180 -1,01 5,90 Glyma20g25110 2,78 1,16 Glyma07g03290 -1,03 1,66 Glyma13g33500 -1,67 1,04 Glyma20g27320 1,05 1,25 Glyma07g04690 1,09 -1,17 Glyma13g35890 -1,37 -1,13 Glyma20g29880 -1,21 1,05 Glyma07g05720 -1,03 1,01 Glyma13g37990 -1,01 1,20 Glyma20g34630 -1,20 -1,16 Glyma07g05910 -1,18 2,43 Glyma13g41950 -1,06 1,42 Glyma20g36730 3,06 2,29 Glyma07g10040 -1,07 -1,30 Glyma13g42690 -1,02 1,35 Glyma20g37600 -1,78 -2,08 Glyma07g15260 1,01 1,13 Glyma13g43800 1,29 4,31 Glyma20g38420 1,00 -1,26 150 Phụ lục hình S1 Dữ liệu biểu g n hóa AtMRP phận A thaliana điều kiện thường ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CHU ĐỨC HÀ NGHIÊN CỨU SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN MÃ HÓA METHIONINE SULFOXIDE REDUCTASE TRONG ĐIỀU KIỆN STRESS MẶN, HẠN Ở CÂY ARABIDOPSIS. .. Nghiên cứu biểu gen mã hóa methionine sulfoxide reductase điều kiện stress mặn, hạn Arabidopsis đậu tương Mục iêu nghiên cứu lu n án Mục tiêu luận án nhằm x m xét vai trò enzyme methionine sulfoxide. .. n mã hóa MSRB đậu tương điều kiện hạn 99 Hình Kết phân tích mức độ biểu họ g n mã hóa MSRB đậu tương điều kiện mặn 100 Hình Kết phân tích mức độ biểu họ g n mã hóa MSRB đậu tương điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự biểu hiện của gen mã hóa methionine sulfoxide reductase trong điều kiện stress mặn, hạn ở cây Arabidopsis và đậu tương, Nghiên cứu sự biểu hiện của gen mã hóa methionine sulfoxide reductase trong điều kiện stress mặn, hạn ở cây Arabidopsis và đậu tương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay