Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật xử lý mùn cưa làm cơ chất nuôi trồng mộc nhĩ và tái sử dụng bã thải để trồng nấm sò

155 23 0
  • Loading ...
1/155 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 13:01

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - NGUYỄN BẢO CHÂU NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VI SINH VẬT XỬ MÙN CƯA LÀM CHẤT NUÔI TRỒNG MỘC NHĨ TÁI SỬ DỤNG THẢI ĐỂ TRỒNG NẤM SỊ LUẬN ÁN TIẾN SĨ NƠNG NGHIỆP Hà Nội 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - NGUYỄN BẢO CHÂU NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VI SINH VẬT XỬ MÙN CƯA LÀM CHẤT NUÔI TRỒNG MỘC NHĨ TÁI SỬ DỤNG THẢI ĐỂ TRỒNG NẤM SỊ Chun ngành: Cơng nghệ sinh học Mã số: 9420201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Phạm Văn Toản TS Phạm Bích Hiên Hà Nội 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi, thực với giúp đỡ nhóm cán Viện Việt ôi t ng nông ng iệp, Viện am T ng Đại h c Hoa Lư, oa c ơng ng iệp in Bìn Các số liệu kết nêu luận án trung thực c ưa công bố cơng trình khác Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm số liệu luận án Hà Nội, tháng 03 năm 2018 Tác giả Ng i n ảo Ch LỜI CẢM ƠN T ước tiên, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS.TS Giám đốc Viện oa Đào tạo sau đại c, Viện nhiệt tìn c ơng ng iệp Việt oa c am, T ạm V n Toản, ạm B c Hi n, T ng Ban ông ng iệp Việt am, n ững ngư i thầy ướng dẫn tơi qua trình thực đề tài hồn thành luận án Tơi xin chân thành cảm ơn tồn t ể anh chị em cán i n c ức Bộ môn in c ôi t ng, Ban giám đốc Lãn đạo p ng c ức n ng, Viện ôi t ng ông ng iệp tạo m i điều kiện thuận lợi nhiệt tìn giúp đỡ tơi q trình thực luận án Tôi xin chân thành cảm ơn tới Ban giám hiệu t ng Đại h c Hoa Lư, T ng TH T c uy n Lương V n Tụy, in Bìn tạo m i điều kiện thuận lợi nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình thực luận án Tôi xin cảm ơn Ban Đào tạo sau đại t uộc Viện oa c nông ng iệp Việt c c ng toàn t ể thầy giáo, giáo am tận tìn giúp đỡ, dạy bảo suốt trình h c tập thực luận án Hà Nội, tháng 03 năm 2018 Ng ii n ảo Ch MỤC LỤC LỜI CA ĐOA i LỜI CẢ Ơ ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH ix DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT xi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết luận án Mục tiêu luận án 3 Ý ng ĩa k oa c thực tiễn luận án CH Ơ G I T G A TÀI LIỆ 1.1 Giới thiệu chung mộc n ĩ nấm 1.1.1 Nguồn gốc phân loại 1.1.2 Giá trị din dưỡng nấm mộc n ĩ 1.1.3 Điều kiện sin t ng phát triển mộc n ĩ nấm 1.1.3.1 Nguồn din dưỡng 1.1.3.2 Nhiệt độ 11 1.1.3.3 Độ ẩm 12 1.1.3.4 Ánh sáng 12 1.1.4 Sản xuất nấm n t n t ế giới Việt Nam 13 1.2 Hợp chất ligno - xenluloza 17 1.2.1 Xenluloza 17 1.2.2 Lignin 18 1.2.3 Hemi- xenluloza 19 1.3 Vi sinh vật phân giải ligno - xenluloza 21 1.3.1 Vi sinh vật phân giải xenluloza 21 1.3.2 Vi sinh vật phân giải lignin 23 1.3.3 Các yếu tố ản ng đến trình phân giải ligno - xenluloza vi sinh vật26 iii 1.3.3.1 Nhiệt độ 26 1.3.3.2 Độ ẩm 27 1.3.3.3 Oxy 28 1.3.3.4 Tỷ lệ C/N 28 1.3.3.5 pH 29 1.4 Nguyên liệu trồng mộc n ĩ, nấm tái sử dụng thải trồng mộc n ĩ 29 1.4.1 Nguyên liệu trồng mộc n ĩ, nấm 29 1.4.2 Xử sử dụng m n cưa làm c ất trồng nấm 33 1.4.3 Tái sử dụng thải trồng mộc n ĩ 35 CH Ơ G II VẬT LIỆ H Ơ G HÁ GHIÊ CỨU 37 2.1 Vật liệu nghiên cứu 37 2.1.1 Vật liệu 37 2.1.2 Thiết bị hóa chất 37 2.2 2.2.1 ương p áp ng i n cứu 38 ương p áp i sin ật 38 2.2.1.1 Xác định mật độ tế bào vi sinh vật 38 2.2.1.2 Phân lập, tuyển ch n vi sinh vật phân giải xenluloza 38 2.2.1.3 Phân loại xạ khuẩn 39 2.2.1.4 Xác địn điều kiện sin t ng, phát triển thích hợp chủng xạ khuẩn phân lập 40 2.2.2 ương p áp a sin 41 2.2.2.1 Xác định hoạt độ xenlulaza 41 2.2.2.2 Xác định hoạt độ lignin peroxidaza 42 2.2.2.3 Xác định hoạt độ manganese peroxidaza 43 2.2.3 Các p ương p áp p ân t c k ác 44 2.2.3.1 Xác định cacbon tổng số 44 2.2.3.2 Xác địn nitơ tổng số 45 2.2.3.3 Xác địn àm lượng xenluloza 45 2.2.3.4 Xác địn àm lượng đư ng khử 46 2.2.4 Tối ưu a điều kiện nuôi cấy t eo p ương p áp bề mặt đáp ứng 46 iv 2.2.5 Bố trí thí nghiệm 47 2.2.5.1 Thí nghiệm đán giá ản ng V V đến khả n ng p ân giải m n cưa 48 2.2.5.2 Thí nghiệm đán giá k ả n ng c uyển hóa hợp chất hydratcacbon m n cưa chủng xạ khuẩn 48 2.2.5.3 Thí nghiệm nghiên cứu khả n ng sử dụng chủng xạ khuẩn xử mùn cưa làm c ất trồng mộc n ĩ 48 2.2.5.4 Thí nghiệm nghiên cứu khả n ng tái sử dụng thải trồng nấm 49 2.2.6 Mơ hình sử dụng chế phẩm xạ khuẩn sản xuất nấm n 49 2.2.6.1 Mơ hình trồng mộc n ĩ 49 2.2.6.2 Mơ hình trồng nấm thải trồng mộc n ĩ 49 2.2.7 ương p áp t eo dõi sin t ng phát triển nấm n 50 CH Ơ G III ẾT QUẢ THẢO LUẬN 52 3.1 Phân lập, tuyển c n i sin ật p ân giải ợp c ất ligno- xenluloza 52 3.1.1 Phân lập, tuyển ch n vi sinh vật phân giải hợp chất ligno - xenluloza 52 3.1.2 Khả n ng sử dụng vi sinh vật phân giải ligno - xenluloza xử m n cưa làm c ất trồng mộc n ĩ 56 3.1.3 Định danh chủng MC05 60 3.1.3.1 Đặc điểm hình thái, sinh hóa chủng MC05 60 3.1.3.2 Giải trình tự gen chủng MC05 63 3.2 g i n cứu sản xuất c ế p ẩm xạ khuẩn ủ m n cưa làm c ất t ồng mộc n ĩ 64 3.2.1 Điều kiện nhân sinh khối xạ khuẩn Streptomyces thermocoprophilus MC05 kỹ thuật lên men chìm 64 3.2.1.1 iệt độ 65 3.2.1.2 pH 66 3.2.1.3 T i gian n ân sin k ối 67 3.2.1.4 Lưu lượng k cấp 68 3.2.1 Tỷ lệ tiếp giống ban đầu 70 3.2.2 Tối ưu a điều kiện nhân sinh khối xạ k uẩn Streptomyces thermocoprophilus MC05 .71 3.2.3 ui t ìn sản xuất c ế p ẩm Streptomyces thermocoprophilus MC05 75 v 3.3 Sử dụng c ế p ẩm xạ khuẩn ủ m n cưa làm c ất t ồng mộc n ĩ 78 3.3.1 Điều kiện sử dụng chế phẩm xạ khuẩn ủ m n cưa 78 3.3.1.1 Độ ẩm ban đầu m n cưa 78 3.3.1.2 Din dưỡng bổ sung 79 3.3.1.3 Liều lượng chế phẩm 81 3.3.2 Chất lượng m n cưa ủ bổ sung chế phẩm xạ khuẩn 82 3.3.3 Quy trình sử dụng chế phẩm xạ khuẩn ủ m n cưa t ồng mộc n ĩ 84 3.3.4 in t ng, phát triển mộc n ĩ t n m n cưa ủ bổ sung chế phẩm xạ khuẩn 85 3.4 Tái sử dụng t ải t ồng mộc n ĩ để t ồng nấm s 91 3.4.1 Ủ t ải t ồng mộc n ĩ chế phẩm xạ khuẩn 91 3.4.2 in t ng, phát triển n ng suất nấm trồng thải t ồng mộc n ĩ ủ chế phẩm xạ khuẩn 92 ìn ứng dụng c ế p ẩm i sin ật xử m n cưa làm c ất t ồng mộc n ĩ tái sử dụng t ải t ồng mộc n ĩ t ồng nấm s 96 3.5.1 Mơ hình trồng mộc n ĩ t n m n cưa xử chế phẩm vi sinh 96 3.5.2 Mơ hình trồng nấm thải trồng mộc n ĩ ủ chế phẩm xạ khuẩn 100 ẾT L Ậ Đ GH 104 Kết luận 104 Khuyến nghị 105 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ G BỐ LIÊ TÀI LIỆ THA A ĐẾN LUẬN ÁN 106 HẢO 107 A Tài liệu tiếng việt 107 B Tài liệu tiếng Anh 112 HỤ LỤC i vi DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Thành phần din dưỡng số loại nấm s tươi Bảng 1.2 Thành phần axit amin số loại nấm Bảng 1.3 Thành phần din dưỡng mộc n ĩ Bảng 1.4 Thành phần ligno - xenluloza t ong m n cưa 31 Bảng 1.5 Thành phần hóa h c m n cưa 32 Bảng 3.1 Kết phân lập vi sinh vật khả n ng p ân giải xenluloza 53 Bảng 3.3 ả n ng tổng hợp enzyme xenlulaza, lignin peroxidaza manganese peroxidaza c ủng MC05 56 Bảng 3.4 ức độ giảm khối lượng m n cưa ủ kỹ thuật khác 57 Bảng 3.5 Hiệu chuyển hóa ligno - xenluloza t ong m n cưa ủ kỹ thuật khác 58 Bảng 3.6 in t ng, phát triển hệ sợi mộc n ĩ t n m n cưa ủ kỹ thuật k ác n au 60 Bảng 3.7 Đặc điểm khuẩn lạc chủng C0 t n môi t ng ISP 61 Bảng 3.8 Một số đặc điểm sinh hóa chủng MC05 62 Bảng 3.9 Miền khảo sát điều kiện nhân sinh khối đối ới c ủng vi sinh vật Streptomyces thermocoprophilus MC05 71 Bảng 3.10 ân t c p ương sai Ano a mơ ìn chủng Streptomyces thermocoprophilus MC05 72 Bảng 3.11 ương án tối ưu điều kiện nuôi cấy Streptomyces thermocoprophilus MC05 74 Bảng 3.12 C ất lượng sinh khối xạ k uẩn t ong điều kiện lên men tối ưu 74 Bảng 3.13 Khả n ng tồn chủng MC05 chế phẩm 75 Bảng 3.14 Thông số kỹ thuật nhân sinh khối xạ khuẩn Streptomyces thermocoprophilus MC05 thiết bị lên men chìm dung tích 50 lít 76 Bảng 3.1 Tỷ lệ C m n cưa ủ kỹ thuật khác 83 Bảng 3.16 Tốc độ phát triển hệ sợi mộc n ĩ t n m n cưa ủ kỹ thuật khác 86 Bảng 3.17 Tỷ lệ bịch mộc n ĩ t ối hỏng t n m n cưa ủ kỹ thuật khác 87 Bảng 3.18 Tốc độ t ng t ng đư ng kính tai mộc n ĩ sau k i ạch bịch 88 vii Bảng 3.19 Hiệu suất sinh h c mộc n ĩ t n m n cưa ủ theo kỹ thuật khác 90 Bảng 3.20 Hàm lượng chất din dưỡng mộc n ĩ t ồng t n c ất khác 90 Bảng 3.21 Hiệu sử dụng chế phẩm xạ khuẩn ủ m n cưa làm c ất trồng mộc n ĩ 91 Bảng 3.22 Hàm lượng cacbon, nitơ tổng số thải t ồng mộc n ĩ ủ kỹ thuật khác 92 Bảng 3.23 Tốc độ phát triển hệ sợi nấm s t n c ất khác 93 Bảng 3.24 T Bảng 3.2 i gian p át t iển ệ sợi nấm s t n c ất k ác n au 94 ng suất nấm s tươi t ồng t n c ất khác 95 Bảng 3.26 Hàm lượng din dưỡng nấm trồng t n cáccơ c ất khác 96 Bảng 3.27 Tỷ lệ bịch mộc n ĩ ỏng mơ hình trồng nấm Bảng 3.2 ng suất mộc n ĩ mơ ìn ng i n cứu Ninh Bình 97 ui mơ 1000 bịch) 98 Bảng 3.29 Hiệu kinh tế trồng mộc n ĩ t n m n cưa ủ chế phẩm xạ khuẩn99 Bảng 3.30 ng suất nấm s t n t ải trồng mộc n ĩ in Bìn 101 Bảng 3.31 Hiệu kinh tế trồng nấm thải trồng mộc n ĩ 102 viii PHỤ LỤC Phụ lục Ma trận thực nghiệm chủng xạ k uẩn ng i n cứu 35,0 72 5,5 Lưu lượng k (dm3 k ông k dm3 môi t ng/phút) 0,8 50,0 72 5,5 0,8 9,610 35,0 72 5,5 0,8 9,771 50,0 72 5,5 0,8 9,690 42,5 60 4,0 0,8 9,620 42,5 84 4,0 0,8 9,770 42,5 60 7,0 0,8 9,820 42,5 84 7,0 0,8 9,547 42,5 72 5,5 0,7 9,710 10 42,5 72 5,5 0,7 9,716 11 42,5 72 5,5 0,9 9,544 12 42,5 72 5,5 0,9 9,673 13 35,0 60 5,5 0,8 9,863 14 50,0 60 5,5 0,8 9,710 15 35,0 84 5,5 0,8 9,671 16 50,0 84 5,5 0,8 9,690 17 42,5 72 4,0 0,7 9,730 18 42,5 72 7,0 0,7 9,680 19 42,5 72 4,0 0,9 9,630 20 42,5 72 7,0 0,9 9,740 21 42,5 60 5,5 0,8 9,643 22 42,5 60 5,5 0,8 9,672 23 42,5 84 5,5 0,8 9,624 24 42,5 84 5,5 0,8 9,590 25 35,0 72 4,0 0,8 9,691 26 50,0 72 4,0 0,8 9,672 STT iệt độ (0C) pH T i gian gi ) Tỷ lệ giống %) i ật độ VSV (log CFU/ml) 9,670 27 35,0 72 7,0 0,8 9,839 28 50,0 72 7,0 0,8 9,689 29 42,5 60 5,5 0,7 9,623 30 42,5 84 5,5 0,7 9,763 31 42,5 60 5,5 0,9 9,710 32 42,5 84 5,5 0,9 9,593 33 35,0 72 5,5 0,7 9,810 34 50,0 72 5,5 0,7 9,716 35 35,0 72 5,5 0,9 9,708 36 50,0 72 5,5 0,9 9,680 37 42,5 72 4,0 0,8 9,545 38 42,5 72 4,0 0,8 9,672 39 42,5 72 7,0 0,8 9,750 40 42,5 72 7,0 0,8 9,716 41 42,5 72 5,5 0,8 10,230 42 42,5 72 5,5 0,8 10,200 43 42,5 72 5,5 0,8 10,180 44 42,5 72 5,5 0,8 10,224 45 42,5 72 5,5 0,8 10,210 46 42,5 72 5,5 0,8 10,240 ii Phụ lục ôi trường nuôi cấy để kiểm tra nấm (môi trường Asparagine) (NH4)2SO4 0,5 g L-Asparagine 0,5 g K2HPO4 1,0 g KCl 0,5 g MgSO4.7H2O 0,2 g CaCl2 0,1 g Cao nấm men 0,5 g Xenluloza tự nhiên/ hợp chất cacbon 10,0 g Thạch bột 15,0 g ước cất vừa đủ 1000 ml pH: 6,2 ôi trường nuôi cấy để kiểm tra vi khuẩn ( ôi trường Hans) K2HPO4 0,5 g KH2PO4 0,5 g (NH4)2SO4 1,0 g MgSO4.7H2O 0,1 g CaCl2 0,1 g NaCl 6,0 g Cao nấm men 0,1 g Xenluloza tự nhiên/ hợp chất cacbon 10,0 g Thạch bột 15,0 g ước cất vừa đủ 1000 pH: 7,0 iii Môi trường nuôi cấy để kiểm tra xạ khuẩn Môi trường Ken Knight K2HPO4 1,0 g NaNO3 0,1 g KCl 0,1 g MgSO4.7H2O 0,1 g Xenluloza tự nhiên/ hợp chất cacbon 10,0 g Thạch bột 15,0 g ước cất vừa đủ 1000 ml pH: 7,0 - 7,2 Môi trường Gause KH2PO4 0,5 g KNO3 1,0 g NaCl 0,5 g MgSO4.7H2O 0,5 g FeSO4 0,01 g Xenluloza tự nhiên/ hợp chất cacbon 10,0 g Thạch bột 15,0 g ước cất vừa đủ 1000 ml pH: 7,0 Các môi trường ISP Dung dịch muối i lượng ISP: MnCl2.4H2O: 0,1g; FeSO4.7H2O: 0,1g; ZnSO4.7H2O: 0,1g; nước cất vừa đủ 100ml; pH = 7,0-7,2 - ISP1: Tripton 5,0g; cao nấm men 3,0g; nước cất vừa đủ 100ml; pH = 7,0-7,2 - ISP2: Cao nấm men 4,0g; dịch chiết malt 10,0g; glucose 10,0g; thạc 20,0g nước cất vừa đủ 1000ml; pH = 7,3 - ISP3: Yến mạch 20,0g; dung dịc i lượng 10,0ml; thạch 18,0g nước cất vừa đủ 1000ml; pH = 7,2 iv - ISP4: Tinh bột 10,0g; KH2PO4 1,0g; MgSO4.7H2O 1,0g; NaCl 1,0g; (NH4)2SO4 0,2g; CaCO3 0,2g; dung dịc i lượng 1,0ml; thạc 20,0g nước cất vừa đủ 1000ml; pH = 7,2-7,4 - ISP5: L-asparagine 1,0g; Glycerin 10,0g; K2HPO4 1,0g; dung dịc i lượng 1,0ml; thạc 20,0g nước cất vừa đủ 1000ml; pH = 7,0-7,4 - ISP6: Dung dịch A 36,0g; cao nấm men 1,0g; thạc ,0g nước cất vừa đủ 1000ml; pH = 7,0-7,2 Dung dịch A: Pepton 20g; acid citric 0,384g; FeSO4.7H2O 0,556g; NH4OH 25% 0,264g; Na2S2O3 10ml; K2HPO4 1,0g; nước cất vừa đủ 1.000ml - ISP7: Glycerin 15,0g; L-tyrosine 0,5g; L-asparagine 1,0g; K2HPO4 0,5g; MgSO4.7H2O 0,5g; NaCl 0,5g; FeSO4.7H2O: 0,01g; dung dịch muối i lượng 1,0ml; thạc dây 20,0g nước cất vừa đủ 1000ml; pH = 7,2-7,4 - ISP9: + Các nguồn đư ng tiệt trùng: Glucoza; Saccharoza; D-Xyloza; Arabinoza; Inositol; D-manitol; D-Fructoza; Rhamnoza; Rafinoza; + Dung dịch muối Pridham Gottlied (B): CuSO4.5H2O 0,69g; FeSO4.7H2O 0,15g; nước cất 1.000ml + ôi t ng thạch – muối khoáng (MTC): (NH4)2SO4 0,69g; K2HPO4 0,38g; MgSO4.7H2O 1,0g; dung dịch B 1,0ml; thạc ,0g; nước cất 1.000ml; pH = 6,8-7,0 + D*ISP9: MTC sau tiệt t ng, để nguội 600C cho nguồn đư ng A vào MTC riêng rẽ cho nồng độ đư ng 1,0% v Phụ lục Số liệu chạy thống kê thí nghiệm BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOI1 FILE MN :PAGE VARIATE V003 SOI1 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN =========================================================================== CT$ 454.160 227.080 238.20 0.000 NL 15.7267 7.86333 8.25 0.040 * RESIDUAL 3.81334 953335 -* TOTAL (CORRECTED) 473.700 59.2125 -BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOI2 FILE MN :PAGE VARIATE V004 SOI2 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN =========================================================================== CT$ 6827.12 3413.56 835.99 0.000 NL 9.70666 4.85333 1.19 0.394 * RESIDUAL 16.3329 4.08323 -* TOTAL (CORRECTED) 6853.16 856.645 -BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOI3 FILE MN :PAGE VARIATE V005 SOI3 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN =========================================================================== CT$ 65279.8 32639.9 ****** 0.000 NL 23.0600 11.5300 3.46 0.135 * RESIDUAL 13.3385 3.33463 -* TOTAL (CORRECTED) 65316.2 8164.52 -BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOI4 FILE MN :PAGE VARIATE V006 SOI4 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN =========================================================================== CT$ 107743 53871.5 ****** 0.000 NL 15.6866 7.84331 2.89 0.167 * RESIDUAL 10.8502 2.71255 -* TOTAL (CORRECTED) 107770 13471.2 -BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOI5 FILE MN :PAGE VARIATE V007 SOI5 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN =========================================================================== CT$ 116319 58159.6 ****** 0.000 NL 8.16665 4.08333 3.23 0.146 * RESIDUAL 5.05130 1.26283 -* TOTAL (CORRECTED) 116332 14541.6 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE MN :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ -CT$ NOS SOI1 SOI2 SOI3 SOI4 vi 3 3 SE(N= 5%LSD 3) 4DF 32.0000 48.2000 45.6000 CT$ 0.563718 2.20965 NOS 3 51.5000 110.900 108.900 1.16665 4.57302 0.000 183.400 177.800 1.05430 4.13262 0.000 232.700 231.500 0.950886 3.72727 SOI5 0.000 242.600 239.700 SE(N= 3) 0.648800 5%LSD 4DF 2.54316 -MEANS FOR EFFECT NL -NL NOS SOI1 SOI2 SOI3 SOI4 40.1000 89.1000 118.333 153.133 42.5333 90.5667 120.633 154.700 3 43.1667 91.6333 122.233 156.367 SE(N= 5%LSD NL 3) 4DF 0.563718 2.20965 NOS 3 1.16665 4.57302 1.05430 4.13262 0.950886 3.72727 SOI5 159.600 161.933 160.767 SE(N= 3) 0.648800 5%LSD 4DF 2.54316 -ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE MN :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE SOI1 SOI2 SOI3 SOI4 SOI5 GRAND (N= NO OBS 9 9 MEAN 9) STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ |NL | SD/MEAN | | | BASED ON BASED ON % | | | TOTAL SS RESID SS | | | 41.933 7.6950 0.97639 2.3 0.0005 0.0398 90.433 29.268 2.0207 2.2 0.0002 0.3944 120.40 90.358 1.8261 1.5 0.0001 0.1346 154.73 116.07 1.6470 1.1 0.0001 0.1673 160.77 120.59 1.1238 0.7 0.0000 0.1462 vii BALANCED ANOVA FOR VARIATE NS FILE NS MN :PAGE VARIATE V003 NS LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ========================================================================== CT$ 3037.5000 3037.5000 174.37 0.004 NL 784.0000 392.0000 22.50 0.041 * RESIDUAL 34.8398 17.4199 -* TOTAL (CORRECTED) 3856.34 771.268 -TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NS MN :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS 3 NS 861.500 816.500 SE(N= 3) 2.40970 5%LSD 2DF 14.4599 -MEANS FOR EFFECT NL -NL NOS NS 823.000 2 845.000 849.000 SE(N= 2) 2.95126 5%LSD 2DF 17.7097 -ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NS MN :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE NS GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V (N= 6) SD/MEAN NO BASED ON BASED ON % OBS TOTAL SS RESID SS 839.00 27.772 4.1737 0.5 viii |CT$ | | | 0.0038 |NL | | | 0.0413 | | | | BALANCED ANOVA FOR VARIATE DAI1 FILE NAMSO :PAGE VARIATE V003 DAI1 LN SOURCE OF VARIATION LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ========================================================================= CT$ 762.000 381.000 ****** 0.000 NL 26.6467 13.3233 81.57 0.001 * RESIDUAL 653373 163343 -* TOTAL (CORRECTED) 789.300 98.6625 -BALANCED ANOVA FOR VARIATE DAI2 FILE NAMSO :PAGE VARIATE V004 DAI2 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ======================================================================= CT$ 2826.00 1413.00 ****** 0.000 NL 16.3400 8.17000 6.01 0.064 * RESIDUAL 5.44012 1.36003 -* TOTAL (CORRECTED) 2847.78 355.972 -BALANCED ANOVA FOR VARIATE DAI3 FILE NAMSO :PAGE VARIATE V005 DAI3 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ======================================================================= CT$ 4656.50 2328.25 ****** 0.000 NL 32.3267 16.1633 9.81 0.031 * RESIDUAL 6.59372 1.64843 -* TOTAL (CORRECTED) 4695.42 586.927 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DAI4 FILE NAMSO :PAGE VARIATE V006 DAI4 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ========================================================================= CT$ 4802.00 2401.00 ****** 0.000 NL 105.887 52.9434 57.97 0.002 * RESIDUAL 3.65344 913360 -* TOTAL (CORRECTED) 4911.54 613.943 -BALANCED ANOVA FOR VARIATE DAI5 FILE NAMSO :PAGE VARIATE V007 DAI5 DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ======================================================================== CT$ 109512 54756.0 ****** 0.000 NL 7.68667 3.84333 1.00 0.446 * RESIDUAL 15.3767 3.84417 * TOTAL (CORRECTED) 109535 13691.9 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NAMSO 2/ 1/18 21:33 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ ix -CT$ NOS DAI1 DAI2 DAI3 DAI4 34.0000 124.000 189.000 245.000 15.0000 85.0000 141.000 196.000 3 35.0000 121.000 189.500 245.000 SE(N= 5%LSD 3) 4DF CT$ 0.233340 0.914644 NOS 3 0.673308 2.63922 0.741267 2.90561 0.551773 2.16283 DAI5 0.000 234.000 0.000 SE(N= 3) 1.13198 5%LSD 4DF 4.43713 -MEANS FOR EFFECT NL -NL NOS 3 SE(N= 5%LSD NL 3) 4DF NOS 3 DAI1 25.5667 29.2333 29.2000 DAI2 108.167 111.367 110.467 DAI3 170.500 174.267 174.733 DAI4 224.067 229.633 232.300 0.233340 0.914644 0.673308 2.63922 0.741267 2.90561 0.551773 2.16283 DAI5 76.7000 78.5333 78.7667 SE(N= 3) 1.13198 5%LSD 4DF 4.43713 -ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NAMSO :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE DAI1 DAI2 DAI3 DAI4 DAI5 GRAND MEAN (N= 9) NO OBS 28.000 110.00 173.17 228.67 78.000 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ |NL SD/MEAN | | BASED ON BASED ON % | | TOTAL SS RESID SS | | 9.9329 0.40416 1.4 0.0001 18.867 1.1662 1.1 0.0002 24.227 1.2839 0.7 0.0001 24.778 0.95570 0.4 0.0001 117.01 1.9607 2.5 0.0001 x | | | | 0.0014 0.0636 0.0305 0.0022 0.4459 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NS FILE NS MN :PAGE VARIATE V003 NS LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================ CT$ 3037.50 3037.50 174.37 0.004 NL 784.000 392.000 22.50 0.041 * RESIDUAL 34.8398 17.4199 -* TOTAL (CORRECTED) 3856.34 771.268 -TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NS MN :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ -CT$ NOS NS 861.500 816.500 SE(N= 3) 2.40970 5%LSD 2DF 14.4599 -MEANS FOR EFFECT NL -NL NOS NS 823.000 2 845.000 849.000 SE(N= 2) 2.95126 5%LSD 2DF 17.7097 -ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NS MN :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE NS GRAND MEAN (N= 6) NO OBS 839.00 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ |NL | SD/MEAN | | | BASED ON BASED ON % | | | TOTAL SS RESID SS | | | 27.772 4.1737 0.5 0.0038 0.0413 xi BALANCED ANOVA FOR VARIATE NS FILE NAMSO :PAGE VARIATE V003 NS LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ========================================================================= CT$ 4717.58 2358.79 200.49 0.001 NL 285.740 142.870 12.14 0.022 * RESIDUAL 47.0599 11.7650 -* TOTAL (CORRECTED) 5050.38 631.298 -TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NAMSO 2/ 1/18 21:36 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ -CT$ NOS NS 315.500 267.700 3 317.000 SE(N= 3) 1.98032 5%LSD 4DF 7.76242 -MEANS FOR EFFECT NL -NL NOS 3 NS 293.700 299.100 307.400 SE(N= 3) 1.98032 5%LSD 4DF 7.76242 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NAMSO :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE NS GRAND MEAN (N= 9) NO OBS 300.07 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 25.126 3.4300 1.1 0.0005 xii |NL | | | 0.0219 | | | | BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKTAI1 FILE MN :PAGE VARIATE V003 DKTAI1 LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ========================================================================= CT$ 239999 239999 0.44 0.575 NL 9.27000 4.63500 8.50 0.106 * RESIDUAL 1.09000 545000 * TOTAL (CORRECTED) 10.6000 2.12000 -BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKTAI2 FILE MN :PAGE VARIATE V004 DKTAI2 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ========================================================================== CT$ 539999 539999 0.18 0.708 NL 670002 335001 0.11 0.899 * RESIDUAL 6.01000 3.00500 -* TOTAL (CORRECTED) 7.22001 1.44400 -BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKTAI3 FILE MN :PAGE VARIATE V005 DKTAI3 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ========================================================================== CT$ 6.40666 6.40666 3.17 0.218 NL 5.25000 2.62500 1.30 0.435 * RESIDUAL 4.04335 2.02168 -* TOTAL (CORRECTED) 15.7000 3.14000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKTAI4 FILE MN :PAGE VARIATE V006 DKTAI4 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ========================================================================= CT$ 2.16000 2.16000 8.82 0.097 NL 6.56999 3.28500 13.41 0.069 * RESIDUAL 490001 245001 -* TOTAL (CORRECTED) 9.21999 1.84400 -BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKTAI5 FILE MN :PAGE VARIATE V007 DKTAI5 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ======================================================================== CT$ 3.37500 3.37500 56.25 0.014 NL 15.9600 7.98001 133.00 0.006 * RESIDUAL 120001 600004E-01 -* TOTAL (CORRECTED) 19.4550 3.89100 -BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKTAI6 FILE MN :PAGE xiii VARIATE V008 DKTAI6 LN SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ========================================================================== CT$ 7.26001 7.26001 10.92 0.079 NL 9.75000 4.87500 7.33 0.121 * RESIDUAL 1.33000 665002 -* TOTAL (CORRECTED) 18.3400 3.66800 -TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE MN :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ -CT$ NOS DKTAI1 DKTAI2 DKTAI3 DKTAI4 23.4000 49.2000 77.4667 109.300 23.0000 48.6000 79.5333 108.100 SE(N= 5%LSD SOURCE OF VARIATION 3) 2DF CT$ NOS 3 DF 0.426224 2.55765 1.00083 6.00573 DKTAI5 119.500 118.000 DKTAI6 123.700 121.500 0.820909 4.92605 0.285774 1.71485 SE(N= 3) 0.141422 0.470816 5%LSD 2DF 0.848634 2.82524 -MEANS FOR EFFECT NL -NL NOS 2 2 SE(N= 5%LSD NL 2) 2DF NOS 2 DKTAI1 21.5500 23.5000 24.5500 DKTAI2 48.5500 48.8000 49.3500 0.522015 3.13247 1.22577 7.35548 DKTAI5 116.550 119.250 120.450 DKTAI6 120.850 123.850 123.100 DKTAI3 77.2500 78.7500 79.5000 1.00540 6.03316 DKTAI4 107.350 109.900 108.850 0.350000 2.10026 SE(N= 2) 0.173206 0.576629 5%LSD 2DF 1.03936 3.46019 -ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE MN :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ |NL | (N= 6) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | DKTAI1 23.200 1.4560 0.73824 3.2 0.5752 0.1059 DKTAI2 48.900 1.2017 1.7335 3.5 0.7081 0.8991 DKTAI3 78.500 1.7720 1.4219 1.8 0.2179 0.4349 DKTAI4 108.70 1.3579 0.49498 0.5 0.0966 0.0692 DKTAI5 118.75 1.9726 0.24495 0.2 0.0140 0.0059 DKTAI6 122.60 1.9152 0.81548 0.7 0.0795 0.1209 xiv xv ... trồng mộc n ĩ, nấm sò tái sử dụng bã thải trồng mộc n ĩ 29 1.4.1 Nguyên liệu trồng mộc n ĩ, nấm sò 29 1.4.2 Xử lý sử dụng m n cưa làm c ất trồng nấm 33 1.4.3 Tái sử dụng bã thải trồng. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VI N KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VI T NAM - NGUYỄN BẢO CHÂU NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VI SINH VẬT XỬ LÝ MÙN CƯA LÀM CƠ CHẤT NUÔI TRỒNG MỘC NHĨ VÀ TÁI SỬ DỤNG... Kết sử dụng chế phẩm vi sinh vật t ong xử lý m n cưa làm c ất t ồng mộc n ĩ tái sử dụng bã t ải t ồng mộc n ĩ làm c ất t ồng nấm s m giải pháp cho vi c sử dụng hiệu m n cưa t ong sản xuất nấm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật xử lý mùn cưa làm cơ chất nuôi trồng mộc nhĩ và tái sử dụng bã thải để trồng nấm sò, Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật xử lý mùn cưa làm cơ chất nuôi trồng mộc nhĩ và tái sử dụng bã thải để trồng nấm sò

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay