de cuong on tap toan 7 hoc ky 2

6 17 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 11:50

Vận dụng định lí về tổng số 3 góc của 1 tam giác, góc ngoài của tam giác để tìm về số đo góc, so sánh các góc. Chứng minh được 2 tam giác bằng nhau đối với tam giác thường (3 trường hợp) và đối với tam giác vuông (4 trường hợp). Vận dụng bài toán chứng minh 2 tam giác bằng nhau để chứng minh 2 góc đoạn thẳng bằng nhau. Nhận biết, chứng minh được 1 tam giác là tam giác cânđềuvuôngvuông cân và vận dụng được các tính chất đặc biệt của các dạng tam giác này để giải các bài toán có liên quan. Vận dụng được tính chất đặc biệt của các dạng tam giác này để giải quyết các bài toán có liên quan. Vận dụng được định lí Pitago thuận và đảo để tìm số đo các cạnh của tam giác vuông và chứng minh 1 tam giác là vuông. Bài 1: Dưới bảng liệt kê số ngày vắng 40 học sinh học kỳ: 2 0 1 2 2 4 1 a) Dấu hiệu điều tra gì, có tất giá trị dấu hiệu? b) Lập bảng tầng số c) Vẽ biểu đồ hình chữ nhật biểu diễn bảng tần số d) Lập bảng tính số trung bình cộng số ngày vắng mặt 40 học sinh Bài 2: Số bão đổ vào lãnh thổ Việt Nam 20 năm cuối kỉ XX ghi lại bảng sau: 3 6 4 2 a) Dấu hiệu gì? b) Lập bảng "tần số" tính xem vòng 20 năm, năm trung bình có bão đổ vào nước ta? Tìm Mốt c) Biểu diễn biểu đồ đoạn thẳng bảng tần số nói Bài 3: Sau phát động trồng trường học, nhà trường thống kê kết số trồng lớp bảng sau: Giá trị (X) Tần số (n) 30 35 40 45 11 50 55 N = 37 a) Dấu hiệu điều tra gì? Có lớp điều tra? b) Vẽ biểu đồ hình chữ nhật c) Tìm mốt, tìm số trung bình cộng cơng thức (làm tròn đến hàng đơn vị) d) Nhận xét số trồng lớp đợt thi đua Bài 4: Thu gọn đơn thức sau rõ phần hệ số, phần biến tìm bậc 5 a) A = x3 ( x y).( x3 y ) ; b) B = (  x5 y ).( xy ).( x y ) Bài 8: Thu gọc tìm bậc đa thức sau: a) C = 3x2y – 2xy2 + x3y3 + 3xy2 – 2x2y – 2x3y3 b) D = 15x2y3 + 7y2 – 8x3y2 – 12x2 + 11x3y2 – 12x2y3 c) E = 3x5y + 3 xy + x y – x y + 2xy4 – x2y3 a Bài 5: Cho biểu thức : A= x3 y (3xy ) ; B   xy ; C  x y ; D  (5 x y ) z (với x, y, z biến; a số) Biểu thức đơn thức? Bài 6: Tính giá trị biểu thức đại số sau: ; x  1 ; a) F  x3 y  x y  3xy x  b) G  x y  xy  x3  y Bài 7: a) Cho H(x) = x4 + 2x2 + ; ; y  3 y tính H(0), H(–1), H ( ) b) Cho K(y) = y4 + 4y3 + 2y2 – 4y + ; tính K(–2), K(1), K ( ) Bài 8: a) Cho M = 4x2 – 5xy + 3y2 N = 3x2 + 2xy + y2 Tính: M + N ; M = N; N – M 5 b) Cho A(x)   x  x  x3 B(x) = 3x4 – 3 x  2x2  Bài 9: cho P(x) = x – 2x2 + 3x5 + x4 + x – ; Q(x) = – 2x + 4x4 – 2x2 – 3x5 – x4 + 4x2 a) Thu gọn xếp đa thức theo lũy thừa giảm biến b) Tính P(x) – Q(x); P(x) + Q(x) Bài 10: Cho đa thức B(y) = y4 + 2y3 – 2y2 – 6y + Trong số sau 1; –1; 2; –2, số nghiệm B(y)? Bài 11: Tìm nghiệm đa thức sau: a) F(x) = 3x – 6; b) U(y) = –5y + ; c) G(z) = (2z – 6) (16 – 4z) Bài 16: Chứng tỏ đa thức sau khơng có nghiệm: a) F(x) = 3x8 + 6; b)U(y) = – 5x4 ; c) G(z) = –6 – 4x4 Bài 12: a) Cho đa thức B(y) = my – 3; tìm m để biết B(–1) = b) Cho đa thức D(x) = –2x2 + ax –7a + ; tìm a biết D(x) có nghiệm -1 Bài 13: Cho đa thức A(x) = 5x3 – 7x2 + x + 7; B(x) = 7x3 – 7x2 + 2x + ; C(x) = 2x3 + 4x + a) Tính A(–1) ; B( 1 ); C(0) b) Tính M(x) = A(x) – B(x) + C(x) ; N(x) = 3C(x) – 2A(x) c) Tìm bậc M(x) tìm nghiệm M(x) Bài 14: Cho hai đa thức: P(x) = 2x2 (x – 1) – 5(x + 2) – 2x(x – 2) ; Q(x) = x2(2x – 3) – x(x + 1) – (3x – 2) a) Thu gọn xếp P(x) Q(x) theo lũy thừa giảm dần biến b) Tính H(x) = P(x) – Q(x) tìm nghiệm H(x) II Hình học: Lý thuyết: Các em ôn tập chủ đề sau: 1.1 Chương II - Tam giác: - Vận dụng định lí tổng số góc tam giác, góc ngồi tam giác để tìm số đo góc, so sánh góc - Chứng minh tam giác tam giác thường (3 trường hợp) tam giác vuông (4 trường hợp) Vận dụng toán chứng minh tam giác để chứng minh góc/ đoạn thẳng - Nhận biết, chứng minh tam giác tam giác cân/đều/vuông/vuông cân vận dụng tính chất đặc biệt dạng tam giác để giải tốn có liên quan - Vận dụng tính chất đặc biệt dạng tam giác để giải tốn có liên quan - Vận dụng định lí Pi-ta-go thuận đảo để tìm số đo cạnh tam giác vuông chứng minh tam giác vuông 1.2 Chương III - Quan hệ yếu tố tam giác Các đường đồng quy tam giác - Vận dụng định lí quan hệ góc cạnh, Quan hệ đường vng góc đường xiên, đường xiên hình chiếu, Quan hệ cạnh tam giác để so sánh góc, đoạn thẳng giải tốn có liên quan - Vận dụng tính chất đường trung tuyến/ phân giác/ trung trực/đường cao để giải tốn có liên quan Bài tập: Các em xem lại tập học SGK SBT Toán 7, phần Hình học * Bài tập luyện tập: Sau số tập để em luyện tập thêm: Bài 1: Chứng minh hai tam giác cho trường hợp sau: P b) M N O B N A M Bài 2: Thêm điều kiện để hai tam giác OXY OZY Nêu rõ chúng theo trường hợp a) o o z x y z x y Bài 3: a) Tam giác ABC hình vẽ sau có vng khơng, sao? B 3.5 A 4.5 5.5 C b) cho hình vẽ sau, chứng minh AB2 + DC2 = AD2 + BC2 B A o C D Bài 4: Cho tam giác ABC có �A = 600, C� = 500, AC = 4cm Tia phân giác góc B cắt AC D Tính số đo góc ADB? Bài 5: a) Vẽ tam giác ABC có cạnh 4cm Lấy điểm D,E,F theo thứ tự thuộc cạnh AB, BC, CA cho AD = BE = CF = 1,5cm b) Chứng minh tam giác DEF tam giác Bài 6: Cho tam gics ABC cân A, đường cao AH Biết AB = 5cm; BC = 6cm a) Tính độ dài đoạn thẳng BH, AH? b) Gọi G trọng tâm tam giác ABC Chứng minh ba điểm A,G,H thẳng hàng c) Chứng minh � ABG = � ACG Bài 7: Cho tam giác ABC vuông A Từ điểm K thuộc cạnh BC, vẽ KH  AC Trên tia đối tia HK lấy điểm I cho HI = HK Chứng minh: a) AB// HK b) Tam giác AKI cân � c) BAK = � AIK d)  AIC =  AKC Bài 8: Cho tam gics ABC cấn A Gọi M trung điểm cạnh BC a) Chứng minh  ABM =  ACM b) Từ M vẽ MH  AB MK  AC Chứng minh BH = CK c) Từ B vẽ BP  AC, BP cắt MH I Chứng minh tam giác IBM cân Bài 9: Cho tam giác ABC cân A ( �A CE c) BAM = MEC d) BE // AC e) EC  BC Bài 13: Cho tam giác ABC cân A, AB = AC = 5cm Kẻ AH  BC (H  BC) � � a) Chứng minh BH = HC BAH = CAH b) Tính độ dài BH biết AH = 4cm c) Kẻ HD  AB (D  AB); kẻ HE  AC (E  AC); tam giác ADE tam giác gì, sao? Bài 14: Cho tam giác ABC, AB = AC Trên tia đối tia BC lấy điểm D, tia đối tia CB lấy điểm E cho BD = CE Chứng minh: a) Tam giác ADE cân b)  ABD =  ACE Bài 15: Cho tam giác ABC, AB = AC Trên cạnh AB lấy điểm D, cạnh AC lấy điểm E cho AD = AE Gọi M giao điểm BE CD Chứng minh: a) BE = CD b)  BMD =  CME c) AM tia phân giác góc BAC Bài 16: Cho tam giác ABC, AB < AC, AD tia phân giác góc A Tên tia AC lấy điểm E cho AE = AB a) Chứng minh BD = DE b) Gọi K giao điểm đường thẳng AB ED Chứng minh  DBK =  DEC c) Tam giác AKC tam giác gì? Chứng minh: d) Chứng minh: AD KC Bài 17: Cho tam giác ABC vuông A Đường trung trực AB cắt AB E BC F a) Chứng minh FA = FB b) Từ F vẽ FH  AC (H  AC) Chứng minh FH  EF c) Chứng minh FH = AE d) Chứng minh EH = BC EH //BC Bài 18: Cho tam giác ABC, AB < AC AM tia phân giác góc A Trân AC lấy điểm D cho AD = AB a) Chứng minh BM = MD b) Gọi K giao điểm AB DM Chứng minh  DAK =  BAC c) Chứng minh tam giac AKC cân d) So sánh KM CM ... y Bài 7: a) Cho H(x) = x4 + 2x2 + ; ; y  3 y tính H(0), H(–1), H ( ) b) Cho K(y) = y4 + 4y3 + 2y2 – 4y + ; tính K( 2) , K(1), K ( ) Bài 8: a) Cho M = 4x2 – 5xy + 3y2 N = 3x2 + 2xy + y2 Tính:... 12: a) Cho đa thức B(y) = my – 3; tìm m để biết B(–1) = b) Cho đa thức D(x) = –2x2 + ax –7a + ; tìm a biết D(x) có nghiệm -1 Bài 13: Cho đa thức A(x) = 5x3 – 7x2 + x + 7; B(x) = 7x3 – 7x2 + 2x... M 5 b) Cho A(x)   x  x  x3 B(x) = 3x4 – 3 x  2x2  Bài 9: cho P(x) = x – 2x2 + 3x5 + x4 + x – ; Q(x) = – 2x + 4x4 – 2x2 – 3x5 – x4 + 4x2 a) Thu gọn xếp đa thức theo lũy thừa giảm biến b)
- Xem thêm -

Xem thêm: de cuong on tap toan 7 hoc ky 2, de cuong on tap toan 7 hoc ky 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay