DE THI SGD TPHCM về Máy tính cầm tay

1 6 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 11:42

ĐỀ THI TUYỂN HỌC SINH GIỎI MÁY TÍNH BỎ TÚI SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN HỌC SINH GIỎI MÁY TÍNH BỎ TÚITP.HỒ CHÍ MINH BẬC THCS ( 2892003) Thời gian : 60 phút1)Tìm số nhỏ nhất có 10 chữ số biết rằng số đó khi chia cho 5 dư 3 và khi chia cho 619 dư 237 SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI TUYỂN HỌC SINH GIỎI MÁY TÍNH BỎ TÚI BẬC THCS ( 28/9/2003) Thời gian : 60 phút 1) Tìm số nhỏ có 10 chữ số biết số chia cho dư chia cho 619 dư 237 2)Tìm chữ số hàng đơn vị số :Ġ 3)Tính : a) 214365789 897654 (ghi kết dạng số tự nhiên) b) 357 1 579 (ghi kết dạng hỗn số ) 579 357 c) 5322,666744 : 5,333332 + 17443,478 : 17,3913(ghi kết dạng hỗn số ) 4)Tìm giá trị m biết giá trị đa thức f(x) = x4 – 2x3 + 5x2 +(m – 3)x + 2m– x = – 2,5 0,49 m= 5)Chữ số thập phân thứ 456456 sau dấu phẩy phép chia 13 cho 23 : 6)Tìm giá trị lớn hàm số f(x) = -1,2x2 + 4,9x - 5,37 (ghi kết gần xác tới chữ số thập phân) 7)Cho u1 = 17, u2 = 29 un+2 = 3un+1 + 2un (n ( 1) Tính u15 u15 = 8)Cho ngũ giác ABCDE có độ dài cạnh 1.Gọi I giao điểm đường chéo AD BE Tính : (chính xác đến chữ số thập phân) a) Độ dài đường chéo AD AD ≈ b) Diện tích ngũ giác ABCDE : SABCDE ≈ c) Độ dài đoạn IB : IB ≈ d) Độ dài đoạn IC : IC ≈ 9) Tìm UCLN BCNN số 2419580247 3802197531 UCLN = , BCNN = HẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI SGD TPHCM về Máy tính cầm tay, DE THI SGD TPHCM về Máy tính cầm tay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay