XỬ lý hóa đơn XUẤT SAI

1 10 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 11:32

XỬ LÝ HÓA ĐƠN XUẤT SAII.CĂN CỨ PHÁP LÝ:Khoản 1, 2, 3 Điều 20 Thông tư 392014TTBTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn 512010NĐCP 042014NĐCP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ.Khoản 7 Điều 3 của Thông tư 262015TTBTC (Sửa đổi Thông tư 392014TTBTC) về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn.II.GIẢI QUYẾT1. Trường hợp 1: Đã khai báo thuế Thông tư 392014TT – BTC thay thế Thông tư 642013TT – BTC:– Sai mã số thuế, số lượng đơn giá, thành tiền, thuế, tổng cộng tiền hàng, số tiền bằng chữ, ngày tháng, nội dung hàng hóa…– Biên bản điều chỉnh– Xuất hóa đơn điều chỉnhNhư vậy, trường hợp hóa đơn lập sai MST, nội dung hàng hóa, đơn vị tính đơn giá, thành tiền, thuế suất và tiền thuế… thì các bên: Lập biên bản điều chỉnh và Xuất hóa đơn điều chỉnh, các chỉ tiêu khác không thay đổi gạch chéo. Thông tư 262015TT – BTChướng dẫn nội dung về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn– Sai địa chỉ, tên DN, nội dung hàng hóa (chú ý giá trị nhỏ có thể chấp nhận bỏ qua, nếu giá trị lớn để an toàn bắt buộc phải xuất hóa đơn điểu chỉnh cho an toàn)– Biên bản điều chỉnhNhư vậy trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua và các chỉ tiêu khác đúng: tên hàng hóa, số lượng, đơn giá, thành tiền và thuế suất + tiền thuế …. thì các bên: Lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.2. Trường hợp 2: Chưa khai báo thuếTheo Điều 20 của Thông tư 392014TT–BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn 512010NĐ–CP 042014NĐ–CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ– Lập biên bản thu hồi hóa đơn sai– Hóa đơn này bên Bán khi báo cáo sử dụng hóa đơn BC26AC kê vào mục Xóa bỏ 15– Bên Bán Xuất hóa đơn khác thay thế hóa đơn sai XỬ HÓA ĐƠN XUẤT SAI I CĂN CỨ PHÁP LÝ: - Khoản 1, 2, Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng năm 2014 hướng dẫn 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ - Khoản Điều Thông tư 26/2015/TT-BTC (Sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC) thuế GTGT, quản thuế hóa đơn II GIẢI QUYẾT Trường hợp 1: Đã khai báo thuế * Thông tư 39/2014/TT – BTC thay Thông tư 64/2013/TT – BTC: – Sai mã số thuế, số lượng đơn giá, thành tiền, thuế, tổng cộng tiền hàng, số tiền chữ, ngày tháng, nội dung hàng hóa… – Biên điều chỉnh – Xuất hóa đơn điều chỉnh Như vậy, trường hợp hóa đơn lập sai MST, nội dung hàng hóa, đơn vị tính đơn giá, thành tiền, thuế suất tiền thuế… bên: Lập biên điều chỉnh Xuất hóa đơn điều chỉnh, tiêu khác không thay đổi gạch chéo * Thông tư 26/2015/TT – BTChướng dẫn nội dung thuế GTGT, quản thuế hóa đơnSai địa chỉ, tên DN, nội dung hàng hóa (chú ý giá trị nhỏ chấp nhận bỏ qua, giá trị lớn để an toàn bắt buộc phải xuất hóa đơn điểu chỉnh cho an tồn) – Biên điều chỉnh Như trường hợp hóa đơn lập có sai sót tên, địa người mua ghi mã số thuế người mua tiêu khác đúng: tên hàng hóa, số lượng, đơn giá, thành tiền thuế suất + tiền thuế … bên: Lập biên điều chỉnh lập hóa đơn điều chỉnh Trường hợp 2: Chưa khai báo thuế Theo Điều 20 Thông tư 39/2014/TT–BTC ngày 31 tháng năm 2014 hướng dẫn 51/2010/NĐ–CP 04/2014/NĐ–CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ – Lập biên thu hồi hóa đơn saiHóa đơn bên Bán báo cáo sử dụng hóa đơn BC26/AC kê vào mục Xóa bỏ [15] – Bên Bán Xuất hóa đơn khác thay hóa đơn sai
- Xem thêm -

Xem thêm: XỬ lý hóa đơn XUẤT SAI, XỬ lý hóa đơn XUẤT SAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay