Bàn về kế toán chi phí sản xuất chung trong doanh nghiệp xây lắp

29 22 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 11:08

Đề án môn học MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TƯ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU LỜI NÓI ĐẦU Phần I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp 1.2 Đặc điểm chi phí sản xuất chung doanh nghiệp xây lắp 1.2.1 Khái quát đặc điểm phân loại chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp .7 1.2.2 Đối tượng phương pháp kế tốn chi phí sản xuất xây lắp 1.2.3 Nội dung đặc điểm chi phí sản xuất chung doanh nghiệp xây lắp .9 Phần II: KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 11 2.1 Chứng từ, quy trình luân chuyển chứng từ tài khoản sử dụng 11 2.2 Kế tốn chi tiết chi phí sản xuất chung 14 2.3 Kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất chung 19 Phần III: HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 21 3.1 Những vấn đề tồn kế tốn chi phí sản xuất chung doanh nghiệp xây lắp 21 3.2 Các giải pháp hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất chung 22 KẾT LUẬN 24 TÀI LIỆU THAM KHẢO .25 SVTH: Vũ Thị Ngọc Lớp: KTTH-21.24 Đề án môn học DANH MỤC CÁC TƯ VIẾT TẮT TSCĐ NVL CCDC KPCĐ BHXH BHYT CPSX Tài sản cố định Nguyên vật liệu Cơng cụ dụng cụ Kinh phí cơng đồn Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Chi phí sản xuất CPSXC GTGT VAT TK CNV MTC KH TSCĐ XD NVLTT NCTT SXC CPNVLTT CPNCTT CPMTC CT SXKD Chi phí sản xuất chung Giá trị giá tăng Thuế giá trị gia tăng Tài khoản Công nhân viên Máy thi công Khấu hao tài sản cố định Xây dựng Nguyên vật liệu trực tiếp Nhân công trực tiếp Sản xuất chung Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí nhân cơng trực tiếp Chi phí máy thi cơng Cơng trình Sản xuất kinh doanh SVTH: Vũ Thị Ngọc Lớp: KTTH-21.24 Đề án môn học DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ Sơ đồ hoạt động sản xuất xây lắp Sơ đồ 2: Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất 17 Sơ đồ 3:Sơ đồ hạch tốn chi phí sản xuất chung Biểu 1: Sổ chi tiết chi phí sản xuất chung: 18 13 Biểu 2: Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung 14 SVTH: Vũ Thị Ngọc Lớp: KTTH-21.24 Đề án môn hc LI NểI U Việt nam trình hội nhập phát triển, loại hình Doanh nghiệp cạnh tranh phát triển thị trờng Do để đảm bảo cho doanh nghiệp tăng trởng phát triển bền vững, nhà quản trị kinh doanh tìm biện pháp tiết kiệm chi phí tối đa hoá lợi nhuận Chính điều khẳng định vị trí, vai trò thông tin kế toán doanh nghiệp ngày đợc nâng cao nớc có kinh tế phát triển, thông tin kế toán trở thành công cụ quan trọng cho nhà quản trị kinh doanh tiết kiệm chi phí, đa định đầu t, chọn phơng án tối u Ngành xây lắp ngành quan trọng sản xuất chế tạo cở sở vật chất hạ tầng cho kinh tế quốc dân Đây ngành chiếm tỷ trọng đầu t lớn tổng số vốn đầu t nớc kể quy mô chất lợng Quản lý chi phí việc tổng hợp, đánh giá thực trạng việc sử dụng nguồn chi phí, từ đa định chi phí ngắn hạn nh dài hạn doanh nghiệp Chi phí cho sản xuất kinh doanh có biến động định thời kỳ để quản lý đồng vốn ngành xây lắp cách hiệu quả, khắc phục nhợc điểm, khai thác mạnh để phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp K tốn chi phí sản xuất giúp đơn vị nắm bắt tình hình thực SVTH: Vũ Thị Ngọc Lớp: KTTH-21.24 Đề án môn học định mức chi phí vật tư, nhân cơng… kế tốn chi phí sản xuất đắn giúp đơn vị, doanh nghiệp xây lắp xác định chi phí sản xuất tiết kiệm hay lãng phí để từ đưa biện pháp thích hợp cho cơng tác quản lý đơn vị cách đắn có nhiều hiệu Để cạnh tranh thắng lợi việc khơng ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, việc tiết kiệm chi phí sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm vấn đề thiết yếu doanh nghiệp xây lắp việc thực mục tiêu tăng lợi nhuận Trong yếu tố chi phí trên, chi phí sản xuất chung yếu tố chi phí quan trọngdoanh nghiệp xây lắp phải quan tâm việc hạ giá thành sản phẩm Do kế tốn tập hợp phân bổ chi phí sản xuất chung khâu quan trọng công tác kế tốn nói riêng cơng tác quản lý sản xuất kinh doanh doanh nghiệp xây lắp nói chung, vây tơi chọn đề tài: “ Bàn kế tốn chi phí sản xuất chung doanh nghiệp xây lắp” Nội dung Đề án bao gồm phần: Phần I: Những vấn đề chi phí sản xuất chung doanh nghiệp xây lắp Phần II: Kế tốn chi phí sản xuất chung doanh nghiệp xây lắp Phần III: Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất chung doanh nghiệp xây lắp Tôi xin chân thành cảm ơn Ths Bùi Thị Minh Hải hướng dẫn tơi hồn thành Đề án SVTH: Vũ Thị Ngọc Lớp: KTTH-21.24 Đề án môn học Phần I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp Xây dựng ngành sản xuất vật chất quan trọng mang tính chất công nghiệp nhằm tạo sở vật chất kỹ thuật cho kinh tế quốc dân So với ngành sản xuất khác ngành xây dựng có đặc điểm kinh tế - kỹ thuật riêng biệt, thể rõ nét sản phẩm xây lắp trình tạo sản phẩm ngành Điều chi phối đến cơng tác hạch tốn kế toán hoạt động xây lắp Sản phẩm xây lắp cơng trình xây dựng, vật kiến trúc có quy mơ lớn, kết cấu phức tạp mang tính đơn chiếc, thời gian sản xuất xây lắp lâu dài Sản phẩm xây lắp cố định nơi sản xuất điều kiện sản xuất (xe máy, thiết bị thi công, người lao động ) phải di chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm Sản phẩm xây lắp từ khởi cơng đến hồn thành cơng trình bàn giao đưa vào sử dụng thường kéo dài Nó phụ thuộc vào quy mơ, tính phức tạp cơng trình Q trình thi cơng chia thành nhiều giai đoạn, giai đoạn chia thành nhiều công việc khác nhau, cơng việc thường diễn ngồi trời, chịu tác động lớn nhiều nhân tố môi trường nắng mưa, lũ lụt Việc tổ chức quản lý hạch tốn thiết phải có dự tốn thiết kế, thi cơng Q trình sản xuất xây lắp phải so sánh với dự toán, lấy dự toán làm thước đo, đồng thời để giảm bớt rủi ro phải mua bảo hiểm cho cơng trình xây lắp Những đặc điểm riêng sản phẩm xây lắp đòi hỏi cơng tác kế toán vừa phải đáp ứng yêu cầu chung chức năng, nhiệm vụ kế toán SVTH: Vũ Thị Ngọc Lớp: KTTH-21.24 Đề án môn học doanh nghiệp vừa phải đảm bảo phù hợp với đặc thù loại hình doanh nghiệp xây lắp Chuẩn bị thi cơng, tiến hành thi công, nghiệm thu bàn giao ba giai đoạn hợp thành thi cơng cơng trình xây dựng Giai đoạn chuẩn bị thi công: Sau thắng thầu, dành quyền thi cơng cơng trình định thầu hợp đồng xây lắp ký kết Công ty phải chuẩn bị hàng loạt công việc chuẩn bị có liên quan Để làm tốt cơng tác chuẩn bị, trước bắt tay vào công việc cần phải lập kế hoạch thực với danh mục công việc đầy đủ, khối lượng cơng việc tương đối xác, biện pháp thi công hợp lý, tiến độ thực mạch lạc phân công trách nhiệm rõ ràng Giai đoạn chuẩn bị gồm việc chính: - Thành lập Ban huy thi cơng cơng trình, sau giao nhiệm vụ cho Phòng quản lý kỹ thuật kiểm tra hồ sơ thiết kế cơng trình, lập biện pháp thi công công việc thi công, thiết kế kế hoạch tiến độ thi công Căn kế hoạch tiến độ lập điều kiện thực tế xác lập kế hoạch: Kế hoạch nhu cầu sử dụng cấu kiện, chi tiết cơng trình cần làm sẵn xác định biện pháp gia công cung ứng; Kế hoạch nhu cầu tổng số lao động; Kế hoạch sử dụng máy thiết bị thi công; Kế hoạch nhu cầu loại vật liệu - Công tác chuẩn bị công trường thi công: cắm mốc thi công; giải phóng mặt thi cơng; xây dựng lán trại, hệ thống kho bãi, nhà cửa phục vụ làm việc, ăn dịch vụ có liên quan điện, nước, thông tin liên lạc …v.v Giai đoạn tổ chức thực xây lắp: SVTH: Vũ Thị Ngọc Lớp: KTTH-21.24 Đề án mơn học Cơng trình xây dựng bao gồm nhiều hạng mục cơng trình liên quan với công nghệ sản phẩm sản xuất hay cơng sử dụng; hạng mục đơn phù hợp với mục tiêu sử dụng ngơi nhà độc lập, cống mương thoát nước… Để kiến tạo nên cơng trình, người ta phải tiến hành hàng loạt q trình thi cơng theo trình tự công nghệ bắt buộc công việc đổ bê tông tiến hành sau hoàn thành việc lắp đặt cốt thép, ván khuôn; công việc xây lắp kết cấu thân cơng trình bắt đầu có móng Tổ chức thực q trình sản xuất xây lắp vận dụng kiến thức công nghệ tổ chức sản xuất thi công đại lựa chọn biện pháp thi cơng hợp lý, tổ chức bố trí sử dụng triệt để lực lượng sản xuất huy động đến công trường gồm thiết bị xe máy, lực lượng lao động cho trình xây lắp tiến hành liên tục, nhịp nhàng, chất lượng sản xuất tốt hơn, thời gian thi cơng nhanh chi phí sản xuất hợp lý Giai đoạn nghiệm thu: Để có sở nghiệm thu hạng mục cơng trình nghiệm thu bàn giao cơng trình đưa vào sử dụng công ty phải tiến hành nghiệm thu công việc thi cơng chuyển bước thi cơng Ví dụ để chuyển sang cơng việc đổ bê tơng trước phải nghiệm thu cốt thép giám sát chủ đầu tư đồng ý nghiệm thu chuyển bước thi cơng cơng việc đổ bê tơng tiếp tục triển khai thực Có thể khái quát hoạt động sản xuất xây lắp theo sơ đồ sau: SVTH: Vũ Thị Ngọc Lớp: KTTH-21.24 Đề án môn học Sơ đồ Sơ đồ hoạt động sản xuất xây lắp Nguyên vật liệu (Đá gạch,cát, xi, sắt.) Hạng mục B Hạng mục A Xây lắp công việc 1,2 Xây lắp công việc 1,2 Xây lắp công việc 1,2 Xây lắp công việc 1,2 Nghiệm thu công việc 1,2 Nghiệm thu công việc n Nghiệm thu công việc 1,2 Nghiệm thu công việc n Nghiệm thu hạng mục A Thanh toán hạng mục A,B m Nghiệm thu hạng mục B Nghiệm thu tồn cơng trình đưa vào sử dụng tốn cơng trình SVTH: Vũ Thị Ngọc Lớp: KTTH-21.24 Đề án môn học 1.2 Đặc điểm chi phí sản xuất chung doanh nghiệp xây lắp 1.2.1 Khái quát đặc điểm phân loại chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp Chi phí sản xuất đơn vị xây lắp tồn chi phí lao động sống lao động vật hóa phát sinh q trình sản xuất cấu thành nên giá thành sản phẩm xây lắp Sản phẩm đơn vị xây lắp có đặc điểm riêng so với đơn vị sản xuất sản phẩm ngành khác Các đặc điểm sản phẩm xây lắp ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp Việc quản lý chi phí sản xuất khơng đơn quản lý số liệu phản ánh tổng hợp chi phí mà phải dựa yếu tố chi phí riêng biệt để để phân tích tồn chi phí sản xuất cơng trình, hạng mục cơng trình Dưới góc độ xem xét khác nhau, theo tiêu chí khác chi phí sản xuất phân loại theo cách khác để đáp ứng yêu cầu quản lý hạch toán Trong doanh nghiệp xây lắp, chi phí sản xuất xây lắp phân loại theo khoản mục sau:  Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, vật kết cấu, giá trị thiết bị đưa vào lắp đặt vật liệu khác cần thiết để tham gia cấu thành sản phẩm xây lắpChi phí nhân cơng trực tiếp: Chi phí nhân cơng trực tiếp gồm chi phí tiền lương chính, lương phụ, phụ cấp lương khoản trích theo lương công nhân trực tiếp tham gia xây lắp cơng trình  Chi phí sử dụng máy thi công: SVTH: Vũ Thị Ngọc Lớp: KTTH-21.24 Đề án môn học lương, lương phụ, phụ cấp lương, phụ cấp lưu động phải trả cho nhân viên quản lý đội xây dựng, tiền ăn ca nhân viên quản lý đội xây dựng công nhân xây lắp, khoản trích KPCĐ, BHXH, BHYT tính theo quy định hành tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp xây lắp, nhân viên sử dụng máy thi công nhân viên quản lý đội (thuộc biên chế doanh nghiệp) + TK 6271- Chi phí nhân viên (phân xưởng, đội, trại sản xuất) Phản ánh chi phí liên quan phải trả cho nhân viên phân xưởng (đội, trại) sản xuất tiền lương, tiền công, khoản phụ cấp, trích theo lương nhân viên quản lý, thống kê, thủ kho…ở phân xưởng, sửa chữa thường xuyên TSCĐ, công cụ, dụng cụ phân xưởng (đội, trại) sản xuất + TK 6272 - Chi phí vật liệu: Phản ánh chi phí vật liệu sử dụng chung vật liệu dùng để sửa chữa, bảo dưỡng TSCĐ, vật liệu văn phòng vật liệu dùng cho quản lý chung phân xưởng, đội sản xuất + TK 6273 - Chi phí dụng cụ sản xuất: Phản ánh chi phí cơng cụ, dụng cụ dùng làm cho nhu cầu chung phân xưởng, đội, trại sản xuất khuôn mẫu, dụng cụ gá lắp, dụng cụ cầm tay, dụng cụ bảo hộ lao động, ván khuôn, đà giáo xây dựng bản… + TK 6274 - Khấu hao TSCĐ: Phản ánh số tiền trích khấu hao tồn tài sản cố định sử dụng phạm vi phân xưởng, đội, trại sản xuất + TK 6275 - Chi phí dịch vụ mua ngồi: Phản ánh chi phí lao vụ, dịch vụ mua để phục vụ cho hoạt động chung phân xưởng (đội, trại sản xuất) + TK 6278 - Chi phí khác tiền: SVTH: Vũ Thị Ngọc 12 Lớp: KTTH-21.24 Đề án môn học Phản ánh chi phí tiền ngồi chi phí nói phục vụ cho tổ chức, quản lý sản xuất chung phạm vi phân xưởng, đội, trại sản xuất - Kế tốn sử sử dụng tài khoản TK 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang: TK dùng để tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm xây lắp áp dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho khai thường xuyên TK chi tiết theo đối tượng hạch tốn chi phí TK 154 có TK cấp 2: - TK 1541 - Xây lắp: Dùng để tổng hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm xây lắp phản ánh giá trị sản phẩm xây lắp dở dang cuối kỳ - TK 1542 - Sản phẩm khác: Dùng để tổng hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm khác phản ánh giá trị sản phẩm khác dở dang cuối kỳ - TK 1543- Dịch vụ: Dùng để tổng hợp chi phí sản xuất, tính giá thành dịch vụ phản ánh chi phí dịch vụ dở dang cuối kỳ - TK 1544 - Chi phí bảo hành xây lắp: Dùng để tổng hợp chi phí bảo hành cơng trình xây dựng, lắp đặt thực tế phát sinh kỳ giá trị cơng trình bảo hành xây lắp dở dang cuối kỳ Ngồi có tài khoản liên quan khác TK334, TK338, TK152, TK153, TK111, TK112, TK214, TK331, TK632 Chứng từ, sổ sách kế tốn chi phí sản xuất chung Biểu 1: Sổ chi tiết chi phí sản xuất chung: Chứng từ SH Ngày Diễn giải SVTH: Vũ Thị Ngọc Các khoản mục chi tiết TK 6271 6272 6273 6274 6277 Tổng 6278 13 Lớp: KTTH-21.24 Đề án môn học Tổng Cuối tháng kế tốn lập bảng phân bố chi phí sản xuất để phục vụ việc tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp, thẻ tính giá thành sản phẩm Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung A - Tổng chi phí sản xuất chung phân bổ kỳ (đồng) B - Tiêu thức phân bổ chi phí nhân cơng trực tiếp (đồng) C - Tỷ lệ phân bổ (đồng) Biểu 2: Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung ĐVT: Đồng Đối tượng phân bổ Tiêu thức phân bổ Số tiền I Hoạt động xây lắp Cơng trình A Cơng trình B Cơng trình C II Hoạt động khác Sản phẩm A Sản phẩm B Sản phẩm C Ngày … tháng…….năm 2010 Người lập bảng Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) SVTH: Vũ Thị Ngọc 14 Lớp: KTTH-21.24 Đề án môn học 2.2 Kế tốn chi tiết chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung khoản chi phí phát sinh đội sản xuất, bao gồm lương nhân viên quản lý đội, khoản tính theo lương (KPCĐ, BHXH, BHYT) theo tỷ lệ quy định, chi phí khấu hao, chi phí dịch vụ mua ngồi chi phí tiền khác Tài khoản phản ánh cho chi phí sản xuất chung TK 627 Bên nợ: Tập hợp chi phí phát sinh kỳ Bên có: Các khoản ghi giảm chi phí sản xuất chung - Kết chuyển chi phí sản xuất chung sang bên nợ TK 154 Phương pháp hạch toán cụ thể sau: Nợ TK 627 Có TK 334 Tiền lương phải trả cho nhân viên quản lý tổ thi công - Khi tính trích khoản theo lương (KPCĐ, BHYT, BHXH) Các khoản trích Nợ TK 627 Có TK 338 (3382, 3383, 3384) theo lương - Khi xuất công cụ dụng cụ, sử dụng phục vụ trực tiếp cho thi công: + Loại thi công lần: Nợ TK 627 Trị giá CCDC xuất dùng Có TK 153 + Loại phân bổ nhiều lần Trị giá CCDC xuất dung Nợ TK 142 Có TK 153 Hàng tháng phân bổ ghi Nợ TK 627 Mức phân bổ hàng tháng Có TK 142 SVTH: Vũ Thị Ngọc 15 Lớp: KTTH-21.24 Đề án môn học - Khi trích khấu hao TSCĐ sử dụng phục vụ trực tiếp cho thi công ghi: Nợ TK 627 Khấu hao TSCĐ Có TK 214 Nợ TK 009: Số khấu hao trích - Khi có khoản chi phí dịch vụ mua ngồi chi phí tiền phục vụ trực tiếp cho thi công: + Đối với doanh nghiệp nộp thuế VAT theo phương pháp khấu trừ Nợ TK 627: Chi phí theo giá chưa có thuế Nợ TK 133: Thuế VAT khấu trừ Có TK 331, 111, 112, 141: Tổng số tiền theo giá toán + Đối với doanh nghiệp chịu VAT theo phương pháp trực tiếp: Tổng giá toán Nợ TK 627 Có TK 331, 111, 112, 141 - Cuối tháng kết chuyển CPSX sang TK 154: Nợ TK 154 Chi phí sản xuất chung Có TK 627 Kế tốn chi tiết chi phí sản xuất chung thể qua sơ đồ tổng hợp chi phí sản xuất bảng sơ đồ hợp chi phí sản xuất chung SVTH: Vũ Thị Ngọc 16 Lớp: KTTH-21.24 Đề án môn học Sơ đồ 2: Sơ đồ hạch tốn tổng hợp chi phí sản xuất TK 621 TK 154 Chi phí NVLTT TK 152, 111 Các khoản ghi kết chi phí TK 622 Chi phí NCTT TK 623 Chi phí sử dụng máy thi cơng TK 133 Giá thành xây lắp cơng trình hồn thành TK 627 Chi phí sản xuất chung SVTH: Vũ Thị Ngọc 17 Lớp: KTTH-21.24 Đề án môn học Sơ đồ 3:Sơ đồ hạch tốn chi phí sản xuất chung TK 334 TK 627 (1-8) TK 154 Tiền lương chính, lương phụ, phụ cấp Phân bổ kết chuyển CP SXC sang TK tính giá thành lương phải trả CNV quản lý đội tiền ăn ca CNV toàn đội XD (1) SP xây lắp cuối kỳ TK 338 (2-4) Trích KPCĐ BHXH, BHYT theo tiền lương CNV toàn đội XD (19%) (1) TK 152 Vật liệu xuất dùng cho đội XD CCDC xuất dùng chung cho đội XD (3) (4) (loại phân bổ lần) TK 214 Khấu hao TSCĐ dùng chung đội XD (5) TK 142,112,331 (loại phân bổ lần) Chi phí trả trước, chi phí phải trả tính vào CPSXC đội XD (6) TK 111,112,331 Dịch vụ mua chi phí khác bảng tiền dùng chung cho đội XD (7) TK 133 18 SVTH: Vũ Thị Ngọc VAT Lớp: KTTH-21.24 Đề án mơn học 2.3 Kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất chung CPSX chung bao gồm CPSX chung cố định CPSX chung biến đổi: + CPSX chung cố định CPSX gián tiếp, thường không thay đổi theo số lượng sản phẩm sản xuất chi phí khấu hao, chi phí bảo dưỡng máy móc thiết bị, nhà xưởng, chi phí quản lý hành phân xưởng sản xuất + CPSX chung biến đổi CPSX gián tiếp, thường thay đổi trực tiếp gần trực số lượng sản phẩm sản xuất chi phí nguyên liệu, vật liệu gián tiếp, chi phí nhân cơng gián tiếp CPSX chung cố định phân bổ vào chi phí chế biến cho đơn vị sản phẩm dựa cơng suất bình thường máy móc sản xuất Cơng suất bình thường số lượng sản phẩm đạt mức trung bình điều kiện sản xuất bình thường + Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất cao cơng suất bình thường CPSX chung cố định phân bổ cho đơn vị sản phẩm theo chi phí thực tế phát sinh, chi phí sản xuất, kinh doanh kỳ hạch toán vào giá vốn hàng bán xác định kết sản xuất kinh doanh cuối kỳ CPSX chung biến đổi phân bổ hết vào chi phí chế biến cho đơn vị sản phẩm theo chi phí thực tế phát sinh Trong kế tốn quản trị, chi phí sản xuất chung tập hợp theo địa điểm phát sinh chi phí (phân xưởng, đội, trại sản xuất…) Trường hợp đơn vị, phận sản xuất tiến hành sản xuất loại sản phẩm, loại công việc hay lao vụ định, chi phí sản xuất chung phận, đơn vị SVTH: Vũ Thị Ngọc 19 Lớp: KTTH-21.24 Đề án môn học chi phí trực tiếp kết chuyển trực tiếp cho loại sản phẩm, công việc hay lao vụ Nếu có nhiều loại sản phẩm, cơng việc hay lao vụ, chi phí sản xuất chung phận, đơn vị phân bổ cho đối tượng liên quan theo tiêu chuẩn phân bổ định Có thể phân bổ theo tổng số chi phí sản xuất phát sinh, phân bổ theo phận chi phí sản xuất chung tập hợp tài khoản cấp tài khoản 627- chi phí sản xuất chung Tiêu chuẩn sử dụng để phân bổ chi phí sản xuất chung là: - Chi phí nhân cơng trực tiếp - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Tổng chi phí sản xuất ( bao gồm chi phí nhân cơng trực tiếp chi phí ngun vật liệu trực tiếp) - Dự tốn (hoặc định mức chi phí sản xuất chung) SVTH: Vũ Thị Ngọc 20 Lớp: KTTH-21.24 Đề án mơn học Phần III HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 3.1 Những vấn đề tồn kế tốn chi phí sản xuất chung doanh nghiệp xây lắp Do đặc thù ngành xây lắp sản phẩm đơn chiếc, vốn đầu tư lớn, thời thực lâu nên chế độ kế toán xây lắp ban hành theo Quyết định 1864/1998/QĐ - BTC ngày 16/12/1998 Bộ Tài giai đoạn có nhiều thay đổi, nhiều điểm khơng phù hợp Hiện doanh nghiệp xây lắp áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Quyết định số 15/2006/QĐ_TBC ngày 20/3/2006 chế độ kế toán doanh nghiệp xây lắp cũ, chuẩn mực kế tốn, thơng tư hướng dẫn kế toán thực chuẩn mực kế tốn, sách tài chính, thuế theo quy định hành Theo Quyết định số 15/2006/QĐ_TBC ngày 20/3/2006 Tài khoản 627 có tài khoản cấp Theo yêu cầu quản lý tài khoản cấp mở thêm tài khoản để đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí hạ thấp giá thành sản phẩm Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp xây lắp mặt tôn trọng định hành Nhà nước tài - kế toán, đảm bảo thống nguyên tắc kế toán, kết cấu nguyên tắc hạch toán chế độ kế tốn doanh nghiệp Mặt khác bổ sung hồn thiện phù hợp với quy định hành chế tài chính, thuế phù hợp đặc điểm sản xuất đặc điểm sản xuất xây lắp Đối với doanh nghiệp có tổ chức kinh doanh theo mơ hình khốn, SVTH: Vũ Thị Ngọc 21 Lớp: KTTH-21.24 Đề án môn học hoạt động kinh doanh tổ chức kinh doanh xây lắp theo mơ hình khốn có đặc điểm riêng biệt phí sản xuất kinh doanh giá thành sản phẩm xây lắp có đặc trưng riêng Điều dẫn đến nét riêng chế độ kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp điều kiện khoán Tồn vấn đề vận dụng chế độ kế toán vào thực tế, tồn kế toán tập hợp CPSX chung: Doanh nghiệp xây lắp nên hạch tốn riêng khoản chi phí hạch tốn chung chung Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, doanh nghiệp nên in sổ chi tiết TK 6271, TK 6272, TK 6273, TK 6274, TK 6277, TK 6278 cho tháng để thuận tiện cho việc theo dõi chi phí Những đặc điểm hoạt động kinh doanh, sản xuất nói phần chi phối cơng tác kế tốn doanh nghiệp xây lắp tổ chức kinh doanh theo mơ hình khốn, cơng tác kế tốn, chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 3.2 Các giải pháp hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung yếu tố chi phí gián tiếp Trong doanh nghiệp phát sinh chi phí tiến hành phân bổ cho cơng trình thi công nhiên việc phân bổ dựa vào tỷ lệ tổng CPSXC thực tế kỳ trước với tổng định mức chi phí nhân cơng tổng định mức cơng trình kỳ trước thực Hơn khoản phân bổ chi phí lại kế tốn phân bổ dần từ đầu kỳ cuối kỳ cho cơng trình lần cách phân bổ yếu tố CPSXC cộng lại phân bổ CPSXC cho cơng trình Vì để hồn thiện chi phí sản xuất chung doanh nghiệp xây lắp cần phải hoàn thiện theo bước sau: - Về việc sử dụng tài khoản kế toán SVTH: Vũ Thị Ngọc 22 Lớp: KTTH-21.24 Đề án môn học Tài khoản để hạch tốn cho chi phí sản xuất chung tài khoản 627 doanh nghiệp xây lắp nên lập bảng phân bổ tiền lương bảo hiểm xã hội cho phân xưởng để tiện cho việc theo dõi quản lý - Về chứng từ kế tốn tập hợp chi phí sản xuất chung Số liệu tổng hợp từ phiếu xuất kho, bảng xuất vật tư, sổ TK152, TK153, báo cáo kho vật tư (theo dõi nhập xuất tồn thứ vật liệu) kế toán nên tiến hành lập “bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ” - Về Sổ sách kế tốn chi phí sản xuất chung Mở thêm sổ chi tiết TK 627 tài khoản để tập hợp chi phí Đồng thời hàng tháng doanh nghiệp nên in sổ chi tiết TK 6271, TK 6272, TK 6273, TK 6274, TK 6277, TK 6278 để thuận lợi cho công tác quản lý chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Mặt khác kế toán nên tiến hành tập hợp chi tiết khoản mục chi phí sản xuất chung cho phần xưởng - Về tổ chức công tác kế tốn máy vi tính + Cần tổ chức, bồi dưỡng, trang bị thêm kiến thức kế tốn máy vi tính với phần mềm kế tốn cho cán kế tốn để khai thác nhứng tính ưu việt cơng tác kế tốn máy vi tính làm cơng tác kế tốn thực có hiệu + Doanh nghiệp cần thực mã hoá đối tượng cần quản lý cho phép nhận diện, tìm kiếm cách nhanh chóng, khơng nhầm lẫn đối tượng q trình xử lý thơng tin tự động, mặt khác cho phép tăng tốc độ xử lý, độ xác, giảm thời gian nhập liệu tiết kiệm nhớ SVTH: Vũ Thị Ngọc 23 Lớp: KTTH-21.24 Đề án mơn học + Chứng từ kế tốn cần cập nhật liên tục, hàng ngày để cập nhật thơng tin cách nhanh chóng thuận tiện cho công tác quản lý SVTH: Vũ Thị Ngọc 24 Lớp: KTTH-21.24 Đề án môn học KẾT LUẬN Hoạt động xây lắp, xây dựng hoạt động nhằm tạo sở vật chất cho kinh tế quốc dân Hoạt động có nét đặc thù riêng có khác biệt đáng kể so với ngành sản xuất khác chi phối trực tiếp đến nội dung phương pháp kế toán doanh nghiệp xây lắp Việc thực công tác hạch tốn chi phí sản xuất chung doanh nghiệp xây lắp cách khoa học giúp nhà quản lý nắm tình hình lao động sản xuất cơng nhân, khuyến khích cơng nhân làm việc hăng say có trách nhiệm hơn, mà có phản ánh xác kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Từ đưa định quản lý, sử dụng lao động phù hợp giúp doanh nghiệp ngày phát triển đứng vững thị trường Do đó, cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất chung đơn vị xây lắp nói chung doanh nghiệp sản xuất nói riêng giữ vai trò đặc biệt quan trọng Vì vËy víi mục tiêu xây dựng phát triển cở sở hạ tầng Nhà nớc có quan tâm đặc biệt với ngành xây lắp nh vấn đề áp dụng thuế doanh thu, thuế thu nhập cho ngành đợc đa có sách hỗ trợ ngành bình ổn giá nguyên vật liệu nớc, quy định Bộ tài thay đổi hệ thống, chế độ kế toán hành Việt Nam theo hớng xu hớng bắt kịp ngành kinh tế phát triển trªn thÕ giíi Tuy nhiên, trình độ hạn chế, thời gian có hạn, việc tìm hiểu qua sách báo, phương tiện thông tin đại chúng học hỏi qua thầy cô SVTH: Vũ Thị Ngọc 25 Lớp: KTTH-21.24 Đề án mơn học bạn… nhiều thiếu sót nên đề án khơng thể tránh khuyết điểm Vì tơi mong góp ý thầy giáo bạn để đề án hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO Chủ biên GS TS Đặng Thị Loan - Đại học kinh tế quốc dân, Giáo trình "Kế tốn tài doanh nghiệp", NXB Đại học kinh tế Quốc Dân, xuất năm 2009 Chủ biên: PGS TS Nguyễn Thị Đông - Đại học kinh tế quốc dân, Giáo trình "Lý thuyết hạch tốn kế tốn", NXB Tài Chính, xuất năm 2007, Chủ biên: PGS.TS Nguyễn Công Nhự - Đại học kinh tế quốc dân, Giáo trình "Thống doanh nghiệp", NXB Thống kê, WWW.tapchiketoan.com Mét số tài liệu tham khảo khác Mt s chí kinh tế phát triển SVTH: Vũ Thị Ngọc 26 Lớp: KTTH-21.24 ... vấn đề chi phí sản xuất chung doanh nghiệp xây lắp Phần II: Kế tốn chi phí sản xuất chung doanh nghiệp xây lắp Phần III: Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất chung doanh nghiệp xây lắp Tôi xin chân... học 1.2 Đặc điểm chi phí sản xuất chung doanh nghiệp xây lắp 1.2.1 Khái quát đặc điểm phân loại chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp Chi phí sản xuất đơn vị xây lắp tồn chi phí lao động sống... lý sản xuất kinh doanh doanh nghiệp xây lắp nói chung, vây tơi chọn đề tài: “ Bàn kế tốn chi phí sản xuất chung doanh nghiệp xây lắp Nội dung Đề án bao gồm phần: Phần I: Những vấn đề chi phí sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Bàn về kế toán chi phí sản xuất chung trong doanh nghiệp xây lắp , Bàn về kế toán chi phí sản xuất chung trong doanh nghiệp xây lắp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay