Nghiên cứu nâng cao trình độ thể lực cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 1516, câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng (Luận án tiến sĩ)

246 4 0
  • Loading ...
1/246 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 10:53

Nghiên cứu nâng cao trình độ thể lực cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 1516, câu lạc bộ bóng đá SHB Đà NẵngNghiên cứu nâng cao trình độ thể lực cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 1516, câu lạc bộ bóng đá SHB Đà NẵngNghiên cứu nâng cao trình độ thể lực cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 1516, câu lạc bộ bóng đá SHB Đà NẵngNghiên cứu nâng cao trình độ thể lực cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 1516, câu lạc bộ bóng đá SHB Đà NẵngNghiên cứu nâng cao trình độ thể lực cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 1516, câu lạc bộ bóng đá SHB Đà NẵngNghiên cứu nâng cao trình độ thể lực cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 1516, câu lạc bộ bóng đá SHB Đà NẵngNghiên cứu nâng cao trình độ thể lực cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 1516, câu lạc bộ bóng đá SHB Đà NẵngNghiên cứu nâng cao trình độ thể lực cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 1516, câu lạc bộ bóng đá SHB Đà NẵngNghiên cứu nâng cao trình độ thể lực cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 1516, câu lạc bộ bóng đá SHB Đà NẵngNghiên cứu nâng cao trình độ thể lực cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 1516, câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - - NGUYỄN THÁI BỀN NGHIÊN CỨU NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ THỂ LỰC CHO NAM VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG ĐÁ LỨA TUỔI 15-16, CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ SHB ĐÀ NẴNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - - NGUYỄN THÁI BỀN NGHIÊN CỨU NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ THỂ LỰC CHO NAM VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG ĐÁ LỨA TUỔI 15-16, CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ SHB ĐÀ NẴNG Tên ngành: Giáo dục học Mã ngành: 9140101 LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Phạm Ngọc Viễn TS Lê Hồng Sơn HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các nội dung số liệu nghiên cứu trung thực, kết nghiên cứu luận án chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu TÁC GIẢ Nguyễn Thái Bền MỤC LỤC Trang Trang bìa Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục biểu bảng Danh mục biểu đồ, sơ đồ, hình ảnh MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Đặc điểm vai trò thể lực bóng đá đại 1.2 Đặc điểm hoạt động thể lực vận động viên bóng đá 10 1.3 Mối quan hệ việc phát triển tố chất thể lực trình huấn luyện thể thao 11 1.4 Đặc điểm tố chất thể lực đặc trưng phương pháp huấn luyện thể lực cho vận động viên bóng đá 14 1.4.1 Hệ thống trao đổi chất ưa khí lực vận động 15 1.4.2 Hệ thống trao đổi chất yếm khí lực vận động 15 1.4.3 Yêu cầu thể lực bóng đá 16 1.4.4 Phương pháp huấn luyện tố chất sức bền 21 1.4.5 Phương pháp huấn luyện tố chất sức mạnh tốc độ 27 1.4.6 Phương pháp huấn luyện tố chất sức bền tốc độ 29 1.4.7 Phương pháp huấn luyện tố chất sức mạnh bền 30 1.5 Đào tạo vận động viên bóng đá, q trình huấn luyện nhiều năm 31 1.5.1 Các giai đoạn huấn luyện thể thao 31 1.5.2 Các giai đoạn huấn luyện bóng đá 32 1.5.3 Nhiệm vụ huấn luyện vận động viên bóng đá nam lứa tuổi 15– 16 34 1.6 Đặc điểm chương trình huấn luyện cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16 36 1.6.1 Yêu cầu nhiệm vụ 36 1.6.2 Nội dung chương trình huấn luyện cho vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16 37 1.6.3 Nội dung huấn luyện thể lực 38 1.7 Một số phương pháp huấn luyện thể lực thể thao 40 1.7.1 Phương pháp tập luyện liên tục 42 1.7.2 Phương pháp tập luyện trò chơi tốc độ 43 1.7.3 Phương pháp tập luyện giãn cách 43 1.7.4 Phương pháp tập luyện vòng tròn 44 1.7.5 Phương pháp tập luyện với phụ trọng 45 1.7.6 Phương pháp sử dụng tập dẫn xuất đàn hồi 47 1.8 Một số cơng trình nghiên cứu trình độ thể lực vận động viên bóng đá 48 1.8.1 Về đánh giá trình độ thể lực vận động viên bóng đá 48 1.8.2 Một số cơng trình nghiên cứu trình độ thể lực vận động viên bóng đá Việt Nam 49 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 53 2.1 Đối tượng, khách thể nghiên cứu 53 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu: 53 2.1.2 Khách thể nghiên cứu: 53 2.2 Phương pháp nghiên cứu 53 2.2.1 Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu 53 2.2.2 Phương pháp quan sát sư phạm 53 2.2.3 Phương pháp vấn 54 2.2.4 Phương pháp kiểm tra y học 54 2.2.5 Phương pháp kiểm tra sư phạm 55 2.2.6 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 59 2.2.7 Phương pháp toán học thống kê 60 2.3 Tổ chức nghiên cứu 61 2.3.1 Phạm vi nghiên cứu 61 2.3.2 Thời gian nghiên cứu 61 2.3.3 Địa điểm nghiên cứu 61 2.3.4 Trang thiết bị, dụng cụ nghiên cứu 61 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 62 3.1 Đánh giá thực trạng chương trình huấn luyện trình độ thể lực nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16, câu lạc SHB Đà Nẵng 62 3.1.1 Thực trạng chương trình huấn luyện thể lực cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16, câu lạc bóng đá SHB Đà Nẵng 62 3.1.2 Thực trạng tập thể lực áp dụng cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16, câu lạc bóng đá SHB Đà Nẵng 69 3.1.3 Xác định tố chất thể lực đặc trưng nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16 74 3.1.4 Lựa chọn test đánh giá trình độ thể lực nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16 78 3.1.5 Xây dựng thang điểm xếp loại cho test đánh giá trình độ thể lực cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16 87 3.1.6 Thực trạng trình độ thể lực nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16, câu lạc bóng đá SHB Đà Nẵng 90 3.1.7 Bàn luận kết nghiên cứu thực trạng chương trình, kế hoạch huấn luyện trình độ thể lực nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16, câu lạc SHB Đà Nẵng 92 3.2 Lựa chọn ứng dụng tập nâng cao trình độ thể lực cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16, câu lạc bóng đá SHB Đà Nẵng 100 3.2.1 Cơ sở lựa chọn tập nâng cao trình độ thể lực cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16 100 3.2.2 Lựa chọn tập nâng cao trình độ thể lực cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16 102 3.2.3 Tổ chức thực nghiệm với tập lựa chọn cho vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16, câu lạc bóng đá SHB Đà Nẵng 107 3.2.4 Bàn luận kết nghiên cứu lựa chọn tập nâng cao trình độ thể lực cho nam vận động viên bóng đá trẻ lứa tuổi 15-16 110 3.3 Đánh giá hiệu tập lựa chọn để nâng cao trình độ thể lực cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16, câu lạc bóng đá SHB Đà Nẵng 115 3.3.1 Kết kiểm tra trước thực nghiệm trình độ thể lực cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16 115 3.3.2 Kết kiểm tra sau 03 tháng thực nghiệm trình độ thể lực cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16 121 3.3.3 Kết kiểm tra sau 06 tháng thực nghiệm trình độ thể lực cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16 123 3.3.4 Kết kiểm tra sau 09 tháng thực nghiệm trình độ thể lực cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16 126 3.3.5 Đánh giá trình độ thể lực vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16, câu lạc bóng đá SHB Đà Nẵng sau thực nghiệm Giải bóng đá vơ địch U17 quốc gia năm 2016 135 3.3.6 Bàn luận hiệu tập phát triển thể lực cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16 140 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 145 Danh mục cơng trình khoa học cơng bố liên quan đến luận án Danh mục Tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 Nội dung bảng Phân chia giai đoạn huấn luyện theo quy trình đào tạo vận động viên Phân chia giai đoạn huấn luyện theo quy trình đào tạo VĐV bóng đá Lượng vận động quãng nghỉ hệ cung cấp lượng tập luyện thể thao Ảnh hưởng lượng vận động quãng nghỉ đến phát triển tố chất thể lực tập luyện thể thao Mức độ căng thẳng bắp thời gian cần để hồi phục sử dụng loại tập Plyometric Khảo sát thực trạng chương trình, kế hoạch huấn luyện số trung tâm đào tạo VĐV bóng đá trẻ (năm 2015) Khảo sát trình độ HLV đào tạo trẻ trung tâm TDTT SHB Đà Nẵng Trang 31 32 44 47 48 63 69 Kết vấn HLV quan điểm sử dụng 3.3 tập huấn luyện cho VĐV bóng đá lứa tuổi 15-16 70 (n=43) 3.4 Ý nghĩa thực trạng huấn luyện thể lực cho nam VĐV bóng đá lứa tuổi 15-16 72 Tỷ lệ huấn luyện thể lực huấn luyện cho nam VĐV 3.5 bóng đá lứa tuổi 15-16 giai đoạn huấn luyện 73 (n=43) Việc sử dụng nhóm tập huấn luyện thể lực cho 3.6 nam VĐV bóng đá lứa tuổi 15-16 giai đoạn huấn luyện (n=43) 74 Kết quan sát hoạt động VĐV đội bóng đá 3.7 SHB Đà Nẵng trận đấu giải Bóng đá U17 quốc 75 gia năm 2015 3.8 3.9 3.10 Kết vấn mức độ quan trọng tố chất thể lực cho VĐV thi đấu bóng đá (n = 43) Kết vấn lựa chọn test đánh giá thể lực cho nam 77 Sau trang VĐV bóng đá lứa tuổi 15-16 (n=43) 80 Các test lựa chọn qua phương pháp vấn 81 Kết kiểm tra xác định độ tin cậy test lựa 3.11 chọn đánh giá trình độ thể lực cho nam VĐV bóng đá lứa 82 tuổi 15-16 (n=18) Xác định tính thơng báo test lựa chọn đánh giá 3.12 thể lực với hiệu suất thi đấu nam VĐV bóng đá lứa 85 tuổi 15-16 (n=18) Mối quan hệ test sư phạm số chức 3.13 tuần hoàn hơ hấp VĐV bóng đá lứa tuổi 15- 87 16 (n=18) Đánh giá khác biệt trình độ thể lực VĐV 3.14 bóng đá nhóm tuổi 15 (n = VĐV) tuổi 16 (10 = 88 VĐV) 3.15 3.16 3.17 3.18 Tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại cho nam VĐV bóng đá lứa tuổi 15 Tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại cho nam VĐV bóng đá lứa tuổi 16 Tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại theo điểm cho nam VĐV bóng đá lứa tuổi 15 Tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại theo điểm cho nam VĐV bóng đá lứa tuổi 16 Sau trang 88 Sau trang 88 Sau trang 89 Sau trang 89 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 Bảng điểm tổng hợp đánh giá trình độ thể lực 12 test lứa tuổi 15 16 Thực trạng trình độ thể lực nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15 – 16, CLB bóng đá SHB Đà Nẵng Kết vấn lựa chọn tập phát triển thể lực cho nam VĐV bóng đá lứa tuổi 15-16 (n=79) Lựa chọn nhóm tập cho giai đoạn huấn luyện (n=43) So sánh kết kiểm tra nhóm thực nghiệm đối chứng lứa tuổi 15 trước thực nghiệm So sánh kết kiểm tra nhóm thực nghiệm đối chứng lứa tuổi 16 trước thực nghiệm 90 90 Sau trang 102 106 115 116 So sánh kết kiểm tra số chức tuần hoàn, 3.25 hơ hấp nhóm thực nghiệm đối chứng lứa tuổi 15 149 trước thực nghiệm So sánh kết kiểm tra số chức tuần hồn, 3.26 hơ hấp nhóm thực nghiệm đối chứng lứa tuổi 16 149 trước thực nghiệm 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 Xếp loại trình độ thể lực cho VĐV bóng đá lứa tuổi 15-16 trước thực nghiệm So sánh kết kiểm tra nhóm thực nghiệm đối chứng lứa tuổi 15 sau 03 tháng thực nghiệm So sánh kết kiểm tra nhóm thực nghiệm đối chứng lứa tuổi 16 sau 03 thực nghiệm So sánh kết kiểm tra nhóm thực nghiệm đối chứng lứa tuổi 15 sau 06 tháng thực nghiệm So sánh kết kiểm tra nhóm thực nghiệm đối chứng lứa tuổi 16 sau 06 thực nghiệm 120 121 122 124 125 ... chọn cho vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16, câu lạc bóng đá SHB Đà Nẵng 107 3.2.4 Bàn luận kết nghiên cứu lựa chọn tập nâng cao trình độ thể lực cho nam vận động viên bóng đá trẻ lứa tuổi. .. sở lựa chọn tập nâng cao trình độ thể lực cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16 100 3.2.2 Lựa chọn tập nâng cao trình độ thể lực cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16 ... chương trình huấn luyện thể lực cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 15-16, câu lạc bóng đá SHB Đà Nẵng 62 3.1.2 Thực trạng tập thể lực áp dụng cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu nâng cao trình độ thể lực cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 1516, câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng (Luận án tiến sĩ), Nghiên cứu nâng cao trình độ thể lực cho nam vận động viên bóng đá lứa tuổi 1516, câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay