Phát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

200 21 0
  • Loading ...
1/200 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 10:48

Phát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt NamPhát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt NamPhát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt NamPhát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt NamPhát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt NamPhát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt NamPhát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt NamPhát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt NamPhát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt NamPhát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt NamPhát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt NamPhát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI TRẦN THỊ THU HƢƠNG PHÁT TRIỂN LOGISTICS NGƢỢC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM NHỰA VIỆT NAM Luận án tiến sĩ kinh tế Hà Nội, Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI TRẦN THỊ THU HƢƠNG PHÁT TRIỂN LOGISTICS NGƢỢC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM NHỰA VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh doanh Thƣơng mại Mã số : 62340121 Luận án tiến sĩ kinh tế Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS An Thị Thanh Nhàn TS Lục Thị Thu Hƣờng Hà Nội, Năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các nội dung nghiên cứu kết luận luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận án ii MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC HÌNH VẼ vii CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU LUẬN ÁN 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.2 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ VÀ KHOẢNG TRỐNG NGHIÊN CỨU 1.2.2 Khoảng trống nghiên cứu 10 1.3 MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 11 1.4 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN 12 1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu 12 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 12 1.5 QUY TRÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN 13 1.5.1 Quy trình nghiên cứu luận án 13 1.5.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 14 1.6 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 22 1.7 KẾT CẤU CỦA LUẬN ÁN 22 CHƢƠNG 2: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHỦ YẾU VỀ PHÁT TRIỂN LOGISTICS NGƢỢC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM 24 2.1 TỔNG QUAN VỀ LOGISTICS NGƢỢC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM 24 2.1.1 Khái quát logistics ngƣợc 24 2.1.2 Khái quát chuỗi cung ứng sản phẩm 27 2.1.3 Logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm 32 2.2 PHÁT TRIỂN LOGISTICS NGƢỢC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM 39 2.2.1 Khái niệm phát triển logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm 39 2.2.2 Nội dung phát triển logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm 40 2.2.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm 55 2.3.1 Kinh nghiệm phát triển logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm 61 2.3.2 Bài học phát triển logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 68 KẾT LUẬN CHƢƠNG 72 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN LOGISTICS NGƢỢC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM NHỰA VIỆT NAM 73 iii 3.1 KHÁI QUÁT VỀ CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM NHỰA VÀ HỆ THỐNG THU GOM XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI VIỆT NAM 73 3.1.1 Tổng quan ngành nhựa Việt Nam 73 3.1.2 Khái quát chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 77 3.1.3 Khái quát hệ thống thu gom xử lý chất thải rắn Việt Nam 82 3.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG LOGISTICS NGƢỢC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM NHỰA VIỆT NAM 88 3.2.1 Khảo sát logistics ngƣợc số doanh nghiệp điển hình 88 3.2.2 Thực trạng tổ chức logistics ngƣợc chuỗi cung ứng SP nhựa VN 92 3.2.3 Thực trạng dòng logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 99 3.2.4 Thực trạng hoạt động logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 102 3.3 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐỊNH LƢỢNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN LOGISTICS NGƢỢC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM NHỰA VIỆT NAM 107 3.3.1 Mơ hình giả thuyết nghiên cứu 107 3.3.2 Kết phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa việt nam 110 3.3.3 Kết luận yếu tố tác động đến phát triển logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 114 3.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG LOGISTICS NGƢỢC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SP NHỰA VIỆT NAM 114 3.4.1 Những thành công nguyên nhân 114 3.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 115 KẾT LUẬN CHƢƠNG 119 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LOGISTICS NGƢỢC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM NHỰA VIỆT NAM 120 4.1 DỰ BÁO TRIỂN VỌNG NGÀNH NHỰA VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN LOGISTICS NGƢỢC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM NHỰA VIỆT NAM 120 4.1.1 Dự báo triển vọng ngành nhựa Việt Nam 120 4.1.2 Tiềm phát triển logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 121 4.2 QUAN ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN LOGISTICS NGƢỢC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM NHỰA VIỆT NAM 123 iv 4.2.1 Quan điểm phát triển logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 123 4.2.2 Nguyên tắc phát triển logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 126 4.3 CÁC ĐỀ XUẤT NHẰM PHÁT TRIỂN LOGISTICS NGƢỢC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM NHỰA VIỆT NAM 127 4.3.1 Đề xuất phát triển tổ chức logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 127 4.3.2 Đề xuất phát triển dòng logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 137 4.3.3 Đề xuất phát triển hoạt động logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 139 4.3.4 Các giải pháp kiến nghị hỗ trợ phát triển logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 142 KẾT LUẬN CHƢƠNG 148 KẾT LUẬN CHUNG 149 DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ TRONG THỜI GIAN CỦA LUẬN ÁN 151 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 PHỤ LỤC 159 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Danh mục từ viết tắt tiếng Việt Từ viết tắt TT Nghĩa tiếng việt CCƢ Chuỗi cung ứng DN Doanh nghiệp DNBL Doanh nghiệp bán lẻ KHCN Khoa học công nghệ NBL Nhà bán lẻ NCC Nhà cung cấp NPP Nhà phân phối NSX Nhà sản xuất SP Sản phẩm 10 SXKD Sản xuất kinh doanh 11 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 12 VN Việt Nam Danh mục từ viết tắt tiếng Anh TT Từ viết tắt Viết đầy đủ tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt Association of South East Asia Nations Hiệp hội QG Đông Nam Á ASEAN CRM Customer relationship managment Quản trị quan hệ khách hàng EDI Electronic Data interchange Trao đổi liệu điện tử EFA Exploratory Factor Analysis Phân tích nhân tố khám phá EU European Union Liên minh châu âu FTA Free Trade Agreement Hiệp định thƣơng mại tự HPC Hanoi Plastics Company Công ty Nhựa Hà Nội RL Reverse logistics Logistics ngƣợc SIG Observed significance level Mức ý nghĩa quan sát 10 VIF Variance inflation factor Hệ số phóng đại phƣơng sai 11 VPA Vietnam Plastics Associate Hiệp hội Nhựa Việt Nam 12 WTO World Trade Organazation Tổ chức thƣơng mại giới vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Mô tả mẫu điều tra doanh nghiệp SXKD sản phẩm nhựa 20 Bảng 1.2: Mô tả mẫu điều tra sở tái chế nhựa 21 Bảng 2.1: Trách nhiệm thành viên chuỗi cung ứng logistics ngƣợc 31 Bảng 2.2: Sự khác biệt logistics ngƣợc xuôi 36 Bảng 2.3: So sánh chi phí logistics ngƣợc logistics xuôi 38 Bảng 2.4: Đặc điểm dòng logistics ngƣợc 47 Bảng 2.5: Các cấp độ phát triển logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm 53 Bảng 3.1: Năng lực số doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu nhựa VN 78 Bảng 3.2: Thống kê dự báo chất thải rắn đô thị Việt Nam 85 Bảng 3.3: Tỷ trọng số thành phần chất thải rắn thành phố lớn 86 Bảng 3.4: Một số làng nghề tái chế phế liệu tiêu biểu Việt Nam 88 Bảng 3.5: Cách thức tổ chức logistics ngƣợc DN nhựa VN 96 Bảng 3.6: Thời gian tổ chức logistics ngƣợc doanh nghiệp 97 Bảng 3.7: Độ quan trọng lý khiến DN phải tổ chức logistics ngƣợc 97 Bảng 3.8: Đánh giá lực tự tổ chức logistics ngƣợc DN nhựa VN 98 Bảng 3.10: Mức độ phổ biến dòng logistics ngƣợc đƣợc triển khai 100 Bảng 3.11: Tóm lƣợc yếu tố ảnh hƣởng đến kết logistics ngƣợc 109 Bảng 3.12: Kết kiểm định độ tin cậy phân tích khám phá nhân tố 110 Bảng 3.13: Kết phân tích khám phá nhân tố biến độc lập 111 Bảng 3.14: Ma trận tƣơng quan biến 112 Bảng 3.15: Đánh giá mức độ phù hợp mơ hình 113 Bảng 3.16: Kết phân tích hồi quy 113 Bảng 4.1: Vai trò thành viên mạng lƣới logistics ngƣợc 134 vii DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Quy trình nghiên cứu luận án 13 Hình 1.2: Quy trình thu thập phân tích liệu thứ cấp 14 Hình 1.3: Quy trình thu thập phân tích liệu sơ cấp 16 Hình 1.4: Kết gửi phiếu khảo sát tới mẫu nghiên cứu 18 Hình 2.1: So sánh logistics ngƣợc logistics xanh 26 Hình 2.2: So sánh logistics ngƣợc quản lý chất thải 27 Hình 2.3: Cấu trúc dòng chuỗi cung ứng sản phẩm 29 Hình 2.4: Cấu trúc thành viên chuỗi cung ứng sản phẩm 30 Hình 2.5: Vị trí logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm 32 Hình 2.6: Sơ đồ chuỗi cung ứng vòng kín 34 Hình 2.7 Yếu tố ảnh hƣởng đến cách thức tổ chức logistics ngƣợc DN 41 Hình 2.8: Mơ hình tổ chức kênh thu hồi chuỗi cung ứng sản phẩm 44 Hình 2.9: Tổ chức logistics ngƣợc tập trung 44 Hình 2.10: Tổ chức logistics ngƣợc phân cấp 45 Hình 2.11: Các dòng logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm 46 Hình 2.12: Các hoạt động logistics ngƣợc 49 Hình 2.13: Các biện pháp xử lý dòng logistics ngƣợc 51 Hình 2.14: Các cấp độ phát triển logistics ngƣợc 52 Hình 2.15: Logistics ngƣợc ngành nhựa châu Âu 62 Hình 2.16: Hệ thống logistics ngƣợc thức cho chất thải điện, điện tử thị trƣờng Nhật Bản 63 Hình 2.17: Hệ thống logistics ngƣợc cho chất thải điện tử Hàn Quốc 65 Hình 2.18: Hệ thống logistics ngƣợc cho chất thải điện tử Đài Loan 66 Hình 3.1: Cơ cấu DN ngành nhựa Việt Nam theo khu vực địa lý theo sản phẩm 75 Hình 3.2: Sản lƣợng sản xuất nhựa Việt Nam giai đoạn 2001-2016 75 Hình 3.3: Tình hình tiêu thụ nhựa Việt Nam giai đoạn 2010 -2015 76 Hình 3.4: Sơ đồ chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 77 Hình 3.5: Nhập nguyên liệu nhựa Việt Nam giai đoạn 2010-2016 79 Hình 3.6: Cơ cấu nguyên liệu nhựa nhập Việt Nam 2010 - 2015 79 Hình 3.7: Cơ cấu thị trƣờng nhập nguyên liệu nhựa VN 2010-2015 80 Hình 3.8: Cơ cấu thị trƣờng xuất nhựa Việt Nam 2010-2015 82 Hình 3.9: Hệ thống quản lý nhà nƣớc chất thải rắn Việt Nam 83 Hình 3.10: Hệ thống thu gom xử lý chất thải rắn thức Việt Nam 84 Hình 3.11: Hệ thống thu gom xử lý chất thải rắn phi thực Việt Nam 87 Hình 3.12: Quy trình logistics ngƣợc cho sản phẩm khơng phù hợp HPC 89 viii Hình 3.13: Quy trình thu mua & tái chế phế liệu nhựa Cơng ty TNHH Tấn Tài 91 Hình 3.14: Mơ hình tổ chức quản lý logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 92 Hình 3.15: Mạng lƣới logistics ngƣợc chuỗi cung ứng SP nhựa Việt Nam 93 Hình 3.16: Mức độ cộng tác thành viên CCƢ sản phẩm nhựa Việt Nam logistics ngƣợc 95 Hình 3.17: Thành viên điều hành mạng lƣới logistics ngƣợc 95 Hình 3.18: Độ quan trọng định thuê RL 96 Hình 3.19: Tỷ trọng th ngồi dịch vụ logistics ngƣợc 99 Hình 3.20: Các dòng logistics ngƣợc chuỗi cung ứng SP nhựa Việt Nam 100 Hình 3.21: Sơ đồ hoạt động logistics ngƣợc SP không đáp ứng yêu cầu KH; phế phẩm, phụ phẩm CCƢ sản phẩm nhựa VN 103 Hình 3.22: Tỷ lệ SP thu hồi số SP phát sinh dòng logistics ngƣợc 103 Hình 3.23: Loại hình xử lý SP khơng đáp ứng u cầu; phế phẩm, phụ phẩm 104 Hình 3.24: Sơ đồ hoạt động logistics ngƣợc SP kết thúc sử dụng 105 Hình 3.25: Nguồn thu mua phế liệu nhựa sở tái chế 105 Hình 3.26: Loại phế liệu nhựa thu mua doanh nghiệp 106 Hình 3.27: Chủng loại sản phẩm nhựa tái chế 107 Hình 3.28: Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 108 Hình 4.1: Quan điểm phát triển logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 124 Hình 4.2: Đề xuất mơ hình tổ chức logistics ngƣợc thức chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 128 Hình 4.3: Vai trò Quỹ Tái chế Nhựa hoạt động thu gom & tái chế 131 Hình 4.4: Ma trận xác định vai trò thành viên mạng lƣới logistics ngƣợc 133 Hình 4.5: Đề xuất quy trình định tổ chức RL doanh nghiệp 136 Hình 4.6: Đề xuất phát triển dòng logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 137 Hình 4.7: Đề xuất quy trình triển khai hoạt động logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 139 Hình 4.8: Kim tự tháp biện pháp xử lý dòng logistics ngƣợc 141 ... PHÁT TRIỂN LOGISTICS NGƢỢC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM NHỰA VIỆT NAM 120 4.1 DỰ BÁO TRIỂN VỌNG NGÀNH NHỰA VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN LOGISTICS NGƢỢC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM NHỰA VIỆT... PHÁT TRIỂN LOGISTICS NGƢỢC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM 39 2.2.1 Khái niệm phát triển logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm 39 2.2.2 Nội dung phát triển logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm. .. ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN LOGISTICS NGƢỢC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM NHỰA VIỆT NAM 123 iv 4.2.1 Quan điểm phát triển logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam (Luận án tiến sĩ), Phát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay