Đổi mới cơ chế quản lý chi ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học và công nghệ ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

263 8 0
  • Loading ...
1/263 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 10:40

Đổi mới cơ chế quản lý chi ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học và công nghệ ở Việt NamĐổi mới cơ chế quản lý chi ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học và công nghệ ở Việt NamĐổi mới cơ chế quản lý chi ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học và công nghệ ở Việt NamĐổi mới cơ chế quản lý chi ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học và công nghệ ở Việt NamĐổi mới cơ chế quản lý chi ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học và công nghệ ở Việt NamĐổi mới cơ chế quản lý chi ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học và công nghệ ở Việt NamĐổi mới cơ chế quản lý chi ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học và công nghệ ở Việt NamĐổi mới cơ chế quản lý chi ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học và công nghệ ở Việt NamĐổi mới cơ chế quản lý chi ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học và công nghệ ở Việt NamĐổi mới cơ chế quản lý chi ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học và công nghệ ở Việt Nam NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG oOo PHẠM THU THỦY ĐỔI MỚI CHẾ QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 9340201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, 2018 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG oOo PHẠM THU THỦY ĐỔI MỚI CHẾ QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 9340201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS LÊ THỊ TUẤN NGHĨA PGS TS ĐINH VĂN NHÃ HÀ NỘI, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, tư liệu sử dụng luận án nguồn gốc rõ ràng trích dẫn quy định Hà nội, ngày ……tháng…… năm 2018 Tác giả LỜI CẢM ƠN Luận án cơng trình nghiên cứu nghiêm túc tác giả thời gian dài với giúp đỡ từ cá nhân tổ chức Trước hết, tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Lê Thị Tuấn Nghĩa, PGS TS Đinh Văn Nhã, người trực tiếp hướng dẫn tác giả suốt thời gian nghiên cứu Tác giả xin cảm ơn Thầy, Học viện Ngân Hàng, Khoa Sau đại học tạo điều kiện học tập nghiên cứu cho nghiên cứu sinh Xin chân thành cảm ơn nhà khoa học, anh chị quan tài chính, khoa học cơng nghệ, viện nghiên cứu nhiệt tình giúp đỡ tác giả trình khảo sát thực tế Xin chân thành cảm ơn quan, đồng nghiệp, gia đình, bạn bè, tạo điều kiện, động viên tác giả hoàn thành luận án Tác giả luận án MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC BẢNG viii LỜI MỞ ĐẦU i Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu i Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài iii Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu xiv Đối tượng phạm vi nghiên cứu xiv Phương pháp nghiên cứu xvi Đóng góp luận án xvii Kết cấu luận án xviii Chương 1: - SỞ LUẬN VỀ CHẾ QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - 1.1 HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - 1.1.1 Khái niệm - 1.1.2 Đặc điểm hoạt động khoa học công nghệ - 1.1.3 Vai trò khoa học cơng nghệ phát triển kinh tế xã hội - 1.2 CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - 12 1.2.1 Thất bại thị trường đầu tư cho hoạt động khoa học công nghệ - 12 1.2.2 Chi Ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học công nghệ - 21 1.3 CHẾ QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - 22 1.3.1 Khái niệm, nội dung chế quản chi ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học công nghệ - 22 1.3.2 chế phân bổ NSNN cho hoạt động KH&CN - 26 1.3.3 chế sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học công nghệ - 39 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẾ QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - 48 - 1.4.1 Các nhân tố khách quan: - 48 1.4.2 Các nhân tố chủ quan - 49 1.5 KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VỀ CHẾ QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ.50 1.5.1 Kinh nghiệm từ Hàn Quốc - 50 1.5.2 Kinh nghiệm Mỹ - 56 1.5.3 Bài học kinh nghiệm - 62 CHƯƠNG 2: - 68 THỰC TRẠNG CHẾ QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM - 68 2.1 THỰC TRẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM - 68 2.1.1 Chủ trương sách Đảng Nhà nước phát triển khoa học công nghệ - 68 2.1.2 Kết hoạt động khoa học công nghệ - 70 2.1.3 Đầu tư tư nhân cho hoạt động KH&CN - 76 2.2 THỰC TRẠNG CHẾ QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM - 80 2.2.1 Thực trạng chế phân bổ ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học công nghệ - 80 2.2.2 Thực trạng chế sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học công nghệ - 101 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHẾ QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - 129 2.3.1 Kết đạt - 129 2.3.2 Những hạn chế - 132 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế - 142 Kết luận chương - 146 Chương 3: - 147 ĐỔI MỚI CHẾ QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM - 147 - 3.1 ĐỊNH HƯỚNG, QUAN ĐIỂM ĐỔI MỚI CHẾ QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - 147 3.1.1 Định hướng đổi chế quản chi NSNN cho hoạt động khoa học công nghệ - 147 3.1.2 Quan điểm - 148 3.2 GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CHẾ QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM .- 153 3.2.1 Nhóm giải pháp chế phân bổ vốn ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học công nghệ .- 153 3.2.2 Nhóm giải pháp chế sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học công nghệ .- 168 3.2.3 Nhóm giải pháp khác - 186 Kết luận chương - 192 KẾT LUẬN CHUNG - 193 PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt tiếng Việt Nguyên nghĩa tiếng Việt Viết tắt tiếng Anh Nguyên nghĩa tiếng Anh KH&CN Khoa học công nghệ S&T Science and technology NC&PT Nghiên cứu phát triển R&D Research and development Dịch vụ Dịch vụ khoa học công STS the scientific and technological KH&CN nghệ Giáo dục đào tạo services STET khoa học công nghệ Chi ngân sách cho nghiên scientific and technical education and training GBAORD cứu phát triển Government budget appropriations or outlays for research and development Quỹ phát triển khoa học NAFOSTED công nghệ Việt Nam NHTG and Technology Development Ủy ban Châu Âu EC European Commission Ngân hàng giới WB WorldBank Tổ chức hợp tác phát OECD triển kinh tế Quỹ KH&CN Mỹ Năng suất yếu tố tổng hợp TW Trung ương NĐ Nghị định CL CS Chiến lược sách KH&CN khoa học công nghệ BCH TW Ban chấp hành trung ương Ngân sách nhà nước Ngân sách Trung ương Ngân sách Địa phương Nghị Kiểm toán Nhà nước NSNN NSTW NSĐP NQ KTNN National Foundation for Science Organization for Economic Cooperation and Development NSF TFP National Science Foundation Total Factor Productivity DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Khoảng cách suất lợi tức tư nhân xã hội - 13 Hình 1.2 Khung khái niệm hiệu suất hiệu chi NSNN cho NC&PT - 21 Hình 1.3: Nội dung chế quản chi NSNN cho hoạt động KH&CN - 24 Hình 1.4: Phương thức phân bổ NSNN cho hoạt động KH&CN - 30 Hình 2.1 Quy trình xét duyệt nhiệm vụ KH&CN - 86 Hình 2.2 Sơ đồ hệ thống tổ chức KH&CN Việt Nam - 113 Hình 3.1 Mơ hình liên kết sách ngân sách - 154 - DANH MỤC BIỂU Biểu 1.1 Các nước đầu tư cho NC&PT cao giới - 50 Biểu 1.2 Đầu tư cho nghiên cứu Mỹ - 56 Biểu 2.1 Số báo KH&CN công bố nước 2011- 4/2017 - 72 Biểu 2.3 Chi tiêu quốc gia cho R&D 2005-2015 theo nguồn tài trợ - 77 Biểu 2.6 cấu chi cho KH&CN theo tính chất khoản chi - 95 Biểu 2.6 Chi NSTW NSĐP cho KH&CN - 98 Biểu 2.8 Phân bổ sử dụng kinh phí nghiệp KH&CN - 100 Biểu 2.9 Tình hình thực chế khốn kinh phí thực nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN - 107 Biểu 2.10 Khảo sát ảnh hưởng tích cực chế tự chủ tài tổ chức KH&CN (Tỷ lệ%) - 122 Biểu 2.11 Khó khăn thực chế tự chủ tổ chức KH&CN (tỷ lệ %)- 124 - DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Tỷ trọng phân bổ NSNN cho hoạt động KH&CN theo tổ chức theo dự án số nước - 38 Bảng 1.2 : Phân bổ NSNN cho hoạt động KH&CN Mỹ năm 2017-2018 - 58 Bảng 2.1: Công bố khoa học quốc tế Việt Nam số nước - 73 giai đoạn 2011 – 2016 - 73 Bảng 2.2 Bằng độc quyền sáng chế giải pháp hữu ích cấp Việt Nam - 74 Bảng 2.3 : Đóng góp TFP vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam - 75 Bảng 2.4 cấu chi cho NC&PT quốc gia theo thành phần kinh tế - 76 Bảng 2.5 Tổng chi quốc gia cho NC&PT/GDP số quốc gia khu vực giới - 77 Bảng 2.7 Phân bổ NSNN cho hoạt động KH&CN thời kỳ 2011-2015 - 93 Bảng 2.8 Chi NSNN cho NC&PT tổng chi NSNN - 94 Bảng 2.9 cấu chi NSNN cho nghiệp KH&CN TW địa phương - 96 Bảng 2.10 cấu chi nghiệp KH&CN ngân sách trung ương - 96 Bảng 2.11: cấu chi đầu tư phát triển cho khoa học công nghệ giai đoạn 20112015 trung ương địa phương - 97 Bảng 2.12 Nguồn thu loại hình tổ chức KH&CNError! Bookmark not defined Bảng 2.13 Tự chủ sử dụng kinh phí tổ chức KH&CN - 118 Bảng 2.14 Tự chủ phân phối kết tài tổ chức KH&CN - 120 Bảng 2.15 : Hợp đồng KH&CN 2014-2016 Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam ĐV: triệu đồng - 123 Bảng 3.1: cấu cán nghiên cứu theo trình độ nơi làm việc - 167 - ... công nghệ - 21 1.3 CƠ CHẾ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - 22 1.3.1 Khái niệm, nội dung chế quản lý chi ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học công. .. TRẠNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM - 68 2.1 THỰC TRẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM - 68 2.1.1 Chủ trương sách Đảng Nhà nước. .. KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM - 147 - 3.1 ĐỊNH HƯỚNG, QUAN ĐIỂM ĐỔI MỚI CƠ CHẾ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - 147 3.1.1 Định hướng đổi chế quản lý chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổi mới cơ chế quản lý chi ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học và công nghệ ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ), Đổi mới cơ chế quản lý chi ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học và công nghệ ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay