QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG UBKT NK17 22

6 13 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 10:38

Quy chế hoạt động của UBKT công đoàn trường nk1722.QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀNTRƯỜNG TRUNG CẤP DÂN TỘC NỘI TRÚ NGHỆ ANKHÓA 2, NHIỆM KỲ 2017 2022(Ban hành kèm theo Quyết định số QĐCĐDTNT ngày tháng năm ) Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam ngày 30 tháng 7 năm 2013; Căn cứ Quyết định số: 245QĐLĐLĐ ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Liên đoàn Lao động huyện Con Cuông về việc Phê duyệt chuẩn y kết quả bầu BCH Công đoàn Trường Trung cấp DTNT Nghệ An, khóa 2, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Căn cứ vào cuộc họp BCH Công Đoàn lần thứ nhất sau Đại hội, nay BCH Công Đoàn thống nhất ban hành quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn như sau:CHƯƠNG I:QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1: Uỷ ban kiểm tra công đoàn là cơ quan kiểm tra của Ban chấp hành Công đoàn Trường trung cấp DTNT Nghệ An, chịu sự lãnh đạo của Ban chấp hành Công đoàn Trường và chịu sự chỉ đạo của Uỷ ban kiểm tra Liên đoàn lao động huyện Con Cuông theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định.Điều 2: Công tác kiểm tra của Công đoàn là nhiệm vụ của Ban chấp hành, nhằm lãnh đạo việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của công đoàn. CHƯƠNG II:NGUYÊN TẮC, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA UỶ BAN KIỂM TRACÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TRUNG CẤP DÂN TỘC NỘI TRÚ NGHỆ ANĐiều 3: Nguyên tắc làm việc. 1. Uỷ ban kiểm tra công đoàn Trường trung cấp DTNT Nghệ An làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.2. Trong các kỳ họp Ủy ban kiểm tra, mọi thành viên Ủy ban kiểm tra thảo luận dân chủ và thống nhất quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Ủy ban kiểm tra, nâng cao trách nhiệm cá nhân và cộng đồng trách nhiệm. 3. Quyết định của Ủy ban kiểm tra thực hiện theo nguyên tắc đa số, những ý kiến còn khác nhau được bảo lưu và được báo cáo với Ban Chấp hành Công đoàn Trường, nhưng khi thực hiện phải theo Quyết định đã thông qua.4. Trong tổ chức chỉ đạo, điều hành các nội dung công việc đã được tập thể Ủy ban kiểm tra thông qua chỉ thực hiện theo sự chỉ đạo của Chủ nhiệm hoặc ủy viên được uỷ quyền.5. Hội nghị Uỷ ban kiểm tra được tiến hành khi có ít nhất 23 số thành viên Ủy ban kiểm tra có mặt, các kết luận, Nghị quyết của Ủy ban kiểm tra phải được trên 50% tổng số thành viên Ủy ban kiểm tra có mặt tán thành.6. Mọi thành viên Ủy ban kiểm tra phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban kiểm tra về những công việc được phân công phụ trách.Điều 4: Chế độ làm việc.1. Hội nghị thường kỳ của Ủy ban kiểm tra theo hội nghị thường kỳ của Ban Chấp hành (3 tháng một lần) và khi cần thiết có thể tổ chức hội nghị bất thường.2. Chủ nhiệm hoặc người được chủ nhiệm uỷ quyền có trách nhiệm thay mặt Ủy ban kiểm tra báo cáo hoạt động và đề xuất chương trình công tác của Ủy ban kiểm tra với Ban Chấp hành trong các kỳ họp thường kỳ của Ban Chấp hành và báo cáo trước Đại hội của Công đoàn trường.3. Các báo cáo và các văn bản có nội dung hướng dẫn, chỉ đạo do Ủy ban kiểm tra Công đoàn trường ban hành. 4. Kết luận kiểm tra đồng cấp của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn trường được thông báo tại kỳ họp gần nhất của Ủy ban kiểm tra.5. Các văn bản dự thảo thuộc nội dung kỳ họp Ủy ban kiểm tra được gửi tới các thành viên Ủy ban kiểm tra trước khi họp ít nhất 03 ngày.6. Trong thời gian giữa 4 kỳ họp Ủy ban kiểm tra, Uỷ ban kiểm tra Công đoàn trường giao cho Chủ nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.Ngoài các quy định trên, tuỳ theo yêu cầu, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra quyết định việc gửi các văn bản kết luận của Ủy ban kiểm tra cho cá nhân và tổ chức có liên quan khác. LĐLĐ HUYỆN CON CUÔNG BCH CĐ TRƯỜNG TRUNG CẤP DÂN TỘC NỘI TRÚ NGHỆ AN Số /QĐ – CĐDTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự – Hạnh phúc Con Cuông, ngày tháng năm 2017 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm tra Cơng đồn Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An Khóa 2, nhiệm kỳ 2017 – 2022 - Căn Điều lệ Cơng đồn Việt Nam ngày 30 tháng năm 2013; - Căn Quyết định số: 245/QĐ-LĐLĐ ngày 08 tháng 11 năm 2017 Liên đồn Lao động huyện Con Cng việc Phê duyệt chuẩn y kết bầu BCH Cơng đồn Trường Trung cấp DTNT Nghệ An, khóa 2, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Căn kết họp BCH Cơng đồn Trường ngày 16 tháng năm 2017, QUYẾT ĐỊNH Điều Ban hành kèm theo Quyết định Quy chế hoạt động UBKT Cơng đồn Trường Trung cấp DTNT Nghệ An, khóa 2, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Điều Ủy ban Kiểm tra Cơng đồn Trường trung cấp DTNT Nghệ An vào quy định Quy chế để thực nhiệm vụ phân cơng Điều Các đồng chí Ủy ban Kiểm tra Cơng đồn Trường trung cấp DTNT Nghệ An có trách nhiệm thi hành định kể từ ngày ký./ Nơi nhận: - LĐLĐ huyện Con Cuông; - Cấp ủy – BGH; - Như Điều 3; - Lưu VTCĐ TM BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH Hoàng Ngọc Thảo LIÊN ĐỒN LĐ HUYỆN CON CNG CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BCH CĐ TRƯỜNG TRUNG CẤP DÂN TỘC NỘI TRÚ NGHỆ AN Độc lập – Tự – Hạnh phúc Con Cuông, ngày tháng năm 2017 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CƠNG ĐỒN TRƯỜNG TRUNG CẤP DÂN TỘC NỘI TRÚ NGHỆ AN KHÓA 2, NHIỆM KỲ 2017 - 2022 (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-CĐDTNT ngày tháng năm ) - Căn Điều lệ Cơng đồn Việt Nam ngày 30 tháng năm 2013; - Căn Quyết định số: 245/QĐ-LĐLĐ ngày 08 tháng 11 năm 2017 Liên đồn Lao động huyện Con Cng việc Phê duyệt chuẩn y kết bầu BCH Cơng đồn Trường Trung cấp DTNT Nghệ An, khóa 2, nhiệm kỳ 2017 – 2022; - Căn vào họp BCH Cơng Đồn lần thứ sau Đại hội, BCH Cơng Đồn thống ban hành quy chế làm việc Uỷ ban Kiểm tra Cơng đồn sau: CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Uỷ ban kiểm tra cơng đồn quan kiểm tra Ban chấp hành Công đoàn Trường trung cấp DTNT Nghệ An, chịu lãnh đạo Ban chấp hành Cơng đồn Trường chịu đạo Uỷ ban kiểm tra Liên đoàn lao động huyện Con Cng theo Điều lệ Cơng đồn Việt Nam quy định Điều 2: Công tác kiểm tra Cơng đồn nhiệm vụ Ban chấp hành, nhằm lãnh đạo việc thực Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị quy định cơng đồn CHƯƠNG II: NGUYÊN TẮC, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA UỶ BAN KIỂM TRA CƠNG ĐỒN TRƯỜNG TRUNG CẤP DÂN TỘC NỘI TRÚ NGHỆ AN Điều 3: Nguyên tắc làm việc Uỷ ban kiểm tra cơng đồn Trường trung cấp DTNT Nghệ An làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Trong kỳ họp Ủy ban kiểm tra, thành viên Ủy ban kiểm tra thảo luận dân chủ thống định công việc thuộc thẩm quyền Ủy ban kiểm tra, nâng cao trách nhiệm cá nhân cộng đồng trách nhiệm 3 Quyết định Ủy ban kiểm tra thực theo nguyên tắc đa số, ý kiến khác bảo lưu báo cáo với Ban Chấp hành Cơng đồn Trường, thực phải theo Quyết định thông qua Trong tổ chức đạo, điều hành nội dung công việc tập thể Ủy ban kiểm tra thông qua thực theo đạo Chủ nhiệm ủy viên uỷ quyền Hội nghị Uỷ ban kiểm tra tiến hành có 2/3 số thành viên Ủy ban kiểm tra có mặt, kết luận, Nghị Ủy ban kiểm tra phải 50% tổng số thành viên Ủy ban kiểm tra có mặt tán thành Mọi thành viên Ủy ban kiểm tra phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban kiểm tra công việc phân công phụ trách Điều 4: Chế độ làm việc Hội nghị thường kỳ Ủy ban kiểm tra theo hội nghị thường kỳ Ban Chấp hành (3 tháng lần) cần thiết tổ chức hội nghị bất thường Chủ nhiệm người chủ nhiệm uỷ quyền có trách nhiệm thay mặt Ủy ban kiểm tra báo cáo hoạt động đề xuất chương trình cơng tác Ủy ban kiểm tra với Ban Chấp hành kỳ họp thường kỳ Ban Chấp hành báo cáo trước Đại hội Cơng đồn trường Các báo cáo văn có nội dung hướng dẫn, đạo Ủy ban kiểm tra Cơng đồn trường ban hành Kết luận kiểm tra đồng cấp Uỷ ban kiểm tra Cơng đồn trường thơng báo kỳ họp gần Ủy ban kiểm tra Các văn dự thảo thuộc nội dung kỳ họp Ủy ban kiểm tra gửi tới thành viên Ủy ban kiểm tra trước họp 03 ngày Trong thời gian kỳ họp Ủy ban kiểm tra, Uỷ ban kiểm tra Cơng đồn trường giao cho Chủ nhiệm tổ chức triển khai thực nhiệm vụ kiểm tra Ngoài quy định trên, tuỳ theo yêu cầu, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra định việc gửi văn kết luận Ủy ban kiểm tra cho cá nhân tổ chức có liên quan khác CHƯƠNG III: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA UỶ BAN KIỂM TRA CƠNG ĐỒN TRƯỜNG TRUNG CẤP DÂN TỘC NỘI TRÚ NGHỆ AN Điều 5: Uỷ ban kiểm tra Cơng đồn trường có trách nhiệm xây dựng, tổ chức thực chương trình hoạt động kiểm tra, tiến hành kiểm tra đồng cấp cấp theo quy định Điều lệ Cơng đồn Việt Nam quy định khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Điều 6: Uỷ ban kiểm tra chủ động nội dung thời gian, đối tượng hình thức kiểm tra, kết luận kiểm tra kiến nghị vấn đề liên quan đến kiểm tra, báo cáo với BCH Cơng đồn trường - Ủy ban kiểm tra tổ chức kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính, tài sản hoạt động kinh tế cơng đồn, kiểm tra có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quy định cơng đồn - Nếu phát có định hành vi trái với Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị quy định Tổng Liên đoàn, chủ trương, đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước gây hậu nghiêm trọng Uỷ ban kiểm tra báo cáo với BCH Cơng đồn trường Uỷ ban kiểm tra Liên đồn lao động huyện để có biện pháp giải kịp thời (kể kiến nghị hình thức kỷ luật có) phải tn theo Điều lệ Cơng đồn Việt Nam quy định pháp luật hành Điều 7: Các tổ chức, cá nhân hệ thống cơng đồn tồn trường, kiểm tra có trách nhiệm báo cáo cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra trả lời vấn đề kiểm tra nêu ra, thực đầy đủ, kịp thời định, thông báo, kết luận, kiến nghị Uỷ ban kiểm tra công tác kiểm tra Điều 8: Hội nghị Uỷ ban kiểm tra có nhiệm vụ Thảo luận chương trình, báo cáo hoạt động Ủy ban kiểm tra để trình hội nghị Ban Chấp hành Cơng đồn trường Thảo luận vấn đề tổ chức nhân thuộc phạm vi thẩm quyền Uỷ ban kiểm tra Cơng đồn trường (như: nhân UBKT, bầu phó Chủ nhiệm, phân cơng cơng việc Ủy ban kiểm tra…), kiến nghị, đề xuất với Ban Chấp hành Cơng đồn trường vấn đề có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ Uỷ ban kiểm tra Thảo luận ý kiến khác (nếu có) để thống kết luận kiểm tra Điều 9: Trách nhiệm quyền hạn Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra: Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Công đoàn trường Uỷ ban kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện hoạt động Uỷ ban kiểm tra, thay mặt Uỷ ban kiểm tra tổ chức, đạo, hướng dẫn, điều hành hoạt động Ủy ban kiểm tra Triệu tập, chủ trì hội nghị Ủy ban kiểm tra báo cáo đề xuất chương trình hoạt động kiểm tra với Ban Chấp hành Cơng đồn trường Trực tiếp phụ trách số công việc cụ thể Uỷ ban kiểm tra Công đoàn trường 4 Ký văn Ủy ban kiểm tra văn Ban Chấp hành Cơng đồn trường uỷ quyền theo quy chế hoạt động Ban Chấp hành Cơng đồn trường Điều 10: Trách nhiệm quyền hạn Các ủy viên Uỷ ban kiểm tra Có trách nhiệm tham gia hoạt động Ủy ban kiểm tra, thực số nhiệm vụ theo phân công Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, cung cấp thông tin, tài liệu hoạt động Ủy ban kiểm tra; ủy viên Ủy ban kiểm tra mời dự hội nghị Ban Chấp hành Cơng đồn trường Đại hội Cơng đồn trường , hưởng chế độ theo quy định Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Được cử đến tổ cơng đồn để thực nhiệm vụ kiểm tra theo Điều lệ quy định, dự họp bàn công tác kiểm tra công việc liên quan đến công tác kiểm tra Uỷ viên Ủy ban kiểm tra Cơng đồn trường cơng tác đơn vị phụ trách số công việc Ủy ban kiểm tra Cơng đồn trường phân cơng, thực chế độ báo hàng quý báo cáo vấn đề phát sinh, đột xuất ngành, đơn vị có liên quan tới nhiệm vụ cơng tác kiểm tra với Ủy ban kiểm tra Cơng đồn trường Khi cần thiết uỷ viên Ủy ban kiểm tra điều động tham gia vào kiểm tra (sau thống với quan quản lý) Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra ủy quyền chủ trì tổ chức kiểm tra, uỷ quyền giải công việc cụ thể Ủy ban kiểm tra Các ủy viên Uỷ ban kiểm tra phải giữ bí mật thơng tin liên quan đến nội dung công việc kiểm tra, kết luận kiểm tra, định kiểm tra theo quy định pháp luật Điều lệ Cơng đồn Việt Nam Được tham quan học tập, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm tra CHƯƠNG IV: MỐI QUAN HỆ LÀM VIỆC CỦA UỶ BAN KIỂM TRA CƠNG ĐỒN TRƯỜNG TRUNG CẤP DTNT NGHỆ AN Điều 11: Quan hệ Ủy ban kiểm tra với Ban Chấp hành Cơng đồn trường Ban Chấp hành Cơng đồn trường định nhân Ủy ban kiểm tra, định công tác kiểm tra cụ thể hóa quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban kiểm tra theo Điều lệ Cơng đồn Việt Nam quy định Uỷ ban kiểm tra chịu đạo Ban Chấp hành Cơng đồn trường, thực Chương trình, kế hoạch, Nghị quy định Ban Chấp hành Cơng đồn trường Uỷ ban kiểm tra báo cáo chương trình hoạt động Uỷ ban kiểm tra họp thường kỳ Ban Chấp hành báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ Uỷ ban kiểm tra để trình Đại hội Cơng đồn trường (theo Điều lệ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định) Điều 12: Quan hệ Ủy ban kiểm tra với Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ huyện Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ huyện chịu hướng dẫn, đạo, kiểm tra Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ huyện chuyên môn, nghiệp vụ hoạt động kiểm tra thực thông tin báo cáo với Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ huyện theo định kỳ CHƯƠNG V: KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT Điều 13: Tổ chức, cá nhân tra cơng đồn trường thực tốt quy chế hoạt động Uỷ ban kiểm tra Cơng đồn trường , đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng theo quy định hành Điều 14: Tổ chức, cá nhân cơng đồn trường vi phạm quy chế, Uỷ ban kiểm tra đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 15: Các thành viên UBKT Cơng đồn Trường Trung cấp DTNT Nghệ An có trách nhiệm thực theo quy chế Tùy theo tình hình cụ thể, hàng năm Ban chấp hành bàn bạc định sửa đổi bổ sung điều cần thiết quy chế Quy chế thực suốt nhiệm kỳ./ TM BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH Hoàng Ngọc Thảo ... Cơng đồn trường uỷ quy n theo quy chế hoạt động Ban Chấp hành Cơng đồn trường Điều 10 : Trách nhiệm quy n hạn Các ủy viên Uỷ ban kiểm tra Có trách nhiệm tham gia hoạt động Ủy ban kiểm tra, thực số... Con Cuông, ngày tháng năm 2 017 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CƠNG ĐỒN TRƯỜNG TRUNG CẤP DÂN TỘC NỘI TRÚ NGHỆ AN KHÓA 2, NHIỆM KỲ 2 017 - 2022 (Ban hành kèm theo Quy t định số /QĐ-CĐDTNT ngày... vụ hoạt động kiểm tra thực thông tin báo cáo với Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ huyện theo định kỳ CHƯƠNG V: KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT Điều 13 : Tổ chức, cá nhân tra cơng đồn trường thực tốt quy chế hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG UBKT NK17 22, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG UBKT NK17 22

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay