Nghiên cứu công bố thông tin kế toán của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

245 16 0
  • Loading ...
1/245 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 10:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐẶNG THỊ BÍCH NGỌC NGHIÊN CỨU CƠNG BỐ THƠNG TIN KẾ TỐN CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH ĐẶNG THỊ BÍCH NGỌC NGHIÊN CỨU CƠNG BỐ THƠNG TIN KẾ TỐN CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số: 62.34.03.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học 1: PGS TS NGUYỄN HỮU ÁNH 2: PGS TS ĐÀO THỊ MINH THANH HÀ NỘI - 2018 i ỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công tr nh nghi n c u o ch nh thực hiẹn du i hu ng n c a ngu i hu ng n khoa học C c s liệu k t qu nghi n c u luận n trung thực chua t ng đu c công công tr nh khoa học Những nội dung tham kh o t tài liẹu kh c đ u đu c t c gi ghi ngu n c th Danh m c c c tài liẹu tham kh o Hà Nội, tháng 11 năm 2018 Tác giả luận án ii ỜI CẢM N Luận n đ khơng th hồn thành n u thi u hu ng n c v động vi n h tr c a nhi u c nhân t ch c Tru c ti n xin ày t k nh trọng l ng i t o n sâu sắc t i PGS.TS Nguyễn Hữu Ánh PGS.TS Đào Thị Minh Thanh, Thầy Cô đ hu ng n động vi n gi p đ qu tr nh nghi n c u vi t luận n Những nhận x t đ nh gi c a Thầy Cô đặc biệt g i v hu ng gi i quy t v n đ su t qu tr nh nghi n c u thực ài học vô c ng qu gi đ i v i không ch qu tr nh vi t luận n mà c ho t động nghi n c u chuy n môn sau Tôi xin c m o n Ban Gi m đ c trƣ ng Học viện Ngân hàng l nh đ o tập th gi ng vi n Khoa K toán – Ki m toán, Học viện Ngân hàng, noi công t c c c Thầy Cô đ gi p đ g p t o u kiện t t nh t cho qu tr nh nghi n c u vi t luận n c a m nh đ ng nghiẹp đ chia s động vi n gi p đ đ tơi hồn thành luận án Tơi xin c m ơn t i l nh đ o cán khoa Sau đ i học trƣ ng Học viện Tài ch nh đ động viên tận tình h tr hƣ ng d n t o u kiện cho tơi hồn thành nghiên c u Cu i c ng xin c m o n gia đ nh b mẹ, ch ng c c đ động vi n h tr r t nhi u v mặt th i gian hy sinh v vật ch t l n tinh thần đ gi p tơi hồn thành luận án Hà Nội, tháng 11 năm 2018 Tác giả luận án Đặng Thị Bích Ngọc iii MỤC ỤC ỜI CAM ĐOAN i ỜI CẢM N ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH xi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT xii GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa nghiên cứu Kết cấu Luận án .6 CHƯ NG TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CƠNG BỐ THƠNG TIN KẾ TỐN CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu giới 1.1.1 Các nghiên c u li n quan đ n đo lƣ ng công b thông tin k toán c a doanh nghiệp 1.1.1.1 Phương pháp tiếp cận theo hướng chủ quan 1.1.1.2 Phương pháp tiếp cận theo hướng khách quan 10 1.1.2 Các nghiên c u li n quan đ n nhân t nh hƣởng đ n m c độ cơng b thơng tin k tốn c a doanh nghiệp 17 1.2 Tổng quan nghiên cứu nước .20 iv 1.2.1 Các nghiên c u li n quan đ n nhân t nh hƣởng đ n m c độ công b thơng tin k tốn c a cơng ty niêm y t 20 1.2.2 Các nghiên c u li n quan đ n tính minh b ch cơng b thơng tin k tốn c a cơng ty niêm y t 22 1.2.3 Các nghiên c u li n quan đ n đo lƣ ng ch t lƣ ng công b thông tin k tốn c a cơng ty niêm y t 24 1.2.4 Các nghiên c u kh c li n quan đ n cơng b thơng tin k tốn thị trƣ ng ch ng khoán 25 1.3 Khoảng trống nghiên cứu 26 Đ nh gi chung v nghiên c u th gi i 26 Đ nh gi chung v nghiên c u nƣ c 28 1.3.3 Kho ng tr ng nghiên c u 30 KẾT LUẬN CHƯ NG 31 CHƯ NG 32 C SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠNG BỐ THƠNG TIN KẾ TỐN CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN 32 2.1 Giới thiệu chung thị trường chứng khốn cơng ty niêm yết 32 1 Lƣ c sử hình thành thị trƣ ng ch ng khoán 32 2.1.2 Thị trường chứng khốn cơng ty niêm yết thị trường chứng khoán33 2.2 Khái niệm, phân loại cơng bố thơng tin kế tốn 38 2.2.1 Khái niệm “Công thông tin” Thơng tin k tốn cơng b 38 2.2.2 Phân lo i cơng b thơng tin k tốn 40 2.2.2.1 Phân loại theo tính chất thơng tin 40 2.2.2.2 Phân loại theo tính chất định kỳ bất thường 42 2.2.3 Cách th c công b thơng tin k tốn 43 2.3 Yêu cầu thông tin kế tốn cơng bố 44 2.3.1 C c đặc m n n t ng (Fundamental Qualitative Characteristics) 44 2.3.2 C c đặc m c ng c (Enhancing Qualitative Characteristics) 46 2.4 Vai trò thơng tin kế tốn cơng bố người sử dụng 48 v 2.5 Đo lường mức độ cơng bố thơng tin kế tốn 49 2.6 Một số lý thuyết tảng nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ cơng bố thơng tin kế tốn doanh nghiệp .51 2.6.1 Lý thuy t đ i diện (Agency Theory) 52 2.6.2 Lý thuy t kinh t thông tin (Information economics theory) 54 2.6.3 Lý thuy t d u hiệu (Signaling theory) 55 2.6.4 Lý thuy t v nh hƣởng trị (Political theory) 56 2.6.5 Lý thuy t v chi phí sở hữu (Proprietary costs theory) 57 2.7 Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thơng tin kế tốn doanh nghiệp 58 2.7.1 Nhân t bên doanh nghiệp 59 2.7.1.1 Các yếu tố liên quan đến quản lý doanh nghiệp 59 2.7.1.2 Các yếu tố liên quan đến cấu trúc sở hữu 61 2.7.1.3 Các yếu tố liên quan đến đặc điểm doanh nghiệp 62 2.7.2 Nhân t bên doanh nghiệp 68 2.7.2.1 Cơ quan quản lý nhà nước 68 2.7.2.2 Thị trường vốn 69 2.7.2.3 Các tổ chức tín dụng 69 KẾT LUẬN CHƯ NG 70 CHƯ NG 3: PHƯ NG PHÁP NGHIÊN CỨU 71 VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU .71 3.1 Quy trình nghiên cứu 71 3.2 Phương pháp nghiên cứu .72 Phƣơng ph p nghi n c u định tính 73 3.2.1.1 Nghiên cứu tài liệu 73 3.2.1.2 Nghiên cứu tình hình thực tiễn 73 2 Phƣơng ph p nghi n c u định lƣ ng 73 3.2.2.1 Phân tích thống mơ tả 73 3.2.2.2 Phân tích tương quan 74 3.2.2.3 Phân tích hồi quy đa biến 74 vi 3.3 Các giả thuyết nghiên cứu mơ hình nghiên cứu 76 3.3.1 Các gi thuy t nghiên c u 76 3.3.2 Mơ hình nghiên c u 82 3.3.2.1 Biến phụ thuộc: Chỉ số CBTT 83 3.3.2.2 Các biến độc lập 84 3.3.3 Thu thập liệu xử lý liệu 86 3.3.3.1 Phương pháp lấy mẫu 86 3.3.3.2 Chọn mục thông tin cơng bố Báo cáo tài 90 3.3.3.3 Nguồn liệu nghiên cứu 92 3.3.3.4 Thu thập xử lý liệu 92 KẾT LUẬN CHƯ NG 95 CHƯ NG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 96 4.1 Khái quát chung thị trường chứng khoán Việt Nam 96 4.1.1 Ủy ban ch ng kho n Nhà nƣ c 96 4.1.2 Sở Giao dịch ch ng khốn Thành ph H Chí Minh 97 4.1.3 Sở giao dịch ch ng khoán Hà Nội 99 4 Quy định v công b thơng tin k tốn thị trƣ ng ch ng khốn Việt Nam 100 4.2 Phân tích thực trạng mức độ cơng bố thơng tin kế tốn công ty niêm yết thông qua số phản ánh mức độ cơng bố thơng tin kế tốn 102 4.2.1 Th ng mô t đ i v i ch s đo lƣ ng m c độ công b thông tin k to n trung nh a năm 2014-2016 102 4.2.2 Th ng mô t đ i v i t ng ch s đo lƣ ng m c độ cơng b thơng tin k tốn so sánh c c năm 120 4.2.3 Th ng mô t đ i v i t ng ch s công b thông tin k tốn trung bình a năm so s nh hai sàn HOSE HNX 122 4.2.4 Một s k t luận v thực tr ng m c độ công b thông tin k toán nguyên nhân t n t i: 123 4.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới số phản ánh mức độ công bố thơng tin kế tốn 126 vii 4.3.1 Th ng mô t bi n độc lập mơ hình 126 Phân t ch tƣơng quan bi n mơ hình 130 4.3.3 Mơ hình h i quy phân tích k t qu 132 4.3.4 Th o luận v k t qu mơ hình ki m định nhân t nh hƣởng đ n m c độ cơng b thơng tin k tốn c a cơng ty niêm y t thị trƣ ng ch ng khoán Việt Nam 142 KẾT LUẬN CHƯ NG 151 CHƯ NG 5: CÁC KHUYẾN NGHỊ TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 152 5.1 Khuyến nghị với quan quản lý Nhà nước .152 5.1.1 Hoàn ch nh quy định pháp lý chung v CBTT TTCK 152 C c quy định v qu n l Nhà nƣ c v đặc m thuộc CTNY 154 5.1.3 Quy định li n quan đ n Chuẩn mực, Ch độ k toán 155 5.1.3.1 Bổ sung, hồn thiện hệ thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam 155 5.1.3.2 Tăng cường thông tin tài Thuyết minh BCTC 157 5.1.3.3 Quy định nâng cao mức độ công bố thông tự nguyện 160 Quy định v trách nhiệm c a ki m to n độc lập 162 5 Quy định v ch tài xử ph t 163 ❖ Đối với doanh nghiệp 164 ❖ Đối với cơng ty kiểm tốn 164 5.2 Khuyến nghị tăng cường hỗ trợ từ phía Hiệp hội nghề nghiệp Sở giao dịch chứng khoán .165 5.3 Khuyến nghị công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam .166 5.3.1 V nhận th c đ i v i ho t động CBTT 166 5.3.2 Xây dựng mơ hình qu n trị doanh nghiệp 166 3 Nâng cao lực tr nh độ chuyên môn c a đội ng nhân vi n ộ phận k toán 169 5.4 Khuyến nghị cơng ty kiểm tốn .170 viii 5.5 Những lưu ý nhà đầu tư sử dụng thông tin kế tốn cơng bố cơng ty niêm yết .172 5.6 Hạn chế Luận án hướng nghiên cứu .174 KẾT LUẬN CHƯ NG 175 KẾT LUẬN 176 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 177 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .178 PHỤ LỤC .196 217 Ngành Công nghiệp vận t i Industrial Transportation STT Mã CK Tên công ty 90 LGC CII Bridges & Roads JSC 91 TMT TMT Automobile JSC 92 CAV Vietnam Electric Cable Corp 93 HTL Truong Long Engineering and Auto JSC 94 MCG Vietnam Mechanization Electrification & Construction JSC 95 BRC Ben Thanh Rubber JSC 96 SMA Saigon Machinery Spare Parts JSC 97 DTT Do Thanh Technology Corp 98 CIG COMA18 JSC 99 HSG Hoa Sen Group 100 POM Pomina Steel Corp 101 NKG Nam Kim Steel JSC 102 DTL Dai Thien Loc Corp 103 TLH Tien Len Steel Corp JSC 104 VIS Vietnam - Italy Steel JSC 105 SMC SMC Investment Trading JSC 106 HMC Hochiminh City Metal Corp 107 GMD Gemadept Corp 108 NCT Noibai Cargo Terminal Services JSC 109 PVT Petrovietnam Transportation Corp 110 VSC Vietnam Container Shipping JSC 111 DVP Dinh Vu Port Investment & Development JSC 112 TMS Transimex-Saigon Corp 218 Ngành STT Mã CK 113 SKG Superdong Fast Ferry Kien Giang Jsc 114 HAH Hai An Transport & Stevedoring JSC 115 CLL Cat Lai Port JSC 116 FCM Fecon Mining JSC 117 BMC Binh Dinh Minerals JSC 118 KSA Binh Thuan Mineral Industry JSC 119 KSH Hamico Group Mineral JSC 120 BGM Bac Giang Exploitable Mineral JSC 121 DHM Duong Hieu Trading and Mining JSC 122 CMG CMC Corp/Vietnam 123 ELC Electronics Communications Technology Investment Development Corp 124 SGT Saigon Telecommunication & Technologies Corp 125 CMT Information and Networking Technology JSC 126 MWG Mobile World Investment Corp 127 DGW Digiworld Corp 128 ST8 Sieu Thanh JSC 129 FLC FLC Group JSC 130 KBC Kinh Bac City Development Share Holding Corp 131 VIC Vingroup JSC 132 ITA Tan Tao Investment & Industry JSC S n xu t dầu Gas 133 GAS PetroVietnam Gas JSC Dịch v , phân ph i thuộc ngành hóa dầu Gas 134 PVD PetroVietnam Drilling & Well Services JSC Viễn thông 135 FPT FPT Corp M khai khoáng Phần m m dịch v tin học Phần c ng thi t bị máy tính Kinh doanh b t động s n Tên công ty 219 Phụ lục – Danh sách công ty niêm yết lẫy mẫu HNX Ngành Cơng nghiệp ơtơ Hóa ch t Xây dựng vật liệu xây dựng STT Mã CK Tên công ty THB Thanh Hoa Beer JSC HAT Hanoi Beer Trading JSC VTL Thang Long Wine JSC LAS Lam Thao Fertilizers&Chemicals JSC DGC Duc Giang Chemicals & Detergent Powder JSC PVB Petrovietnam Coating JSC NET Net Detergent JSC NFC Ninh Binh Phosphate Fertilizer JSC PSW South-West Petro Vietnam Fertilizer & Chemicals JSC 10 HDA DONG A Paint JSC 11 PCE Central Petrovietnam Fertilizer & Chemicals JSC 12 HVT Viet Tri Chemicals JSC 13 CPC Cantho Pesticides JSC 14 VCG Viet Nam Construction and Import-Export JSC 15 NTP Tien Phong Plastic JSC 16 VCS Vicostone JSC 17 BCC Bim Son Cement JSC 18 PVX Petro Vietnam Construction JSC 19 CEO CEO Group JSC 20 BTS But Son Cement JSC 21 VHL Ha Long Viglacera JSC 220 Ngành Công nghiệp điện Công nghiệp thi t ị điện Công nghiệp thực phẩm STT Mã CK Tên công ty 22 SDT Song Da No10 JSC 23 CTX Viet Nam Investment Construction and Trading JSC 24 VC3 Construction JSC No 25 HOM VICEM Hoang Mai Cement JSC 26 VTV VICEM Materials Transport Cement JSC 27 CVT CMC JSC 28 SD6 Song Da No JSC 29 SD9 Song Da No JSC 30 IDV Vinh Phuc Infrastructure Development JSC 31 HJS Nam Mu Hydropower JSC 32 NBP Ninh Binh Thermal Power JSC 33 TAG Tran Anh Digital World JSC 34 QHD Viet-Duc Welding Electrode JSC 35 VKC Vinhkhanh Cable Plastic Corp 36 SMT Sam Cuong Material Electric & Telecom Corp 37 VTH Viet Thai Electric Cable Corp 38 TSB Tiasang Batteries JSC 39 CJC Central Area Electrical Mechanical JSC 40 AME Alphanam Mechanical Electric JSC 41 VBH Viettronics Binh Hoa JSC 42 TST Telecommunication Technical Service JSC 43 DBC DABACO Corp 221 Ngành Công nghiệp nhẹ STT Mã CK Tên công ty 44 VDL Lamdong Foodstuffs JSC 45 SGC Sagiang Import Export Corp 46 SAF Safoco Foodstuff JSC 47 SLS Son La Sugar JSC 48 HKB Ha Noi Kinh Bac Agriculture & Food JSC 49 HHC Haiha Confectionery JSC 50 HNM Hanoimilk JSC 51 CAN Halong Canned Food JSC 52 SJ1 Hung Hau Agricultural Corp 53 KTS Kon Tum Sugar JSC 54 HGM Ha Giang Mineral and Mechanics JSC 55 AAA Anphat Plastic and Green Environment JSC 56 PCT Cuu Long Petro Gas Service Transportation JSC 57 NHP NHP Production Import-Export JSC 58 VBC Vinh Plastic and Bags JSC 59 MCF Mechanics Construction and Foodstuff JSC 60 SPP Saigon Plastic Packaging JSC 61 TPP Tan Phu Plastic JSC 62 ALT ALTA Co 63 BBS ButSon Cement Packing JSC 64 SFN Saigon Fishing Net JSC 65 STP Song Da Industry Trade JSC 222 Ngành B nl Nội th t đ ng gia đ nh Cơ kh ch t o m y STT Mã CK Tên công ty 66 BPC Bim Son Packing Co 67 DPC Da Nang Plastic JSC 68 VCM Vinaconex Trading and Manpower JSC 69 PSC Petrolimex Saigon Transportation and Service JSC 70 DST Nam Dinh Educational Book and Equipment JSC 71 BDB Binh Dinh Book and Equipment JSC 72 DCS Dai Chau JSC 73 DHP Hai Phong Electrical Mechanical JSC 74 NAG Nagakawa Viet Nam JSC 75 GLT Global Electrical Technology Corp 76 VMC Vimeco JSC 77 HMH Hai Minh Corp 78 CTB Hai Duong Pump Manufacturing JSC 79 PMS Petroleum Mechanical Stock Co 80 L61 Lilama 69.1 JSC 81 SSM Steel Structure Manufacture JSC 82 PEN Petrolimex Installation No III JSC 83 L62 Lilama 69-2 JSC 84 DNC Hai Phong Electricity Water Machine Assembly JSC 85 CTT Vinacomin - Machinery JSC 86 DZM DZI An Manufacturing PLC 87 L43 Lilama 45.3 JSC 223 Ngành Công nghiệp kim lo i Công nghiệp vận t i Truy n thông STT Mã CK Tên công ty 88 LM7 Lilama JSC 89 LCD Lilama-Electromechanics Testing JSC 90 VGS Vietnam Germany Steel Pipe JSC 91 DNY DANA-Y Steel JSC 92 ITQ Thien Quang Group JSC 93 KMT Central Vietnam Metal Corp 94 KKC Produce & Trading Metal JSC 95 TKU Tung Kuang Industrial JSC 96 MHL Minh Huu Lien JSC 97 PHP Port of Hai Phong JSC 98 HUT Tasco JSC 99 DXP Doan Xa Port JSC 100 MAS Danang Airport Services JSC 101 VNF Vinafreight International Freight Forwarders JSC 102 VNT Foreign Trade Forwarding and Transportation JSC/The 103 VFR Transport and Chartering Corp 104 VGP Vegetexco Port JSC/The 105 TJC Transportation and Trading Services JSC 106 MNC Mailinh Corp in Northern Central 107 MAC Marine Supply and Engineering Service JSC 108 SED Phuong Nam Education Investment and Development JSC 109 DAD Da Nang Education Development and Investment JSC 224 Ngành Khai khống STT Mã CK Tên cơng ty 110 EBS Educational Book JSC/Hanoi 111 SMN South Books & Educational Equipment JSC 112 SGD Educational Book JSC/Hochiminh 113 ECI Education Cartography and Illustration JSC 114 DAE Educational Book JSC/Danang 115 LBE Long An Book and Educational Equipment JSC 116 HEV Higher Education and Vocational Book JSC 117 HST Hung Yen Book Publishing and Educational Equipment JSC 118 HBE Ha Tinh Book and Educational Equipment JSC 119 SQC San Gon-Quy Nhon Mining Corp 120 TVD Vinacomin Vang Danh Coal JSC 121 NBC Vinacomin - Nui Beo Coal JSC 122 HLC Vinacomin - HaLam Coal JSC 123 CMI Cavico Industry and Minerals JSC 124 ACM A Cuong Mineral Group JSC 125 BKC Bac Kan Mineral JSC 126 THT Vinacomin - Ha Tu Coal JSC 127 TC6 Vinacomin Coc Sau Coal JSC 128 TDN Vinacomin Deo Nai Coal JSC 129 TCS Vinacomin Cao Son Coal JSC 130 MDC Vinacomin - Mong Duong Coal JSC 131 KSQ Quang Anh Mineral JSC 225 Ngành STT Mã CK 132 AMC Asia Mineral JSC 133 PLC Petrolimex Petrochemical JSC 134 PGS Petro Vietnam Southern Gas JSC 135 PVG PetroVietNam Northern Gas JSC 136 PJC Petrolimex Hanoi Transportation and Trading JSC 137 APP Additives and Petroleum Products JSC 138 TNG TNG Investment & Trading JSC 139 TET Northern Textiles and garments JSC 140 NPS Phu Thinh-Nha Be Garment JSC 141 SRB Sara JSC 142 VLA Van Lang Technology Development and Investment JSC 143 PSD Petroleum General Distribution Services JSC 144 POT Post & Telecommunication Equipment JSC 145 UNI Vien Lien JSC 146 ONE One Communication Technology Corp 147 LTC Low Current Telecom JSC 148 VAT Van Xuan Telecom JSC Kinh doanh b t động s n 149 NDN Danang Housing Investment Development JSC Dịch v , phân ph i thuộc 150 PVC Drilling Mud JSC ngành hóa dầu Gas 151 PVS PetroVietnam Technical Services Corp Công nghiệp h a ầu Gas Hàng tiêu dùng cá nhân Phần m m dịch v tin học Phần c ng thi t bị máy tính Tên cơng ty 226 Phụ lục - Bảng ma trận tương quan dùng để kiểm định giả thuyết Correlations Chỉ số công bố thông tin Tỉ lệ thành viên không điều hành Sự không đồng chủ tịch HĐQT tổng giám đốc Số lượng thành viên HDQT Ban kiểm soát Tỉ lệ sở hữu cổ đơng nước ngồi Tỉ lệ sở hữu cổ đông nhà nước Tài sản Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Chỉ số công bố thông tin Tỉ lệ thành viên không điều hành Sự không đồng chủ tịch HĐQT tổng giám đốc 103** 308** 032 003 504** 074* 858 003 858 000 858 347 858 941 858 000 858 103** 100** 094** 042 003 858 858 003 858 006 858 308** 100** 000 858 003 858 032 Số lượng thành viên HDQT Ban kiểm soát Tỉ lệ sở hữu cổ đơng nước ngồi Tỉ lệ sở hữu cổ đơng nhà nước DOANH THU NPT/VCSH LN/DT ROA (LNST/TS) ROE (LNST/VCSH) Tốc độ tăng trưởng DT TSNH/NNH Tuổi niêm yết 564** 154** 013 040 -.014 -.014 -.007 -.032 405** 031 858 000 858 000 858 701 858 238 858 688 858 689 858 843 858 348 858 101** -.012 164** 143** -.077* 115** 089** 032 062 219 858 003 858 715 858 000 858 000 858 024 858 001 858 009 858 344 858 -.065 -.067 123** 107** 201** 006 014 -.012 014 858 058 858 051 858 000 858 002 858 000 858 854 858 682 858 717 858 094** -.065 135** 058 -.153** 029 251** 085* 347 858 006 858 058 858 858 000 858 089 858 000 858 396 858 000 858 003 042 -.067 135** 043 -.005 069* 941 858 219 858 051 858 000 858 858 204 858 879 858 504** 101** 123** 058 043 000 858 003 858 000 858 089 858 204 858 074* -.012 107** -.153** 031 858 715 858 002 858 564** 164** 000 858 000 858 ĩnh vực hoạt động Tình trạng niêm yết Kiểm tốn Số cơng ty -.055 202** 429** 157** 000 858 106 858 000 858 000 858 000 858 012 021 -.022 233** 051 112** 071 858 736 858 541 858 526 858 000 858 138 858 001 858 007 042 -.073* 048 -.042 -.034 -.019 008 676 858 844 858 218 858 032 858 162 858 223 858 326 858 581 858 816 858 019 -.042 012 -.004 -.042 058 -.094** 114** 019 383** 012 858 584 858 219 858 735 858 898 858 219 858 088 858 006 858 001 858 573 858 000 858 169** -.025 -.067* -.032 -.032 051 021 061 077* 067 -.055 155** 043 858 000 858 467 858 048 858 353 858 353 858 137 858 542 858 072 858 025 858 051 858 109 858 000 858 -.007 386** 217** 019 037 -.018 002 -.055 008 447** -.033 319** 289** 131** 858 834 858 000 858 000 858 575 858 277 858 608 858 945 858 105 858 823 858 000 858 339 858 000 858 000 858 000 858 -.005 -.007 061 156** 124** 016 014 023 -.015 -.097** -.010 166** -.097** 051 -.191** 000 858 879 858 834 858 858 072 858 000 858 000 858 630 858 679 858 507 858 652 858 005 858 759 858 000 858 005 858 133 858 000 858 201** 029 069* 386** 061 248** -.070* 024 063 016 013 008 156** 021 484** 391** 163** 000 858 396 858 043 858 000 858 072 858 858 000 858 039 858 486 858 064 858 638 858 711 858 820 858 000 858 530 858 000 858 000 858 000 858 Tài sản 227 Pearson 154** 143** Correlation Sig (2-tailed) 000 000 N 858 858 Pearson NPT/VCSH 013 -.077* Correlation Sig (2-tailed) 701 024 N 858 858 Pearson LN/DT 040 115** Correlation Sig (2-tailed) 238 001 N 858 858 Pearson ROA -.014 089** Correlation (LNST/TS) Sig (2-tailed) 688 009 N 858 858 Pearson ROE -.014 032 Correlation (LNST/VCSH) Sig (2-tailed) 689 344 N 858 858 Pearson Tốc độ tăng -.007 062 Correlation trưởng DT Sig (2-tailed) 843 071 N 858 858 Pearson TSNH/NNH -.032 012 Correlation Sig (2-tailed) 348 736 N 858 858 Pearson Tuổi niêm yết 405** 021 Correlation Sig (2-tailed) 000 541 N 858 858 Pearson ĩnh vực hoạt -.055 -.022 Correlation động Sig (2-tailed) 106 526 N 858 858 Pearson Tình trạng 202** 233** Correlation niêm yết Sig (2-tailed) 000 000 N 858 858 Pearson Kiểm toán 429** 051 Correlation Sig (2-tailed) 000 138 N 858 858 Pearson Số công ty 157** 112** Correlation Sig (2-tailed) 000 001 N 858 858 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) DOANH THU 006 251** 169** 217** 156** 248** 340** 130** 066 220** -.019 -.242** 114** 069* 364** 065 381** 854 858 000 858 000 858 000 858 000 858 000 858 858 000 858 000 858 053 858 000 858 588 858 000 858 001 858 044 858 000 858 059 858 000 858 014 085* -.025 019 124** -.070* 340** 003 -.287** -.056 -.058 -.182** 029 092** -.059 018 092** 682 858 012 858 467 858 575 858 000 858 039 858 000 858 858 931 858 000 858 102 858 092 858 000 858 392 858 007 858 086 858 596 858 007 858 -.012 019 -.067* 037 016 024 130** 003 199** 181** 046 026 043 -.028 105** 030 022 717 858 584 858 048 858 277 858 630 858 486 858 000 858 931 858 858 000 858 000 858 174 858 448 858 212 858 417 858 002 858 374 858 526 858 014 -.042 -.032 -.018 014 063 066 -.287** 199** 808** 103** 082* -.008 022 116** 004 -.077* 676 858 219 858 353 858 608 858 679 858 064 858 053 858 000 858 000 858 858 000 858 002 858 017 858 818 858 529 858 001 858 896 858 024 858 007 012 -.032 002 023 016 220** -.056 181** 808** 121** 005 005 -.005 082* -.014 -.016 844 858 735 858 353 858 945 858 507 858 638 858 000 858 102 858 000 858 000 858 858 000 858 892 858 883 858 887 858 016 858 690 858 635 858 042 -.004 051 -.055 -.015 013 -.019 -.058 046 103** 121** -.020 -.035 -.061 004 021 013 218 858 898 858 137 858 105 858 652 858 711 858 588 858 092 858 174 858 002 858 000 858 858 563 858 304 858 073 858 916 858 538 858 711 858 -.073* -.042 021 008 -.097** 008 -.242** -.182** 026 082* 005 -.020 019 -.078* 023 023 -.059 032 858 219 858 542 858 823 858 005 858 820 858 000 858 000 858 448 858 017 858 892 858 563 858 858 586 858 022 858 506 858 493 858 084 858 048 058 061 447** -.010 156** 114** 029 043 -.008 005 -.035 019 -.030 079* 134** 131** 162 858 088 858 072 858 000 858 759 858 000 858 001 858 392 858 212 858 818 858 883 858 304 858 586 858 858 385 858 021 858 000 858 000 858 -.042 -.094** 077* -.033 166** 021 069* 092** -.028 022 -.005 -.061 -.078* -.030 057 021 -.129** 223 858 006 858 025 858 339 858 000 858 530 858 044 858 007 858 417 858 529 858 887 858 073 858 022 858 385 858 858 094 858 545 858 000 858 -.034 114** 067 319** -.097** 484** 364** -.059 105** 116** 082* 004 023 079* 057 137** 145** 326 858 001 858 051 858 000 858 005 858 000 858 000 858 086 858 002 858 001 858 016 858 916 858 506 858 021 858 094 858 858 000 858 000 858 -.019 019 -.055 289** 051 391** 065 018 030 004 -.014 021 023 134** 021 137** 026 581 858 573 858 109 858 000 858 133 858 000 858 059 858 596 858 374 858 896 858 690 858 538 858 493 858 000 858 545 858 000 858 858 441 858 008 383** 155** 131** -.191** 163** 381** 092** 022 -.077* -.016 013 -.059 131** -.129** 145** 026 816 858 000 858 000 858 000 858 000 858 000 858 000 858 007 858 526 858 024 858 635 858 711 858 084 858 000 858 000 858 000 858 441 858 858 228 229 Phụ lục - Bảng ma trận tương quan phương sai sai số thay đổi Phần dư Phần dư Sự không đồng chủ tịch HĐQT tổng giám đốc (Biến giả 0: kiêm nhiệm 1: không kiêm nhiệm) Tỉ lệ sở hữu cổ đơng nước ngồi Tuổi niêm yết Kiểm tốn (Biến giả: 1-Big 4; 0: Non big 4) Tình trạng niêm yết (Biến giả: 1- HSX; 0: HNX) Số công ty Tài sản Correlation Coefficient Sig (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig (2-tailed) N 1.000 858 052 130 858 034 326 858 045 192 858 037 274 858 -.068* 048 858 -.005 895 858 -.024 475 858 Sự không đồng Tình trạng chủ tịch HĐQT Kiểm tốn Tỉ lệ sở hữu niêm yết tổng giám đốc Tuổi niêm (Biến giả: 1Số công ty cổ đông (Biến giả: 1(Biến giả yết Big 4; 0: nước HOSE; 0: 0: kiêm nhiệm 1: Non big 4) HNX) không kiêm nhiệm) 052 034 045 037 -.068* -.005 130 326 192 274 048 895 858 858 858 858 858 858 1.000 214** 065 -.019 -.034 037 000 056 581 326 283 858 858 858 858 858 858 214** 1.000 406** 295** 342** 123** 000 000 000 000 000 858 858 858 858 858 858 065 406** 1.000 126** 069* 138** 056 000 000 044 000 858 858 858 858 858 858 ** ** ** -.019 295 126 1.000 137 -.007 581 000 000 000 831 858 858 858 858 858 858 ** * ** -.034 342 069 137 1.000 165** 326 000 044 000 000 858 858 858 858 858 858 037 123** 138** -.007 165** 1.000 283 000 000 831 000 858 858 858 858 858 858 203** 414** 113** 393** 497** 089** 000 000 001 000 000 009 858 858 858 858 858 858 Tài sản -.024 475 858 203** 000 858 414** 000 858 113** 001 858 393** 000 858 497** 000 858 089** 009 858 1.000 858 230 Phụ lục – Bảy mơ hình Stepwise Model (Constant) Tài s n (Constant) Tài s n Tu i niêm y t (Constant) Tài s n Tu i niêm y t Ki m toán (Bi n gi : 1-Big 4; 0: Non big 4) (Constant) Tài s n Tu i niêm y t Ki m toán (Bi n gi : 1-Big 4; 0: Non big 4) Sự không đ ng nh t ch tịch HĐQT t ng gi m đ c (Bi n gi 0: kiêm nhiệm 1: không kiêm nhiệm) (Constant) Tài s n Tu i niêm y t Ki m toán (Bi n gi : 1-Big 4; 0: Non big 4) Sự không đ ng nh t ch tịch HĐQT t ng gi m đ c (Bi n gi 0: kiêm nhiệm 1: không kiêm nhiệm) T lệ sở hữu c đơng nƣ c ngồi Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error Beta 599 006 018 001 564 569 006 016 001 513 006 000 325 580 006 013 001 430 005 000 309 t Sig Collinearity Statistics Tolerance 99.578 19.976 94.246 19.478 12.344 96.976 15.665 12.104 000 000 000 000 000 000 000 000 219 8.004 VIF 1.000 1.000 976 976 1.025 1.025 836 969 1.196 1.032 000 842 1.188 000 000 000 795 969 1.258 1.032 024 003 576 012 005 006 001 000 376 303 100.418 13.968 12.423 026 003 245 9.310 000 832 1.202 024 003 222 9.008 000 948 1.055 589 010 004 006 001 000 328 232 98.780 11.995 8.861 000 000 000 736 800 1.359 1.250 024 003 220 8.462 000 813 1.230 023 003 212 8.788 000 944 1.060 076 012 184 6.462 000 681 1.469 231 Model (Constant) Tài s n Tu i niêm y t Ki m toán (Bi n gi : 1-Big 4; 0: Non big 4) Sự không đ ng nh t ch tịch HĐQT t ng gi m đ c (Bi n gi 0: kiêm nhiệm 1: không kiêm nhiệm) T lệ sở hữu c đơng nƣ c ngồi Tình tr ng niêm y t (Bi n gi : 1- HOSE; 0: HNX) (Constant) Tài s n Tu i niêm y t Ki m toán (Bi n gi : 1-Big 4; 0: Non big 4) Sự không đ ng nh t ch tịch HĐQT t ng gi m đ c (Bi n gi 0: kiêm nhiệm 1: không kiêm nhiệm) T lệ sở hữu c đơng nƣ c ngồi Tình tr ng niêm y t (Bi n gi : 1- HOSE; 0: HNX) S công ty Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error Beta 586 006 011 001 367 004 000 227 t Sig Collinearity Statistics Tolerance VIF 97.292 12.077 8.661 000 000 000 591 796 1.692 1.257 023 003 211 8.110 000 803 1.246 021 003 200 8.175 000 914 1.094 083 012 201 6.941 000 653 1.532 -.008 003 -.080 -2.888 004 712 1.405 587 011 004 006 001 000 361 222 97.384 11.843 8.459 000 000 000 585 789 1.708 1.267 023 003 214 8.216 000 800 1.249 021 003 201 8.236 000 914 1.095 082 012 199 6.894 000 652 1.533 -.009 003 -.083 -3.012 003 709 1.410 000 000 048 1.998 046 953 1.049 a Dependent Variable: Ch s công b thông tin ... VIỆN TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH ĐẶNG THỊ BÍCH NGỌC NGHIÊN CỨU CƠNG BỐ THƠNG TIN KẾ TỐN CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số: 62.34.03.01 LUẬN ÁN... BỐ THÔNG TIN KẾ TỐN CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 32 2.1 Giới thiệu chung thị trường chứng khốn cơng ty niêm yết 32 1 Lƣ c sử hình thành thị trƣ ng ch ng khoán ... Ý nghĩa nghiên cứu Kết cấu Luận án .6 CHƯ NG TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CƠNG BỐ THƠNG TIN KẾ TỐN CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu công bố thông tin kế toán của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam, Nghiên cứu công bố thông tin kế toán của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay