CHỦ đề vận ĐỘNG của TRÁI đất

18 15 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 10:19

CHỦ ĐÊ VŨ TRỤ HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT BƯỚC 1: Xây dựng chủ đề dạy học I Xác định tên chủ đề: Những vận động Trái đất II Mô tả chủ đề: 1/ Tổng số tiết thực chủ đề: tiết PPCT cũ Tiết - Bài 5: vũ trụ Hệ Mặt Trời Trái Đất Hệ Quả chuyển động tự quay quanh trục Trái Đất PPCT Tiết 4-5-5b: Tiết 5- Bài 6: Hệ chuyển động xung quanh mặt Chủ đề: Vũ trụ Hệ chuyển động trời Trái Đất Trái đất Tiết 5b- Bài luyện tập xác định múi giờ, cách tính 2/ Mục tiêu chủ đề: a/ Mục tiêu tiết 1: * Kiến thức: - Trình bày chuyển động tự quay quanh trục quanh Mặt Trời Trái Đất: hướng, thời gian, quỹ đạo tình chất chuyển động - Trình bày hệ chuyển động Trái Đất * Kĩ năng: Sử dụng hình vẽ để mơ tả chuyển động tự quay Trái Đất chuyển động Trái Đất quanh Mặt Trời: - Dựa vào hình vẽ mơ tả hướng chuyển động tự quay, lệch hướng chuyển động vật thể bề mặt Trái Đất - Dựa vào hình vẽ mơ tả hướng chuyển động, quỹ đạo chuyển động, độ nghiêng hướng nghiêng trục Trái Đất chuyển động quỹ đạo; trình bày tượng ngày, đêm dài, ngắn vĩ độ khác Trái Đất theo mùa * Thái độ: Học sinh hứng thú học môn b/ Mục tiêu tiết 2: * Kiến thức: - Trình bày chuyển động tự quay quanh trục quanh Mặt Trời Trái Đất: hướng, thời gian, quỹ đạo tính chất chuyển động - Hệ chuyển động Trái Đất quanh Mặt Trời * Kĩ năng: Sử dụng hình vẽ để mô tả chuyển động tự quay Trái Đất chuyển động Trái Đất quanh Mặt Trời * Thái độ: Yêu thiên nhiên giải thích tượng mùa hai nửa bán cầu c/ Mục tiêu tiết 3: * Kiến thức: - Biết tượng ngày, đêm chênh lệch mùa hệ vận động Trái Đất quanh MT - Các khái niệm đường chí tuyến Bắc, chí tuyến Nam, vòng cực Bắc, vòng cực Nam * Kĩ năng: Dựa vào hình vẽ mơ tả hướng chuyển động, quỹ đạo chuyển động, độ nghiêng hướng nghiêng trục Trái Đất chuyển động quỹ đạo; trình bày tượng ngày, đêm dài, ngắn vĩ độ khác Trái Đất theo mùa *Thái độ: Có ý thức tìm hiểu, giải thích khoa học vật, tượng địa lí 3- Phương tiện: * Giáo viên: - Giáo án - Mơ hình chuyển động củ Trái đất quanh mặt trời - Quả địa cầu, đèn pin - Các hình vẽ SGK phóng to * Học sinh: - Đọc tìm hiểu kĩ trước nhà 4- Các nội dung chủ đề theo tiết: Tiết 1: Sự vận động tự quay quanh trục Trái đất hệ Sự vận động Trái Đất quanh trục Hệ vận động tự quay quanh trục a/ Hiện tượng ngày đêm b/ Sự lệch hướng vận động tự quay TĐ Tiết 2: Sự chuyển động Trái đất quanh Mặt trời Sự chuyển động Trái đất quanh mặt trời Hiện tượng mùa Tiết 3: Hiện tượng ngày đêm dài, ngắn khác Hiện tượng ngày đêm dài ngắn vĩ độ khác Trái Đất Ở hai miền cực có số ngày có đêm dài suốt 24h thay đổi theo mùa BƯỚC 2: Biên soạn câu hỏi/bài tập: - Xây dựng, xác định mô tả mức độ yêu cầu (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) - Mỗi loại câu hỏi/bài tập sử dụng để kiểm tra, đánh giá lực phẩm chất học sinh dạy học Tiết 1: SỰ VẬN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT VÀ CÁC HỆ QUẢ TT Câu hỏi/ tập Mức độ Năng lực, phẩm chất Quan sát địa cầu em có nhận xét Thơng hiểu Quan sát, nhận xét vị trí địa cầu so với mặt bàn? Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng Thông hiểu nào? Quan sát, suy luận Mơ tả địa cầu hướng quay đó? Vận dụng Thuyết trình Thời gian Trái Đất tự quay quanh trục ngày đêm quy ước bao Nhận biết nhiêu giờ? Đọc – tìm hiểu SGK  Người ta chia mặt Trái đất làm bao Nhận biết nhiêu khu vực giờ? Đọc – tìm hiểu SGK  Quan sát hình 20, nước ta nằm khu vựcNhận biết, Quan sát, nhận xét thứ mấy? thông hiểu  Khi khu vực gốc 12 giờ, nước ta Vận dụng giờ? Suy luận  Khi khu vực gốc 12 giờ, Bắc Kinh Vận dụng (KV 8) giờ? Suy luận  Khi khu vực gốc 12 giờ, Niu-Yooc Vận dụng (KV 19) ? Suy luận  Chia bề mặt Trái Đất làm 24 khu vực Vận dụng kiến thức có thuận lợi mặt sinh hoạt, đờiVận dụng cao học vào đời sống thực tế sống?  Trong lúc ánh sáng mặt trời chiếu tồn Trái Đất khơng ? Vì Thơng hiểu sao? Giải thích, thuyết trình  Quan sát thực tế nhịp điệu ngày đêmVận dụng Quan sát, tư duy, nhận xét Trái Đất diễn nào?  Nếu Trái Đất không tự quay quanh trục tượng ngày đêm Trái ĐấtVận dụng cao Suy luận, phán đoán sao?  Ở Bắc bán cầu vật chuyển động theo hướng P đến N O đến S bị lệch Nhận biết phía nào? Khai thác SGK  Ở Nam bán cầu vật lệch phía Nhận biết nào? Khai thác SGK  Cho biết lệch hướng có ảnh hưởng tới Thơng hiểu đối tượng địa lí nào? Tư duy, nhận xét  Vì vật lại bị lệch hướng? Vận dụng kiến thức để giải thích Vận dụng Tiết 2: SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI TT Câu hỏi/ tập Mức độ Năng lực, phẩm chất Theo dõi chiều mũi tên quỹ đạo trục Trái Đất H.23 mơ hình Thơng hiểu Quan sát, nhận xét cho biết lúc Trái Đất tham gia chuyển động? Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời Nhận biết theo hướng nào? Quan sát, suy luận Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Nhận biết Mặt trời vòng bao nhiêu? Đọc, nghiên cứu, tìm hiểu SGK Khi Trái đất chuyển động quanh Mặt trời độ nghiêng hướng Trái đất Vận dụng vị trí xuân phân, hạ chí, thu phân, đơng chí nào? Quan sát, suy luận Qsat h23 cho biết ngày 22/6, nửa Nhận biết cầu ngả phía mặt trời? Quan sát, nhận xét Trong ngày 22/12, nửa cầu ngả Nhận biết phía mặt trời? Quan sát TĐ hướng NCB, NCN phía mặt Nhận biết trời vào ngày nào? Quan sát, Đọc – tìm hiểu SGK Lúc 12h trưa ánh sáng mặt trời chiếuThông hiểu Quan sát, nhận xét thẳng vng góc vào nơi bề mặt TĐ? Em có nhận xét phân bố ánh sáng cách tính mùa hai nửa cầu BắcVận dụng cao Suy luận Nam? 10 Hiện mùa nào? Vận dụng Vận dụng thực tế Tiết 3: HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN KHÁC NHAU TT Câu hỏi/ tập Mức độ Năng lực, phẩm chất Vì đường biểu diễn trục Trái Đất (BN) đường phân chia sáng tối (ST) Vận dụng Giải thích, thuyết trình khơng trùng nhau? Sự khơng trùng nảy sinh tượng gì? Ngày 22/6 bán cầu Bắc mùa gì? Bán Nhận biết cầu Nam mùa ? Quan sát, nhận xét Ở 90oB thời gian ngày đêm ?Nhận biết Quan sát, nhận xét Ở 66o33/B 23o27/B tượng ngàyNhận biết đêm ? Từ em có nhận xét tượng Thông hiểu ngày đêm Bắc bán cầu? Quan sát, nhận xét Em có nhận xét tượng ngày Thơng hiểu đêm xích đạo? Tư duy, nhận xét Tư duy, suy luận, nhận xét 23o27/N, 66o33/N, 90oN tượng ngàyNhận biết đêm nào? Em có nhận xét tượng ngày Thông hiểu đêm Nam bán cầu? Quan sát, nhận xét Tương tự ngày 22/12 nào? Tư duy, so sánh, nhận xét 10 Vào 22/6 (Hạ chí) ánh sáng Mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất vĩ tuyến Thông hiểu bao nhiêu? Vĩ tuyến đừơng gì? Quan sát, suy luận 11 Vào 22/12 (Đơng chí) ánh sáng Mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất vĩ tuyến Thông hiểu bao nhiêu? Vĩ tuyến đừơng gì? Quan sát, suy luận 12 Thông hiểu Dựa vào H25 cho biết khác Thông hiểu độ dài ngày đêm địa điểm AB nửa cầu Bắc địa điểm tương ứng A/B/ nừa cầu Nam vào ngày Tư duy, nhận xét Quan sát, nhận xét 13 14 15 16 22/6 22/12 ? Độ dài ngày đêm ngày 22/6 Nhận biết 22/12 địa điểm xích đạo nào? Vào ngày 22/6 22/12 độ dài ngày đêm địa điểm D D/ vĩ tuyếnNhận biết 66o33/B N hai nửa cầu nào? Vĩ tuyến 66o33/B N đườngNhận biết gì? Vào ngày 22/6 22/12 độ dài ngày Thông hiểu đêm hai điểm cực nào? Quan sát, tư duy, nhận xét Quan sát, tư duy, nhận xét Quan sát, tư duy, nhận xét Quan sát, suy luận 17 Nếu Trái đất chuyển động tịnh tiến xung quanh Mặt trời không Vận dụng chuyển động quanh trục có tượng gì? 18 Việt Nam nằm nửa cầu nào? Vậy vào Vận dụng, liên hệ thực tế ngày 22/6, 22/12 VN Vận dụng cao để giải thích ? Suy luận, phán đốn BƯỚC 3: Thiết kế tiến trình dạy học : Tiêt 1: SỰ VẬN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT VÀ CÁC HỆ QUẢ Ổn định lớp (1p) Kiểm tra cũ (4p) Sửa trả kiểm tra Giới thiệu vào Trái đất có nhiều vận động Trong có vận động tự quay quanh trục vận động Bài hơm tìm hiểu vận động tự quay quanh trục củaTrái Đất hệ Hoạt động GV HS Nội dung Hoạt Động 1: Cả lớp, nhóm 17’ Sự vận động Trái Đất quanh GV: Quả địa cầu mơ hình Trái Đất, biểu trục hình dáng thực tế Trái Đất thu nhỏ lại ? Quan sát địa cầu em có nhận xét vị trí địa cầu so với mặt bàn? - Trái đất tự quay quanh trục tưởng HS: Trục địa cầu nghiêng chếch so với mặt bàn thành góc 66033’ tưởng, nối liền cực nghiêng 66o33’ GV: Trục Trái Đất nghiêng trêntrên mp quỹ đạo mặt phẳng tưởng tượng gọi mặt phẳng quỹ đạo 66033’ GV Cho HS quan sát hình 19 địa cầu cho biết: ? Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng nào? HS: từ Tây sang Đông ? Mô tả địa cầu hướng quay đó? HS Thực quay ? Thời gian Trái Đất tự quay quanh trục - Hướng tự quay Trái Đất từ Tây sang Đông ngày đêm quy ước giờ? HS GV chốt lại, ghi bảng Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng Đơng Tây vòng với thời gian ngày đêm quy ước 24h.( thực tế có 23h56’4’’) GV: Người ta chia mặt Trái đất làm khu vực giờ? Trong lúc, bề mặt Trái Đất có - Thời gian tự quay vòng đêm tứ có đủ 24h đêm (24h) GV: Để tiện cho việc giao dịch giới người ta chia bề mặt Trái Đất 24 khu vực Khu vực có đường kinh tuyến gốc qua gọi khu vực O GV cho HS quan sát Hình 20 cho HS thảo luận nhóm HS: Thảo luận nhóm (3p) đại diện nhóm lên báo cáo, bổ sung ? Quan sát hình 20,nước ta nằm khu vực - bề mặt Trái Đất chia làm 24 thứ mấy? khu vực TL: Khu vực thứ ? Khi khu vực gốc 12 giờ, nước ta - Khu vực có kinh tuyến gốc qua giờ? làm khu vực gốc TL: 19 ? Khi khu vực gốc 12 giờ, Bắc Kinh (KV 8) giờ? TL: 20 ? Khi khu vực gốc 12 giờ, Niu-Yooc (KV 19) ? TL: HS: Thảo luận nhóm (3p) đại diện nhóm lên báo cáo, bổ sung ? Chia bề mặt Trái Đất làm 24 khu vực có thuận lợi mặt sinh hoạt, đời sống? HS Trên Trái Đất khu vực khác Nếu dựa vào đường kinh tuyến mà tính phức tạp Để thống người ta lấy kinh tuyến gốc làm gốc Từ khu vực gốc phía Tây khu vực đánh số theo thứ tự tăng dần GV Trái Đất quay từ Tây sang Đơng khu vực phía đơng có sớm phía Tây Hoạt động 2: Cá nhân 18’ GV dùng đèn pin tượng trưng cho mặt trời địa cầu tượng trưng cho Trái Đất Chiếu đèn vào địa cầu ? Trong lúc ánh sáng mặt trời chiếu tồn Trái Đất khơng ? Vì sao? HS: Do Trái Đất hình cầu nên mặt trời chiếu 1/2 nửa cầu ngày, nửa cầu khơng chiếu sáng đêm ? Quan sát thực tế nhịp điệu ngày đêm Trái Đất diễn nào? HS Khắp nơi Trái Đất có ngày đêm ? Tại lại vậy? HS Vì Trái Đất tự quay quanh trục GV xoay địa cầu để HS thấy phần lại địa cầu chiếu sáng chốt lại ? Nếu Trái Đất không tự quay quanh trục - Giờ phía Đơng sớm phía Tây tượng ngày đêm Trái Đất sao? HS: Ngày đêm kéo dài 12 Chính nhờ vận động tự quay Trái Đất nên địa điểm Trái Đất có 12 ngày Hệ vận động tự quay 12 đêm quanh trục GV: cho HS quan sát H 22 cho biềt: ? Ở Bắc bán cầu vật chuyển động theo hướng P đến N O đến S bị lệch phía nào? HS: Bên phải a, Hiện tượng ngày đêm ?Ở Nam bán cầu vật lệch phía nào? - Do Trái Đất tự quay quanh trục nên HS: Bên trái ? Cho biết lệch hướng có ảnh hưởng tới khắp nơi Trái Đất có tượng ngày đêm đối tượng địa lí nào? HS: Đường viên đạn - Hướng gió tín phong : ĐB,Tây-TN - Dòng biển, dòng chảy sơng ? Vì vật lại bị lệch hướng? HS: Do Trái Đất tự quay quanh trục b, Sự lệch hướng vận động tự quay trái đất - Nếu nhìn xi theo chiều chuyển động, nửa cầu Bắc, vật chuyển động lệch bên phải, nửa cầu Nam lệch bên trái Củng cố (4p) - Dùng địa cầu, đèn pin để chứng minh tượng ngày, đêm Trái Đất - Hệ vận động tự quay quanh trục Trái đất.? Hướng dẫn, dặn dò nhà (1p) - Làm tập 2.3 SGK/24 - Đọc trước SGK/25 Tiết 2: SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI Ổn định lớp: (1p) ( Kiểm tra sĩ số) Kiểm tra cũ: (4p) - Vận động tự quay quanh trục Trái Đất sinh hệ gì? Nếu Trái Đất khơng có vận động tự quay tượng ngày đêm, Trái Đất sao? (HS lên thực quanh quanh trục Trái Đất địa cầu) - Giờ khu vực gì? Khi khu vực gốc khu vực 10, 20 giờ? Giới thiệu vào Ngoài vận động tự quay quanh trục, Trái Đất có chuyển động quanh mặt trời Sự chuyển động sinh hệ quan trọng nào? có ý nghĩa lớn lao với sống Trái Đất sao? Đó nội dung hôm Hoạt động GV HS Nội dung Hoạt động 1: Cả lớp 17’ 1.Sự chuyển động Trái Đất quanh GV Giới thiệu hình 23 phóng to mặt trời GV giới thiệu mơ hình " Trái đất chuyển động quanh Mặt Trời " ? Theo dõi chiều mũi tên quỹ đạo trục Trái Đất H.23 mơ hình cho biết lúc Trái Đất tham gia chuyển động? HS Hai chuyển động Chuyển động quanh trục Chuyển động quanh Mặt trời ? Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng nào? HS: Từ Tây sang Đơng GV: Dùng mơ hình lặp lại tượng chuyển - Trái đất chuyển động quanh Mặt trời theo động tịnh tiến Trái Đất vị trí ngày tiết hướng từ Tây sang Đông, quỹ đạo Trái Đất chuyển động quanh Mặt trời theo có hình Elip gần tròn quỹ đạo có hình Elip gần tròn GV: giải thích - Hình Elip: hình elip hình bầu dục, hình elip gần tròn có nghĩa hình bầu dục gần tròn - Quỹ đạo TĐ quanh MT đường chuyển động TĐ quanh MT GV: cho HS thực lại ? Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt trời vòng bao nhiêu? HS: Thời gian Trái Đất chuyển động vòng quanh Mặt Trời 365 ngày 1/4 tức 365 ngày ,đó năm thiên văn - Năm lịch 365 ngày chẵn - Năm nhuận 366 ngày (4 năm có năm - Thời gian Trái đất chuyển động vòng nhuận ) quỹ đạo 365 ngày ? Khi Trái đất chuyển động quanh Mặt trời độ nghiêng hướng Trái đất vị trí xuân phân, hạ chí, thu phân, đơng chí nào? HS: Độ nghiêng hướng Trái đất không đổi GV: Trong chuyển động quỹ đạo Trái đất lúc giữ độ nghiêng hướng nghiêng cuả trục không đổi Sự chuyển động gọi chuyển động tịnh tiến Chuyển ý: Do trục Trái đất nghiêng không - Trong chuyển động quỹ đạo đổi hướng chuyển động quỹ đạo quanh Mặt Trời, trục Trái Đất lúc có lúc chúc nửa cầu Bắc, lúc chúc nửa giữ nguyên độ nghiêng 66033’ mặt cầu Nam phía Mặt trời sinh phẳng vĩ đạo hướng nghiêng trục số hệ quả, hệ gì? khơng đổi Đó chuyển động tịnh tiến Hoạt động 2: Nhóm 18’ GV: Cho HS Quan sát hình 23 thảo luận theo nhóm (5p) HS: Thảo luận nhóm đại diện nhóm lên báo cáo kết nhóm khác nhận xét, bổ sung HS: Qua Hình 23 hồn thành nội dung tập sau 2/ Hiện tượng mùa Ngày Tiết 22/6 Hạ chí Đơng chí Trái Đất: ngả gần Địa điểm bán Lượng ánh nhất, chếch xa cầu sáng nhiệt MT Nửa cầu Bắc Ngả gần Nhận nhiều Nửa cầu Nam Chếch xa Nhận 22/12 Đơng chí Hạ chí Nửa cầu Bắc Nửa cầu Nam Xuânphân - NC Bắc MT chiếu thẳng chuyển nóng góc đường XĐ- sang lạnh Hai nửa cầu hướng Lượng AS MT nhiệt nhận - NC Nam chuyển lạnh Nửa cầu Nam sang nóng 23/9 Thu phân Xuânphân 21/3 Thu phân Chếch xa Ngả gần Nhận Nhận nhiều Mùa Nóng (hạ) Lạnh(đơng) Lạnh(đơng) Nóng (hạ) Nửa cầu Bắc MT chiếu thẳng- mùa lạnh góc đường XĐ-chuyển nóng Hai nửa cầu hướng Lượng AS MT nhiệt nhận - mùa nóng chuyển lạnh Nửa cầu Nam Nửa cầu Bắc ? Em có nhận xét phân bố ánh sáng cách tính mùa hai nửa cầu Bắc Nam? - Do trục Trái Đất nghiêng không HS: - Sự phân bố ánh sáng cách tính mùa hai nửa đổi hướng chuyển động quỹ cầu Bắc Nam hoàn toàn trái ngược đạo nên Trái Đất ngả nửa cầu GV: Nhận xét, Kết luận, Bổ sung, GV: Hướng dẫn cách tính mùa theo dương lịch âm – dương lịch: Các nước vùng ơn đới có phân hóa khí hậu mùa rõ rệt Các nước khu vực nội chí tuyến biểu mùa không rõ, hai mùa rõ mùa mưa khô GV: Lưu ý HS: Xuân phân, Thu phân, Hạ chí, đơng chí, ngày tiết thời gian mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông Lập Xuân, Thu, Hạ, Đông tiết thời gian bắt đầu mùa mới, thời gian kết thúc mùa cũ Có vị trí cố định quỹ đạo Trái Đất quanh MT Bắc nửa cầu Nam phía Mặt Trời GV: Xác định vị trí Việt Nam đồ tg GV liên hệ nước ta :Nước ta nằm khu vực nhiệt sinh mùa đới gió mùa ,quanh năm nóng,sự phân hóa mùa - Mùa tính theo dương lịch khác với khơng rõ rệt : mùa tính theo âm dươnglịch + Ở miền Bắc có mùa hai mùa xuân thu thời kì chuyển tiếp ngắn + Ở miền Nam nóng quanh năm có hai mùa: mùa khơ mùa mưa ? Hiện mùa nào? HS: cuối mùa mưa đầu mùa khơ Tóm lại : Thiên nhiên ban tặng cho mùa có đặc điểm riêng Đối với đất nước có nơng nghiệp đất nước ta, loại trồng gắn liền với mùa: lúa hè thu, lúa đông xuân, ngô đông, ngô xuân Như học địa lí giúp em hiểu thiên nhiên cách thức sản xuất người địa phương, đất nước Củng cố:(4p) - Tại Trái Đất chuyển động quanh MT lại sinh hai thời kì nóng lạnh ln phiên hai nửa cầu năm? - Hình 23 cho biết khu vực Trái Đất nhận ánh sáng MT? Hướng dẫn nhà:(1p) - Ôn tập: Sự vận động tự quay Trái Đất hệ - Nắm hai vận động Trái Đất - Đọc “ Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa” Tiết 3: HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN KHÁC NHAU Ổn định lớp: (1p) Kiểm tra cũ: (4p) - Nêu nguyên nhân sinh mùa Trái Đất? Giới thiệu vào mới: Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa hệ quan trọng thứ hai vận động quanh MT Trái Đất Hiện tượng biểi vĩ độ khác nhau, thay đổi nào? Biểu số ngày có ngày đêm dài suốt 24 miền địa cực thay đổi theo mùa sao? Những tượng địa lí có ảnh hưởng tới sống sản xuất người khơng? Cùng tìm hiểu này! Hoạt động GV HS Nội dung Hoạt động 1: Cặp 18’ Hiện tượng ngày đêm dài ngắn Gv: Cho HS quan sát H24 SGK vĩ độ khác Trái Đất : Gv: Cho HS thảo luận theo cặp (3p) ? Vì đường biểu diễn trục Trái Đất (BN) đường phân chia sáng tối (ST) không trùng nhau? Sự không trùng nảy sinh tượng gì? HS : -Trục Trái Đất nghiêng với mặt phẵng quỹ đạo góc 66o33/ -Trục sáng tối vng góc với mặt phẳng quỹ đạo góc 90o Hai đường cắt xích đạo thành góc 23o27/ Sinh tượng ngày đêm dài ngắn khác hai nửa cầu - Đường phân chia sáng tối không Gv : Cho HS quan sát H24 trùng với trục Trái Đất (BN) ? Ngày 22/6 bán cầu Bắc mùa gì? Bán cầu Nam Ngày đêm dài ngắn khác mùa ? HS: Bán cầu Bắc : hè Bán cầu Nam : đông ? Ở 90oB thời gian ngày đêm ? HS: Ngày 24h ? Ở 66o33/B 23o27/B tượng ngày đêm ? HS: Ngày suốt 24h Ngày dài Đêm ? Từ em có nhận xét tượng ngày đêm Bắc bán cầu? HS: Càng lên vĩ độ cao ngày đêm dài ra, từ 66o33’ B đến cực ngày 24h ? Em có nhận xét tượng ngày đêm xích đạo? HS: Ngày đêm quanh năm ? 23o27/N, 66o33/N, 90oN tượng ngày đêm nào? - 23o27/N : ngày ngắn đêm dài - 66o33/N : đêm suốt 24h - 90oN : đêm suốt 24h ? Em có nhận xét tượng ngày đêm Nam bán cầu? HS: Càng đến cực Nam ngày ngắn, đêm dài 66o33/N đến cực đêm 24h ? Tương tự ngày 22/12 nào? HS: Trái ngược với ngày 22/6 ? Vào 22/6 (Hạ chí) ánh sáng Mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất vĩ tuyến bao nhiêu? Vĩ tuyến đừơng gì? HS: Vĩ tuyến 23o27/B gọi chí tuyến Bắc ? Vào 22/12 (Đơng chí) ánh sáng Mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất vĩ tuyến bao nhiêu? Vĩ tuyến đừơng gì? HS: Vĩ tuyến 23o27/N gọi chí tuyến Nam Gv : Cho HS quan sát H25 ? Dựa vào H25 cho biết khác độ dài ngày đêm địa điểm AB nửa cầu Bắc địa điểm tương ứng A /B/ nừa cầu Nam vào ngày 22/6 22/12 ? HS: - 22/6: Bắc bán cầu ngày dài, đêm ngắn, bán cầu Nam ngược lại - 22/12: Bắc bán cầu ngày ngắn, đêm dài, bán cầu Nam ngược lại ? Độ dài ngày đêm ngày 22/6 22/12 địa điểm xích đạo nào? HS: Gv: Chuyển ý Hoạt động 2: Cá nhân Gv : Cho HS quan sát H25: ? Vào ngày 22/6 22/12 độ dài ngày đêm địa điểm D D/ vĩ tuyến 66o33/B N hai nửa cầu nào? - Đường xích đạo quanh năm ngày HS: Dao động theo mùa từ ngày đến tháng đêm dài ngắn ? Vĩ tuyến 66o33/B N đường gì? HS: Đường giới hạn khu vực có ngày đêm dài 24h nửc cầu Bắc nửa cầu Nam gọi vòng cực ? Vào ngày 22/6 22/12 độ dài ngày đêm Ở hai miền cực có số ngày có hai điểm cực nào? đêm dài suốt 24h thay đổi HS: Ngày đêm dài suốt tháng theo mùa : ? Nếu Trái đất chuyển động tịnh tiến xung quanh Mặt trời không chuyển động quanh trục có tượng gì? HS: nơi có ngày dài tháng đêm dài - Vào ngày 22/6 22/12 vĩ tháng tuyến 66o33/B N có ngày Gv: Thực hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác đêm dài suốt 24h địa cầu với đèn pin Và mơ hình HS: Quan sát GV lên thực lại Gv: treo đồ giới lên xác định vị trí nước Việt Nam đồ ? Việt Nam nằm nửa cầu nào? HS: Nửa cầu Bắc ? Vậy vào ngày 22/6, 22/12 VN ? HS : Trình bày GV: Nhận xét, kết luận - Ở cực Bắc Nam ngày đêm dài suốt tháng Củng cố: (4p) - Đừơng phân chia sáng tối đừơng biểu trục Trái Đất không trùng sinh tượng ? - Nếu Trái đất chuyển động tịnh tiến xung quanh Mặt trời không chuyển động quanh trục có tượng gì? - Giải thích câu ca dao nhân dân ta: “Đêm tháng năm chưa nằm sáng Ngày tháng 10 chưa cười tối” Hướng dẫn nhà : (1p) - Học bài, kết hợp SGK - Chuẩn bị 10: Cấu tạo bên Trái Đất …………Hết phần giáo án………… BƯỚC 4: Tổ chức dạy học dự - Dự kiến thời gian dạy: Tuần 9, 10, 11 - Dự kiến người dạy: Lê Văn Bình - Dự kiến đối tượng dạy: Khối - Dự kiến kiểm tra, đánh giá: + Hình thức: Kiểm tra miệng, kiểm tra 15’ + Nội dung: GV lựa chọn số câu hỏi sau: 1/ Vận động tự quay quanh trục Trái Đất sinh hệ gì? Nếu Trái Đất khơng có vận động tự quay tượng ngày đêm, Trái Đất sao? (HS lên thực quay quanh trục Trái Đất địa cầu) 2/ Giờ khu vực gì? Khi khu vực gốc khu vực 10, 20 giờ? 3/ Tại Trái Đất chuyển động quanh MT lại sinh hai thời kì nóng lạnh ln phiên hai nửa cầu năm? 4/ Thế chuyển động tịnh tiến ? 5/ Nêu nguyên nhân sinh mùa? 6/ Giải thích câu ca dao nhân dân ta: “Đêm tháng năm chưa nằm sáng Ngày tháng 10 chưa cười tối” BƯỚC 5: Phân tích, rút kinh nghiệm học (sau dạy dự giờ) (Phân tích dạy theo quan điểm phân tích hiệu hoạt động học học sinh, đồng thời đánh giá việc tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học cho học sinh giáo viên.) Xác nhận tổ trưởng chuyên môn Hà Đông, ngày 20 tháng 10 năm 2015 Nhóm trưởng ... hiểu vận động tự quay quanh trục củaTrái Đất hệ Hoạt động GV HS Nội dung Hoạt Động 1: Cả lớp, nhóm 17’ Sự vận động Trái Đất quanh GV: Quả địa cầu mơ hình Trái Đất, biểu trục hình dáng thực tế Trái. .. SỰ VẬN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT VÀ CÁC HỆ QUẢ Ổn định lớp (1p) Kiểm tra cũ (4p) Sửa trả kiểm tra Giới thiệu vào Trái đất có nhiều vận động Trong có vận động tự quay quanh trục vận động. .. quay quanh trục Trái đất hệ Sự vận động Trái Đất quanh trục Hệ vận động tự quay quanh trục a/ Hiện tượng ngày đêm b/ Sự lệch hướng vận động tự quay TĐ Tiết 2: Sự chuyển động Trái đất quanh Mặt
- Xem thêm -

Xem thêm: CHỦ đề vận ĐỘNG của TRÁI đất, CHỦ đề vận ĐỘNG của TRÁI đất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay