Bài giảng giải phẩu 12 đôi dây thần kinh sọ

27 28 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 10:13

Các dây thần kinh sọ là các dây thần kinh tách ra trực tiếp từ não, đối lập với các dây thần kinh gai tách ra từ tủy gai. Ở người từ trước đến giờ được cho là có tổng cộng 12 đôi dây thần kinh sọ, tuy nhiên theo một số tác giả còn tồn tại thêm một cặp dây thần kinh nữa được đánh số 0. Ba cặp đầu tiên (gồm cả dây 0) tách ra từ đại não; mười cặp còn lại tách ra từ thân não 12 ĐÔI THẦN KINH SỌ 12 ĐÔI THẦN KINH SỌ I II THẦN THẦNKINH KINHKHỨU KHỨU GIÁC GIÁC THẦN THẦNKINH KINHTHỊ THỊGIÁC GIÁC III IV THẦN THẦNKINH KINHVẬN VẬNNHÃN NHÃN V VI THẦN THẦNKINH KINHRÒNG RÒNGRỌC RỌC THẦN THẦNKINH KINHSINH SINHBA BA VII’ VII THẦN THẦNKINH KINHV.N V.N.NGOÀI NGOÀI THẦN THẦNKINH KINHMẶT MẶT VIII THẦN THẦNKINH KINHTRUNG TRUNGGIAN GIAN THẦN THẦNKINH KINHTĐ TĐ––ỐC ỐCTAI TAI IX XII THẦN THẦNKINH KINHTHIỆT THIỆTHẦU HẦU THẦN THẦNKINH KINHLANG LANGTHANG THANG XI THẦN THẦNKINH KINHPHỤ PHỤ X THẦN THẦNKINH KINHHẠ HẠTHIỆT THIỆT 12 ĐƠI THẦN KINH SỌ Nguyên Nguyênủy ủyhư hư Nguyên Nguyênùy ùythật thật TK TK.ròng ròng rọc rọc Nguyên Nguyênủy ủythật thật:: nhân nhânròng ròngrọc rọctrong trung não trung não Nguyên Nguyênủy ủyhư hư: :bên bên hãm màng tủy hãm màng tủy Nguyên Nguyênủy ủyhư hư::nơi nơixuất xuấthiện bề mặt não bề mặt não Nguyên Nguyênủy ủythật thật::nơi nơichứa chứacác thân neuron nguyên ủy thân neuron nguyên ủy 12 ĐƠI THẦN KINH SỌ DÂY CẢM GIÁC DÂY I KHỨU GIÁC DÂY II THỊ GIÁC DÂY VIII TIỀN ĐÌNH ỐC TAI 12 ĐƠI THẦN KINH SỌ DÂY DÂYKHỨU KHỨUGIÁC( GIÁC(I)I) Hành khứu dãi khứu Các sợi khứu giác Niêm mạc khứu Mảnh giác sàng Nguyên Nguyênủy ủythật thật::TB TBTk Tkniêm niêmmạc mạc khứu khứu Nguyên Nguyênủy ủyhư hư::hành hànhkhứu khứu 12 ĐƠI THẦN KINH SỌ DÂY DÂYTHỊ THỊGIÁC( GIÁC(II) II) Võng mạc Các tế báo tầng hạch võng mạc Thể gối Nguyên Nguyênủy ủythật thật::tầng tầnghạch hạch võng mạc võng mạc Nguyên Nguyênủy ủyhư hư::thể thểgối gốingoài ngoài++ lồi lồinão nãoTT 12 ĐƠI THẦN KINH SỌ DÂY DÂYTIỀN TIỀNĐÌNHĐÌNH-ỐC ỐCTAI(VIII) TAI(VIII) Tk Tk.Tiền Tiềnđình đình––ốc ốc tai tai Tk Tk.Mặt Mặt 12 ĐƠI THẦN KINH SỌ DÂY DÂYTIỀN TIỀNĐÌNHĐÌNH-ỐC ỐCTAI(VIII) TAI(VIII) NU NUthật thậtphần phầntiền tiềnđình: đình:Hạch Hạch TĐ TĐ NU NUthật thậtphần phầnốc ốctai: tai:hạch hạch xoắn ốc xoắn ốc NU NUhư hư::rãnh rãnhhành hành-cầu cầu 12 ĐƠI THẦN KINH SỌ DÂY VẬN ĐỘNG DÂY III VẬN NHÃN DÂY IV RÒNG RỌC DÂY VI VẬN NHÃN NGOÀI DÂY XI DÂY PHỤ DÂY XII VẬN ĐỘNG LƯỠI 12 ĐÔI THẦN KINH SỌ DÂY DÂYVẬN VẬNNHÃN( NHÃN(III)III)-DÂY DÂYRỊNG RỊNGRỌC( RỌC(IV)IV)-DÂY DÂYVẬN VẬNNHÃN NHÃNNGỒI(VI) NGỒI(VI) Tk III Tk VI III IV NU NUthật: thật:nhân nhânvận vậnnhãn nhãn, ,vận vận nhãn phụ nhãn phụ NU NUthật: thật:nhân nhânròng ròngrọc rọc VI NU NUthật: thật:nhân nhânvận vậnnhãn nhãnngòai ngòai Nhân vận nhãn vận nhãn phụ Nhân vận nhãn Tk IV Nhân ròng rọc NU NUhư hư::rãnh rãnhtrong trongtrụ trụĐại Đạinão não NU NUhư hư: :22bên bênhãm hãmmàng màngtủy tủy trên NU hư : rãnh NU hư : rãnhhành hànhcầu cầu 12 ĐƠI THẦN KINH SỌ DÂY HỖN HỢP DÂY V TAM THOA DÂY VII MẶT DÂY IX THIỆT HẦU DÂY X LANG THANG 12 ĐÔI THẦN KINH SỌ DÂY DÂYTAM TAMTHOA( THOA(V) V) Tk V Tk V1 Tk V2 Tk V3 PHẦN CẢM GIÁC PHẦN VẬN ĐỘNG NU NUthật: thật:Hạch Hạchsinh sinhba ba NU NUthật: thật:nhân nhânvận vậnđộng độngTk Tk sinh ba cầu não sinh ba cầu não NU NUhư hư::mặt mặttrước trước bên cầu não bên cầu não 12 ĐƠI THẦN KINH SỌ DÂY DÂYMẮT( MẮT(V1) V1) Tk Dưới RR Tk Sàng trước Tk Sàng sau Tk Mũi mi Tk lệ Tk Trên ròng Tk Trênrọc ổ mắt Tk trán Tk V1 Tk V2 Tk III Tk IV Tk V3 Haïch sinh ba 12 ĐƠI THẦN KINH SỌ Nhánh nối Tk Lệ Tk Gò má DÂY DÂYHÀM HÀMTRÊN( TRÊN(V2) V2) Khe ổ mắt Tk V1 Tk V3 Tk Dưới ổ mắt Lỗ bầu dục Các nhánh tận Tk huyệt trước Tk huyệt Tk huyệt sau Tk sinh ba Hạch sinh ba Tk V2 Lỗ tròn Hạch chân bướm KC 12 ĐƠI THẦN KINH SỌ DÂY DÂYHÀM HÀMDƯỚI( DƯỚI(V3) V3) Phân nhánh trước Tk V Tk má Phân nhánh sau Tk tai – thái dương Thừng nhó Tk huyệt Tk hàm móng Tk lưỡi Phân nhánh trước : vận động Phân nhánh sau : cảm giác 12 ĐƠI THẦN KINH SỌ CẢM CẢMGIÁC GIÁCCỦA CỦADÂY DÂYTAM TAMTHOA THOA V1 V2 V3 12 ĐÔI THẦN KINH SỌ DÂY DÂYMẶT( MẶT(VII)VII)-DÂY DÂYTRUNG TRUNGGIAN GIAN(VII’) (VII’) PHẦN CẢM GIÁC (VII’) PHẦN VẬN ĐỘNG (VII) NU NUthật: thật:Hạch Hạchgối gối NU NUthật: thật:nhân nhânTk Tkmặt mặtvà bọt cầu não bọt cầu não NU NUhư hư::rãnh rãnhhành hành cầu cầu 12 ĐƠI THẦN KINH SỌ DÂY DÂYMẶT( MẶT(VII)VII)-DÂY DÂYTRUNG TRUNGGIAN GIAN(VII’) (VII’) 12 ĐÔI THẦN KINH SỌ DÂY DÂYMẶT( MẶT(VII)VII)-DÂY DÂYTRUNG TRUNGGIAN GIAN(VII’) (VII’) The Zebra Bears Many Curves 12 ĐÔI THẦN KINH SỌ DÂY DÂYMẶT( MẶT(VII)VII)-DÂY DÂYTRUNG TRUNGGIAN GIAN(VII’) (VII’) TL gm NBT Tk.L Ñs Ñt HD HCBKVC TN Tk.L HDH TDL TDH VII 12 ĐÔI THẦN KINH SỌ DÂY DÂYMẶT( MẶT(VII)VII)-DÂY DÂYTRUNG TRUNGGIAN GIAN(VII’) (VII’) Mặt lệch phía không liệt Khó nhai, khó nuốt Trào thức ăn yếu vòng miệng Khô miệng 12 ĐƠI THẦN KINH SỌ DÂY DÂYTHIỆT THIỆTHẦU(IX) HẦU(IX) TMT X+TT cảnh PHẦN CẢM GIÁC PHẦN VẬN ĐỘNG NU NUthật: thật:Hạch Hạchtrên trênvà dưới NU NUthật: thật:nhân nhânhoài hoàinghi, nghi, thiệt hầu, bọt thiệt hầu, bọt NU NUhư hư::rãnh rãnhbên bên sau Hành não sau Hành não 12 ĐƠI THẦN KINH SỌ DÂY DÂYLANG LANGTHANG(X) THANG(X) PHẦN CẢM GIÁC PHẦN VẬN ĐỘNG NU NUthật: thật:Hạch Hạchtrên trênvà vàdưới NU NUthật: thật:NNhoài hoàinghi, nghi,NNlưng lưnglang lang thang thang NU NUhư hư::rãnh rãnhbên bên sau Hành não sau Hành não 12 ĐƠI THẦN KINH SỌ DÂY DÂYLANG LANGTHANG(X) THANG(X) ÑrTQ T.LT t Hạch tạng N h V ò N h H T G h N TK TKLANG LANGTHANG THANG::ĐỐI ĐỐIGIAO GIAOCẢM CẢM 12 ĐÔI THẦN KINH SỌ DÂY DÂYLANG LANGTHANG(X) THANG(X) Tk Quặc ngược TQ T NHÁNH NHÁNHQUẶT QUẶTNHƯỢC NHƯỢCTHANH THANHQUẢN QUẢN Tk Quặc ngược TQ P .. .12 ĐƠI THẦN KINH SỌ I II THẦN THẦNKINH KINHKHỨU KHỨU GIÁC GIÁC THẦN THẦNKINH KINHTHỊ THỊGIÁC GIÁC III IV THẦN THẦNKINH KINHVẬN VẬNNHÃN NHÃN V VI THẦN THẦNKINH KINHRÒNG RÒNGRỌC RỌC THẦN THẦNKINH... KINHSINH SINHBA BA VII’ VII THẦN THẦNKINH KINHV.N V.N.NGOÀI NGOÀI THẦN THẦNKINH KINHMẶT MẶT VIII THẦN THẦNKINH KINHTRUNG TRUNGGIAN GIAN THẦN THẦNKINH KINHTĐ TĐ––ỐC ỐCTAI TAI IX XII THẦN THẦNKINH... cầu 12 ĐƠI THẦN KINH SỌ DÂY VẬN ĐỘNG DÂY III VẬN NHÃN DÂY IV RỊNG RỌC DÂY VI VẬN NHÃN NGỒI DÂY XI DÂY PHỤ DÂY XII VẬN ĐỘNG LƯỠI 12 ĐÔI THẦN KINH SỌ DÂY DÂYVẬN VẬNNHÃN( NHÃN(III)III)-DÂY DÂYRÒNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng giải phẩu 12 đôi dây thần kinh sọ, Bài giảng giải phẩu 12 đôi dây thần kinh sọ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay