kế hoạch công đoàn trường Tiểu học

7 23 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 10:03

Kế hoạch công đoàn, chương trình công tác năm công đoàn trường tiểu học hoàn chỉnh. Giúp chủ tịch công đoàn trường học xây dựng kế hoạch tốt. báo cáo tổng kết công đoàn trường tiểu học, xây dựng kế hoạch chiến lược trường tiểu học LĐLĐ HUYỆN TRI TƠN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS TRƯỜNG TH “B” TRI TÔN Số: PHNV-CĐCS BTT Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tri Tôn, ngày tháng 09 năm 2018 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CƠNG ĐỒN NĂM HỌC 2017-2018 Năm học 2017 -2018 năm học toàn nhành tiếp tục triển khai thu75chie65n Nghị số 29-NQ/TW đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo; Thực Nghị Đại hội XI Cơng đồn Việt Nam; Nghị Đại hội XIV Cơng đồn Giáo dục việt Nam, Nghị Đại hội Ix cơng đồn tỉnh An Giang, Nghị Đại hội X CĐGD tỉnh An Giang Kế hoạch thực nhiệm vụ năm học 2017-2018 cùa Sở GDĐT An Giang; nhiệm vụ trọng tâm LĐLĐ huyện Tri tơn năm 2017 Từ đó, Ban Chấp hành CĐCS Trường TH “B” Tri Tôn đề phương Hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm học 2017-2018 sau: I.Phương Hướng, nhiệm vụ trọng tâm: Phương hướng: CĐCS Trường TH “B” Tri Tôn tiếp tục tổ chức thực tốt Nghị đại hội Cơng đồn cấp cấp mình; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng CBNGLĐ Tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước vận động Công đoàn ngành Giáo dục; tuyên truyền, vận động đoàn viên thực tốt yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo; nâng cao hiệu hoạt động Cơng đồn, xây dựng tổ chức Cơng đồn vững mạnh, góp phần thu75chie65n nhiệm vụ trị đơn vị ngành năm học 2017-2018 Nhiệm vụ trọng tâm: Để thực phương hướng trên, hoạt động CĐCS Trường TH “B” Tri Tôn năm học: 2017-2018 tập trung vào số nhiệm vụ trọng tâm sau: 1.Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đội ngũ CBNGLĐ thực tốt đường lối, chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương cơng tác Cơng đồn, tun truyền chủ trương, lộ trình đổi ngành Giáo dục Ngồi tập trung tun truyền Đại hội XI Cơng đồn ngành Giáo dục tỉnh An Giang Tuyên truyền, tổ chức hoạt động nhân kỷ niệm ca1cngay2 lễ lớn diễn năm học Triển khai Điều lệ Cơng đồn Việt Nam, vận động CBNGLĐ thực nghiêm túc chủ trương đổi ngành; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018 UBND tỉnh An Giang,kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm chương trình cơng tác năm học 2017-2018 Sở GD – ĐT tỉnh An Giang, Phòng GD- ĐT huyện Tri tôn đơn vị đề 2.CĐCS Trường Th “B” Tri Tôn làm tốt công tác bảo vệ quyền,lợi ích hợp pháp đáng; tăng cường công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên theo hướng thiết thực, hiệu như: Phối hợp với chuyên môn đồng cấp thực tốt ca1cche61 độ, sách CBNGLĐ; quan tâm đến CBNGLĐ có hồn cảnh khó khăn, CBNGLĐ nhà công vụ nhà tập thể “Mái ấm Cơng đồn” Tạo điều kiện tốt để CBNGLĐ tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao nâng lực quản lý, giảng dạy để đáp ứng yêu cầu đổi ngành; tích cực tham gia quản lý việc xây dựng đội ngũ, torng đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, tong công tác thi đua khen thưởng Công đồn phối hợp với tổ chun mơn ổ chức thực nhiệm vụ trị ngành, Cơng đồn, đơn vị; kịp thời phản ánh với cấp khó khăn, vướng mắc q trình đổi ngành Tổ chức hoạt động chào mừng ngày lễ lớn năm, kiện trị quan trọng Đất nước, ngành Giáo dục, tổ chức Cơng đồn; hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/2017) CĐCS Trường Th “B” Tri Tôn chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức phong trào thi đua yêu nước, vận động theo hướng thiết thực hiệu quả, tiết kiệm gắn với nhiệm vụ ngành phù hợp với điều kiện cụ thể địa phương, đơn vị Tiếp tục thực tốt việc “Học tập làm theo gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đội ngũ CBNGLĐ học sinh vận động “Mỗi thầy cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo” “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” gắn với phong trào thi đua “Hai tốt Hai giỏi” nam nữ CBNGLĐ ngành Công đồn đóng vai trò tích cực, chủ động việc tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển Giáo dục – đào tạo ngành, địa phương, đơn vị Chủ tịch CĐCS phối hợp với thủ trưởng đơn vị thực tốt quy chế dân chủ sở, tổ chức Hội nghị CBCC, VC vào đầu năm học, CĐCS làm nòng cốt xây dựng khối đồn kết nội bộ, trí suy nghĩ, hành động xây nếp sống văn hóa quan, trường học, cơng sở đơn vị; nhằm góp phần tích cực hạn chế tình trạng dạy thêm, ho5cthe6m việc quản lý tài chính, tài sản khơng quy định đơn vị Tiếp tục vận động CBNGLĐ thực tốt việc đóng quỹ ‘Xã hội Cơng đồn” năm 2017; nhận đỡ đầu học sinh có hồn cảnh khó khăn năm học 2017-2018 nhằm góp phần hạn chế học sinh bỏ học thực tốt phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Tiếp tục đổi phương thức hoạt động theo hướng tăng cường lợi ích củađồn viên;ln quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS; cử BCH tập huấn nghiệp vụ, phương pháp hoạt động cơng đồn theo triệu tập Cơng đồn cấp Thực tốt cơng tác phát triển đồn viên đơi với việc quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động đoàn viên CĐCS trọng nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động BCH-CĐCS thực có nề nếp chế độ sinh hoạt BCH-CĐCs tổ ơng đồn Cũng chất lượng hoạt động Ban Nữ công UBKT (UVKT) cơng đồn sở Cần tập trung kiểm tra chấp hành điều lệ thu – chi tài Cơng đồn theo quy định Tổng LĐLĐVN Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin điều hành, quản lý hoạt động cơng đồn; thực tốt cơng tác nữ, bình đẳng giới, vận động kế hoạch hóa gia đình; quản lý kinh phí cơng đồn quy định Tham gia xây dựng tổ chức Cơng đồn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng; xây dựng quyền sạch, vững mạnh CĐCS Trường TH “B” Tri Tôn tăng cường hoạt động giao lưu, học hỏi, trao đổi khinh nghiệm hoạt động cơng đồn với đơn vị bạn huyện, huyện, tỉnh phù hợp với điều kiện, khả kinh phí đơn vị để tạo mối liên kết gắn bó phát triển nghiệp Giáo dục & Đào tạo, Cơng tác Cơng đồn Thực tốt chế độ thơng tin, báo cáo kịp thời LĐLĐ huyện Tri Tôn II Nội dụng chương trình hoạt động cụ thể: 1.Chương trình 1: Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng chăm lo đời sống nhà giáo lao động ngành, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo động lực nậng chất lượng hiệu quản giáo dục đào tạo, phục vụ CNH, HĐH đất nước: - CĐCS Trường TH “B” Tri Tơn, phối hợp với quyền đồng cấp tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực ca1cche61 độ, sách tiển lương, tiền thưởng, thêm buổi, cơng tác phí Chủ động giải vướng mắc đơn vị, sở Kịp thời phản ánh quyền đồngcấp báo cáo Cơng đồn cấp để tháo gỡ, tránh tình trạng nhà giáo lao động nghỉ Tết mà chưa nhận lương Duy trì thực có hiệu quả, ca1cchi1nh sách địa phương để chăm lo tốt đời sống nhà giáo lao động ngành Cần phát sách bất cập để kiến nghị với địa phương trung ưng tiếp tục xử lý điều chỉnh - CĐCS Trường TH “B” Tri Tôn thường xuyên nhắc nhở Đoàn viên phải chấp hành tốt nội quy quy định nhà công vụ tập thể “ Mái ấm Cơng đồn” Tích cực tham gia đổi công tác quản lý tài chánh Phồi hợp với quyền đồng cấp thực tốt “3 công khai” (công khai chấy lượng đào tạo; công khai cácđiều kiện sở vật chất, đội ngũ giáo viên; cơng khai thu, chi tài chính) “4 kiểm tra” ( Kiểm tra việc phân bổ sử dụng ngân sách giáo dục đào tạo; kiểm tra việc thu sử dụng học phí nhà trường; kiểm tra việc sử dụng khoản đóng góp tự nguyện người dân ca1cto63 chức cho nhà trường; kiểm tra việc thực chương trình kiên cố hóa trường, lớp học) đơn vị -Phối hợp quyền đồng cấp thực tốt chế độ BHXH; BHYT cho CBNGLĐ Thực tốt việc khảo sát xem xét kĩ việc việc nhu cầu xây dựng “Mái ấm Cơng đồn” cho CBNGLĐ gặp khó khăn nhà năm học Chương trình 2: Xây dựng, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục nhằm thực nhiệm vụ “Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ngành”: - Phối hợi hợp quyền đồng cấp tiếp tục nâng cao hiệu việc “Học tập làm theo gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”, vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo”, qua góp phần “Nậng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần phục vụ nghề nghiệp giáo dục” cán bộ, giáo viên học sinh - Phối hợp quyền đồng cấp tham gia xét tặng danh hiệu cáo qui1cho nhà giáo, tổ chức lễ tuyên dương tôn vinh Nhà giáo kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 - Phối hợp với quyền đồng cấp tạo điều kiện thuận lợi cho nhà giáo lao động ngành đượcđào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để đạt chuẩn chuẩn, bồi dưỡng lý luận trị, ngoại ngữ, tin học tích cực sử dụng cơng nghệ thơng tin vào giảng dạy Thực tốt tinh thần Nghị số 29-NQ/TW đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo năm học 2017-2018 năm - Phối hợp quyền đồng cấp tuyên truyền, vận động giáo dục CBNGLĐ khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua làm việc với suất, chất lượng cao, nêu cao tính khắc phục yếu kém, tiêu cực ngành Chương trình 3: Vận động, tổ chức nhà giáo lao động tích cực tham gia phong trào thi đua, vận động mang tính xã hội rộng lớn ngành nhằm thực có hiệu nhiệm vụ trị ngành: - CĐCS Trường TH “B” Tri Tôn phối hợp với quyền đồng cấp thực tốt vận động “Học tập làm theo gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tổ chức lồng ghép nội dung với phong trào thi đua vận động ngành, Cơng đồn cấp - CĐCS Trường TH “B” Tri Tơn tập trung tổ chức thực có hiểu phong trào thi đua “Hai tốt” “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực’ 02 giỏi “Giỏi việc nướcĐảm việc nhà” nam “Giỏi việc nước – chia sẻ việc nhà” năm học 2017-2018 năm tiếp theo, vận động lớn ngành Tiếp tục thực vận động “Mỗi thầy cố giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo”; phong trào “Dân chủ - kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, “Hai khơng” với nội dung “Hai có” Sở GD – ĐT An Giang triển khai Nhằm thực tốt Chỉ thị 16/CT-BGD&ĐT ngày 16/4/2008 Bộ Giáo dục đào tạo qui định đạo đức nhà giáo - Tiếp tục phối hợp tham gia với quyền đồng cấp đổi công tác thi đua khen thưởng xây dựng tiêu chuẩn đánh giá ngành cho phù hợp - Tích cực sử dụng tự làm đồ dùng dạy học phục vụ giảng Tham gia hội thi tự làm đồ dùng dạy học sử dụng thiết bị dạy học, tham gia viết SKKN Sở PGD&ĐT phát động - Liên đoàn Lao động huyện CĐCS Trường TH “B” Tri Tơn phồi hợp với quyền đồng cấp, đồn thể trị - xã hội lực lượng xã hội tiếp tục đẩy mạnh cơng tác xã hội hóa giáo dục, góp phần tăng động lực cho giáo dục phát triển vững chắc;thực tốt hoạt động mang tính nhân đạo, từ thiện tồn ngành, thực tốt cơng tác dân số kế hoạch hóa gia đình - Liên đồn Lao động phối hợp với PGD – ĐT, Hội cự giáo chức huyện tổ chức hội nghị biểu dương nhà giáo tiêu biểu có nhiều đóng góp cho giáo dục huyện nhà nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 Chương trình 4: Đổi tổ chức, tăng cường cơng tác kiểm tra, nâng cao chất lượng đội ngũ cán cơng đồn cấp, xây dựng tổ chức cơng đồn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Nhà nước vững mạnh: - CĐCS Trường TH “B” Tri Tơn triển khai chương trình phát triển đàon viên mới, xây dựng CĐCS vững mạnh - Cử Ủy viên Ban chấp hành tham gia tập huấn kỹ hoạt động Cơng đồn Cơng đồn cấp tổ chức - Tích cực tham gia cơng tác xây dựng Đảng, xây dựng quyền, quan đơn vị torng vững mạnh -Tiếp tục hoàn thiện ca1cquy chế hoạt động BCH Cơng đồn cấp, quy chế phối hợp hoạt động BCH – CĐCS với thủ trưởng đơn vị, quy chế hoạt động UBKT sau Đại hội CĐCS - Thực tốt quy chế phối hợp hoạt động CĐCS với thủ trưởng đơn vị Phối hợp hoạt động Phòng GD&ĐT Liên đồn Lao động huyện, Cơng đồn Giáo dục An Giang - Thực tốt quy chế dân chủ sở, hướng dẫn hoạt động Ban Thanh tra nhân dân trọng tâm kiểm tra việc thực công khai kiểm tra Bộ đạo - Tham gia quyền đồng cấp tong cơng tác quản lý đơn vị Đặc biệt phấn đấu xây dựng trường đạt cuẩn quốc gia theo lộ trình kế hoạch ngành đại phương - Phối hợp quyền đồng cấp phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục, thực Chỉ thị số 30 Ban thường vụ Tỉnh ủy An Giang việc hạn chế tình trạng học sinh bỏ học - Cùng quyền đồng cấp xây dựng khối đoàn kết nội đơn vị, thốn vể ý chí, hành động, việc làm cơng tác - Tiếp tục trì quỹ hỗ trợ tương trợ CĐCS nhiều hình thức Chương trình 5: Chủ động tích cực mở rộng nâng cao hiệu quà hoạt động đối ngoại cảu Liên đoàn Lao động CĐCS trường học: - CĐCS Trường TH “B” Tri Tôn chủ động tích cực tăng cường hoạt động gia lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động Công d9aon2 với đơn vị bạn cụm xã, huyện, tỉnh, tỉnh phù hợp với điều kiện, khả kinh phí đơn vị + Tổ chức thi hái hoa dân chủ nh6an kỷ niệm 20/11, tiếng hát Karaoke (mừng Đảng mừng xuân, thi kể chuyện Bác Hồ (30/04;1/5)) + Tổ chúc giao lưu họp mặt nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 Một tiêu chủ yếu: - Vận động đoàn viên lao động thực đạt vượt tiêu giảng dạy học tập quyềnđồng cấp - Phấn đấu kết nạp 100% người lao động đủ điều kiện váo tổ chức cơng đồn 98% DVCĐ cấp thẻ.giới thiệu đồn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp - Phối hợp tốt với quyền tổ chức Hội nghị CBCC,VC đấu năm học 2017-2018 kế hoạch - Phấn đấu 95% nữ LĐTT đạt phụ nữ “Hai giỏi” - Phấn đấu 70% nam LĐTT đạt nam “Hai giỏi” - 100% ĐV-LĐ thực tốt văn hóa giao thông tham gia gia thông - Đơn vị trường học đạt quan văn hóa 98% gia đình nhà giáo đạt gia đình văn hóa - Phối hợp quyền xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước vững mạnh - Xây dựng CĐCS vững mạnh - CĐCS thực tốt sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (khơng sinh thứ ba) - CĐCS thành lập quỹ tương ttrợ (khi cần thiết), thăm hỏi ốn đau kịp thời (đúng quy chế chi tiêu) - Vận động CĐV thực tốt quỹ “Mái ấm Cơng đồn” Trên nhiệm vụ trọng tâm công tác CĐCS Trường TH “B” Tri Tôn năm học 2017-2018 Ban Chấp Hành CĐCS Trường TH “B” Tri Tơn nổ lực phấn đấu hồn thành tốt nhiệm vụ đơn vị năm học 2017-2018 Trong trình thực cố gắng học hỏi thêm đơn vị bạn hướng dẫn Công đoàn cấp để bổ sung thêm TM CHI BỘ ĐẢNG BÍ THƯ Nguyễn Ngọc Minh TM BAN CHẤP HÀNH CĐCS CHỦ TỊCH Bùi Thị Kiều Nga ... chánh Phồi hợp với quyền đồng cấp thực tốt “3 công khai” (công khai chấy lượng đào tạo; công khai cácđiều kiện sở vật chất, đội ngũ giáo viên; công khai thu, chi tài chính) “4 kiểm tra” ( Kiểm tra... dựng Nhà nước vững mạnh - Xây dựng CĐCS vững mạnh - CĐCS thực tốt sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (kh ng sinh thứ ba) - CĐCS thành lập quỹ tương ttrợ (khi cần thiết), thăm hỏi ốn đau kịp... quyền đồng cấp tuyên truyền, vận động giáo dục CBNGLĐ kh c phục kh kh n, hăng hái thi đua làm việc với suất, chất lượng cao, nêu cao tính kh c phục yếu kém, tiêu cực ngành Chương trình 3: Vận
- Xem thêm -

Xem thêm: kế hoạch công đoàn trường Tiểu học, kế hoạch công đoàn trường Tiểu học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay