giải bài tập tình huống môn Thẩm định dự án của cô Hương

14 18 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 09:56

bài tập tình huống môn Thẩm định dự án và đầu tư của cô Hương. Đây là bài tập tình huống mô phỏng theo hai bài tập 1, 2 trong sách Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư của cô Hương Trường đại học Kinh tế Tphcm BẢNG THÔNG SỐ Vốn đầu tư Đất MMTB Thời gian HD Vốn lưu động AR AP CB Tồn kho thành phẩm Tài trợ Vốn vay Lãi suất vay Số kỳ trả nợ gốc Doanh thu SLTK Giá bán Công suất huy động Chi phí hoạt động Chi phí trực tiếp (triệu VNĐ/sp) Chi phí quản lý- bán hàng Thơng số khác Thuế suất thuế TNDN Suất chiết khấu dự án Tỷ lệ lạm phát bình quân hàng năm KẾ HoẠCH ĐẦU TƯ Khoản Mục/ Năm Đất Máy móc thiết bị Năm0 3500 Tr VND 4000 Tr VND năm (Khấu hao đều) 15% 20% 10% 0% Dthu Khoản mua hàng năm Khoản mua hàng năm SLSX 35% CP đầu tư 14% năm năm 17000 sản phẩm/năm 0.48 triệuVNĐ/sp năm năm 70% 90% năm 100% 0.16 0.15 15% Doanh thu hàng năm 0.14 25% 20% năm 0% năm Triệu đồng 3500.00 4000.00 TỔNG CỘNG 7500.00 KẾ HOẠCH KHẤU HAO MMTB Năm Đầu tư Giá trị MMTB đầu kỳ Khấu hao kỳ Giá trị lại cuối kỳ Giá trị lý cuối kỳ Triệu đồng 4000.0 4000.0 4000.0 1000.0 3000.0 3000.0 1000.0 2000.0 2000.0 1000.0 1000.0 KẾ HoẠCH TRẢ NỢ Triệu đồng Năm Dư nợ đầu kỳ Lãi vay phát sinh Khoản toán Trả nợ gốc Trả lãi Dư nợ cuối kỳ Vốn vay giải ngân Ngân lưu tài trợ (NCFt_D) 2,625.0 1,750.0 367.5 245.0 1,242.5 1,120.0 875.0 875.0 367.5 245.0 1,750.0 875.0 2,625.0 2,625.0 2625.0 (1242.5) (1120.0) DOANH THU DỰ KiẾN Năm Đvt SLSX sp Tồn kho thành phẩm sp SL tiêu thụ sp Giá bán sản phẩm Trđ/sp Doanh thu Trđ/năm CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 875.0 122.5 997.5 875.0 122.5 0.0 (997.5) Triệu đồng 11,900 15,300 17,000 0 11,900 0.48 5,712 15,300 0.48 7,344 17,000 0.48 8,160 Triệu đồng Năm Đvt Tổng chi phí trực tiếp Chi phí đầu vào trực tiếp Khấu hao Giá thành đơn vị sản phẩm Giá vốn hàng bán Chi phí quản lý - Bán hàng 2,904.0 1,904.0 1,000.0 0.244 2,904.0 856.8 3,295.0 2,295.0 1,000.0 0.215 3,295.0 1,101.6 KẾ HoẠCH LÃI LỖ Triệu đồng Năm Doanh thu Giá vốn hàng bán Lãi gộp Chi phí quản lý- bán hàng EBIT Lãi vay phải trả LN trước thuế (EBT) Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế (EAT) La chan thue (TS) Khoản mua hàng năm VỐN LƯU ĐỘNG Nam AR AP CB Tồn kho Nhu cầu VLĐ Kế hoach VLĐ 3,380.0 2,380.0 1,000.0 0.199 3,380.0 1,224.0 5,712.0 2,904.0 2,808.0 856.8 1,951.2 367.5 1,583.7 395.9 1,187.8 7,344.0 3,295.0 4,049.0 1,101.6 2,947.4 245.0 2,702.4 675.6 2,026.8 8,160.0 3,380.0 4,780.0 1,224.0 3,556.0 122.5 3,433.5 858.4 2,575.1 91.9 61.3 30.6 2,761 3,397 3,604 856.8 1101.6 1224.0 552.2 679.3 720.8 276.1 339.7 360.4 0.0 0.0 0.0 580.7 761.9 863.6 (580.7) (181.2) (101.7) KẾ HoẠCH NGÂN LƯU THEO QUAN ĐiỂM TOÀN BỘ VỐN CSH (AEPV) Năm KHOẢN THU 0.0 4,855.2 7,099.2 8,037.6 Doanh thu 5,712.0 7,344.0 8,160.0 Chênh lệch AR(trừ) (856.8) (244.8) (122.4) Thanh lý MMTB Giá trị đất thu hồi KHOẢN CHI 7,500.0 2,484.7 3,333.0 3,583.3 Đầu tư đất 3,500.0 Đầu tư MMTB 4,000.0 Chi phí đầu vào trực tiếp 1,904.0 2,295.0 2,380.0 Chi phí quản lý- bán hàng 856.8 1,101.6 1,224.0 Chênh lệch AP(trừ) (552.2) (127.2) (41.5) Chênh lệch CB 276.1 63.6 20.7 NCFt trước thuế (7,500.0) 2,370.5 3,766.2 4,454.3 Thue TNDN 487.8 736.9 889.0 CFt-AEPV sau thuế (7500.0) 1882.7 3029.3 3565.3 KẾ HoẠCH NGÂN LƯU THEO QUAN ĐiỂM TỔNG ĐẦU TƯ (TIP) Năm KHOẢN THU 4855.2 7099.2 8037.6 Doanh thu 5,712.0 7,344.0 8,160.0 Chênh lệch AR(trừ) (856.8) (244.8) (122.4) Thanh lý MMTB Giá trị đất thu hồi KHOẢN CHI 7,500.0 2,484.7 3,333.0 3,583.3 Đầu tư đất 3,500.0 Đầu tư MMTB 4,000.0 Chi phí đầu vào trực tiếp 1,904.0 2,295.0 2,380.0 Chi phí quản lý- bán hàng 856.8 1,101.6 1,224.0 Chênh lệch AP(trừ) (552.2) (127.2) (41.5) Chênh lệch CB 276.1 63.6 20.7 NCFt trước thuế Thue TNDN CFt-TIP Lá chắn thuế (7,500.0) 2,370.5 395.9 (7,500.0) 1,974.6 0.0 91.9 3,766.2 675.6 3,090.6 61.3 4,454.3 858.4 3,596.0 30.6 KẾ HoẠCH NGÂN LƯU THEO QUAN ĐiỂM VỐN CSH (EPV) Năm KHOẢN THU 2,625.0 4,855.2 7,099.2 8,037.6 Doanh thu 5,712.0 7,344.0 8,160.0 Chênh lệch AR(trừ) (856.8) (244.8) (122.4) Thanh lý MMTB Giá trị đất thu hồi Vốn vay 2,625.0 KHOẢN CHI 7,500.0 4,123.1 5,128.6 5,439.1 Đầu tư đất 3,500.0 Đầu tư MMTB 4,000.0 Chi phí đầu vào trực tiếp 1,904.0 2,295.0 2,380.0 Chi phí quản lý- bán hàng 856.8 1,101.6 1,224.0 Chênh lệch AP(trừ) (552.2) (127.2) (41.5) Chênh lệch CB 276.1 63.6 20.7 Thue TNDN 395.9 675.6 858.4 Trả nợ gốc lãi 1,242.5 1,120.0 997.5 CFt-EPV (4,875.0) 732.1 1,970.6 2,598.5 SO SÁNH CÁC NGÂN LƯU RÒNG THEO QUAN ĐiỂM TÀI CHÍNH Năm CFt-AEPV (7500.0) 1882.7 3029.3 3565.3 Lá chắn thuế lãi vay 91.9 61.3 30.6 CFt-TIP (7500.0) 1974.6 3090.6 3596.0 CFt tài trợ (D) 2625.0 (1242.5) (1120.0) (997.5) CFt-EPV (4875.0) 732.1 1970.6 2598.5 1000.0 1000.0 Triệu đồng Triệu đồng 863.6 CSH (AEPV) 5,724.0 0.0 1,224.0 1,000.0 3,500.0 360.4 0.0 0.0 720.8 (360.4) 5,363.6 0.0 5363.6 5724 0.0 1,224.0 1,000.0 3,500.0 360.4 0.0 0.0 720.8 (360.4) 5,363.6 0.0 5,363.6 0.0 5,724.0 0.0 1,224.0 1,000.0 3,500.0 360.4 0.0 0.0 720.8 (360.4) 0.0 0.0 5,363.6 5363.6 0.0 5363.6 0.0 5363.6
- Xem thêm -

Xem thêm: giải bài tập tình huống môn Thẩm định dự án của cô Hương, giải bài tập tình huống môn Thẩm định dự án của cô Hương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay