Luận văn xây dựng và phát triển thương hiệu của trường cao đẳng sư phạm trung ương

98 18 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 09:45

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN HẢI YẾN XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM TRUNG ƯƠNG Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8.34.01.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: T.S PHAN TRẦN TRUNG DŨNG Hà Nội, năm 2018 MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 1.1 Thương hiệu vai trò thương hiệu trường đại học, cao đẳng 1.2 Quy trình xây dựng thương hiệu trường đại học, cao đẳng 16 1.3 Phát triển thương hiệu yếu tố đảm bảo cho việc phát triển thương hiệu trường đại học, cao đẳng 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM TRUNG ƯƠNG 34 2.1 Đặc điểm kết đào tạo trường Cao đẳng phạm Trung ương34 2.2 Phân tích thực trạng cơng tác xây dựng thương hiệu trường Cao đẳng phạm Trung ương 37 2.3 Thực trạng công tác phát triển thương hiệu trường Cao đẳng phạm Trung ương 58 2.4 Đánh giá công tác xây dựng phát triển thương hiệu trường Cao đẳng phạm Trung ương 62 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM TRUNG ƯƠNG 66 3.1 Định hướng phát triển trường cao đẳng phạm Trung ương đến năm 2025 vấn đề đặt cho xây dựng phát triển thương hiệu 66 3.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác xây dựng phát triển thương hiệu trường cao đẳng phạm Trung ương………………………………….68 3.3 Điều kiện thực giải pháp 78 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Nếu khơng nêu trên, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm đề tài Người cam đoan NGUYỄN HẢI YẾN DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp trường Cao đẳng phạm Trung ương giai đoạn 2011 – 2018 35 Bảng 2.2: Xếp loại sinh viên tốt nghiệp Trường Cao đẳng phạm Trung ương giai đoạn 2011 – 2018 36 Bảng 2.3: Chi phí cho hoạt động Marketing Trường Cao đẳng phạm Trung ương giai đoạn 2011 – 2016 38 Bảng 2.6: Danh mục thành tố nhận diện thương hiệuTrường Cao đẳng phạm Trung ương 42 Bảng 2.7: Đánh giá sinh viên tên gọi, logo, slogan trường Cao đẳng phạm Trung ương 45 Bảng 2.8: Đánh giá học sinh THPT tên gọi, logo, slogan trường Cao đẳng phạm Trung ương 46 Bảng 2.9: Đánh giá sinh viên chương trình đào tạo Trường Cao đẳng phạm Trung ương 49 Bảng 2.10: Đánh giá nhà tuyển dụng với nhân tốt nghiệp Trường Cao đẳng phạm Trung ương 51 Bảng 2.12: Đánh giá sinh viên sở vật chất trường 53 Bảng 2.13: Đánh giá sinh viên trường Cao đẳng phạm Trung ương đội ngũ giảng viên trường 55 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Mức độ tiếp cận học sinh THPT với kênh cung cấp thông tin trường CĐSPTƯ 57 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong 20 năm qua, với chủ trương xã hội hóa giáo dục, nhiều trường đại học cao đẳng thành lập nước Với đa dạng hình thức đào tạo, tổ chức giáo dục cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực dồi dào, có trình độ chun mơn cao, đáp ứng u cầu phát triển kinh tế quốc gia Tuy nhiên, so sánh phạm vi giới, uy tín thương hiệu trường đại học cao đẳng Việt Nam mờ nhạt so với quốc gia khác Khơng có vậy, trường đại học cao đẳng Việt Nam phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt tổ chức giáo dục khác Sự cạnh tranh thể nhiều góc độ: hình thức đào tạo, sách thu hút người học, nguồn nhân lực đầu ra, cách thức quản lý giáo dục,… Trước áp lực cạnh tranh ngày gay gắt, trường đại học cao đẳng phải có bước chuyển thích hợp để gia tăng uy tín thu hút người học Muốn làm điều đó, trường phải khơng ngừng nỗ lực nâng cao chương trình đào tạo, đổi phương pháp giảng dạy nhằm phù hợp với xu hướng phát triển chung xã hội Bên cạnh đó, ban lãnh đạo trường đại học, cao đẳng phải có nhận thức đắn sâu sắc công tác xây dựng phát triển thương hiệu để khẳng định hình ảnh vị nhà trường tâm trí cơng chúng Trường Cao đẳng phạm Trung ương thành lập từ năm 1988, trải qua 30 năm hoạt động Nhà trường khẳng định uy tín lĩnh vực đào tạo ngành chuyên phạm Trước tình hình chung tồn xã hội, Trường Cao đẳng phạm Trung ương gặp phải cạnh tranh gay gắt hệ thống giáo dục toàn quốc Trong năm trở lại đây, Nhà trường gặp phải vấn đề khó khăn định trình tuyển sinh, dẫn đến tình trạng số lượng học viên đầu viên giảm sút đáng kể Tất cán bộ, giảng viên ý thức tầm quan trọng thương hiệu phát triển Nhà trường Tuy nhiên, Ban lãnh đạo trường chưa thực có kế hoạch, chiến lược xây dựng phát triển thương hiệu cách cụ thể hồn chỉnh Trước tình hình đó, em định lựa chọn đề tài nghiên cứu “Xây dựng phát triển thương hiệu trường Cao đẳng phạm Trung ương”, với mong muốn góp phần nhỏ vào phát triển chung nhà trường Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Liên quan đến nội dung “xây dựng phát triển thương hiệu giáo dục đại học, cao đẳng Việt Nam”, có nhiều luận văn thạc sỹ lựa chọn nghiên cứu đề tài này, cụ thể sau: - Luận văn thạc sỹ “Xây dựng phát triển thương hiệu trường Đại học Thăng Long” Nguyễn Thị Thùy Trang (Bảo vệ năm 2014, học viện Kinh tế quốc dân)[7] Trong luận văn mình, Nguyễn Thị Thùy Trang giải vấn đề tương đương với chương Trong đó, Chương “Cơ sở lý luận thương hiệu”; Chương “Phân tích đánh giá thực trạng xây dựng phát triển thương hiệu trường Đại học Thăng Long”; Chương “Đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác xây dựng phát triển thương hiệu trường Đại học Thăng Long” Bên cạnh thành công thu được, luận văn thạc sỹ “Xây dựng phát triển thương hiệu trường đại học Thăng Long” tồn số vấn đề sau: Luận văn chưa nêu lợi ích mà thương hiệu mang lại cho Nhà trường Đồng thời, chưa nghiên cứu cách thức mà Ban lãnh đạo giải rủi ro phát sinh trình xây dựng phát triển thương hiệu nhà trường - Luận văn thạc sỹ “Thương hiệu trường Đại học kinh tế quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên quan điểm sinh viên người sử dụng lao động” tác giả Dương Thanh Hà (Bảo vệ 2008, học viện kinh tế quốc dân)[2] Luận văn hệ thống hóa vấn đề chung thương hiệu Trên sở lý luận đó, phân tích thực trạng cơng tác thực chiến lược thương hiệu trường đại học Kinh tế quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên Tác giả đề xuất số giải pháp phát triển thương hiệu Nhà trường - Luận văn thạc sỹ “Ứng dụng Marketing đào tạo đại học Hoa Lư”của tác giả Phan Thị Hằng Nga (Bảo vệ năm 2013, học viện Kinh tế quốc dân)[4] Cơ sở lý luận Marketing tác giả hệ thống hóa lại luận văn, bao gồm vấn đề sau: khái niệm Marketing dịch vụ đào tạo, đặc điểm Marketing đào tạo đại học, phân tích chiến lược Marketing cho đào tạo đại học Hoa Lư Trên sở đó, tác giả đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác Marketing đào tạo trường đại học Hoa Lư - Luận văn thạc sỹ “Truyền thông Marketing đào tạo cho chuyên ngành thuộc khối kinh tế quản lý trường đại học Thăng Long” tác giả Vũ Ngọc Thắng (Bảo vệ năm 2013, học viện Kinh tế quốc dân)[8] Luận văn hệ thống hóa sở lý thuyết truyền thơng Marketing, phân tích thực trạng truyền thơng Marketing trường đại học Thăng Long Qua đó, tác giả đưa số giải pháp nhằm mục đích “hồn thiện hoạt động truyền thông Marketing đào tạo cho chuyên ngành thuộc khối kinh tế quản lý trường đại học Thăng Long” Trên luận văn thạc sỹ nghiên cứu lĩnh vực “Xây dựng phát triển thương hiệu trường cao đẳng, đại học” bảo vệ Việt Nam năm gần 3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Vận dụng lý thuyết thương hiệu giáo dục đại học, cao đẳng để phân tích thực trạng, đánh giá hiệu đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng phát triển thương hiệu trường Cao đẳng phạm Trung ương 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Phân tích sở lý thuyết liên quan đến nội dung “xây dựng phát triển thương hiệu trường đại học, cao đẳng” - Phân tích thực trạng đánh giá hiệu xây dựng phát triển thương hiệu trường Cao đẳng phạm Trung ương - Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác xây dựng phát triển thương hiệu trường Cao đẳng phạm Trung ương Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng Các hoạt động xây dựng phát triển thương hiệu trường Cao đẳng phạm Trung ương 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động xây dựng phát triển thương hiệu trường Cao đẳng phạm Trung ương - Về không gian: Tại trường Cao đẳng phạm Trung ương - Về thời gian: Từ năm 2013 đến hết năm 2017 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Cơ sở lý luận Nghiên cứu khái niệm học thuyết phát triển thương hiệu giáo dục đại học số tác giả Việt Nam giới 5.2 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lý luận, gồm nhóm phương pháp chính: Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp lý thuyết; Phương pháp phân loại hệ thống hóa lý thuyết; Phương pháp khái quát hóa lý thuyết - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: gồm nhóm phương pháp chính: + Phương pháp thu thập, phân tích, so sánh liệu thứ cấp: sử dụng loại báo cáo tài chính, báo cáo kết đào tạo Nhà trường qua năm + Phương pháp điều tra bảng hỏi thực 1198 sinh viên, 891 học sinh THPT, 150 giảng viên, 80 nhà tuyển dụng + Phương pháp vấn chuyên sâu thực Trưởng, phó đơn vị Nhà trường, lãnh đạo đơn vị tuyển dụng + Phương pháp xử lý số liệu: Sử dụng phần mềm SPSS để phân tích số liệu bảng hỏi Ý nghĩa lý luận thực tiễn - Ý nghĩa lý luận: Qua thực trạng xây dựng phát triển thương hiệu trường Cao đẳng phạm Trung ương để làm sáng tỏ phần lý luận - Thực tiễn: Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác xây dựng phát triển thương hiệu trường Cao đẳng phạm Trung ương Kết cấu luận văn Luận văn gồm chương: Chương 1: Một số vấn đề chung xây dựng phát triển thương hiệu trường đại học, cao đẳng Chương 2: Thực trạng xây dựng phát triển thương hiệu trường cao đẳng phạm trung ương Chương 3: Đề xuất số giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng phát triển thương hiệu trường Cao đẳng phạm Trung ương Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 1.1 Thương hiệu vai trò thương hiệu trường đại học, cao đẳng 1.1.1 Định nghĩa thương hiệu trường đại học, cao đẳng Các định nghĩa thương hiệu Theo Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang (2007): Có hai cách tiếp cận với định nghĩa thương hiệu Cách tiếp cận thứ nhất, định nghĩa thương hiệu dựa vào chức sản phẩm mà doanh nghiệp cung cấp, theo quan điểm này: “Thương hiệu thành phần sản phẩm, gọi thương hiệu sản phẩm”[6] Cách tiếp cận thứ hai, định nghĩa thương hiệu dựa vào chức cảm xúc, với quan điểm “Sản phẩm thành phần thương hiệu, gọi thương hiệu tổ chức”[6] a) Thương hiệu sản phẩm Có nhiều định nghĩa khác thương hiệu sản phẩm Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ định nghĩa: “Thương hiệu tên, từ ngữ, dấu hiệu, biểu tượng, hình vẽ hay tổng thể yếu tố kể nhằm phân biệt sản phẩm, dịch vụ người bán với sản phẩm dịch vụ người bán khác Một thương hiệu xác định sản phẩm, chuỗi sản phẩm, tất mặt hàng người bán”[29] Định nghĩa thương hiệu nói ủng hộ số tác giả như: Watkins, 1986; Aaker, 1991; Dibb & cộng sự, 1997; Kotler & cộng sự, 1996; Kapferer, 1997 Nhóm tác giả coi thương hiệu dấu hiệu đặc biệt nhằm phân biệt sản phẩm, dịch vụ với Crainer, 1995; Broadbent & Cooper, 1987 khẳng định: “Thương hiệu công cụ pháp lý bảo vệ quyền sở hữu nhà sản xuất sản phẩm, dịch vụ”[14],[10] Theo thời gian, định nghĩa thương hiệu Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ bổ KẾT LUẬN Luận văn “Xây dựng phát triển thương hiệu trường cao đẳng phạm Trung ương” làm rõ tầm quan trọng tác động thương hiệu đến phát triển trường đại học, cao đẳng thông qua việc cung cấp sở lý thuyết phát triển thương hiệu giáo dục đại học Đây để Luận văn tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng công tác xây dựng phát triển thương hiệu Trường Cao đẳng phạm Trung ương Căn vào định hướng phát triển nhà trường đến năm 2025, Luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác xây dựng phát triển thương hiệu trường Cao đẳng phạm Trung ương Các giải pháp gắn liền với quy mô tiềm lực Nhà trường, chẳng hạn giải pháp phát triển giá trị cốt lõi thương hiệu, có: nâng cao chất lượng giảng dạy; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học; gia tăng mối quan hệ với đơn vị bên trường Thực giải pháp giúp giảng viên sinh viên trường có nhiều hội tương lại, đồng thời góp phần phát triển thương hiệu trường cao đẳng phạm Trung ương cách vững mạnh Với luận văn “Xây dựng phát triển thương hiệu trường cao đẳng phạm Trung ương”, tác giả mong muốn góp sức vào việc định vị hình ảnh trường tâm trí cơng chúng, củng cố phát triển thương hiệu trường cao đẳng phạm Trung ương việc đào tạo nguồn nhân lực cao cho xã hội 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Lao động thương binh xã hội, Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH,Quy định chuẩn chuyên môn nghiệp vụ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, ban hành ngày 10/03/2017 Dương Thanh Hà (2008), Thương hiệu trường Đại học kinh tế quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên quan điểm sinh viên người sử dụng lao động, Luận văn Thạc sỹ, Học viện Kinh tế quốc dân Trần Tiến Khoa (2013), Quản trị thương hiệu trường đại học bối cảnh Việt Nam: từ góc nhìn theo lý thuyết đặc trưng thương hiệu, Tạp chí Phát triển khoa học & công nghệ, tập 16, trang 117-125 Phan Thị Hằng Nga (2013), Ứng dụng Marketing đào tạo đại học Hoa Lư, Luận văn Thạc sỹ, Học viện Kinh tế quốc dân Vũ Ngọc Thắng (2013), Truyền thông Marketing đào tạo cho chuyên ngành thuộc khối kinh tế quản lý trường đại học Thăng Long, Luận văn Thạc sỹ, Học viện Kinh tế quốc dân Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang (2007), Nghiên cứu khoa học Marketing ứng dụng mơ hình cấu trúc tuyến tính SEM, Nhà xuất Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thùy Trang (2014), Xây dựng phát triển thương hiệu trường Đại học Thăng Long, Luận văn Thạc sỹ, Học viện Kinh tế quốc dân Ramello, G B (2006) What's in a sign? Trademark law and economic theory Journal of Economic Surveys, 20(4), 547-565 9.Brown, Gordon (1992) People, Brands and Advertising Warwick UK Millward Brown International 10 Crainer, Stuart (1995).The Real Power of Brands: Making Brands Work for Competitive Advantage London, Pitman Publishing 81 11 McNally, D., & Speak, K D (2002) Be your own brand Berrett-Koehler Publishers 12 Hatch, M J., & Schultz, M (2001) Are the strategic stars aligned for your corporate brand Harvard business review, 79(2), 128-134 13 Marconi, J (1993) Beyond branding: how savvy marketers build brand equity to create products and open new markets Probus Publishing Company 14 Broadbent Kay and Cooper, Peter (1987) Research is Good for You Marketing Intelligence and Planning, 5(1), pp 3-9 15 Philip Kotler (2000), Quản trị Marketing, NXB Thống kê 16 Philip Kotler, Kevin Keller (2014), Quản trị Marketing, NXB Lao động & Xã hội, Hà Nội 17 Bulotaite, N (2003) University heritage—an institutional tool for branding and marketing Higher Education in Europe, Vol XXVIII, No 4, December 2003, 28(4), 449-454 18 Lucas, N., Komives, S R., & McMahon, T R (1998) A new way of understanding leadership Exploring leadership for college students who want to make a difference Retrieved April, 26, 2002 19 Kapferer, J.-N (1992), Strategic Brand Management, London, Kogan Page 20 Kapferer, J.-N (1995), Stealing brand equity: measuring perceptual confusion between national brands and “copycat” own labels, Marketing and Research Today, (May): 96- 103 21 Staveley, N (1987), Advertising, marketing and brands, Admap, 23: page 31-35 22 Sheth, J N., Newman, B I., & Gross, B L (1991) Why we buy what we buy: A theory of consumption values Journal of business research, 22(2), 159-170 82 23 Kotler, P., 1967 Marketing Management: Analysis, Planning and Control Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ 24 Kotler, P., & Pfoertsch, W (2010) Ingredient branding: making the invisible visible Springer Science & Business Media 25 Temple, P (2006) Branding higher education: illusion or reality? Perspective, 10(1), 15-19 26 Andreasen, A R., Kotler, P., & Parker, D (2008) Strategic marketing for nonprofit organizations (pp 44-53) Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall 27 Bennett, R., & Ali-Choudhury, R (2009) Prospective students' perceptions of university brands: An empirical study Journal of Marketing for Higher Education, 19(1), 85-107 28 Heding, T., Knudtzen, C F., & Bjerre, M (2015) Brand management: Research, theory and practice Routledge 29 http://www.wipo.int/ 30 https://www.ama.org 31 “Công thức định vị thương hiệu thành công” , (30/03/2017) 32 “What is a Brand Identity System?” , (March 01, 2018) 33 “Logo gì? Những định nghĩa logo” , (26/09/2016) 34 “Slogan gì?” ,(01/04/2017) 83 35 “Phát triển thương hiệuPhát triển thành công” , (18/05/2017) 36 “Sứ mạng, mục tiêu tầm nhìn” , (24/05/2017) 37 “Sửa đổi Luật giáo dục đại học: Trách nhiệm hiệu trưởng phải công khai minh bạch” , (25/04/2018) 38 “Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi): Quy định giá dịch vụ đào tạo” , (30/05/2018) 39 “Tầm nhìn Sứ mạng thương hiệu” , (23/03/2005) 84 PHỤ LỤC 01 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM TRUNG ƯƠNG Kính gửi: Các anh (chị) sinh viên Để phục vụ cho công tác tự đánh giá trường Cao đẳng phạm Trung ương, Chúng trân trọng gửi tới Anh (chị) phiếu hỏi Chúng mong nhận câu trả lời Anh (chị), sở giúp Nhà trường đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy nghiên cứu Các anh (chị) vui lòng điền thơng tin vào phiếu khảo sát sau Chúng xin chân thành cảm ơn! Anh(chị) khoanh tròn vào số tương ứng với câu trả lời thích hợp Câu 1: Đánh giá anh (chị) mục tiêu “phát triển toàn diện kiến thức, kỹ năng, đạo đức phẩm chất người học” (Anh/chị chọn đáp án nhất) Rất đồng ý Đồng ý Bình thường Khơng đồng ý Rất không đồng ý Câu 2: Đánh giá anh (chị) hệ thống nhận diện thương hiệu trường Cao đẳng phạm Trung ương (Anh/chị lựa chọn đồng thời nhiều đáp án) a) Tên gọi trường Cao đẳng phạm Trung ương Dễ đọc Dễ nhớ Có khác biệt Có ý nghĩa b) Logo trường Cao đẳng phạm Trung ương Đơn giản Dễ nhận biết Có khác biệt Có ý nghĩa c) Slogan trường Cao đẳng phạm Trung ương Dễ hiểu Dễ nhớ Có ý nghĩa Có sức hút Câu 3: Đánh giá anh (chị) chương trình đào tạo trường Cao đẳng phạm Trung ương 85 (Anh/chị chọn đáp án cho câu hỏi) Mức độ hài lòng TT Tiêu chí Rất hài Hài Bình Khơng Rất khơng lòng lòng thường hài lòng hài lòng 5 5 Thơng tin chương trình đào tạo cung cấp đầy đủ cho sinh viên Ngành học có mục tiêu chuẩn đầu rõ ràng Chuẩn đầu ngành học đáp ứng yêu cầu thực tiễn xã hội Chương trình đào tạo phù hợp với mục tiêu chuẩn đầu ngành học Cấu trúc chương trình cân đối môn đại cương môn chuyên ngành Tỷ lệ phân bổ lý thuyết thực hành hợp lý Số lượng môn tự chọn đáp ứng nhu cầu người học 5 Chương trình trọng thực hành, thực tập Chương trình trọng đào tạo lực tư Câu 4: Đánh giá anh (chị) công tác tổ chức, quản lý đào tạo trường Cao đẳng phạm Trung ương (Anh/chị chọn đáp án cho câu hỏi) 86 TT 10 11 Tiêu chí Kế hoạch học tập được thông báo kịp thời cho sinh viên Kế hoạch học tập tạo thuận lợi cho sinh viên: lựa chọn môn học, lịch học, tự học, tự nghiên cứu sinh hoạt Sinh viên thông báo đầy đủ tiêu chí đánh giá kết học tập Các hình thức thi, kiểm tra đánh giá phù hợp mục tiêu chương trình Kết thi, kiểm tra phản ánh lực sinh viên Kết thi, kiểm tra công bố kịp thời cho sinh viên Lớp học có sĩ số hợp lý, thuận lợi cho sinh viên học tập Cố vấn học tập (Giáo viên chủ nhiệm) tích cực tư vấn, hỗ trợ sinh viên học tập Khoa quan tâm, tư vấn hỗ trợ sinh viên trình học tập Các quy định chế độ, sách sinh viên Nhà trường quan tâm giải kịp thời Các hoạt động định hướng nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho sinh viên Rất hài Hài lòng lòng Mức độ hài lòng Bình Khơng Rất khơng thường hài lòng hài lòng 5 5 5 5 5 Câu 5: Đánh giá anh (chị) đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng phạm Trung ương (Anh/chị chọn đáp án cho câu hỏi) 87 TT Tiêu chí Giảng viên có kiến thức chun mơn cao Giảng viên có phương pháp giảng dạy phù hợp Giảng viên lắng nghe quan điểm sinh viên sẵn sàng chia sẻ quan điểm Giảng viên giúp sinh viên biết cách liên hệ vấn đề lý thuyết thực tiễn Hoạt động giảng dạy giảng viên gắn với định hướng nghề nghiệp Rất hài lòng Mức độ hài lòng Hài Bình Khơng Rất khơng lòng thường hài lòng hài lòng 5 5 Câu 6: Đánh giá anh (chị) cán bộ, nhân viên làm việc trường Cao đẳng phạm Trung ương (Anh/chị chọn đáp án cho câu hỏi) Mức độ hài lòng TT Tiêu chí Rất hài lòng Hài lòng Bình thường Khơng Rất khơng hài lòng hài lòng Nhiệt trình giúp đỡ sinh viên Trách nhiệm công việc Giao tiếp lịch sự, hòa nhã với sinh viên Lắng nghe ý kiến phản hồi sinh viên Câu 7: Đánh giá anh (chị) sở vật chất trường Cao đẳng phạm Trung ương (Anh/chị chọn đáp án cho câu hỏi) 88 Cơ sở vật chất TT Mức độ đánh giá Trung Khá Kém bình Tốt Thư viện trường có nguồn tài liệu phong phú, đa dạng, thường xuyên cập nhật tài liệu Phòng học đủ ánh sáng, thống mát, đủ rộng, phù hợp với sĩ số lớp học Trường có đủ trang thiết bị cần thiết phục vụ học tập nghiên cứu sinh viên Môi trường, cảnh quan trường tạo điều kiện cho việc học tập sinh hoạt sinh viên Rất 5 5 Câu 8: Đánh giá anh (chị) hoạt động ngoại khóa trường Cao đẳng phạm Trung ương (Anh/chị chọn đáp án cho câu hỏi) TT Tiêu chí Các hoạt động văn nghệ/ thể thao cho sinh viên tổ chức thường xun Các hoạt động ngoại khóa/ tình nguyện cho sinh viên tổ chức tốt Hoạt động hướng nghiệp cho sinh viên tổ chức có hiệu Hoạt động câu lạc hữu ích cho người học Rất hài lòng Mức độ đánh giá Hài Bình Khơng lòng thường hài lòng Rất khơng hài lòng 28.1 54.6 9.2 8.1 26.3 56.7 9.4 7.6 29.7 58.9 6.8 4.6 18.1 54.6 15.1 12.2 89 PHỤ LỤC 02 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN HỌC SINH THPT VỀ THƯƠNG HIỆU CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM TRUNG ƯƠNG Thân gửi em học sinh! Để phục vụ cho công tác xây dựng phát triển thương hiệu trường Cao đẳng phạm Trung ương, Chúng trân trọng gửi tới em phiếu hỏi Chúng mong nhận phản hồi em, sở giúp Nhà trường đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy nghiên cứu, đẩy mạnh công tác truyền thông tới cộng đồng Các em vui lòng điền thơng tin vào phiếu khảo sát sau Chúng xin chân thành cảm ơn! Các em khoanh tròn vào số tương ứng với câu trả lời thích hợp Câu 1: Đánh giá mục tiêu “phát triển toàn diện kiến thức, kỹ năng, đạo đức phẩm chất người học” (Các em chọn đáp án nhất) Rất đồng ý Đồng ý Bình thường Khơng đồng ý Rất khơng đồng ý Câu 2: Đánh giá hệ thống nhận diện thương hiệu trường Cao đẳng phạm Trung ương (Các em lựa chọn đồng thời nhiều đáp án) a) Tên gọi trường Cao đẳng phạm Trung ương Dễ đọc Dễ nhớ Có khác biệt Có ý nghĩa b) Logo trường Cao đẳng phạm Trung ương Đơn giản Dễ nhận biết Có khác biệt Có ý nghĩa c) Slogan trường Cao đẳng phạm Trung ương Dễ hiểu Dễ nhớ Có ý nghĩa Có sức hút Câu 3: Đánh giá em khả tiếp cận thông tin trường Cao đẳng phạm Trung ương (CĐSPTW) 90 (Các em lựa chọn đồng thời nhiều đáp án) Dễ dàng tìm hiểu thơng tin trường CĐSPTW Internet Nhiều người xung quanh biết đến trường CĐSPTW Thông tin trường CĐSPTW xuất nhiều báo chí, phương tiện truyền thơng đại chúng Trường có thơng tin Internet, hay phương tiện truyền thơng đại chúng khác CĐSPTW Khó khăn tiếp cận với thông tin trường CĐSPTW Câu 4: Đánh giá em trường Cao đẳng phạm Trung ương (Các em chọn đáp án cho câu hỏi) TT Tiêu chí Chương trình đào tạo Cơ sở vật chất Học phí Hoạt động ngoại khóa Rất thích 1 1 Mức độ đánh giá Thích Bình Khơng Rất khơng thường thích thích 2 2 3 3 4 4 5 5 Câu 5: Các em biết thông tin trường cao đẳng phạm Trung ương qua kênh thông tin nào? (Các em lựa chọn đồng thời nhiều đáp án) Internet Phương tiện thông tin đại chúng (Tivi, báo chí, radio) Hoạt động tuyên truyền nhà trường Thầy, cô giáo Bạn bè, người thân Ý kiến khác Xin chân thành cảm ơn em hợp tác! 91 PHỤ LỤC 03 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN NHÀ TUYỂN DỤNG VỀ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM TRUNG ƯƠNG Kính gửi Quý đơn vị! Nhằm phục vụ cho công tác khảo sát nhu cầu tuyển dụng, đánh giá mức độ hài lòng đơn vị sinh viên tốt nghiệp trường Cao đẳng phạm Trung ương, trân trọng gửi tới Quý đơn vị phiếu hỏi Những đóng góp Quý đơn vị đới với Nhà trường sở cho việc đánh giá, điều chỉnh, xây dựng chương trình đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội Xin Quý quan, doanh nghiệp vui lòng điền vào phiếu khảo sát gửi địa sau: Phòng Cơng tác sinh viên Địa chỉ: Phòng 201N – Trường Cao đẳng phạm Trung ương 387 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội Xin chân thành cảm ơn! A THÔNG TIN CHUNG Tên đơn vị trả lời Phiếu khảo sát:………………………………………… Địa chỉ:……………………………………………………………………… 3: Email:…………………………… Điện thoại:……………………… B Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG (Quý đơn vị khoanh tròn vào số tương ướng với câu trả lời thích hợp) Câu 1: Quý đơn vị có khoảng lao động tốt nghiệp trường Cao đẳng phạm Trung ương Dưới 10 Từ 11 đến 30 Từ 31 đến 50 Từ 51 đến 70 Trên 70 Câu 2: Nếu Q đơn vị bố trí cơng việc phù hợp với chuyên môn đào tạo, sinh viên tốt nghiệp trường Cao đẳng phạm Trung ương có đảm nhận công việc không? (Quý đơn vị lựa chọn đáp án nhất) 92 Đảm bảo tốt cơng việc Bình thường Phải đào tạo lại Không đảm bảo Câu 3: Đánh giá Quý đơn vị sinh viên tốt nghiệp trường Cao đẳng phạm Trung ương (Quý đơn vị lựa chọn đáp án cho câu hỏi) TT Tiêu chí Khả làm việc độc lập Khả làm việc theo nhóm Khả phát giải vấn đề Cẩn thận, kiên trì kỷ luật cơng việc Rất hài lòng Nắm vững kiến thức chuyên ngành Khả áp dụng kiến thức chuyên ngành vào thực tiễn Lịch sự, hòa nhã giao tiếp với khách hàng, đồng nghiệp Mức độ hài lòng Hài Bình Khơng Rất khơng lòng thường hài lòng hài lòng 1 2 3 4 5 5 5 Câu 4: Đánh giá Quý đơn vị nội dung phải đào tạo lại sinh viên tốt nghiệp trường Cao đẳng phạm Trung ương (Quý đơn vị lựa chọn đồng thời nhiều đáp án) Kiến thức chuyên môn Kỹ ngoại ngữ Khả ứng dụng công nghệ thông tin công việc Kỹ giải vấn đề Kỹ giao tiếp, quan hệ với khách hàng, đồng nghiệp Khả phân tích, suy luận Khả tự học, nghiên cứu Kỹ làm việc nhóm 93 94 ... trạng xây dựng phát triển thương hiệu trường cao đẳng Sư phạm trung ương Chương 3: Đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác xây dựng phát triển thương hiệu trường Cao đẳng sư phạm Trung ương Chương... tác xây dựng phát triển thương hiệu trường Cao đẳng sư phạm Trung ương Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng Các hoạt động xây dựng phát triển thương hiệu trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. .. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 1.1 Thương hiệu vai trò thương hiệu trường đại học, cao đẳng 1.2 Quy trình xây dựng thương hiệu trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn xây dựng và phát triển thương hiệu của trường cao đẳng sư phạm trung ương , Luận văn xây dựng và phát triển thương hiệu của trường cao đẳng sư phạm trung ương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay