THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI đề THI THỬ lần 2 2018 2019

6 14 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 09:45

Đề thi thử thpt quốc gia môn toán năm học 2018 2019Đề thi thử thpt quốc gia môn toán năm học 2018 2019Đề thi thử thpt quốc gia môn toán năm học 2018 2019Đề thi thử thpt quốc gia môn toán năm học 2018 2019Đề thi thử thpt quốc gia môn toán năm học 2018 2019 SỞ GD VÀ ĐT NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI TỔ TOÁN TIN Câu Hàm số y = x − 3x + đồng biến khoảng đây? A ( 0; ) Câu B ( 0; +∞ ) n B un = , n ≥ Hàm số có đạo hàm 2x + A y = Câu C ( −∞; ) D ( −∞, ) ( 2; +∞ ) Trong dãy số sau đây, dãy số cấp số cộng? A un = n + 1, n ≥ Câu ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2018-2019 Mơn: TỐN 12 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gina phát đề) x3 − x3 C un = n + 1, n ≥ D un = 2n − 3, n ≥ x2 B y = x3 + x C y = 3x3 + x x x3 + x − x D y = Nếu hàm số y = f ( x ) có đạo hàm x0 phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số điểm M ( x0 ; f ( x0 ) ) Câu A y = f ′ ( x ) ( x − x0 ) + f ( x0 ) B y = f ′ ( x ) ( x − x0 ) − f ( x0 ) C y = f ′ ( x0 ) ( x − x0 ) + f ( x0 ) D y = f ′ ( x0 ) ( x − x0 ) − f ( x0 ) Giới hạn lim x →+∞ A −∞ x2 + − x−2 B C +∞ D −1 Câu Cho tập hợp S gồm 20 phần tử Tìm số tập gồm phần tử S 3 A A20 B C20 C 60 D 203 Câu Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Hàm số hàm số nào? A y = x − x + x + y B y = x3 − x + x + C y = x3 − x − x + D y = −2 x − x − x + Câu Đồ thị hàm số y = thẳng A x = y = Câu O x 2x − có đường tiệm cận đứng tiệm cận ngang đường x −1 B x = y = C x = y = −3 D x = −1 y = Có bơng hồng đỏ, hồng vàng 10 hồng trắng, bơng hồng khác đơi Hỏi có cách lấy bơng hồng có đủ ba màu? A 319 B 3014 C 310 D 560 Câu 10 Giá trị m làm cho phương trình ( m − ) x − 2mx + m + = có hai nghiệm dương phân biệt A m > C < m < m < −3 B m < m ≠ D m < < m < Trang 1/6 - 002 Câu 11 Trong khẳng định sau, khẳng định khẳng định sai? A Hai mặt phẳng phân biệt vng góc với mặt phẳng song song với B Nếu đường thẳng vng góc với hai đường thẳng song song vng góc với đường thẳng lại C Hai mặt phẳng phân biệt vng góc với đường thẳng song song với D Nếu đường thẳng mặt phẳng (không chứa đường thẳng đó) vng góc với đường thẳng song song với Câu 12 Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vng B , SA vng góc với mặt phẳng ( ABC ) , AH đường cao tam giác SAB Trong khẳng định sau, khẳng định khẳng định sai? A AH ⊥ AC B AH ⊥ BC C SA ⊥ BC D AH ⊥ SC x3 + x − có đồ thị ( C ) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị ( C ) biết tiếp tuyến có hệ số góc k = −9 A y + 16 = −9 ( x + 3) B y = −9 ( x + 3) C y − 16 = −9 ( x − 3) D y − 16 = −9 ( x + 3) Câu 13 Cho hàm số y = Câu 14 Cho tứ diện SABC có cạnh SA , SB , SC đơi vng góc với Biết SA = 3a , SB = 4a , SC = 5a Tính theo a thể tích V khối tứ diện S ABC A V = 20a B V = 10a3 C V = 5a D V = 5a Câu 15 Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A Tứ diện có bốn cạnh tứ diện B Hình chóp tam giác tứ diện C Tứ diện có bốn mặt bốn tam giác tứ diện D Tứ diện có đáy tam giác tứ diện Câu 16 Hàm số y = A x ≠ 2sin x + xác định − cos x π + k 2π B x ≠ kπ C x ≠ k 2π D x ≠ Câu 17 Cho hàm số y = f ( x ) đồng biến khoảng ( a; b ) Mệnh đề sau sai? A Hàm số y = f ( x + 1) đồng biến khoảng ( a; b ) B Hàm số y = − f ( x ) + nghịch biến khoảng ( a; b ) C Hàm số y = f ( x ) + đồng biến khoảng ( a; b ) D Hàm số y = − f ( x ) − nghịch biến khoảng ( a; b )  3π  − x ÷ Câu 18 Đạo hàm hàm số y = sin    A −4 cos 4x C 4sin 4x B cos 4x D −4 sin 4x Câu 19 Phương trình: cos x − m = vơ nghiệm m A −1 ≤ m ≤ B m > C m < −1 D m < −1 m > Trang 2/6 - 002 π + kπ Câu 20 Cho hình chóp S ABC có A′ , B′ trung điểm SA , SB Gọi V1 , V2 thể tích khối chóp S A′B′C S ABC Tính tỉ số A B V1 V2 C D Câu 21 Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có A ( 2;1) , B ( −1; ) , C ( 3;0 ) Tứ giác ABCE hình bình hành tọa độ đỉnh E cặp số đây? A ( 6; −1) B ( 0;1) C ( 1; ) D ( 6;1) r Câu 22 Cho đường thẳng d : x − y + = Để phép tịnh tiến theo v biến đường thẳng d thành r v phải véc tơ sau đây? r r A v = ( −1; ) B v = ( 2; −1) r r C v = ( 1; ) D v = ( 2;1) Câu 23 Hàm số sau đạt cực tiểu x = 0? A y = x3 + C y = − x + x − B y = x + D y = x − 3x + Câu 24 Cho hàm số y = f ( x ) xác định ¡ có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề sau y đúng? A Hàm số đồng biến khoảng ( −1;0 ) ( 1; +∞ ) −1 B Hàm số đồng biến khoảng ( −∞; −1) ( 0;1) x O C Hàm số nghịch biến khoảng ( −1;1) D Hàm số nghịch biến khoảng ( −1;0 ) ( 1; +∞ ) −3 Câu 25 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a , SA vng góc với mặt đáy ( ABCD ) , a3 A SA = 2a Tính theo a thể tích khối chóp S ABC a3 B a3 C 2a D Câu 26 Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm ¡ có đồ thị y = f ′ ( x ) hình vẽ Xét hàm số g ( x ) = f ( x − ) Mệnh đề sau sai? −1 A Hàm số g ( x ) nghịch biến ( 0; ) B Hàm số g ( x ) đồng biến ( 2; +∞ ) y x −2 C Hàm số g ( x ) nghịch biến ( −∞; −2 ) D Hàm số g ( x ) nghịch biến ( −1;0 ) mx + đồng biến khoảng ( 2; +∞ ) x+m B m ≤ −1 m > D m < −1 m ≥ Câu 27 Tìm tât giá trị tham số m để hàm số y = A −2 ≤ m < −1 m > C −1 < m < Trang 3/6 - 002 Câu 28 Cho câp số nhân ( un ) có cơng bội q u1 > Điều kiện q để câp số nhân ( un ) có ba số hạng liên tiếp độ dài ba cạnh tam giác 1+ A < q ≤ B < q < C q ≥ D −1 + 1+ 0, b < 0, c < B a < 0, b < 0, c < C a < 0, b > 0, c < D a > 0, b < 0, c > y x O Câu 32 Gọi S tập giá trị dương tham số m cho hàm số y = x3 − 3m.x + 27 x + 3m − đạt cực trị x1 , x2 thỏa mãn x − x2 ≤ Biết S = ( a; b] Tính T = 2b − a A T = 51 + B T = 61 + C T = 61 − D T = 51 − Câu 33 Cho hình hộp ABCD A′B′C ′D′ có tất mặt hình vng cạnh a Các điểm M , N nằm AD′ , DB cho AM = DN = x < x < a Khi x thay đổi, đường thẳng ( ) MN song song với mặt phẳng cố định sau đây? A ( CB′D′ ) B ( A′BC ) C ( AD′C ) D ( BA′C ′ ) Câu 34 Một hộp đựng 11 thẻ đánh số từ đến 11 Chọn ngẫu nhiên thẻ từ hộp Gọi P xác suất để tổng số ghi thẻ số lẻ Khi P 16 10 A B C D 12 33 33 11 Câu 35 Cho đồ thị ( C ) : y = 2x +1 Gọi M điểm thuộc đồ thị ( C ) Tiếp tuyến đồ thị ( C ) x −1 M cắt hai đường tiệm cận ( C ) hai điểm P Q Gọi G trọng tâm tam giác IPQ (với I giao điểm hai đường tiệm cận ( C ) ) Diện tích tam giác GPQ A B C D Câu 36 Cho khối hộp ABCD A′B′C ′D′ tích 2018 Gọi M trung điểm cạnh AB Mặt phẳng ( MB′D′ ) chia khối hộp ABCD A′B′C ′D′ thành hai khối đa diện Tính thể tích phần khối đa diện chứa đỉnh A 5045 7063 A B 6 Trang 4/6 - 002 C 10090 17 D 7063 12 r r uuur r uuur r uuu Câu 37 Cho lăng trụ tam giác ABC A′B′C ′ Đặt AA′ = a , AB = b , AC = c Gọi I điểm thuộc đường uuur uuur uuur uuuu r r thẳng CC ′ cho C ′I = C ′C , G điểm thỏa mãn GB + GA′ + GB′ + GC ′ = Biểu diễn vectơ uur r r r IG qua vectơ a , b , c Trong khẳng định sau, khẳng định khẳng định đúng? uur  r r r uur r r r A IG =  a + 2b − 3c ÷ B IG = (a + b + 2c ) 43  uur  r r uur r r r r C IG = a + c − 2b D IG =  b + c − 2a ÷ 4  ( ) · · Câu 38 Cho hình chóp S ABC có SA = , SB = , SC = ·ASB = 60° , BSC = 120° , CSA = 90° Tính thể tích khối chóp S ABC A B 2 C D Câu 39 Trong hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có phương trình đường thẳng BC : x + y − 13 = Các chân đường cao kẻ từ B , C E ( 2;5 ) , F ( 0; ) Biết tọa độ đỉnh A A ( a; b ) Khi đó: A a − b = B 2a + b = C a + 2b = D b − a = Câu 40 Tìm tất giá trị thực tham số m cho phương trình x − + m x + = x − có hai nghiệm thực? 1 1 A ≤ m < B −2 < m ≤ C −1 ≤ m ≤ D ≤ m < 3 π  π  4 Câu 41 Nghiệm phương trình cos x + sin x + cos  x − ÷sin  x − ÷− = 4  4  π π A x = + kπ , k ∈ ¢ B x = + k 2π , k ∈ ¢ 3 π π C x = + k 2π , k ∈ ¢ D x = + kπ , k ∈ ¢ 4 Câu 42 Cho dãy số ( un ) xác định bởi: un = A C −∞ 2n − + +…+ với n ∈ ¥ * Giá trị lim un n n n B +∞ D Câu 43 Cho hình chóp S ABCD đáy hình thang vng A B , AB = BC = a , AD = 2a Biết SA vng góc với đáy ( ABCD ) , SA = a Gọi M , N trung điểm SB , CD Tính sin góc đường thẳng MN mặt phẳng ( SAC ) A B 55 10 C 10 D Câu 44 Cho hai số thực x , y thay đổi thỏa mãn điều kiện x + y = Gọi M , m giá trị 3 lớn giá trị nhỏ biểu thức P = ( x + y ) – xy Giá trị của M + m A −4 B − Trang 5/6 - 002 C −6 D − Câu 45 Đường dây điện 110 KV kéo từ trạm phát (điểm A ) đất liền đảo (điểm C ) Biết khoảng cách ngắn từ C đến B 60 km , khoảng cách từ A đến B 100 km , km dây điện nước chi phí 100 triệu đồng, chi phí km dây điện bờ 60 triệu đồng Hỏi điểm G cách A km để mắc dây điện từ A đến G từ G đến C chi phí thấp A nhất? (Đoạn AB bờ, đoạn GC nước) A 50 ( km ) B 60 ( km ) C 55 ( km ) C 60 km G B 100 km D 45 ( km ) Câu 46 Tập hợp giá trị tham số m để hàm số y = x − x − 12 x + m − có điểm cực trị A { 0;6} B { 6;33} C { 1;33} D { 1;6} Câu 47 Tính tổng tất nghiệm phương trình cos x − tan x = cos x − cos3 x − đoạn cos x [1;70] B 263π A 188π C 363π D 365π Câu 48 Cho hàm số y = x − x + x + có đồ thị ( C ) Trong tiếp tuyến ( C ) , tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất, hệ số góc tiếp tuyến A B C 3 Câu 49 Cho hàm số y = D x −1 Có tất giá trị m để đồ thị hàm số có hai đường mx − x + tiệm cận? A B C D x2 Đạo hàm cấp 2018 hàm số f ( x ) 1− x 2018! 2018! x 2018 ( 2018) ( 2018) ( x) = f x = ( ) A B f 2019 2018 ( 1− x) ( 1− x) Câu 50 Cho hàm số f ( x ) = ( 2018) ( x) = − C f 2018! (1− x) 2019 ( 2018) ( x) = D f 2018! x 2018 ( 1− x) 2019 20 B 45 C 21 A 46 D HẾT -ĐÁP ÁN THAM KHẢO ĐỀ 002 D 26 D D 27 A D 28 D C 29 A B 30 D B 31 C B 32 C A 33 B D 34 B 10 C 35 A 11 A 36 D 12 A 37 A 13 D 38 A 14 B 39 D Trang 6/6 - 002 15 C 40 D 16 C 41 D 17 A 42 D 18 C 43 C 19 D 44 B 22 C 47 C 23 B 48 B 24 A 49 B 25 A 50 B ...
- Xem thêm -

Xem thêm: THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI đề THI THỬ lần 2 2018 2019, THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI đề THI THỬ lần 2 2018 2019

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay