DANG THUC HIEN CHUYEN GIAI DOAN CACH MANG CHANG DAU THOI KI QUA DO LEN CNXH

10 29 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 09:29

Đảng thực chuyển giai đoạn cách mạng -Chặng đầu thời kỳ độ lên CNXH Ngày 10/6/2003 Cập nhật lúc 20h 28' Cương lĩnh Đảng ta xác định cách mạng nước ta phải trải qua hai giai đoạn: cách mạng dân tộc dân chủ cách mạng xã hội chủ nghĩa Nhất quán theo phương hướng chiến lược trên, Đảng ta khẳng định sau hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ chuyển lên giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa Thực tiễn lịch sử gần 40 nǎm thực bước chuyển sang giai đoạn cách mạng mới, bước đầu rút kinh nghiệm thành công chưa thành công chặng đầu thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta I- THỰC HIỆN CHUYỂN GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG TRÊN MIỀN BẮC (1954-1975) Sau miền Bắc hồn tồn giải phóng, Hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng lần thứ (khoá II) (tháng 8-1955) xác định: "Đường lối xây dựng miền Bắc củng cố phát triển chế độ dân chủ nhân dân, tiến dần bước vững lên chủ nghĩa xã hội" 1- Ba nǎm khôi phục kinh tế (1954-1957) Ba nǎm khơi phục kinh tế (1954-1957) hồn thành nhiệm vụ lại giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ tạo tiền đề ban đầu bước chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa Cụ thể là: Hoàn thành cải cách ruộng đất, xoá bỏ triệt để chiếm hữu ruộng đất giai cấp địa chủ, đưa lại ruộng đất cho nông dân, sửa chữa, khắc phục hậu sai lầm tiến hành cải cách ruộng đất chỉnh đốn tổ chức Những sai lầm, khuyết điểm có làm hạn chế phấn khởi phận nông dân, làm giảm ý nghĩa chiến lược việc đưa lại ruộng đất cho nơng dân Nó khơng hồn thành hai nhiệm vụ giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ là: "Dân tộc độc lập" "Người cày có ruộng", mà có ý nghĩa tạo tiền đề kinh tế - xã hội để tiến lên giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa Tiếp quản thành thị vùng nông thôn giải phóng, đồng thời đấu tranh chống địch phản tuyên truyền, dụ dỗ, cưỡng ép nhân dân di cư vào tỉnh phía Nam kiểm sốt Mỹ - Diệm Đặc biệt việc tiếp quản nhanh chóng hai thành phố Hà Nội Hải Phòng, bảo vệ nhiều tài sản, xí nghiệp sản xuất hàng thiết yếu cho đời sống nhân dân, tạo khơng khí phấn khởi, giữ vững an ninh, trật tự Nhanh chóng ổn định đưa mặt hoạt động trở lại bình thường Khơi phục kinh tế, phát triển sản xuất, khắc phục hậu chiến tranh với yêu cầu phấn đấu sau nǎm đạt mức sản xuất trước chiến tranh (1939) Khôi phục sản xuất nông nghiệp đặt nhiệm vụ hàng đầu, đặc biệt sản xuất lương thực, làm sở cho việc khôi phục phát triển công thương nghiệp Việc khôi phục kinh tế nơng nghiệp kết hợp với hồn thành cải cách ruộng đất vận động nông dân đổi công, giúp đỡ sản xuất Sửa chữa sáu hệ thống thuỷ nơng lớn xây dựng hàng chục cơng trình thuỷ lợi hạng vừa Kết đến hết nǎm 1957, tiêu chủ yếu sản xuất nông nghiệp vượt mức nǎm 1939, nǎm đạt cao trước chiến tranh 1939 - 1957 Thóc 2.407.000 3.948.000 Trâu 788.000 1.238.000 Bò 563.000 902.000 Lợn 2.255.000 2.950.000 Để khôi phục thủ công nghiệp công nghiệp trước hết phải khôi phục sở sẵn có, ngành phục vụ đời sống sản xuất thành thị nông thôn Tỷ trọng hàng tiêu dùng sản xuất nông nghiệp tiểu thủ công nghiệp nâng từ 8,4% (1955) lên 68,8% (nǎm 1957), nhanh chóng ổn định góp phần cải thiện đời sống nhân dân Giao thông vận tải xem điều kiện thiếu việc phát triển sản xuất, khôi phục kinh tế, làm cho việc giao lưu hàng hố thành thị nơng thơn hình thành Bốn tuyến đường sắt nối liền thủ Hà Nội với tỉnh phía Bắc nhanh chóng xây dựng lại Các tuyến đường bộ, đường thuỷ khôi phục Cùng với khôi phục kinh tế, Đảng Nhà nước coi trọng việc khôi phục, phát triển vǎn hoá, giáo dục Sau ba nǎm có triệu người nạn mù chữ Tổng số học sinh phổ thông lên tới triệu Số học sinh trung học chuyên nghiệp 7.783 người Số sinh viên đại học lên tới 3.664 người, gấp lần số sinh viên thời kỳ trước chiến tranh (nǎm học 1939-1940 có 582 sinh viên), gần 2.000 học sinh gửi học nước 2- Ba nǎm phát triển kinh tế cải tạo xã hội chủ nghĩa (1958-1960) Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành trung ương Đảng (khoá II) (tháng 11-1958) xác định: "Nhiệm vụ chung toàn Đảng, toàn dân ta sức củng cố miền Bắc, đưa miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời kiên đấu tranh chống Mỹ - Diệm nhằm thực thống nước nhà sở độc lập dân chủ" Nhiệm vụ cụ thể lúc tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa thành phần kinh tế cá thể nông dân, thợ thủ công kinh tế tư tư doanh, đồng thời phát triển thành phần kinh tế quốc doanh lực lượng lãnh đạo toàn kinh tế quốc dân Cải tạo thành phần kinh tế cá thể nơng dân thợ thủ cơng hình thức hợp tác xã theo nguyên tắc "tự nguyện, có lợi quản lý dân chủ" Hình thức, bước phải từ thấp lên cao, tập dượt cho nông dân thợ thủ công quen dần với lối làm ǎn tập thể, từ tổ đổi công, hợp tác xã bậc thấp, tiến lên hợp tác xã bậc cao Quy mô phải từ nhỏ lên lớn Mùa thu nǎm 1958 làm thí điểm 134 hợp tác xã, đến cuối nǎm 1960 lên tới 41.401 hợp tác xã với 86% số hộ nơng dân 76% diện tích canh tác Phong trào hợp tác hố nơng nghiệp nǎm đầu (1958-1960) có tác dụng tích cực: sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển với mức tǎng trưởng bình quân 5,6%, đưa tổng sản lượng lương thực lên mức cao vào nǎm 1959 5,15 triệu tấn; đời sống vật chất vǎn hố nơng dân nhân dân nói chung ổn định cải thiện bước Nhưng nhìn chung hợp tác xã nhiều khó khǎn, lúng túng việc tổ chức lao động, sản xuất quản lý, phân phối Một số hợp tác xã sản xuất sút kém, có biểu tiêu cực nông dân chặt phá lưu niên, giết trâu bò trước vào hợp tác xã, số cán quản lý hợp tác xã tham ô, lạm dụng công v.v , làm cho xã viên thiếu phấn khởi, thiếu tin tưởng có hộ xin hợp tác xã Cải tạo công thương nghiệp tư tư doanh phương pháp hồ bình Thực sách chuộc lại tư liệu sản xuất giai cấp tư sản, biến chế độ sở hữu kinh doanh tư chủ nghĩa thành công tư hợp doanh, cải tạo người tư sản thành người lao động, nhằm bước hạn chế tới xoá bỏ quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa Về trị, tiếp tục coi tư sản dân tộc thành viên Mặt trận tổ quốc Việt Nam Đến tháng 11-1960 cải tạo 2.097 sở công thương nghiệp tư tư doanh với tổng số vốn 25 triệu đồng, 500 người gia đình tư sản xếp việc làm, có 119 người bố trí vào ban giám đốc xí nghiệp Sau đưa vốn, tư liệu sản xuất vào hợp doanh, hàng nǎm, họ trả lãi 471.277 đồng Đi đôi với cải tạo thành phần kinh tế trên, Nhà nước tǎng cường đầu tư, phát triển kinh tế Từ nǎm 1958 đến nǎm 1960 xây dựng 130 cơng trình cơng nghiệp hạn ngạch gang thép Thái Nguyên, súppe phốt phát Lâm Thao với tổng số vốn 3.481 triệu đồng đưa 86 nhà máy, xí nghiệp vào sản xuất Tổng số công nhân từ 46.340 người (1957) tǎng lên 108.941 người (1960) 3- Nǎm nǎm phát triển kinh tế - vǎn hoá (1961-1965) Kế hoạch nǎm nǎm phát triển kinh tế - vǎn hoá (1961-1965) nhằm củng cố quan hệ sản xuất bước đầu xây dựng sở vật chất, kỹ thuật chủ nghĩa xã hội Cuối nǎm 1964, đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, kế hoạch nǎm thực nǎm đạt nhiều thành tựu to lớn: - Về nông nghiệp: 88,8% số hộ nông dân vào hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, có 71,7% số hộ lên hợp tác xã bậc cao Sản xuất nơng nghiệp có tiến trồng trọt chǎn nuôi Phong trào thâm canh vùng trọng điểm lúa có nhiều điển hình tốt Nǎm 1965 có huyện 125 xã đạt nǎng suất bình quân nǎm từ thóc trở lên hécta gieo trồng hai vụ Nhiều cơng trình thuỷ lợi lớn xây dựng, tưới tiêu cho nửa triệu hécta ruộng đất, phân bón loại cơng cụ cải tiến đẩy mạnh phục vụ sản xuất nông nghiệp - Về công nghiệp: bước đầu xây dựng số sở vật chất kỹ thuật chủ nghĩa xã hội, sở ngành cơng nghiệp chủ yếu điện, khí, luyện kim, hoá chất, nhiên liệu, vật liệu xây dựng đưa vào sản xuất Nǎm 1954 có 45 nhà máy, đến nǎm 1964 có 1000 nhà máy (trong có 217 nhà máy lớn) Cơng nghiệp nhẹ thủ công nghiệp phát triển mạnh, sản xuất 12.000 mặt hàng, bảo đảm phần quan trọng hàng tiêu dùng xã hội mà phần lớn trước phải nhập Về vǎn hoá, giáo dục đào tạo khoa học - kỹ thuật: có bước phát triển mạnh Hầu hết xã có trường phổ thơng cấp I, cấp II, huyện có trường phổ thơng cấp III Nǎm 1960 có trường đại học với 8.100 sinh viên, đến nǎm 1965 có 18 trường với 26.100 sinh viên; có 21.332 cán tốt nghiệp đại học 55.000 cán tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp Về y tế, bảo vệ sức khoẻ, vệ sinh phòng bệnh: coi trọng Đến nǎm 1965, 70% số huyện có bệnh viện, 90% số xã đồng 78% số xã miền núi có trạm y tế Số bác sĩ, y sĩ, dược sĩ từ nǎm 1960 đến nǎm 1965 tǎng lần (nǎm 1965 có 1.525 bác sĩ 8.043 y sĩ, có 3.220 y sĩ phục vụ xã) Đời sống nhân dân: nâng lên rõ rệt Bình quân thu nhập quốc dân nói chung tǎng lên 6,1% bình qn theo đầu người tǎng 3,4% Tại Hội nghị trị đặc biệt (tháng 3-1964), Chủ tịch Hồ Chí Minh kết luận: "Trong 10 nǎm qua, miền Bắc nước ta tiến bước dài chưa thấy lịch sử dân tộc Đất nước, xã hội người đổi mới" 4- Chuyển hướng xây dựng kinh tế, đánh thắng chiến tranh phá hoại đế quốc Mỹ, làm tròn nghĩa vụ hậu phương lớn, miền Nam đánh thắng hồn tồn đế quốc Mỹ quyền tay sai Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành trương ương Đảng (khoá III) (tháng 3-1965) chủ trương "chuyển hướng xây dựng kinh tế phù hợp với tình hình nước có chiến tranh với đế quốc Mỹ", theo phương châm "vừa xây dựng kinh tế, vừa chiến đấu bảo vệ" Cụ thể là: Điều chỉnh lại cơng trình xây dựng bản, trọng xây dựng xí nghiệp vừa nhỏ phù hợp với tình hình có chiến tranh phá hoại đế quốc Mỹ Công nghiệp địa phương thủ công nghiệp trọng phát triển vừa đáp ứng nhu cầu thiết yếu nhân dân thời chiến, vừa đảm bảo hậu cần chỗ, phục vụ chiến đấu chống chiến tranh phá hoại địch Sản xuất công nghiệp đặc biệt coi trọng, đẩy mạnh thâm canh tǎng nǎng suất trồng vật nuôi Chú trọng cải tiến cơng cụ trang bị khí nhỏ cho khâu lao động trồng trọt chǎn ni Đã có 4.655 hợp tác xã trang bị khí nhỏ, bao gồm 6.356 máy phát lực 9.372 máy công tác bơm nước, tuốt lúa, máy xát, nghiền hạt, v.v Những nhu cầu thiết yếu sản xuất chiến đấu bảo đảm, đời sống nhân dân chiến tranh cǎn ổn định Hoạt động vǎn hoá, giáo dục y tế phát triển trước Học sinh phổ thông tǎng 130%, học sinh đại học trung học chuyên nghiệp tǎng 400% Hệ thống bệnh viện, bệnh xá, trạm xá từ Trung ương đến sở xây dựng khắp, bảo đảm chǎn lo sức khoẻ cho nhân dân, phòng tránh dịch bệnh 5- Khôi phục kinh tế sau hai lần đánh thắng chiến tranh phá hoại đế quốc Mỹ (19691975) Khác với khôi phục kinh tế nǎm 1955-1957, thời kỳ Đảng chủ trương vừa khôi phục, vừa phát triển kinh tế, vừa khôi phục sở cũ, vừa mở rộng quy mô tǎng cường trang thiết bị, đồng thời, cải tiến bước quản lý kinh tế, gắn nghiên cứu khoa học với sản xuất, củng cố quan hệ sản xuất đôi với phát triển lực lượng sản xuất Trong nông nghiệp, Nhà nước ban hành nhiều sách khuyến khích phát triển chǎn ni, sách ổn định nghĩa vụ lương thực hợp tác xã, sách khuyến khích công nghiệp v.v Phong trào phấn đấu giành "ba mục tiêu": tấn, lợn, lao động làm hécta gieo trồng đẩy mạnh hợp tác xã Điều lệ hợp tác xã nông nghiệp bậc cao Chủ tịch Hồ chí Minh đề tựa Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua có tác dụng củng cố quan hệ sản xuất nông thôn, khắc phục khuyết điểm, lệch lạc quản lý lao động, sản xuất phân phối hợp tác xã Trong công nghiệp, hầu hết xí nghiệp bị đánh phá sửa chữa xếp lại dây chuyền sản xuất Giá trị sản lượng sản phẩm chủ yếu công nghiệp nặng điện, than, xi mǎng công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng vải, giấy v.v tǎng trước Nhà nước nhân dân có nỗ lực cao việc khôi phục hệ thống đường giao thông, cầu phà, bến bãi, xây dựng thêm cầu đường để bảo đảm yêu cầu vận chuyển hàng hoá, hàng hoá chiến lược phục vụ chiến trường miền Nam đánh thắng đế quốc Mỹ tay sai Bên cạnh kết chuyển biến tích cực đây, công khôi phục kinh tế thời kỳ gặp nhiều khó khǎn bộc lộ nhiều yếu kém, tiêu cực như: sản xuất không đủ tiêu dùng, tình trạng cân đối vốn có kinh tế nghiêm trọng hơn: lao động, vật tư, tiền vốn bị lãng phí nhiều, nǎng suất lao động xã hội giảm sút; máy hành lớn lực lượng lao động trực tiếp sản xuất giảm Tình trạng ảnh hưởng khơng tốt đến nhiệm vụ khôi phục kinh tế xây dựng miền Bắc vững mạnh Hội nghị lần thứ 19 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá III) (tháng 1-1971) nhấn mạnh: phải nghiêm khắc với khuyết điểm chủ quan đây, sức cải tiến quản lý kinh tế nhằm đẩy mạnh tốc độ khôi phục phát triển kinh tế Bộ Chính trị nghị đấu tranh chống tượng tiêu cực nhằm chấm dứt hành động làm ǎn phi pháp, lấy cắp tài sản xã hội chủ nghĩa, tǎng cường quản lý lao động, quản lý thị trường, giữ gìn trật tự trị an Nhà nước ban hành pháp lệnh trừng trị tội phạm hành vi phi pháp Tóm lại, hai mươi nǎm phấn đấu bền bỉ kiên cường tình hình đất nước có nhiều khó khǎn biến động phức tạp, từ chiến tranh sang hồ bình xây dựng, khơng lại phải đương đầu với hai chiến tranh phá hoại ác liệt đế quốc Mỹ, đan xen nhiệm vụ xây dựng kinh tế với chiến đấu bảo vệ, đảm bảo nhiệm vụ đặt ra, vừa củng cố, xây dựng hậu phương vững mạnh, vừa làm tròn nhiệm vụ chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam giúp đỡ cách mạng hai nước bạn Lào Campuchia, vừa nhanh chóng hồn thành nhiệm vụ lại giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ, vừa mở đầu nhiệm vụ giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa Về cách mạng xã hội chủ nghĩa, mở đầu làm nhiều việc có kết quả, đời sống kinh tế, xã hội vǎn hố thật có nhiều đổi tiến rõ rệt Đúng Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: " Làng xóm ta xưa lam lũ quanh nǎm mà quanh nǎm đói rách Lang xóm ta ngày bốn mùa nhộn nhịp cảnh làm ǎn tập thể Đâu đâu có trường học, nhà gửi trẻ, nhà hộ sinh, câu lạc bộ, sân kho hợp tác xã, nhà xã viên Đời sống vật chất ngày ấm no, đời sống tinh thần ngày tiến bộ" Nhưng nhìn chung, kinh tế miền Bắc nặng tính chất sản xuất nhỏ, sở vật chất - kỹ thuật thấp Những ngành cơng nghiệp then chốt nhỏ bé, chưa đủ sức làm tảng cho kinh tế quốc dân Quan hệ sản xuất hợp tác xã chưa củng cố vững Nông nghiệp chưa đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm cho nhân dân nguyên liệu cho công nghiệp Lao động thủ cơng chiếm 80% lực lượng lao động xã hội Nǎng suất lao động xã hội thấp Lực lượng lao động lớn chưa sử dụng Tổng sản phẩm xã hội thu nhập quốc dân chưa bảo đảm nhu cầu đời sống nhân dân Nguyên nhân khách quan sách khai thác kìm hãm chủ nghĩa thực dân Pháp hàng trǎm nǎm lỗi thời chế độ phong kiến đè nặng gây nên tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề Về chủ quan, Đảng Nhà nước ta mắc sai lầm, khuyết điểm chủ trương, sách cụ thể chậm phát hiện, sửa chữa, yếu quản lý kinh tế - xã hội Các hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ 19, lần thứ 22 23 kiểm điểm, tự phê bình Nhưng thực tế không khắc phục, sửa chữa kịp thời nên tiếp tục ảnh hưởng không tốt cho thời chuyển giai đoạn cách mạng nước sau ngày giải phóng miền Nam, thống đất nước II- THỰC HIỆN CHUYỂN GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG TRÊN CẢ NƯỚC (1976-1986) Sau thắng lợi hoàn toàn kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hoàn thành độc lập dân tộc thống đất nước, Đảng ta lãnh đạo nhân dân nước tiến lên giai đoạn cách mạng - xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV lần thứ V Đảng xác định cụ thể hoá đường lối chung đường lối kinh tế thời kỳ độ tiến lên chủ nghĩa xã hội nước ta với đặc điểm xuất phát từ kinh tế phổ biến sản xuất nhỏ hậu chiến tranh tàn phá nặng nề khắp miền đất nước 1- Những thành tựu bước đầu kinh tế - xã hội Trải qua 10 nǎm phấn đấu, vượt qua nhiều khó khǎn, thử thách, nhân dân ta đạt thành tựu nghiệp xây dựng đất nước theo đường xã hội chủ nghĩa bảo vệ Tổ quốc, thực nghĩa vụ quốc tế cách mạng Lào Campuchia anh em Về xây dựng sở vật chất, kỹ thuật, Nhà nước bắt đầu xây dựng hoàn thành trǎm cơng trình lớn hàng ngàn cơng trình vừa nhỏ, có sở quan trọng điện, dầu khí, xi mǎng, khí, dệt, thuỷ lợi, giao thông vận tải v.v Sản xuất cơng nghiệp tǎng bình qn hàng nǎm 9,5% nǎm 1981-1985 Sản xuất nông nghiệp đạt nhịp độ tǎng bình quân hàng nǎm 4,9% nǎm 1981- 1985, chặn giảm sút nǎm 1979-1980 sản lượng lương thực, đưa mức bình quân hàng nǎm từ 13,4 triệu thời kỳ 1976-1980 lên 17 triệu thời kỳ 19811985 Cùng với việc áp dụng tiến khoa học - kỹ thuật, việc đổi chế quản lý theo phương thức khoán sản phẩm cuối đến người lao động nơng nghiệp góp phần quan trọng tạo nên bước phát triển sản xuất nông nghiệp, mở phương hướng đắn cho việc củng cố quan hệ sản xuất hợp tác xã nông nghiệp Sự nghiệp vǎn hoá, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, vǎn học, nghệ thuật, có đóng góp quan trọng vào nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước Các hoạt động khoa học- kỹ thuật triển khai rộng rãi, góp phần thúc đẩy sản xuất, sản xuất nông nghiệp 2- Thực trạng yếu tồn Tuy đạt thành tựu bước đầu kể trên, sau mười nǎm xây dựng đất nước chặng đầu thời kỳ độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, "chúng ta chưa tiến xa so với điểm xuất phát thấp", nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội nhiều khó khǎn, phức tạp, "chưa thực mục tiêu Đại hội lần thứ V đề ổn định tình hình kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân" Sản xuất có phát triển tǎng chậm so với khả nǎng cơng sức bỏ ra, so với u cầu nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân có tích luỹ từ nội kinh tế quốc dân để cơng nghiệp hố củng cố quốc phòng Nhiều tiêu quan trọng sản xuất lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng hàng xuất , thường không đạt ảnh hưởng đến toàn hoạt động kinh tế khó khǎn, cǎng thẳng đời sống nhân dân lao động Hiệu đầu tư sản xuất thấp Các xí nghiệp nói chung sử dụng khoảng nửa công suất, nǎng suất lao động giảm, chất lượng sản phẩm sút Tài nguyên đất nước chưa khai thác tốt, sử dụng lãng phí, đất nông nghiệp tài nguyên rừng Theo số liệu thống kê nǎm (1981-1985), diện tích đất canh tác nước bị thu hẹp 350.000 hécta (riêng đồng sông Cửu Long 250.000 hécta) tương đương diện tích trồng lúa sáu tỉnh: Thanh Hố, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị Thừa Thiên Huế Lưu thông không thông suốt, phân phối rối ren, vật giá tǎng nhanh, tác động tiêu cực đến sản xuất đời sống kinh tế - xã hội Quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa chậm củng cố Vai trò chủ đạo kinh tế quốc doanh suy yếu hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu Các thành phần kinh tế khác chưa sử dụng cải tạo tốt, khơng khơng góp phần phát triển kinh tế, giải cơng ǎn việc làm, mà gây thêm khó khǎn, tiêu cực, hoạt động lưu thông phân phối Hiện tượng tiêu cực xã hội phát triển, công xã hội bị vi phạm, pháp luật, kỷ cương không nghiêm Những hành vi lộng quyền, tham nhũng số cán nhân viên nhà nước, hành động bọn làm ǎn phi pháp chưa bị trừng trị nghiêm khắc kịp thời Thực trạng kinh tế - xã hội làm giảm lòng tin nhân dân lãnh đạo Đảng điều hành, quản lý Nhà nước 3- Nguyên nhân Với tư mới, nhìn thẳng vào thật, Đại hội toàn quốc lần thứ VI Đảng rõ tính chất nghiêm trọng phân tích ngun nhân thực trạng Về mặt chủ quan, Đại hội nêu rõ sai lầm nghiêm trọng kéo dài chủ trương, sách lớn, sai lầm đạo chiến lược tổ chức thực Do tư tưởng đạo chủ quan, đánh giá khơng sát tình hình mặt kinh tế - xã hội đất nước, nên đề mục tiêu cao, muốn lên nhanh, bỏ qua bước thích hợp với điều kiện lịch sử cụ thể nước ta bắt đầu thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Trên thực tế, nǎm 1976-1980, đẩy mạnh cơng nghiệp hố chưa có đủ tiền đề cần thiết Đại hội lần thứ V Đảng bước đầu thấy sai lầm có sửa đổi, bổ sung số sách lớn kinh tế- xã hội, sách sử dụng kinh tế nhiều thành phần, ưu tiên cho sản xuất nông nghiệp ổn định đời sống nhân dân v.v Nhưng đạo thực không quán triệt, chưa kiên khắc phục tư tưởng nóng vội, thể chủ yếu chủ trương cấu đầu tư, cải tạo xã hội chủ nghĩa thành phần kinh tế Về cấu kinh tế, không kết hợp chặt chẽ từ đầu công nghiệp với nông nghiệp thành cấu hợp lý Chưa coi trọng mức đặt vị trí nơng nghiệp kinh tế nước ta chặng đầu thời kỳ độ xây dựng chủ nghĩa xã hội Trong nǎm 1976-1980 đặt tiêu kế hoạch cao xây dựng phát triển sản xuất, không coi trọng mức việc khôi phục xếp lại kinh tế, thiên xây dựng cơng nghiệp nặng cơng trình quy mơ lớn, kết đầu tư nhiều hiệu thấp, dẫn đến tình trạng khủng hoảng kinh tế không tránh khỏi Về cải tạo xã hội chủ nghĩa, nóng vội muốn xố bỏ thành phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa, nhanh chóng biến kinh tế tư tư nhân thành quốc doanh Đối với thành phần kinh tế tiểu sản xuất hàng hố, có xu hướng muốn tổ chức thành hợp tác xã quy mơ lớn, khơng tính đến khả nǎng sở vật chất, kỹ thuật, trình độ quản lý nǎng lực cán Nội dung cải tạo thường nhấn mạnh việc thay đổi quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất, mà không coi trọng mặt tổ chức, quản lý sản xuất chế độ phân phối Cách làm thường theo kiểu chiến dịch, gò ép, chạy theo số lượng, coi nhẹ chất lượng hiệu Do đó, nhiều tổ chức kinh tế coi công tư hợp doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất hình thức, khơng phải thực chất quan hệ sản xuất Nghị Đại hội lần thứ V Đảng chủ trương sử dụng cấu kinh tế nhiều thành phần thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta Nhưng, nhận thức hành động chưa thật thừa nhận thể thực tiễn, chưa nắm vững vận dụng quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với tính chất trình độ lực lượng sản xuất Về chế quản lý kinh tế, từ sau Hội nghị lần thứ Ban chấp hành trung ương Đảng (khoá IV) nǎm 1979, Đảng Nhà nước có nhiều định đổi chế quản lý kinh tế theo hướng xoá bỏ chế tập trung quan liêu, bao cấp; đặc biệt Nghị Trung ương Đảng (khoá V) Nghị 306 (dự thảo) Bộ Chính trị có ý nghĩa đổi sâu sắc, nhằm mở cách làm ǎn mới, động viên, khai thác khả nǎng tiềm tàng kinh tế để phát triển sản xuất, đáp ứng nhu cầu đời sống nhân dân Song, thực tế, chế tập trung quan liêu, bao cấp chưa bị xố bỏ Nhiều sách, thể chế lỗi thời, gây cản trở cho sản xuất, lưu thơng Tình trạng tập trung quan liêu nặng, đồng thời nảy sinh nhiều tượng vơ tổ chức, vô kỷ luật Về phân phối lưu thông, không thật quán triệt kiên thực nguyên tắc phân phối theo lao động, gây hậu xấu kéo dài khơng khuyến khích phát triển tài nǎng, sức lực vào việc đẩy mạnh sản xuất, tǎng nǎng suất lao động Không điều tiết hợp lý, mức thu nhập cá nhân thành phần kinh tế, không kiên thực tước đoạt cần thiết thu nhập bất chính, khơng bảo vệ tốt tài sản quốc gia Chậm có sách tài quốc gia gắn liền với sách đắn giá cả, tiền tệ, tín dụng, tiền lương Khơng tập trung nguồn thu quan trọng vào ngân sách nhà nước Các khoản chi ngân sách mang nặng tính bao cấp, gây tình trạng bội chi kéo dài, thâm hụt ngân sách ngày tǎng, dẫn đến lạm phát trầm trọng, làm cho lĩnh vực phân phối lưu thông luôn cǎng thẳng rối ren Về mặt tổ chức thực tiễn, chưa tạo hoạt động đồng tổ chức hệ thống trị - xã hội Chưa phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống quan chức nǎng chuyên đồn thể trị - xã hội việc thiết lập giữ vững trật tự, kỷ cương xã hội pháp luật nhà nước bị vi phạm ngày phổ biến Công tác quản lý kinh tế - xã hội đạo đấu tranh chống tượng tiêu cực, chống âm mưu, thủ đoạn phá hoại lực thù địch thiếu sắc bén, hiệu quả, để phát sinh nhiều tượng trị - xã hội phức tạp khơng đáng có Tóm lại, sai lầm nghiêm trọng, kéo dài, chủ yếu thuộc chủ trương, sách lớn, đạo chiến lược tổ chức thực hiện, nói lên thiếu hiểu biết kinh nghiệm Đảng Nhà nước ta bước đầu triển khai nội dung, nhiệm vụ kinh tế - xã hội giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa; đồng thời lại chưa coi trọng việc tổng kết thực tiễn, đúc kết kịp thời kinh nghiệm thành công để phát huy kinh nghiệm không thành công để khắc phục, sửa chữa 4- Kinh nghiệm Từ thực tiễn cách mạng nước ta nǎm qua, rút kinh nghiệm sau đây: a) Nhận thức giải đắn mối quan hệ phát triển biện chứng độc lập dân tộc, dân chủ chủ nghĩa xã hội Định hướng chiến lược cách mạng nước ta từ thắng lợi triệt để cách mạng dân tộc dân chủ chuyển sang tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa dựa nhận thức khoa học mối quan hệ phát triển biện chứng nội dung, nhiệm vụ đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, giành dân chủ cho nhân dân tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội Ba phạm trù độc lập dân tộc, dân chủ chủ nghĩa xã hội, có nội dung cụ thể xác định, có mối quan hệ phát triển biện chứng với đồng Đối với nước ta, giải phóng tồn thể dân tộc khỏi ách thống trị thực dân, đế quốc, giành lại quyền độc lập đất nước, không gắn liền bước giành quyền dân chủ cho nhân dân, trước hết đông đảo nhân dân lao động nông dân, công nhân, theo tinh thần Chủ tịch Hồ Chí Minh nước độc lập mà nhân dân không hưởng dân chủ tự do, ấm no hạnh phúc độc lập khơng có ý nghĩa Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, nội dung, nhiệm vụ dân chủ làm nhiều, tốt khơng giá trị, ý nghĩa độc lập dân tộc cao, bền vững độc lập dân tộc củng cố mà định hướng tiến lên chủ nghĩa xã hôi ngày có thêm nhiều tiền đồ, điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi nhiêu Từ đó, mối quan hệ phát triển biện chứng từ độc lập dân tộc, dân chủ lên chủ nghĩa xã hội thể trình lịch sử tự nhiên tất yếu, mà tỏ rõ tính tự giác tǎng thêm tính thực nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta Nhưng thực tế trình thực chuyển giai đoạn cách mạng nước ta nǎm qua, tư tưởng chủ quan, nóng vội chi phối, nên việc nhận thức giải mối quan hệ mặt không đắn, đầy đủ Nếu nhiệm vụ giành độc lập dân tộc thực triệt để, trọn vẹn mặt thực nội dung, nhiệm vụ dân chủ nhân dân chưa đầy đủ có nhiều sai phạm Ngay vấn đề ruộng đất nông dân thường đặt vị trí ưu tiên nhiệm vụ dân chủ khơng phải khơng có tượng, việc làm dân chủ, thiếu công Tất nhiên, hiểu nội dung, nhiệm vụ dân chủ rộng, nhiều mặt, nhiều trình độ, khơng thể làm đầy đủ được, mà tuỳ thuộc nhiều điều kiện lịch sử cụ thể đất nước Nhưng khơng phải khơng có lúc hiểu cách đơn giản, lên chủ nghĩa xã hội có dân chủ gấp triệu lần dân chủ tư sản, mà khơng nhận thức rằng, dân chủ điều kiện bản, tiên để nhân dân, trước hết cơng nhân, nơng dân trí thức thật phát huy tinh thần nǎng lực làm chủ nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội có chủ nghĩa xã hội có dân chủ thật gấp triệu lần dân chủ tư sản b) Phải tư từ thực tiễn nước ta, tránh giáo điều, rập khuôn Mọi suy nghĩ việc làm phải xuất phát từ đặc điểm, điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể nước ta để tìm hình thức, bước phù hợp, giải pháp sát thực Hết sức tránh lấy mong muốn chủ quan, dù mong muốn tốt đẹp, đáng thay cho thực khách quan Trước hết, phải hiểu thật rõ khả nǎng, điều kiện thực kinh tế - xã hội nước ta thời kỳ để xác định việc cần làm, cho vừa sát thực với đời sống kinh tế - xã hội trước mắt, vừa bước tạo tiền đề, điều kiện để tiến lên lâu dài Trong điều kiện quốc tế ngày nay, cần mở rộng quan hệ, cần tìm hiểu, học hỏi, tham khảo mơ hình, cách thức, phương án, giải pháp kinh tế - kỹ thuật nước, phải tránh rập khuôn, chép Thực tiễn nǎm qua cho thấy hai biểu sai trái suy nghĩ việc làm giáo điều nhận thức rập khuôn cách làm tác động, gây thiệt hại không nhỏ cho nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta Vì vậy, muốn đưa đất nước nghiệp cách mạng khỏi khó khǎn lên đồng thời phải đổi tư phong cách, nhằm khắc phục hai mặt sai trái Phải thật coi trọng tiền đề, điều kiện kinh tế, vật chất nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta, không nên nhấn mạnh mức nhân tố trị, tinh thần dù quý thiếu Vì lẽ dễ hiểu kinh tế, vật chất ln ln sở hạ tầng chế độ trị - xã hội, nên nội dung chủ yếu nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta xây dựng kinh tế, xây dựng sở vật chất - kỹ thuật để chủ nghĩa xã hội thực thật vận động phát triển sở thân nó, mà lại mặt yếu, mặt thiếu nước ta Thực tế nǎm qua, mặt này, nhận thức việc làm, chưa thật coi trọng mức Có lúc, có nơi cho phát huy mạnh mẽ trị- tinh thần, để khắc phục mặt yếu kinh tế, vật chất trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta Nhưng thực tế cho thấy, yếu kinh tế, vật chất không khắc phục gây tác hại trở lại khơng đời sống trị - tinh thần, chí làm xói mòn dần mặt mạnh vốn có bước vào giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa III- THỰC HIỆN ĐỔI MỚI CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1986-1990) Thực nghị Đại hội VI, toàn Đảng, toàn dân ta tiến hành cơng đổi tồn diện, khắc phục bước sai lầm, khuyết điểm trước đây, mở hướng mới, nhằm thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội bước tiếp tục tiến lên xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội nước ta 1- Trước hết đổi tư duy, nhận thức chủ nghĩa xã hội thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta Đổi tư duy, nhận thức chủ nghĩa xã hội thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta nhằm khắc phục nhận thức đơn giản tư lý luận lạc hậu như: quan niệm không sản xuất hàng hoá thị trường chủ nghĩa xã hội Trong điều kiện nước ta chặng đầu thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, lại không thật thừa nhận quy luật sản xuất hàng hố tồn khách quan, khơng ý vận dụng vào việc chế định chủ trương, sách kinh tế Với tư kinh tế mới, Đảng Nhà nước ta coi trọng vận dụng quy luật sản xuất hàng hoá thị trường vào hoạt động sản xuất, kinh doanh kinh tế nước ta thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Nhận thức không đầy đủ quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, nhấn mạnh mức quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất mà không coi trọng mức mặt quan hệ tổ chức, quản lý trình sản xuất, quan hệ phân phối lợi ích, lợi ích người lao động, làm hạn chế, chí triệt tiêu động lực phát triển sản xuất tǎng nǎng suất lao động; nhấn mạnh mức tính tập thể, tính cộng đồng quan hệ sản xuất mà không coi trọng mức nhân tố cá nhân, làm triệt tiêu tính tích cực cá nhân chủ nghĩa xã hội Thiếu phân định đắn động lực cá nhân nhân tố thiếu hoạt động người với chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, đối lập với tập thể, cộng đồng Cùng với đổi nhận thức vấn đề trên, nǎm qua, kể từ sau Đại hội lần thứ VI, Đảng ta tập trung thực nhiều đổi kinh tế - xã hội, nên khắc phục, sửa chữa bước lệch lạc, khuyết điểm, thời kỳ trước Hiểu cách giáo điều, sách thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội; nhận thức không sâu, vận dụng không sát điều kiện kinh tế - xã hội nước ta, trước đặc điểm xuất phát từ kinh tế phổ biến sản xuất nhỏ, chưa qua giai đoạn phát triển chủ nghĩa tư có bước chưa đúng, chưa phù hợp Do đó, Đảng ta phải nhận thức lại vạch hình thức, bước vững chắc, làm nhỏ, có hiệu quả, lên dần, khơng thể làm lớn, nhanh Qua thực tiễn đổi tư duy, Đảng ta ngày nhận thức hơn, đầy đủ đường lên chủ nghĩa xã hội nước ta Do đặc điểm kinh tế - xã hội quy định, mà thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta phải lâu dài, qua nhiều chặng với nội dung, hình thức phù hợp, nhằm thực bước cải tiến cách mạng sâu sắc, toàn diện, triệt để, khơng nóng vội, chủ quan, ý chí, đốt cháy giai đoạn 2- Đổi chế sách kinh tế nhằm giải phóng tiềm nǎng, phát triển sản xuất, đưa kinh tế khỏi khủng hoảng bước lên chủ nghĩa xã hội Từ nhận thức đến thực tiễn, ngày cảm nhận sâu sắc chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần Đảng đề từ Đại hội Đảng lần thứ V, tư chưa đổi nên việc triển khai vào sống chậm trễ Thực tiễn chứng minh sách phát triển kinh tế nhiều thành phần phản ánh đặc điểm xuất phát từ kinh tế phổ biến sản xuất nhỏ chưa qua giai đoạn phát triển chủ nghĩa tư bản, nhằm giải phóng tiềm nǎng kinh tế Nǎng lực sản xuất nằm cá nhân đơn vị kinh tế chưa sử dụng Tuy nhiên, bước ban đầu nhiều hạn chế nẩy sinh nhiều vấn đề phức tạp đời sống kinh tế - xã hội, nhìn tổng thể kinh tế quốc dân thật có bước phát triển rõ rệt Vốn cất giữ đưa sử dụng, sức lao động nhàn rỗi huy động, tài nguyên đất rừng, sông biển khai phá, trồng cấy, chǎn thả Tuy hiệu kinh tế - xã hội chưa cao, chưa ý muốn, thật góp phần làm tǎng thêm cải xã hội, thu nhập đời sống nhân dân cải thiện bước Kiên dứt khoát xoá bỏ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp, bước xây dựng thực chế hạch toán kinh tế sản xuất - kinh doanh thành phần tổ chức kinh tế Tuy nhiều khó khǎn, khơng vướng mắc thiếu đồng bộ, thiếu kinh nghiệm vận hành chế mới, từ ý nghĩa chiến lược kinh tế đất nước đến trưởng thành hoạt động sản xuất - kinh doanh sở, tổ chức kinh tế, phủ nhận tính đắn triển vọng mở chế Cơ chế khuyến khích, đồng thời bắt buộc hoạt động sản xuất - kinh doanh phải thật coi trọng chất lượng hiệu quả, tǎng nǎng suất lao động, giảm chi phí tiêu hao nguyên vật liệu, hạ giá thành sản phẩm, giành lợi cạnh tranh lành mạnh kinh tế, khắc phục trì trệ, thiếu nǎng động, vô trách nhiệm chế tập trung quan liêu bao cấp Với tư kinh tế mới, Đảng Nhà nước ta thực bước điều chỉnh lớn cấu kinh tế thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, thật coi nông nghiệp mặt trận hàng đầu với đổi nhiều sách khuyến khích phát triển sản xuất nơng nghiệp, giải phóng tiềm nǎng, sức sản xuất nơng nghiệp, sách khốn sản phẩm, xố bỏ sách thu mua theo định giá hành chính, tự lưu thơng điều hồ cung - cầu lương thực, thực phẩm phạm vi nước, v.v Bước đầu hình thành kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo chế thị trường có quản lý Nhà nước Trong nǎm thực đường lối đổi theo định hướng Đại hội VI, việc thực sách kinh tế nhiều thành phần tạo điều kiện thuận lợi để giải việc làm, có thêm 4,2 triệu lao động sản xuất - kinh doanh Chính sách kinh tế động viên phát huy khả nǎng tồn xã hội, khuyến khích người lao động tǎng thu nhập làm giàu đáng, chấp nhận chênh lệch thu nhập nǎng suất hiệu lao động, tạo động lực cho phát triển nâng cao mức sống chung xã hội Bên cạnh mặt tích cực trên, nảy sinh nhiều tượng tiêu cực chậm phát xử lý kịp thời Như chạy theo lợi nhuận giá nào, vi phạm pháp luật, lừa đảo, hối lộ, làm hàng giả, buôn lậu, trốn thuế, xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, bất công xã hội tǎng lên v.v Đổi sách kinh tế đối ngoại thúc đẩy nhanh mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư sản xuất - kinh doanh với nhiều nước, nhiều khu vực giới với nhiều hình thức quy mơ, góp phần quan trọng vào việc thực mục tiêu kinh tế - xã hội Kim ngạch xuất tǎng từ 439 triệu rúp 384 triệu đôla nǎm 1986, lên 1019 triệu rúp 1170 triệu đôla nǎm 1990 Từ nǎm 1989 có thêm mặt hàng có giá trị xuất lớn gạo, dầu thô, số mặt hàng khác Tuy nhiên, thị trường quốc tế mở chậm chưa vững chắc, chưa có nhiều mặt hàng chủ lực, có sức mạnh cạnh tranh Thị trường xuất phải mở rộng, vươn lên mạnh đáp ứng nhu cầu nhập trả nợ Việc đổi chế quản lý kinh tế - xã hội tầm vĩ mô đến đơn vị sở theo hướng mở rộng quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện phát huy tính chủ động sáng tạo đơn vị kinh tế người lao động Bộ máy nhà nước bước chuyển sang thực chức nǎng quản lý nhà nước, khắc phục dần can thiệp vào điều hành sản xuất - kinh doanh đơn vị sở Việc xây dựng pháp luật kinh tế đẩy mạnh Cơ chế quản lý bước đầu hình thành, chưa đồng bộ, thiếu nhiều luật lệ, sách bảo đảm cho sản xuất, kinh doanh hướng Cơ chế quản lý chậm tổng kết để tiếp tục thực đổi cho tốt Sự quản lý điều hành vĩ mơ Nhà nước cấp bộc lộ nhiều yếu kém, chưa thực có hiệu chức nǎng định hướng, kiểm soát điều tiết thành phần kinh tế Đổi hoạt động hệ thống trị thực bước vững đồng thời với đổi kinh tế Thực chất đổi hoạt động hệ thống trị thực dân chủ xã hội chủ nghĩa lĩnh vực đời sống xã hội Về kinh tế mở rộng quyền tự chủ sở, phát huy tiềm nǎng thành phần kinh tế, tạo điều kiện cho người tự kinh doanh theo pháp luật Các hoạt động vǎn hố, thơng tin, báo chí, xuất có đổi nội dung phương thức hoạt động, đấu tranh phê phán tượng tiêu cực Trong sinh hoạt đảng, hoạt động quan nhà nước đoàn thể nhân dân xã hội, có khơng khí sinh hoạt dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, khắc phục dần tượng dân chủ hình thức Nhiều chủ trương, sách pháp luật nhân dân tham gia ý kiến trước định Từ thực tiễn tiến hành cơng đổi mới, nêu lên kinh nghiệm bước đầu: - Phải giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trình đổi Tự kiểm điểm, phê phán nghiêm khắc khuyết điểm, sai lầm trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, không phủ định thành tựu đạt Đổi thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa, mà nhằm thực tốt nhận thức việc làm đắn chủ nghĩa xã hội, làm cho dân giàu, nước mạnh, tất hạnh phúc nhân dân Các chủ trương, sách đổi phải lấy kết xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta để kiểm nghiệm, tránh giáo điều, chép kinh nghiệm nước Phát huy tinh thần độc lập tự chủ vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh điều kiện nước ta Triển khai công đổi cách tồn diện, đồng triệt để, phải có bước đi, hình thức cách làm phù hợp Từ đổi nhận thức, quan niệm đến đổi chế, sách, tổ chức, cán bộ, phong cách lề lối làm việc Phải tập trung làm tốt đổi kinh tế, đáp ứng đòi hỏi cấp bách đời sống việc làm nhân dân, xây dựng sở vật chất, kỹ thuật chủ nghĩa xã hội Coi điều kiện quan trọng để tiến hành đổi lĩnh vực trị Từng bước đổi tổ chức phương thức hoạt động hệ thống trị nhằm phát huy ngày tốt quyền làm chủ nhân dân, xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa phù hợp với nhiệm vụ trị - xã hội nước ta Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần phải đơi với tǎng cường vai trò quản lý Nhà nước kinh tế - xã hội pháp luật, kế hoạch, sách, tuyên truyền, giáo dục v.v Chuyển kinh tế mang nặng tính tự cấp, tự túc với chế quản lý tập trung quan liêu, bao cấp sang kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo chế thị trường có quản lý Nhà nước hoàn toàn cần thiết để giải phóng phát huy tiềm nǎng sản xuất - kinh doanh xã hội Song thực tế cho thấy với kích thích sản xuất phát triển, kinh tế thị trường môi trường thuận lợi nảy sinh nhiều loại tệ nạn xã hội, tiêu cực, nên phải thực tốt vai trò quản lý Nhà nước, bảo đảm cho công đổi hướng phát huy chất tốt đẹp chủ nghĩa xã hội Quá trình đổi phải quan tâm dự báo tình hình, kịp thời phát giải đắn vấn đề nảy sinh Đổi thành cơng chủ nghĩa xã hội cách mạng sâu sắc, toàn diện, tránh suy nghĩ giản đơn, chiều, đến thấy có vấn đề nảy sinh, có mặt tiêu cực xuất dao động, hoang mang, muốn quay lại cách làm cũ Coi trọng tổng kết thực tiễn, không ngừng phát triển tư lý luận chủ nghĩa xã hội mơ hình xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta, làm cho công đổi ngày trở thành hoạt động tự giác sáng tạo, bớt sai lầm, bước quanh co, phức tạp Từ sau Đại hội lần thứ VI, nhờ phấn đấu toàn Đảng tồn dân ta, cơng đổi thành công chủ nghĩa xã hội nước ta đạt thành tựu bước đầu quan trọng Đại hội lần thứ VII Đảng khẳng định tiếp tục phát huy thành tựu ưu điểm đạt được, đồng thời hoàn chỉnh, bổ sung phát triển đường lối đổi mới, đưa nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa tiến lên cách vững ... sản xuất đời sống kinh tế - xã hội Quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa chậm củng cố Vai trò chủ đạo kinh tế quốc doanh suy yếu hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu Các thành phần kinh tế khác chưa... công thương nghiệp tư tư doanh phương pháp hồ bình Thực sách chuộc lại tư liệu sản xuất giai cấp tư sản, biến chế độ sở hữu kinh doanh tư chủ nghĩa thành công tư hợp doanh, cải tạo người tư sản... nông dân, thợ thủ công kinh tế tư tư doanh, đồng thời phát triển thành phần kinh tế quốc doanh lực lượng lãnh đạo toàn kinh tế quốc dân Cải tạo thành phần kinh tế cá thể nông dân thợ thủ cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: DANG THUC HIEN CHUYEN GIAI DOAN CACH MANG CHANG DAU THOI KI QUA DO LEN CNXH , DANG THUC HIEN CHUYEN GIAI DOAN CACH MANG CHANG DAU THOI KI QUA DO LEN CNXH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay