công tác kế toán tại công ty CP xây dựng thương mại PRO5

194 14 0
  • Loading ...
1/194 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 08:30

Báo cáo tổng hợp kế toán Trờng ĐHKTKT Công nghiệp Mục lục Phần I: Giới thiệu Công ty CP Xây Dựng & TM PRO5 Đặc điểm sản xuất kinh doanh máy kế toán Hình thức ghi sổ Phần II: Công tác hạch toán kế toán Công ty CP Xây Dựng & TM PRO5 Số d đầu kỳ tài khoản Số d chi tiết tài khoản Các nghiệp vụ kinh tế ph¸t sinh T4/2008 Bé chøng tõ gèc Bảng chứng từ gốc Định khỏan Phản ánh sơ đồ chữ T Ghi sổ Nhật ký chung Ghi sổ Nhật ký đặc biệt (Nhật ký thu tiỊn, NhËt ký chi tiỊn, NhËt ký b¸n hµng, NhËt ký mua hµng) 10 Vµo sỉ Q tiỊn mặt 11 Ghi sổ chi tiết (TK152,154,155,131,331) Vào bảng tổng hợp chi tiết, vào sổ theo dõi thuế GTGT 12 13 Ghi sổ tài khỏan Lập báo cáo tài - Bảng cân đối kế toán - Kết hoạt động kinh doanh 14 Một số chứng từ phơ lơc kÌm theo cđa doanh nghiƯp PhÇn III: KÕt luận 50B3 HN Lớp KT Báo cáo tổng hợp kế toán Trờng ĐHKTKT Công nghiệp Lời nói đầu  -Cïng víi sù ph¸t triĨn ngời phát triển kinh tế xã hội, kinh tế xã hội phát triển phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh thành phần kinh tế xã hội doanh nghiệp tổ chức kinh tế Trong trình sản xuất kinh doanh thành phần kinh tế thiếu đợc phận ghi chép hoạch toán phận kế toán doanh nghiệp Ngày kế toán phận quan trọng doanh nghiệp có ý nghĩa định hoạt động s¶n xt kinh doanh cđa doanh nghiƯp, cïng víi sù phát triển kinh tế xã hội thông tin kinh tÕ tµi chÝnh cđa doanh nghiƯp ngµy cµng cã ý nghiã quan trọng định kinh doanh doanh nghiệp nh đối tác doanh nghiệp Nh kế toán không đơn phận ghi chép tính toán thông thờng mà phải công cụ hỗ trợ đắc lực doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiƯp kinh doanh HiƯn ë níc ta kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo chế thị trờng có quản lý nhà nứơc theo định hớng XHCN đòi hỏi doanh nghiệp phải hạch toán kinh doanh độc lập tự chủ hoạt động kinh doanh nh doanh nghiệp có hội phát triển chiều rộng lẫn chiều sâu nhiên hoạt động 50B3 HN Lớp KT Báo cáo tổng hợp kế toán Trờng ĐHKTKT Công nghiệp doanh nghiệp ngày phức tạp , đòi hỏi doanh nghiệp phải có chiến lợc kinh doanh hiệu hoàn thiện máy kế toán nh đứng vững thị trờng Bộ phận kế toán đợc đánh giá phận thiếu đợc doanh nghiệp nhiên doanh nghiệp khác máy kế toán hình thức kế toán khác nhằm phù hợp với hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Trong trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp gắn bó với môi trờng thị trờng định Do công tác quản lý theo dõi hoạch toán doanh thu chi tiêu nhằm đạt đợc lợi nhuận tối đa kinh doanh yêu cầu đòi hỏi phận kế toán không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn nhằm hoạch toán xác có thông tin tài kịp thời xác cho ngời quản lý để ngời quản lý có chiến lợc , kế hoạch kinh doanh hiệu mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiÖp Trong thêi gian häc tËp ë nhà trờng đợc hớng dẫn tận tình cô giáo với trình nghiên cứu thực tiễn hoạt động Công ty CP Xây Dựng &TM PRO5 Em nhận thấy hoạch toán kế toán giữ vai trò quan trọng công tác tài hoạt động kinh doanh doanh nghiệp , hoạch toán kế toán với chất hệ thống thông tin kiểm tra tình hình biến động tài sản công ty , với chức thu nhập xử lý cung cấp thông tin cho phận quản lý điều hành công ty trở thành công cụ đắc lực góp phần vào hoạt động kinh doanh cđa c«ng ty Trong thêi gian thùc tập Công ty CP Xây Dựng &TM PRO5 em xin trình bày số nội dung sau : 50B3 HN Lớp KT Báo cáo tổng hợp kế toán Trờng ĐHKTKT Công nghiệp Phần I: Giới thiệu chung hoạt động sản xuất kinh doanh công tác kế toán Công ty CP Xây Dựng & TM PRO5 Phần II: Thực trạng công tác kế toán Công ty CP Xây Dựng & TM PRO5 Phần III: Nhận xét đánh giá tình hình tổ chức công tác kế toán Công ty CP Xây Dựng & TM PRO5 Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị Tô Phợng toàn thể thầy cô giáo Trờng Đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp I giúp đỡ hớng dẫn em tận tình thời gian thực tập làm Báo cáo kế toán tổng hợp Công ty CP Xây Dựng & TM PRO5. Em xin chân thành cảm ơn bảo giúp đỡ tận tình Ban lãnh đạo , cô , , anh , chị Công ty CP Xây Dựng & TM PRO5 thời gian em thực tập công ty Hà nội , ngày 20 tháng 11 năm 2009 Phần I GIớI THIệU CHUNG Về CÔNG TY CP xây dung & tm pro5 Công ty CP Xây Dựng & TM PRO5 thành viên tập đoàn t vấn phát triển nhân nghĩa.Với trụ sở 12A ngõ Thổ Quan2-Tôn Đức Thắng-ĐĐ-HN.Cùng với gần 50B3 HN Lớp KT Báo cáo tổng hợp kế toán Trờng ĐHKTKT Công nghiệp 200 cán ,kỹ s lành nghề làm việc Hà Nội tỉnh lân cận Trải qua 15 năm (từ ngày 01/06/1993) xây dựng phát triển nghành kinh doanh , quản lý Bất Động Sản đến đào tạo nhiều lớp kỹ s , cán kỹ thuạt lành nghề có lực góp phần Ban lãnh đạo Công ty tạo dựng tảng vững , gây dựng uy tín với đối tác tiềm nớc nh vinh dự nhận đợc nhiều cúp giải thởng quan Nhà nớc Hiệp hội dành cho Doanh nghiệp Trong trình hội nhËp vµo nỊn kinh tÕ ThÕ giíi cđa ViƯt Nam , với nhu cầu Bất động sản ngày thu hút đợc quan tâm ý nhà đầu t nớc sau ViƯt Nam gia nhËp WTO , cïng víi nhận thức đợc tầm quan trọng việc xây dựng đại hoá Đất nớc nói chung Thành phố nói riêng , Ban lãnh đạo Công ty không ngừng trau dồi nguồn nhân lực , sửa đổi phong cách làm việc , nâng cao chuyên môn kỹ thuật cho đội ngũ kỹ s , cán kỹ thuật , kết hợp nguồn tài sẵn có tranh thủ nguồn tài nớc , nhằm đa uy tín Công ty phát triển lên vị trí tầm cao Công ty đợc thành lập cổ đông có tiềm lực kinh tế vị giới đầu t kinh doanh Bất động sản nớc , với mối quan hệ tốt kinh nghiệm sẵn có , Công ty đáp ứng đợc phần có nhu câu Bất động sãn Ngoài Công ty Cũng thành lập văn Lớp KT 50B3 HN Báo cáo tổng hợp kế toán Trờng ĐHKTKT Công nghiệp phòng đại diện số nớc giới để thiết lập mối quan hệ mật thiết với nhà đầu t nớc có nhu cầu đầu t vào thị trờng Việt Nam Trải qua nhiều năm nỗ lực phát triển , Công ty đạt đợc thành tựu đáng kể Ngoài nhà cao ốc , văn phòng cho thuê khu biệt thự đáp ứng đợc nhu cầu thị trờng , Công ty thể số liệu tài dới ; STT Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Tổng tài sản có 29545543 63428001 698559966 4908 022 78992645 239610141 008 432 Tỉng sè tµi sản 29545543 46072801 698559966 nợ 0461 022 21705403 311672279 8820 Tài sản có động Tài lu 21756935 243 8820 sản nợ lu 13123888 động 4342 0456 631 Giá trị dòng 64361353 18935349 166918215 43 18467617 40955820 325348895 308 976 916 Doanh thu đặc điểm sản xuất kinh doanh tổ chức máy kÕ to¸n 50B3 HN Líp KT B¸o c¸o tỉng hợp kế toán Trờng ĐHKTKT Công nghiệp Hình thức ghi sổ Công ty cp xây dung & tm pro5 Đặc điểm sản xuất kinh doanh tổ chức máy kế toán 1.1 Đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty CP Xây Dựng & TM PRO5 Công ty CP Xây Dựng & TM PRO5 hạch toán độc lập Sở kế hoạch đầu t UBND thành phố Hà nội cấp giấy phép Đợc chủ động kinh doanh hạch toán kinh tế theo luật doanh nghiệp, sở chức nhiệm vụ quy định giấy phép định thành lập Công ty 1.1.1Hình thức sở hữu vốn: góp vốn 1.1.2Lĩnh vực kinh doanh chính: sản xuất, xây dựng , thơng mại 1.1.3Tổng số công nhân viên: 200 ngời Trong nhân viên quản lý gồm 11 ngời 50B3 HN Lớp KT Báo cáo tổng hợp kế toán Trờng ĐHKTKT Công nghiệp Tổ chức máy kế toán Công ty CP Xây Dựng&TM PRO5 Sơ đồ máy kế toán Công ty Kế toán trởng kế toán, tài sản cố định, vật t, kiêm kế toán tóan kế toán ngân hàng kiêm kế toán tổng hợp kế toán giá thành theo dõi nội Thủ quỹ Kế tóan xí nghiệp, đội sản xuất Hình thức kế toán Công ty CP Xây Dựng&TM PRO5 3.1 Niên độ kế toán: 01-04-2008 đến 31-12-2008 3.2 Đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán nguyên tắc phơng pháp chuyển đổi đồng tiền khác: Việt Nam đồng 3.3 Hình thức ghi sổ: Nhật ký chung 3.4 Phơng pháp kế toán tài sản cố định - Nguyên tắc xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình: giá thực tế 50B3 HN Lớp KT Báo cáo tổng hợp kế toán Trờng ĐHKTKT Công nghiệp 3.5 Phơng pháp kế toán hàng tồn kho - Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho - Phơng pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ - Phơng pháp hạch toán hàng tồn kho: khai thờng xuyên 3.6 Phơng pháp hạch toán nhập xuất vật t: nhËp tríc xuÊt tríc, nhËp sau xuÊt sau, tån kho theo giá thực tế 3.7 Phơng pháp tính thuế GTGT : phơng pháp khấu trừ Việc ghi sổ đợc khái quát theo sơ đồ sau Chứng từ gốc Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung Sổ nhật ký đặc biệt Sổ nhật ký chung Sổ, thẻ kế toán chi tiết Sổ Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài 50B3 HN Ghi hàng ngày Ghi cuối kỳ Kiểm tra đối Lớp KT Báo cáo tổng hợp kế toán Trờng ĐHKTKT Công nghiệp Phần II Công tác hạch toán kế toán Công ty cp xây dung &tm pro5 Công ty CP Xây Dựng&TM PRO5 doanh nghiệp xây lắp sản xuất thành phẩm tái chế hạch toán hàng tồn kho theo phơng pháp khai thờng xuyên tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ, hạch toán nhập xuất vật t theo phơng pháp nhập trớc xuất trớc tồn kho theo giá thực tế Số d đầu tháng số tài khỏan nh sau: ĐVT: đồng SHTK Tên tài khỏan D Nợ 111 Tiền mặt 628238419 112 Tiền gửi ngân hàng 550415950 131 Phải thu khách hàng 290400000 141 Tạm ứng 20000000 152 Nguyên vật liệu 91637876 154 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 104436000 155 Thành phẩm 100617217 211 Tài sản cố định hữu hình 251369856 50B3 HN 10 D Cã Líp KT B¸o c¸o tỉng hợp kế toán Trờng ĐHKTKT Công nghiệp Mẫu số: 02/GTGT Bảng hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vơ b¸n (KÌm theo tê khai th GTGT) (Dïng cho sở tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế khai hàng tháng) Tháng năm 2008 Mã số: Tên sở kinh doanh: Công ty CP Xây Dựng&TM PRO5 Địa : 23A-Thổ Quan2-Tôn Đức Thắng-ĐĐ-HN Hóa đơn Số Ngày 8-4 15-4 28-4 30-4 Tên ngời mua CTCP Hải Nam CTCP HảI Nam CTCP HảI Nam Chủ thầu XD Cộng Ngời lập biểu (Ký, ghi râ hä tªn) MST ngêi mua Doanh số Mặt hàng bán cha có Bột Bentonite Bột Bentonite Bét Bentonite A1§L2 thuÕ 37500000 42000000 56700000 450000000 586200000 ThuÕ ThuÕ suÊt GTGT 10% 10% 10% 5% kế toán trởng (Ký, ghi rõ họ tên) Lớp KT 50B3 HN 180 3750000 4200000 5670000 22500000 36120000 Ghi Báo cáo tổng hợp kế toán Trờng ĐHKTKT Công nghiệp Mẫu số: 03/GTGT Bảng hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào (Kèm theo tê khai thuÕ GTGT) (Dïng cho c¬ së tÝnh thuÕ GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế khai hàng tháng) Tháng năm 2008 Mã số: Tên sở kinh doanh: Công ty CP Xây Dựng&TM PRO5 Địa : 23A-Thổ Quan2-Tôn Đức Thắng-ĐĐ-HN Hóa đơn Số Ngày 1-4 2-4 2-4 2-4 3-4 3-4 4-4 4-4 5-4 5-4 Tên ngời bán Công ty Hoàng Hà MST ngời bán Công ty Duy Bách Công ty XD Vinaconex7 Công ty thép TN Công ty đá Granit Bột Bentonite Doanh số Mặt hàng Xi măng máy nghiền cát vàng tiếp khách que hàn thép ô tô Đá VPP XNYV b¸n cha cã thuÕ 8181816 50000000 750000 2233000 8690000 34425000 268211000 8942198,9 203000 40000000 Líp KT 50B3 HN 181 ThuÕ ThuÕ suÊt GTGT 10% 818181,6 10% 5000000 10% 75000 10% 223300 10% 869000 10% 3442500 10% 26821100 10% 894219,89 10% 20300 10% 4000000 Ghi chó Báo cáo tổng hợp kế toán 5-4 6-4 6-4 8-4 8-4 11-4 12-4 16-4 18-4 C«ng ty XD Vinaconex7 Siêu thị Metro XNHPDKYV Công ty XD Vinaconex7 Siêu thị Metro Công ty Xăng dầu Công ty điện thoạiHN Siêu thị Metro Công ty SC Hòa Bình Cộng Trờng ĐHKTKT Công nghiệp sử dụng máy HĐ DV Bột Bentonite Vc VPP Xăng Điện thoại Mực máy sửa chữa ô t« 5000000 4000000 23400000 485000 495000 300000 1309690 263000 131500 450874575 10% 500000 10% 400000 10% 2340000 10% 48500 10% 49500 10% 30000 10% 130969 10% 26300 10% 13150 10% 45087457, Ngêi lËp biĨu (Ký, ghi râ hä tªn) kế toán trởng (Ký, ghi rõ họ tên) Lớp KT 50B3 HN 182 Báo cáo tổng hợp kế toán Trờng ĐHKTKT Công nghiệp Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự Hạnh phúc ====****==== M· sè: 11/GTGT (Dïng cho c¬ së tÝnh thuÕ GTGT theo phơng pháp khấu trừ ) Tờ khai thuế GTGT (năm 2008) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Năm 2008 Mã số thuế Tên sở kinh doanh Địa trụ sở Quận Thành phố Điện thoại Fax (9) Emall TT A B C I a b Chỉ tiêu Giá trị HHDV (Cha có thuế) Không có hoạt động mua bán phát sinh kỳ (đánh dấu x) thuế GTGT đợc khấu trừ kỳ trớc chuyển sang khai thuế GTGT phảI nộp ngân sách nhà nớc Hàng hoá, dịch vụ mua vào Hàng hoá dịch vụ mua vào kỳ(12=14+16, 13=15-17) Hàng hoá dịch vụ mua vào nớc Hàng hoá dịch vụ nhập Điều chỉnh thuế GTGT hàng hoá dịch vô mua thuÕ GTGT 10 11 12 45074575 13 4507457,5 14 16 45074575 15 17 4507457,5 Líp KT 50B3 HN 183 Báo cáo tổng hợp kế toán a b II 1 1 a b c a b III 2 Trờng ĐHKTKT Công nghiệp vào kỳ trớc Điều chỉnh tăng Điều chỉnh giảm Tổng số thuế GTGT hàng hoá dịch vụ mua vào 22=13+19-21 Tổng thuế GTGT đợc khấu trừkỳ Hàng hoá dịch vụ bán Hàng hoá dịch vụ bán kỳ 24=26+28; 25=28 Hàng hoá dịch vụ bán không chịu thuế GTGT Hàng hoá dịch vụ bán chịu thuế GTGT 27=29+30+32 Hàng hoá dịch vụ bán thuế suất 0% Hàng hoá dịch vụ bán thuế suất 5% Hàng hoá dịch vụ bán thuế suất 10% Điều chỉnh thuế GTGT hàng hoá dịch vụ bán kỳ trớc Điều chỉnh tăng Điều chỉnh giảm Tổng doanh thu thuế GTGT hàng hoá dịch vụ 38=24+34-36; 39=25+35-37 Xác định nghÜa vơ th GTGT ph¶i nép kú th GTGT ph¶I nép kú 40=39-23-11 thuÕ GTGT cha khÊu trõ hết kỳ 41=39-23-11 thuế GTGT đề nghị hòan lại kú nµy 18 20 22 19 21 22 4507457 23 4507457 24 26 586200000 25 36120000 27 586200000 28 36120000 29 30 32 450000000 136200000 31 33 22500000 13620000 586200000 35 37 39 36120000 34 36 38 Líp KT 50B3 HN 184 40 41 42 31612542,5 Báo cáo tổng hợp kế toán 2 Trờng ĐHKTKT Công nghiệp thuế GTGT đợc khấu trừ chuyn kỳ sau 43=41-42 43 31612542,5 Tôi cam đoan số liệu khai thật tự chịu trách nhiệm tr ớc pháp luật Đại diện së kinh doanh (§· ký) Líp KT 50B3 HN 185 Báo cáo tổng hợp kế toán nghiệp Trờng ĐHKTKT Công Đơn vị: Công ty CP Xây Dựng&TM PRO5 Mẫu số B 02 - DN Ban hành theo QĐ: 144/2001 QĐ - BTC Ngày 21 tháng 12 năm 2004 Bộ tài bảng cân đối kế toán Tháng năm 2008 Đơn vị tính: đồng Tài sản A.Tài sản lu động đầu t ngắn hạn I.Tiền 1.Tiền mặt quỹ 2.Tiền gửi ngân hàng II.Các khoản phải thu 1.Phải thu khách hàng 2.Trả trớc cho ngời bán 3.Thuế GTGT đợc khấu trừ 4.Các khoản phải thu khác 5.Dự phòng khoản phải thu khó đòi(*) III.Hàng tồn kho Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 2.CF sản xuất kinh doanh dở dang 3.Thành phẩm, hàng hoá tồn kho 4.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho IV.Tài sản lu động khác 186 50B3 HN Mã Số đầu năm số 10 178574546 Số cuối năm 16521823 94 11 11 628238419 300908893 550415950 79910260 11 290400000 609205,6 11 11 11 11 11 11 11 12 14 20000000 10000000 91637876 140308005 104436000 104436000 100617217 10685700 Líp KT Báo cáo tổng hợp kế toán nghiệp Trờng ĐHKTKT Công B.Tài sản cố định đầu t tài I.Tài sản cố định hữu hình -Nguyên giá -Giá trị hao mòn luỹ kế (*) II.Tài sản cố định thuê tài -Nguyên giá -Gýa trị hao mòn luỹ kế (*) III.Chi phí trả trớc dài hạn Tổng cộng tài s¶n 50B3 HN 187 20 21 21 21 21 21 21 21 96933856 96833856 40115485 401154856 251369856 569590856 (154436000) (168436000 ) 680000000 (680000000) (94657670) 188267931 20533372 50 Líp KT Báo cáo tổng hợp kế toán nghiệp Trờng ĐHKTKT Công Nguồn vốn A Nợ phải trả I.Nợ ngắn hạn 1.Vay ngắn hạn 2.Phải trả cho ngời bán 3.Thúê khoản nộp NN 4.Phải trả công nhân viên 5.Cáckhoản phải trả phải nộpkhác II Nợ dài hạn 1.Vay dài hạn 2.Nợ dài hạn khác B Nguồn vốn chủ sở hữu 1.Nguồn vốn kinh doanh Vốn góp Thặng d vốn Vốn khác Lợi nhuận tích lũy Cổ phiếu mua lại(*) Chênh lệch đánh giá lại 50B3 HN Mã Số đầu năm số 30 544679348 31 544679348 31 250339674 31 264014000 31 7325674 31 23000000 31 11000000 32 32 32 40 132700000 0 41 1200000000 41 1200000000 41 41 41 41 41 188 Sè cuèi kú 699982237, 699982237, 180352680,6 262333820 36120000 59227562 161948175 135335501 1250000000 1250000000 Líp KT Báo cáo tổng hợp kế toán nghiệp Trờng ĐHKTKT Công 41 Các quỹ doanh nghiệp Trong đó: Quỹ khen thởng phúc lợi Lợi nhuận cha ph©n phèi 50B3 HN 6000000 23440705,73 21000000 29478129,84 188267931 Tỉng ngn vèn Ngêi lËp biĨu 41 41 106000000 73876882,16 KÕ tãan trëng ®èc 189 205333725 Giám Lớp KT Báo cáo tổng hợp kế toán nghiệp Trờng ĐHKTKT Công Đơn vị: Công ty CP Xây Dựng&TM PRO5 Địa chỉ: Kết hoạt động kinh doanh Tháng năm 2008 Phần I: Lãi Lỗ Đơn vị tính:1000 Đồng Chỉ tiêu Mã Năm số Nă m trớc 1.Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 5667145 86 Các kho¶n gi¶m trõ doanh thu 02 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 (10 = 01- 02) 5667145 86 giá vốn hàng bán 11 3178342 07 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 20 = 10 11 ) Doanh thu hoạt động tài chÝnh 21 2488803 79 Chi phÝ tµi chÝnh 22 - Trong ®ã : Chi phÝ l·i vay Chi phí bán hàng 50B3 HN 190 132200 23 24 Lớp KT Báo cáo tổng hợp kế toán nghiệp Trờng ĐHKTKT Công Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30 30 2187335 =20+ (21-22) – ( 24+ 25 ) 76 11 Thu nhËp kh¸c 31 3027900 12 Chi phí khác 32 13 Lợi nhuận khác ( 40 =31- 32 ) 40 14 Tæng lợi nhuận kế toán trớc thuế (50 = 30 +40) 50 15 Chi phÝ th TNDN hiƯn hµnh 51 3027900 16 Chi phi thuÕ TNDN ho·n l¹i 52 8478120, 84 17 Lỵi nhn sau th TNDN (60 = 50 – 51- 52 ) 60 2180088 2,16 18.L·i c¬ cổ phiếu 70 Lập , Ngày 31 tháng 04 năm 2008 Ngời lập biểu (Ký ,họ tên ) Kế toán trởng (Ký , họ tên ) Giám đốc ( Ký , họ tên ,đóng dáu) 50B3 HN 191 Lớp KT Báo cáo tổng hợp kế toán nghiệp Trờng ĐHKTKT Công Phần III Kết luận Qua trình thực tập Công ty với kiến thức đợc học tận tình hớng dẫn thầy cô, giúp em có nhìn tổng quan Công ty CP Xây Dựng&TM PRO5 Mặc dù thời gian thực tập Công ty ít, kiến thức cha thật đầy đủ, Công ty cho em có đợc báo cáo Một nói rằng: tuyệt đối, em cố gắng nhiều song tránh khỏi thiết sót, em mong nhận đợc giúp đỡ cô giáo hớng dẫn, tập thể bạn phòng kế toán tài Công ty Em xin chân thành cảm ơn! Hà nội, ngày Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Vân Lớp: KT50B3HN 50B3 HN 192 Lớp KT Báo cáo tổng hợp kế toán nghiệp Trờng ĐHKTKT Công Nhận xét đơn vị thực tập 50B3 HN 193 Líp KT Báo cáo tổng hợp kế toán nghiệp Trờng ĐHKTKT Công Nhận xét giáo viên hớng dẫn 50B3 HN 194 Líp KT ... Công ty CP Xây Dựng & TM PRO5 Phần II: Thực trạng công tác kế toán Công ty CP Xây Dựng & TM PRO5 Phần III: Nhận xét đánh giá tình hình tổ chức công tác kế toán Công ty CP Xây Dựng & TM PRO5 Em... tổng hợp kế toán Trờng ĐHKTKT Công nghiệp Tổ chức máy kế toán Công ty CP Xây Dựng& TM PRO5 Sơ đồ máy kế toán Công ty Kế toán trởng kế toán, tài sản cố định, vật t, kiêm kế toán tóan kế toán ngân... tổng hợp kế toán Trờng ĐHKTKT Công nghiệp Phần II Công tác hạch toán kế toán Công ty cp xây dung &tm pro5 Công ty CP Xây Dựng& TM PRO5 doanh nghiệp xây lắp sản xuất thành phẩm tái chế hạch toán hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: công tác kế toán tại công ty CP xây dựng thương mại PRO5 , công tác kế toán tại công ty CP xây dựng thương mại PRO5

Từ khóa liên quan

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay