Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng giao thông 1 thái nguyên

68 19 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 08:30

TRƯỜNG ………………… KHOA……………………… - - Báo cáo tốt nghiệp Đề tài: Thực trạng cơng tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần xây dựng giao thông Thái Nguyên MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM .4 TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP .4 1.1 Khái niệm chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp 1.1.1 Chi phí sản xuất xây lắp CHƯƠNG 28 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THÁI NGUYÊN 28 2.1 Khái quát chung Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Thái Nguyên 28 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty 28 CHƯƠNG 58 MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 58 3.1 Đánh giá nhận xét cơng tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm công ty 58 3.1.1 Đánh giá cơng tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Công ty 58 KẾT LUẬN 66 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong điều kiện sản xuất kinh doanh doanh nghiệp muốn tồn phát triển cần phải linh hoạt tổ chức quản lý điều hành sản xuất kinh doanh Mục tiêu doanh nghiệp phải chất lượng giá thành sản phẩm mà xã hội chấp nhận Muốn doanh nghiệp phải thực tốt hạch toán đơn vị Thực hạch toán kinh tế doanh nghiệp tổ chức phải vận dụng linh hoạt quy luật giá trị quy luật kinh tế khác Khi tiến hành sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phải tính tốn đầy đủ chi phí sản xuất kinh doanh theo nội dung phương pháp tính thống Ngày cạnh tranh khơng đơn cạnh tranh chất lượng sản phẩm mà cạnh tranh giá cả, để giảm bớt chi phí hạ giá thành sản phẩm mục tiêu hàng đầu doanh nghiệp Bởi lẽ, chi phí, giá thành lợi nhuận mối quan hệ chặt chẽ với Chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm, giá thành sản phẩm cao hay thấp định trực tiếp tới lợi nhuận Công ty Nắm vững mối quan hệ chi phí, giá thành, lợi nhuận ý nghĩa vơ quan trọng việc khai thác tiềm Công ty, sở cho việc định lựa chọn phương thức sản xuất nhằm đạt mục tiêu tối đa lợi nhuận Tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm phần quan trọng hạch tốn kế tốn, vai trò đặc biệt quan trọng cơng tác quản lý doanh nghiệp nói riêng quản lý vĩ mơ nhà nước nói chung Là sinh viên năm cuối chuyên ngành kế toán doanh nghiệp em nhận thấy đề tài kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm đề tài tổng quát bao hàm nội dung phần hành khác, việc nghiên cứu đề tài giúp em hiểu sâu sắc tồn diện cơng tác kế tốn Cơng ty Vì em định chọn đề tài: “ Thực trạng cơng tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Cơng ty Cổ phần xây dựng giao thông Thái Nguyên” làm đề tài khố luận tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu - Tổng hợp kiến thức học nhà trường vào thực tế, củng cố thêm kiến thức, nâng cao kỹ thực hành, gắn lý luận với thực tiễn cơng tác - Hệ thống hố vấn đề lý luận tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm cơng ty xây lắp - Tìm hiểu, phân tích đánh giá tình hình thực chi phí giá thành sản phẩm công ty Cổ phần xây dựng giao thông Thái nguyên.Trên sở đưa biện pháp nhằm giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm đồng thời đề xuất ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế toán, nâng cao hiệu kinh doanh công ty Phạm vi nghiên cứu 3.1 Phạm vi nội dung Nghiên cứu cụ thể công tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm công ty Do đặc điểm ngành xây dựng, cơng trình thường kéo dài qua nhiều năm thời gian thực tập tháng em lựa chọn cơng trình gọn năm để thuận tiện cho việc theo dõi nghiên cứu Đó cơng trình xây chống xói ĐT263 huyện Phú Lương 3.2 Phạm vi thời gian Cơng trình xây chống xói ĐT 263 huyện Phú Lương khởi cơng từ tháng 9/2007 đến tháng 12/2007 hoàn thành Em nghiên cứu chi phí cụ thể tháng 12/2007 tính giá thành cho tồn cơng trình 3.3 Phạm vi không gian Tại công ty Cổ phần xây dựng giao thông Thái Nguyên Phương pháp nghiên cứu Để nghiên cứu khoá luận em sử dụng phương pháp: - Phương pháp thu thập thông tin - Phương pháp hạch toán kế toán, phương pháp hạch toán kế toán gồm phương pháp sau: + Phương pháp chứng từ kế tốn + Phương pháp tính giá + Phương pháp tài khoản + Phương pháp tổng hợp cân đối + Phương pháp kiểm Ngoài phương pháp kế tốn em sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp đối chiếu logic - Phương pháp đối chiếu trực tiếp Kết cấu khố luận Ngồi phần mở đầu phần kết luận khoá luận gồm chương Chương 1: Lý luận chung cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty Cổ phần xây dựng giao thông Thái Nguyên Chương 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm công ty Cổ phần xây dựng giao thông Thái Nguyên CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1 Khái niệm chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp 1.1.1 Chi phí sản xuất xây lắp Doanh nghiệp xây lắp doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất vật chất, hoạt động doanh nghiệp xây lắp mang tính đặc thù khác với ngành sản xuất khác Địa điểm sản xuất không cố định, sản phẩm cơng trình, hạng mục cơng trình kết cấu phức tạp mang tính đơn chiếc, thời gian sản xuất dài phải lập dự toán riêng cho cơng trình, hạng mục cơng trình trước sản xuất, nơi sản xuất nơi tiêu thụ Chi phí sản xuất xây lắp biểu tiền tồn hao phí lao động sống, lao động vật hố chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp bỏ để tiến hành hoạt động xây lắp thời kỳ định Trong doanh nghiệp xây lắp hoạt động sản xuất xây lắp tạo sản phẩm xây lắp hoạt động khác Do khoản chi phí phát sinh liên quan đến q trình sản xuất xây lắp nhằm tạo sản phẩm xây lắp coi chi phí sản xuất xây lắp Chi phí sản xuất xây lắp bao gồm: * Chi phí liên quan trực tiếp đến q trình sản xuất xây lắp như: - Chi phí nguyên liệu, vật liệu bao gồm thiết bị cho cơng trình - Chi phí nhân cơng cơng trường gồm chi phí giám sát cơng trình - Khấu hao máy móc thiết bị tài sản cố định khác sử dụng để thực sản xuất xây lắp - Chi phí vận chuyển, lắp đặt, tháo dỡ máy móc thiết bị ngun vật liệu đến khỏi cơng trình - Chi phí th nhà xưởng, máy móc thiết bị để sản xuất xây lắp - Chi phí thiết kế, trợ giúp kỹ thuật liên quan trực tiếp đến sản xuất xây lắp - Chi phí dự tính để sửa chữa bảo hành cơng trình - Chi phí liên quan trực tiếp khác * Chi phí chung liên quan đến hoạt động sản xuất xây lắp phân bổ cho cơng trình, hạng mục cơng trình như: chi phí bảo hiểm, chi phí quản lý chung * Các chi phí khác thu hồi lại từ khách hàng theo điều khoản quy định hợp đồng như: chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí triển khai 1.1.2 Giá thành sản phẩm xây lắp Trong trình sản xuất doanh nghiệp xây lắp phải bỏ khoản chi phí sản xuất, mặt khác kết sản xuất doanh nghiệp thu sản phẩm công việc xây lắp định hồn thành Những sản phẩm cơng việc xây lắp hồn thành cần phải tính giá thành thực tế tức chi phí bỏ để sản xuất chúng Giá thành sản phẩm xây lắp toàn chi phí lao động sống, lao động vật hố chi phí khác biểu tiền mà doanh nghiệp xây lắp bổ để hoàn thành khối lượng xây lắp cơng trình, hạng mục cơng trình theo quy định Sản phẩm xây lắp khối lượng công việc giai đoạn công việc dự tốn riêng, cơng trình hạng mục cơng trình hồn thành tồn Khác với doanh nghiệp xản xuất khác, giá thành sản phẩm xây lắp mang tính chất cá biệt, hạng mục cơng trình, cơng trình hay khối lượng xây lắp hồn thành giá thành riêng Giá thành sản phẩm xây lắp tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh chất lượng hoạt động sản xuất, phản ánh kết sử dụng loại tài sản, vật tư, lao động, tiền vốn trình sản xuất, giải pháp kinh tế kỹ thuật mà doanh nghiệp sử dụng nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm 1.2 Phân loại chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp 1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất Phân loại chi phí sản xuất việc vào tiêu thức khác để phân chia chi phí sản xuất thành loại khác nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý hạch tốn nhiều cách phân loại chi phí sản xuất, song cách phân loại chi phí sản xuất phải đảm bảo yêu cầu sau: - Tạo điều kiện sử dụng thông tin kinh tế nhanh cho cơng tác quản lý chi phí sản xuất phát sinh, phục vụ tốt cho việc kiểm tra, giám sát chi phí sản xuất doanh nghiệp - Đáp ứng đầy đủ thông tin cần thiết cho việc tính tốn hiệu phương pháp sản xuất lại cho phép tiết kiệm chi phí hạch tốn thuận lợi sử dụng thơng tin hạch tốn kế tốn 1.2.1.1 Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung kinh tế chi phí Theo chế độ quản lý chi phí hành, chi phí sản xuất xây lắp doanh nghiệp chia làm yếu tố sau: - Chi phí nguyên vật liệu: Là tồn chi phí loại NVL chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, vật liệu thiết bị xây dựng mà doanh nghiệp sử dụng trình sản xuất sản phẩm - Chi phí nhân cơng: Là tốn tiền cơng, tiền lương phải trả, khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn cơng nhân sản xuất doanh nghiệp - Chi phí cơng cụ, dụng cụ: Là phần giá trị hao mòn loại công cụ, dụng cụ sử dụng trình xây lắp - Chi phí khấu hao tài sản cố định: Là tồn số tiền trích khấu hao tài sản cố định sử dụng vào hoạt động sản xuất xây lắp doanh nghiệp - Chi phí dịch vụ mua ngoài: Là toàn số tiền mà doanh nghiệp phải trả dịch mua bên sử dụng vào trình sản xuất tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại … - Chi phí tiền khác tồn khoản chi phí phát sinh trình sản xuất xây lắp doanh nghiệp ngồi yếu tố tốn tiền Việc phân loại chi phí theo nội dung kinh tế rõ trình hoạt động sản xuất xây lắp doanh nghiệp phải bỏ loại chi phí gì, sở để kế tốn tập hợp chi phí theo yếu tố phục vụ việc lập bảng thuyết minh báo cáo tài chính, sở để phân tích kiểm tra dự tốn chi phí sản xuất lập kế hoạch cung ứng vật tư, sở để tính mức tiêu hao vật chất thu nhập quốc dân 1.2.1.2 Phân loại chi phí theo mục đích, cơng dụng chi phí sản xuất - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Là chi phí loại vật liệu chính, vật liệu phụ, vật kết cấu, vật liệu luân chuyển (ván khuôn, đà giáo) cần thiết để tạo nên sản phẩm xây lắp, không bao gồm chi phí vật liệu tính vào chi phí chung chi phí máy thi cơng - Chi phí nhân cơng trực tiếp: Là chi phí tiền cơng, tiền lương, khoản phụ cấp tính chất lương công nhân trực tiếp xây lắp cần thiết để hoàn chỉnh sản phẩm xây lắp Khoản mục khơng bao gồm khoản BHXH, BHYT, KPCĐ tính tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất xây lắp chi phí tiền lương nhân viên quản lý đội, nhân viên điều khiển máy thi công - Chi phí sử dụng máy thi cơng: Là tồn chi phí sử dụng xe, máy thi cơng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất xây lắp cơng trình bao gồm: chi phí khấu hao máy thi cơng, chi phí sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên máy thi cơng, chi phí tiền lương cơng nhân điều khiển máy phục vụ máy thi cơng, chi phí nhiên liệu động lực dùng cho máy thi công khoản chi phí khác liên quan trực tiếp đến sử dụng máy chi phí di chuyển, tháo lắp máy thi cơng Khoản mục chi phí sử dụng máy thi công không bao gồm khoản BHXH, BHYT, KPCĐ tính tiền lương cơng nhân điều khiển máy - Chi phí sản xuất chung: Là khoản chi phí trực tiếp khác ngồi khoản chi phí phát sinh tổ đội, công trường xây dựng bao gồm: lương nhân viên quản lý đội, khoản BHXH, BHYT, KPCĐ tính tiền lương phải trả cho cơng nhân trực tiếp sản xuất xây lắp, nhân viên quản lý đội, công nhân điều khiển máy thi công, khấu hao tài sản cố định dùng chung cho hoạt động tổ, đội chi phí khác liên quan tới hoạt động tổ đội Phân loại chi phí sản xuất theo tiêu thứcchi phí doanh nghiệp bỏ cho lĩnh vực hoạt động, địa điểm phát sinh chi phí, làm sở cho việc tính giá thành sản phẩm xây lắp theo khoản mục, phân tích tình hình thực kế hoạch giá thành … 1.2.1.3 Phân loại chi phí sản xuất xây lắp theo mối quan hệ chi phí với đối tượng chịu chi phí Theo cách phân loại chi phí sản xuất xây lắp chia thành chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp - Chi phí trực tiếp chi phí liên quan trực tiếp đến đối tượng chịu chi phí Những chi phí kế toán vào chứng từ gốc để tập hợp cho đối tượng chịu chi phí - Chi phí gián tiếp chi phí liên quan đến nhiều đối tượng chịu chi phí Về phương diện kế tốn chi phí gián tiếp khơng thể vào chứng từ gốc để tập hợp cho đối tượng chịu chi phí mà phải tập hợp riêng, sau phân bổ cho đối tượng theo tiêu chuẩn thích hợp 1.2.1.4 Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với khối lượng sản phẩm sản xuất 10 - Khốn chi cơng tác phí: Đội trưởng 250.000 đồng/tháng Đội phó 200.000 đồng/tháng Kỹ thuật thống đội 150.000 đồng/tháng Mức khốn chi phí điện thoại, cơng tác phí khơng mang tính chất bắt buộc đơn vị vào nguồn chi phí sản xuất chung nội dung công việc hàng tháng thực hiện, trả mức thấp so với quy định 70% 50% so với mức khốn nêu - Các khoản chi phí lễ tết - Các khoản chi phí khác phục vụ thi cơng Đơn vị khơng sử dụng hết nguồn chi phí sản xuất chung cơng trình tốn đảm bảo giá trị toán cho đơn vị lớn chi phí thiết lập dùng nguồn kinh phí lại chia lương bổ sung cho tồn lao động đơn vị - Để theo dõi chi phí sản xuất chung kế tốn sử dụng TK 627 phản ánh chi phí sản xuất chung chi tiết cho đội, cơng trình * Trình tự ln chuyển chứng từ - Tại đội sản xuất Tập hợp chứng từ liên quan đến chi phí sản xuất chung phát sinh tháng như: + Hoá đơn GTGT, hoá đơn bán hàng + Phiếu thu, phiếu chi + Bảng toán tiền lương phận gián tiếp đội + Bảng phân bổ chi phí + Quyết định công ty chia tỷ lệ phần trăm cho đội thi cơng Cuối tháng gửi phòng kế tốn cơng ty - Tại phòng kế tốn cơng ty 54 Căn chứng từ đội gửi lên kế toán tiến hành kiểm tra, phân loại tập hợp vào bảng chứng từ gốc CTGS Sổ chi tiết chi phí sản xuất chung lập dựa chứng từ gốc theo dõi riêng cho cơng trình Sổ TK 627 lập dựa vào CTGS chi tiết sản phẩm cơng trình Chi phí sản xuất chung phân bổ cho cơng trình tháng vào chi phí nhân cơng trực tiếp cơng trình Trong tháng 12 năm 2007 đội thi cơng cơng trình hạng mục cơng trình Tổng chi phí nhân cơng cơng trình tháng 12 là: 75.057.930 đồng Trong  Chi phí nhân cơng Cơng trình chống xói là: 15.011.586 đồng Chi phí nhân cơng cơng trình Bạt Mái Ta Luy là: 24.255.844 đồng  Chi phí nhân cơng cơng trình xây rãnh La Hiên là: 35.790.500 đồng Mà chi phí sản xuất chung đội tháng 12 là: 13.266.765 đồng (biểu số 29) Chi phí sản xuất chung phân bổ cho cơng trình Kố chng xúi l 13.266.765 ữ 75.057.930 ì 15.011.586 = 2.653.353 đồng Chứng từ gốc (Phiếu chi,bảng toán lương, hố đơn GTGT …) Trình tự ghi sổ chi phí sản xuất chung thể qua sơ đồ sau: Bảng chứng từ gốc Sổ đăng ký CTGS CHỨNG TỪ GHI SỔ Sổ TK 627 55 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Sổ chi tiết TK 627 Bảng tính giá thành Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu, kiểm tra Sơ đồ 13: Trình tự ghi sổ chi phí sản xuất chung 2.2.7 Kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành cơng trình * Kế tốn tổng hợp chi phí Chi phí sản xuất thực tế phát sinh tập hợp theo khoản mục chi phí, cơng trình hồn thành kế tốn tập hợp tồn chi phí để phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm Để tổng hợp chi phí sản xuất kế tốn sử dụng TK 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Tài khoản 154 phân loại theo đối tượng Sản phẩm cơng trình: Chi tiết cho cơng trình Sản phẩm cơng nghiệp: Chi tiết cho loại sản phẩm Dịch vụ vận tải: Chi tiết cho phương tiện máy móc 56 Hàng tháng kế tốn làm nhiệm vụ kết chuyển chi phí vào giá thành cơng trình, sổ chi tiết TK 154 lập vào chứng từ gốc theo dõi riêng cho cơng trình, sổ TK 154 lập dựa vào CTGS chi tiết cho sản phẩm * Tính giá thành sản xuất cơng trình Phòng kế tốn trách nhiệm kiểm tra khoản chi phí đưa vào giá thành cơng trình theo định mức biện pháp duyệt Kỳ tính giá thành cơng ty theo năm với cơng trình dở dang thời điểm năm với cơng trình hồn thành làm thủ tục bàn giao Phương pháp tính giá thành cơng ty theo phương pháp giản đơn gồm: - Giá thành sản xuất: bao gồm chi phí trực tiếp từ đội gồm chi phí NVLTT, nhân cơng trực tiếp, máy thi cơng, sản xuất chung Các chi phí tập hợp tháng vào giá thành chi tiết cho cơng trình - Giá thành tồn bộ: bao gồm chi phí trực tiếp chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí lãi vay Trong chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí lãi vay tính thời điểm tính giá thành * Tính giá thành tồn cơng trình Giá thành tồn cơng trình ngồi chi phí trực tiếp chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí lãi vay - Chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí quản lý phát sinh cơng ty như: Chi phí tiền lương nhân viên văn phòng, chi phí dụng cụ văn phòng, chi phí khấu hao tài sản cố định sử dụng cho phận văn phòng chi phí khác liên quan Chi phí quản lý doanh nghiệp tập hợp theo địa điểm phát sinh (phòng ban, tổ đội ) Cuối tháng kế tốn tiến hành tập hợp chi phí liên quan đến chi phí quản lý vào bảng phân bổ cho cơng trình 57 Chi phí quản lý doanh nghiệp tháng phân bổ cho cơng trình tháng theo cơng thức sau: Chi phí QLDN cơng trình tháng Chi phí Giá trị SX cơng trình tháng QLDN = × Tổng giá trị SX cơng trình tháng tháng Giá trị sản xuất cơng trình chống xói tháng 12 54.737.939 đồng (Biểu số 35) Tổng giá trị sản xuất cơng trình tháng 12 là: 1.057.372.310 đồng (Nguồn: Phòng Kế tốn) Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp tháng là: 94.561.630 đồng (Biểu số 36) → Chi phí quản lý DN phân bổ cho cơng trình chống xói là: CPQLDN = 54.737.939 ÷ 1.057.372.310 × 94.561.630 = 4.716.395 đ - Chi phí lãi vay Chi phí lãi vay xây dựng, quản lý theo dự toán toán theo thực tế phát sinh Chi phí lãi vay tập hợp trực tiếp cho cơng trình dựa vào số tiền đơn vị vay thi cơng cơng trình, lãi tiền vay tính đến đơn vị hồn trả hết số tiền vay ngân hàng dùng cho cơng trình chi phí lãi vay luỹ kế giảm sau lần đơn vị toán tiền gốc cho ngân hàng Kế tốn sử dụng TK 635 - “chi phí tài chính” chi tiết cho khoản chi trả lãi vay ngân hàng để tập hợp chi phí lãi vay cho việc vay vốn thi cơng cơng trình 58 Chi phí lãi vay tập hợp công ty phân bổ cho cơng trình theo doanh thu cơng trình Đến tháng 12 cơng trình chống xói hồn thành, tổng chi phí lãi vay là: 10.943.377 đồng (Nguồn số liệu phòng kế tốn) 59 CHƯƠNG MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 3.1 Đánh giá nhận xét cơng tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm công ty 3.1.1 Đánh giá cơng tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Cơng ty Để đánh giá cơng tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng trình chống xói ta thơng qua bảng sau: Biểu số 42 BẢNG PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT Cơng trình: chống xói ĐT263 - Phú Lương ĐVT: Đồng Khoản mục chi phí Chi phí NVL TT Chi phí NCTT Chi phí MTC Chi phí SXC Cộng Giá thành Dự tốn Thực tế 101.366.143 89.712.297 16.768.252 8.800.192 216.646.884 Chênh lệch Δ % -2.624.678 -926.847 -4.568.252 -691.672 -8.811.449 -2,6% -1,03% -27,24% -7,86% -4,07% Căn vào bảng phân tích giá thành sản xuất cơng trình chống xói khái qt đánh giá tình hình giá thành cơng ty sau: Đối với dự toán thiết kế, giá thành sản xuất giảm 8.811.449 đồng với tỷ lệ giảm tương ứng là: 4,07% Kết phản ánh công tác quản lý chặt chẽ, tiết kiệm trình sản xuất cơng ty Các khoản mục chi phí giảm cụ thể sau: * Chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp giảm 2.624.678 đồng tức giảm 2,6% Khoản mục giảm do: - Đội tận dụng mỏ đá sẵn cơng ty 60 - Quan hệ bạn hàng lâu năm với doanh nghiệp cung ứng vật tư, nguyên vật liệu biến động đội tìm nguồn vật tư rẻ - Đội chủ động mua vật tư gần cơng trường xây dựng nên giảm chi phí thu mua, phương tiện vận chuyển đảm bảo vật tư tập kết đến nơi thi cơng kịp thời chi phí thấp Khối lượng vật tư dùng cho thi cơng cơng trình giảm cơng trình đựơc nghiệm thu đảm bảo chất lượng chứng tỏ q trình thi cơng đội thực tốt cơng tác tiết kiệm vật tư * Chi phí nhân công trực tiếp giảm 926.847 đồng tức giảm 1,03% Khoản mục giảm do: - Phần lớn nhân cơng thi cơng cơng trình đội th khốn ngồi thoả thuận giá nhân công rẻ - Tuy th ngồi nhân cơng đảm bảo lao động tay nghề cao Tiến độ thi cơng cơng trình đảm bảo - Một số phần cơng việc nhân công làm thay máy nên làm giảm chi phí nhân cơng * Chi phí sử dụng máy thi cơng giảm 4.568.252 đồng tức giảm 27,24% Khoản mục giảm do: - Đội th máy ngồi gần cơng trường giá rẻ hơn, tiết kiệm cơng vận chuyển máy thi cơng - Th ngồi nên đội khơng phải bỏ nhiên liệu chạy máy nên tiết kiệm phần nhiên liệu - Thuê khoán gọn hạng mục công việc cho bên cho thuê nên đội tiết kiệm chi phí cho cơng nhân điều khiển máy Tuy máy th ngồi máy móc đảm bảo chất lượng tốt, bên cho thuê tinh thần trách nhiệm làm việc tốt * Chi phí sản xuất chung giảm 691.672 đồng tức giảm 7,86% Khoản mục giảm do: 61 - Do đội thi công nhiều cơng trình thời gian phí sản xuất chung phân bổ cho nhiều cơng trình - Đội chủ động tiết kiệm chi phí dụng cụ văn phòng, chi hợp lý khoản tiếp khách, tiền điện, điện thoại 3.1.2 Nhận xét chung cơng tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm 3.1.2.1 Ưu điểm Trong q trình tìm hiểu thực tế Cơng ty cổ phần xây dựng giao thơng Thái Ngun góc độ nhìn nhận sinh viên, em thấy cơng tác kế tốn cơng ty tiến hành tương đối hiệu đảm bảo chấp hành nghiêm chỉnh chế độ kế toán hành, phù hợp với điều kiện công ty đáp ứng yêu cầu công tác quản lý * Về tổ chức máy kế toán Xuất phát từ đặc điểm sản xuất kinh doanh chế tổ chức quản lý, Công ty tổ chức máy theo hình thức tập trung Phòng kế tốn bố trí hợp lý, chặt chẽ hoạt động nề nếp đặt đạo trực tiếp Kế tốn trưởng Cơng việc bố trí hợp lý, phân cơng rõ ràng, kế tốn viên trình độ chun mơn nghiệp vụ vững vàng, kinh nghiệm nắm vững chế độ kế toán vận dụng đắn vào thực tế cơng tác kế tốn Tác phong làm việc khoa học với tinh thần trách nhiệm cao đảm bảo cơng việc ln hồn thành tốt mang lại hiệu cao Tại phòng kế tốn máy vi tính máy in dùng để phục vụ cơng việc hạch tốn kế tốn Bên cạnh đó, cơng ty sử dụng phần mền kế toán KTDN 6.0 Standard phần mền khai thuế thuận tiện việc tính tốn lập báo cáo kế toán, rút ngắn thời gian cần thiết cho việc hạch toán kế toán đáp ứng kịp thời nhu cầu thơng tin tài ban lãnh đạo Mặt khác cơng ty lắp mạng Internet thuận tiện cho việc tiếp cận thông tin kế tốn, thích ứng kịp thời với thay đổi kinh tế quốc dân 62 Chứng từ ghi chép đầy đủ, rõ ràng phản ánh trung thực thực tế phát sinh, Công ty áp dụng hình thức ghi sổ “ chứng từ ghi sổ” phù hợp với cơng tác kế tốn Phòng kế tốn công ty xây dựng hệ thống sổ sách, tài khoản phù hợp với chế độ kế toán ban hành với đặc điểm doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây lắp Việc lập báo cáo kịp thời, tài liệu kế toán lưu trữ bảo quản quy định * Về cơng tác hạch tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Đối với cơng tác lập dự tốn đáp ứng yêu cầu ban quản lý, chi phí tập hợp đầy đủ áp dụng định mức xây dựng hành Hình thức khốn gọn cơng trình Cơng ty sử dụng hiệu quả, chế khốn tương đối hợp lý với đối tượng Việc phân chia dự tốn đơn vị dự tốn cơng ty giúp đội công ty quản lý tốt phần chi phí Kết cấu dự tốn nội hợp lý bám sát với tình hình thực tế hoạt động cơng ty Đối với cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, cơng ty tập hợp chi phí sản xuất theo cơng trình, hạng mục cơng trình tháng cách rõ ràng, đơn giản nhằm phục vụ tốt công tác quản lý phân tích hoạt động kinh doanh Cơng ty - Chi phí ngun vật liệu Do đặc điểm ngành xây dựng cơng trình thi công thường khắp nơi, phân tán cách xa văn phòng cơng ty để đảm bảo u cầu quản lý chặt chẽ , tập trung vật tư nhanh chóng, kịp thời tiến độ thi cơng Ban huy đội thi công chủ động mua vật tư dựa vào dự tốn tiến độ thi cơng Như vây giảm chi phí thu mua tránh tình trạng hao hụt vật tư vận chuyển Việc áp dụng cơng tác kế tốn hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên phù hợp với đặc điểm tính chất hoạt động cơng ty Nguyên vật liệu theo dõi thường xuyên chi tiết quy định phù hợp với đặc điểm ngành nghề tạo điều kiện cho việc tập hợp chi phí dễ dàng 63 - Chi phí nhân cơng Sử dụng hình thức tính lương hợp lý phù hợp với đặc điểm kinh doanh đảm bảo quy định quyền lợi người lao động, đặc biệt hình thức tính lương sản phẩm đảm bảo nguyên tắc phân phối công theo số lượng chất lượng, khuyến khích người lao động ý thức trách nhiệm với cơng việc nên cơng trình vượt tiến độ thi cơng bảo đảm chất lượng cơng trình - Chi phí sử dụng máy thi cơng Bộ phận xe, máy tổ chức riêng tập hợp chi phí riêng tạo điều kiện cho cơng tác tập hợp chi phí quản lý chi phí máy tốt Tại đội thi công thường xuyên theo dõi xe, máy hoạt động thơng qua nhật trình xe, máy thi cơng đảm bảo tính xác thời gian hoạt động máy chất lượng thi công - Chi phí sản xuất chung Việc hạch tốn khoản liên quan đến chi phí sản xuất chung hạch tốn riêng biệt chi tiết tạo điều kiện cho công tác quản lý tổng hợp hiệu Trong cơng tác tập hợp chi phí hình thức phân loại chi phí theo cơng dụng kinh tế cách phân loại chi phí hợp lý phù hợp với loại hình lao động doanh nghiệp Dựa vào cách phân loại nhà quản lý thấy quy trình vân động chi phí cung cấp sở cần thiết để tính giá thành sản phẩm Việc tổ chức kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm Công ty thực tương đối hiệu quả, tính tốn xác chi phí liên quan đến đối tượng tính giá thành 3.1.2.2 Nhược điểm Bên cạnh ưu điểm cơng tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Cơng ty tồn số nhược điểm sau: 64 - Công tác luân chuyển chứng từ từ đội lên phòng kế tốn chưa hợp lý thời gian nghiệp vụ phát sinh từ tháng trước sang tháng sau hồn chứng từ, khơng đảm bảo tính xác khách quan tập hợp chi phí xác định sản lượng tháng - Cơng tác sử dụng vật tư chủ yếu dựa vào nhu cầu thi cơng cơng trình khơng vật tư tồn kho, điều gây bị động sản xuất Mà giá nguyên vật liệu biến động hàng ngày khơng dự phòng làm cho chi phí tăng lên - Việc hach tốn khoản trích theo lương cơng ty trừ KPCĐ 0.5% vào lương CNV không với quy định - Việc sử dụng máy thi công: vào thời kỳ cao điểm công ty nhiều cơng trình phân tán nhiều nơi, số lượng xe, máy chủng loại hạn gây khó khăn việc điều động máy Số lượng xe, máy công ty cũ, mức khấu hao thấp thường xuyên phải sữa chữa, nhiện liệu tiêu hao vào máy móc nhiều - Trong phần chi phí sản xuất chung nhiều chi phí dành cho tiếp khách, khoản chi phí tế nhị cần biện pháp quản lý chặt - Việc sử dụng máy tính đội chưa hiệu cao, số bảng biểu, sổ sách phải lập thủ cơng - Một đội khoảng thời gian thi công nhiều cơng trình mà thống đội nên công việc bị chồng chéo, số lượng công việc giải nhiều Phải theo dõi nhiều công trình lúc nên thống đội nhầm lẫn công việc - Thống đội thường nữ gia đình nên không theo trực tiếp đến công trường để theo dõi mà chứng từ tổ trưởng tổ gửi lên, đơi khơng đảm bảo tính khách quan 3.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm 65 Trước nhược điểm, tồn công ty em xin đề xuất số ý kiến sau: - Các đội phải tập hợp đầy đủ chứng từ gửi phòng thời gian quy định, tránh tình trạng đến cuối tháng lấy chứng từ gây chậm trễ công tác tập hợp - Khi nhập vật tư cho sản xuất vào dự toán để nhập vật tư sử dụng, dự trữ lượng hợp lý không nhiều gây ứ đọng vốn mà bảo đảm tiến độ thi cơng cơng trình - Các đội muốn sử dụng xe, máy phải kế hoạch trước để đội xe xếp lịch hoạt động cho phù hợp Cơng ty cần giá thành ca máy hợp lý để khuyến khích đội sử dụng xe máy nội - Cần đào tạo trình độ tin học văn phòng cho kế tốn đội để giảm bớt cơng tác kế tốn thủ cơng nâng cao hiệu cơng việc - Cần giảm bớt chi phí như: điện, điện thoại, tiếp khách - Cần điều động thêm thống đội công việc nhiều, phải theo dõi nhiều cơng trình nhiều địa bàn khác - Công ty nên áp dụng việc tốn lương cho cán cơng nhân viên thẻ, chuyển khốn để tiết kiệm chi phí lại, khơng gây tình trạng tập trung chờ lấy lương thời gian cơng sức Hơn tận dụng nhiều ưu điểm toán không dùng tiền mặt Mà công nhân trực tiếp sản xuất thi cơng cơng trình nhiều nơi chủ động lấy lương mà văn phòng Cơng ty 3.3 Một số đề xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm 66 Trong thời gian thực tập công ty nghiên cứu công tác tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm, em xin đề xuất số biện pháp nhằm hạ giá thành sản phẩm sản xuất sau: - Chi phí nguyên vật liệu: cần tìm nguồn nguyên vật liệu rẻ bảo đảm chất lượng, gần công trường thi công để tiện cho việc sử dụng tiết kiệm chi phí vận chuyển - Chi phí nhân cơng trực tiếp: Để tiết kiệm tối đa chi phí nhân cơng đơn vị cần kết hợp cơng nhân cơng ty th ngồi cơng nhân số hạng mục công việc cho hợp lý để vừa đảm bảo quyền lợi cho người lao động biên chế công ty vừa giảm bớt chi phí - Chi phí máy thi cơng: Việc sử dụng máy móc cơng ty khấu hao số lượng máy cũ nhiều làm tiêu hao nhiều nhiên liệu, cơng suất giảm Vì lâu dài công ty nên mua sắm thêm máy để nâng cao hiệu sản xuất - Chi phí sản xuất chung: Để giảm bớt chi phí sản xuất chung cần giảm bớt khoản chi phí như: chi phí điện, chi phí điện thoại, chi tiếp khách Các đội chủ động tìm thêm cơng trình chi phí chung phân bổ cho nhiều cơng trình giúp giảm chi phí cho cơng trình giá thành cơng trình hạ Để giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm công ty không sử dụng biện pháp mà cần kết hợp đồng nhiều biện pháp đem lại hiệu cao 67 KẾT LUẬN Cơng tác hạch tốn chi phí tính giá thành sản phẩm khâu quan trọng công ty, doanh nghiệp Đặc biệt, ngành xây dựng ngành mang tính đặc thù khác với ngành sản xuất khác phương thức tổ chức sản xuất, đặc điểm quy trình cơng nghệ u cầu quản lý Việc tổ chức cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất xác, khoa học tạo điều kiện nâng cao hiệu sản xuất, tăng cường vai trò quản lý công ty Trong thời gian thực tập Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Thái Ngun, tìm hiểu thực trạng cơng tác kế tốn sâu nghiên cứu đề tài tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm, nhìn chung cơng tác kế tốn Cơng ty linh hoạt đáp ứng yêu cầu quản lý Bên cạnh ưu điểm nhược điểm, tồn cần phải khắc phục Với kiến thức học nhà trường qua tìm hiểu thực tế em mạnh dạn đưa số ý kiến thân nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Cơng ty Thực tập cuối khố bước khởi đầu vận dụng kiến thức học vào thực tế, hướng dẫn tận tình thấy giáo TS Trần Đình Tuấn giúp đỡ nhiệt tình chú, anh chị phòng kế tốn Cơng ty em hồn thành khố luận Mặc dù cố gắng nhiều trình độ hạn chế thời gian nên khố luận em khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận thơng cảm góp ý thầy giáo để khố luận em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày ……tháng ……năm 68 ... cơng tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm cơng ty Cổ phần xây dựng giao thông Thái Nguyên CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM... niệm chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp 1. 1 .1 Chi phí sản xuất xây lắp CHƯƠNG 28 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY. .. CƠNG TÁC KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY 58 3 .1 Đánh giá nhận xét cơng tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm cơng ty 58 3 .1. 1 Đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng giao thông 1 thái nguyên , Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng giao thông 1 thái nguyên , Tính cấp thiết của đề tài, TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP, 1 Khái niệm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 1 THÁI NGUYÊN, 1 Khái quát chung về Công ty cổ phần Xây dựng giao thông 1 Thái Nguyên, MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY, 1 Đánh giá và nhận xét về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay