Phương pháp kế toán tổng hợp hàng tồn kho tại công ty ty tnhh thương mại và dịch vụ thiên hòa

39 19 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 08:30

Trường Đại học Thương mại LỜI MỞ ĐẦU Hàng tồn kho phận tài sản lưu động chiếm vị trí quan trọng tồn q tŕnh sản xuất kinh doanh doanh nghiệp từ giai đoạn cung cấp, sản xuất đến tiêu thụ Thơng tin xác, kịp thời hàng tồn kho giúp doanh nghiệp đạo kịp thời nghiệp vụ kinh tế diễn hàng ngày , đánh giá hiệu kinh doanh nói chung mặt hàng nói riêng ,đảm bảo lượng dự trữ vật tư, hàng hoá mức, không qúa nhiều gây ứ đọng vốn, không làm gián đoạn tŕnh sản xuất kinh doanh Từ có kế hoạch tài cho việc mua sắm cung cấp hàng tồn kho điều chỉnh kế hoạch tiêu thụ cơng tác kế tốn hàng tồn kho nói chung phương pháp kế tốn hàng tồn kho nói riêng có vai tṛ quan trọng doanh nghiệp Trước yêu cầu phát triển kinh tế xu hướng hội nhập quốc tế , vấn đề đổi , nâng cao hiệu công tác quản lư hạch toán kế toán trở nên cần thiết Với mục tiêu đó, đă nghiên cứu dần bước hồn thiện hệ thống hạch tốn kế tốn Đă có bốn chuẩn mực kế tốn Việt Nam đời nhiều văn bản, định, thông tư ban hành quy định, hướng dẫn việc hạch toán kế toán doanh nghiệp Nội dung đề án gồm hai phần : Phần I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ HÀNG TỒN KHO PHƯƠNG PHÁP KỀ TOÁN TỔNG HỢP HÀNG TỒN KHO Phần II : PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TỔNG HỢP HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN HÒA PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HÀNG TỒN KHO PHƯƠNG PHÁP KỀ Page Trường Đại học Thương mại TOÁN TỔNG HỢP HÀNG TỒN KHO Hàng tồn kho phân loại hàng tồn kho Hàng tồn kho phận tài sản lưu động dự trữ cho sản xuất, dự trữ cho lưu thông tŕnh chế tạo doanh nghiệp Đây phận tài sản chiếm tỉ trọng lớn có vị trí quan trọng tŕnh sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02-Hàng tồn kho ban hành ngày 31/12/2001quy định hàng tồn kho tài sản : - Được giữ để bán tronh kỳ sản xuất, kỳ kinh doanh bình thường ; - Đang tŕnh sản xuất kinh doanh dở dang; - Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ để sử dụng tŕnh sản xuất, kinh doanh cung cấp dịch vụ Cũng theo chuẩn mực thh́ hàng tồn kho phân loại sau : - Hàng hoá mua để bán : hàng hoá tồn kho, hàng mua đường, hàng gửi bán, hàng hoá gửi gia công chế biến; - Thành phẩm tồn kho thành phẩm gửi bán; - Sản phẩm dở dang : Sản phẩm chưa hoàn thành sản phẩm hoàn thành chưa làm thủ tục nhập kho thành phẩm ; - Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho, gửi chế biến đă mua đường Đối với doanh nghiệp sản xuất chế tạo sản phẩm thh́ hàng tồn kho bao gồm Page Trường Đại học Thương mại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ , sản phẩm dở dang , thành phẩm Đối với doanh nghiệp thương mại thh́ì hàng tồn kho chủ yếu hàng hố mà doanh nghiệp đă mua dang dự trữ , đường hay gửi bán Tính giá hàng tồn kho : Tính đơn giá hàng tồn kho đơn giản tất đơn vị hàng mua mua với đơn giá ổn định từ kỳ sang kỳ khác Tuy nhiên, loại hàng hoá giống mua với giá khác phát sinh vấn đề sử dụng trị giá vốn cho hàng hoá tồn kho cuối kỳ trị giá vốn cho hàng hoá bán Về nguyên tắc, hàng tồn kho đánh giá theo giá thực tế Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, việc tính giá trị hàng tồn kho áp dụng theo phương pháp sau: - Phương pháp tính theo giá đích danh; - Phương pháp bình quân gia quyền; - Phương pháp nhập trước, xuất trước; - Phương pháp nhập sau, xuất trước Chúng ta vào phương pháp cụ thể: *.Phương pháp tính theo giá đích danh: Phương pháp áp dụng doanh nghiệp cú ớt loại mặt hàng mặt hàng ổn định nhận diện được, có đơn giá hàng tồn kho lớn đồ trang sức đắt tiền, bất động sản, ô tơ mà nhận diện loại hàng hoá tồn kho với lần mua vào hoá đơn nó, Page Trường Đại học Thương mại doanh nghiệp phải có điều kiện bảo quản riêng lơ hàng nhập kho, mà xuất kho lơ tính theo giá đích danh lơ Nhược điểm Nếu số lượng tồn kho giống nhận diện đơn vị khơng có tác dụng Mục đích báo cáo tài báo cáo thơng tin kinh tế nguồn tài lực cổ phần doanh nghiệp, không cần thiết phải thông tin cụ thể tiềm Phương pháp tính giá hàng tồn kho thích hợp với doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm định kỳ khai thường xuyên kế toán hàng tồn kho * Phương pháp bình quân gia quyền Theo phương pháp giá trị loại hàng tồn kho tính theo giá trị trung bình loại hàng tồn kho tương tự đầu kỳ giá trị loại hàng tồn kho mua sản xuất kỳ Giá trị trung bình tính theo thời kỳ vào nhập lô hàngvề, phụ thuộc vào tình hình doanh nghiệp Giá trị hàng Khối lượng = hàng xuất xuất Đơn giá x bình qn gia quyền • • Phương pháp bình quân kỳ dự trữ: Giá đơn vị Gtrị tồn đầu + Tổng Gtrị nhập = -Page Trường Đại học Thương mại bình quân Số lượng tồn + Số lượng nhập • Phương pháp giá đơn vị bình qn sau lần nhập: Theo phương pháp sau lần nhập kế tốn phải xác định giá bình qn loại hàng Sau sứ vào giá đơn vị bình quân lượng hàng xuất kho hai lần nhập để xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ Các phương pháp bình quân áp dụng nhiều DN Việt Nam Nhược điểm: Nó lại có xu hướng che dấu biến động giá Ưu điểm: Phương pháp đơn giản, dễ làm, khơng mang tính áp đặt chi phí cho đối tượng cụ thể số phương pháp hạch toán hàng tồn kho khác Ta thấy phương pháp bình quân kỳ dự trữ để tính giá hàng tồn kho phù hợp với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm định kỳ phải đến tận cuối kỳ tính giá đơn vị bình qn Sau kiểm ta biết số lượng tồn cuối kỳ, từ tính giá trị hàng xuất kỳ Ta không nên sử dụng phương pháp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên lần xuất phải hạch toán trị giá xuất ta lại xác định đơn giá xuất Còn với phương pháp bình qn sau lần nhập ngược lại, nên áp dụng doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên Page Trường Đại học Thương mại * Phương pháp nhập trước, xuất trước FIFO: Phương pháp áp dụng dựa giả định hàng tồn kho mua trước sản xuất trước xuất trước, hàng tồn kho lại cuối kỳ hàng tồn kho mua sản xuất gần thời điểm cuối kỳ Theo phương pháp giá trị hàng xuất kho tính theo giá lô hàng nhập kho thời điểm đầu kỳ gần đầu kỳ, giá trị hàng tồn kho tính theo giá hàng nhập kho thời điểm cuối kỳ gần cuối kỳ tồn kho Ưu điểm: Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ giá trị hàng mua vào sau Phương pháp thích hợp với điều kiện hàng tồn kho luân chuyển nhanh Phương pháp nói chung cung cấp ước tính hợp lý giá trị hàng tồn kho cuối kỳ bảng cân đối kế toán, đặc biệt lần mua hàng chưa có giá đơn vị Nhược điểm: Các chi phí phát sinh hành không phù hợp với doanh thu phát sinh hành Doanh thu hành có chi phí hàng tồn kho vào kho từ trước , điều dẫn tới việc thiếu xác lãi gộp thu nhập Phương pháp tính giá áp dụng phù hợp với hai phương pháp hạch toán hàng tồn kho kiểm định kỳ khai thường xuyên Song từ đặc điểm phương pháp hạch tốn mà thấy có khác giá trị hàng xuất tồn cuối kỳ FIFO phương pháp kiểm định kỳ khai thường xuyên * Phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO): Page Trường Đại học Thương mại Phương pháp áp dụng dựa giả định hàng tồn kho mua sau sản xuất sau xuất trước, hàng tồn kho lại cuối kỳ hàng tồn kho mua sản xuất trước Theo phương pháp giá trị hàng xuất kho tính theo giá lơ hàng nhập sau gần sau cùng, giá trị hàng tồn kho tính theo giá hàng nhập kho đầu kỳ gần đầu kỳ tồn kho Ưu điểm: Phương pháp khắc phục nhược điểm phương pháp nhập trước, xuất trước Phương pháp đảm bảo nguyên tắc phù hợp doanh thu chi phí Theo phương pháp tổng giá trị hàng xuất kho giá trị số hàng mua vào sau Nhược điểm: Ngoài ưu điểm phương pháp LIFO có số nhược điểm sau: Nó dẫn đến thu nhập DN giảm điều kiện lạm phát Các nhà quản lý DN dường thích việc báo cáo lãi tăng thấy việc thuế phải nộp giảm Lý điều nhà quản lý DN sợ nhà đầu tư hiểu nhầm khả sinh lãi, khả thu hồi vốn đầu tư họ Phương pháp phù hợp với hai phương pháp hạch toán hàng tồn kho, ta thấy có khác chúng Kế toán HTK doanh nghiệp quy định chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 Hàng tồn kho: Là tài sản: Page Trường Đại học Thương mại (1) Được giữ để bán kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường; Đang trình sản xuất, kinh doanh dở dang; Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ để sử dụng trình sản xuất kinh doanh cung cấp dịch vụ; Thành phần hàng tồn kho Hàng tồn kho bao gồm: Hàng hoá mua để bán: Hàng hoá tồn kho, hàng mua đường, hàng gửi bán, hàng hố gửi gia cơng chế biến; Thành phẩm tồn kho thành phẩm gửi bán; Sản phẩm dở dang: Sản phẩm chưa hoàn thành sản phẩm hoàn thành chưa làm thủ tục nhập kho thành phẩm; Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho, gửi gia công chế biến mua đường; Chi phí dịch vụ dở dang Ngồi cần hiểu thêm số khái niệm liên quan:  Giá trị thực được: Là giá bán ước tính hàng tồn kho kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường trừ (-) chi phí ước tính để hồn thành sản phẩm chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng  Giá hành: Là khoản tiền phải trả để mua loại hàng tồn kho tương tự ngày lập bảng cân đối kế toán Kế toán HTK theo chế độ kế tốn hành HTK (hàng hóa) loại vật tư, sản phẩm doanh nghiệp mua với mục đích để bán (bán bn, bán lẻ) Giá gốc hàng hóa mua vũa, bao gồm: Giá mua theo hóa đơn chi phí thu mua hàng hóa Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa Page Trường Đại học Thương mại để bán lại lý cần phải gia cơng, sơ chế, tân trang, phân loại chọn lọc để làm tăng thêm giá trị khả bán hang hóa giá trị hang mua gồm giá mua theo hóa đơn+ chi phí gia cơng, sơ chế Đối với hàng hóa nhập khẩu, ngồi chi phí trờn cũn bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập (nếu có), thuế GTGT hang nhập (nếu khơng khấu trừ) chi phí bảo hiểm…  Kế tốn nhập, xuất, tồn kho hàng hóa tài khoản 156 phản ánh theo nguyên tắc giá gốc quy định chuẩn mực kế toán số 02- “hàng tồn kho”  Giá gốc hàng hóa mua vào tính theo nguồn nhập phải theo dõi, phản ánh riêng biệt trị giá mua chi phí thu mua hàng hóa  Để tính giá trị hàng hóa tồn kho, kế tốn áp dụng bốn phương phỏp tớnh giá trị hàng tồn kho theo quy định chuẩn mực kế toán số 02  Chi phí thu mua hàng hóa kỳ tính cho hàng hóa tiêu thụ kỳ hàng hóa tồn kho cuối kỳ Việc lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí thu mua hàng hóa tùy thuộc tình hình cụ thể doanh nghiệp phải thực theo nguyên tắc quán  Kế toán chi tiết hàng hóa phải thực theo kho, loại, nhóm, thứ hàng hóa Chứng từ sử dụng - Hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng - Các chứng từ toán tiền mua hàng - Biên kiêm nhận hàng hóa Page Trường Đại học Thương mại - Phiếu nhập kho - Biên kiểm hàng tồn kho - Hóa đơn giá trị gia tăng ( bán hàng hóa ) - Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội - Hợp đồng mua bán hàng hóa 5.Các phương pháp kế toán hàng tồn kho Hàng tồn kho phong phú đa dạng , tùy theo đặc điểm loại mà có phương pháp quản lư hàng tồn kho khác Có loại hàng tồn kho theo dơi, khai theo lần nhập, xuất Có loại theo dơi cách kiểm cách định kỳ Trên sở hai phương pháp quản lý hàng tồn kho đă hh́nh thành hai phương pháp kế toán tổng hợp hàng tồn kho phương pháp khai thường xuyên phương pháp kiểm định kỳ Việc hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp tùy thuộc vào đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp, yêu cầu công tác quản lý, tŕnh độ cán kế toán quy định chế độ kế toán hành Chế độ kế toán Việt Nam quy định doanh nghiệp áp dụng hai phương pháp hạch toán sau: 5.1 Phương pháp khai thường xuyên: Phương pháp khai thường xuyên : phương pháp theo dõi cách thường xuyên th́nh hh́nh có, biến động tăng giảm hàng tồn kho tài khoản phản ánh loại hàng tồn kho Điều có nghĩa tất nghiệp vụ mua, bán, nhập, xuất hàng tồn kho ghi chép trực tiếp lên tài khoản hàng tồn kho nghiệp vụ phát sinh Khi phát sinh nghiệp vụ làm tăng giá trị hàng tồn kho kế toán ghi Nợ Page 10 Trường Đại học Thương mại Hệ thống tài khoản công ty áp dụng thống hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp ban hành theo định 48/2006/QĐ-BTC 14 tháng năm 2006 Bộ Tài Chính * Sổ sách áp dụng Hiện Cơng ty áp dụng hệ thống kế tốn với hình thức nhật ký chung Chính hạch tốn HTK cơng ty sử dụng loại sổ kế tốn sau: Sổ kế toán tổng hợp: bảng , nhật ký chung , sổ tài khoản * Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức Nhật ký chung Sơ đồ trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức Nhật Ký Chung Chứng từ gốc Sổ Nhật ký - Sổ Nhật ký chung đặc biệt Sổ, thẻ kế toán chi tiết Sổ Cái Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài Page 25 Trường Đại học Thương mại Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng định kỳ Quan hệ đối chiếu * Trình tự hạch tốn giá vốn : Khi nhập , xuất kho hàng hoá thủ kho viết phiếu nhập kho , xuất kho gửi lên phòng kế tốn Bảng 1: Phiếu nhập kho Cơng Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Hòa Địa chỉ: Số 231 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội Phiếu nhập kho Ngày tháng năm 2011 Họ tên người giao hàng: Hoàng Thanh Lam Theo HĐ số.00151 ngày tháng năm 2011 Nhập kho: Công Ty TNHH TMvà Dịch Vụ Thiên Hòa Đơn vị nhập : Trung tâm hệ thống thông tin Tên, nhãn hiệu, quy cách, S phẩm TT chất(sảnphẩm, hàng hoá) A B Số lượng Mã số Đơn vị tính Theo chứng từ Thực nhập Đơn giá Thành tiền C D 5.250.00 262.500.000 1.405.00 11.100.000 Máy in HP-1100 Cái 50 50 Ram Ram 200 Cái 100 100 Loa Anco Đôi 30 30 140.500.000 Page 26 Trường Đại học Thương mại 370.000 Cộng 414.100.000 Nhập, ngày tháng năm 2011 Phụ trách cung tiêu ( ký, họ tên) Người giao hàng (ký, họ tên) Thủ kho (ký, họ tên) Page 27 Trường Đại học Thương mại Khi xuất kho bán hàng hoá thủ kho viết phiếu xuất kho gửi lên phòng kế tốn Bảng 2: hóa đơn giá trị gia tăng Công ty TNHH Thng Mi Đại Thành Mẫu số 01GTKT- 3LL Đc: số 79 Đông Anh- Hà Nội EH/2010B Số : 00151 Hoá đơn giá trị gia tăng Liên 2: Giao cho khách hàng Ngày 02 tháng 04năm 2011 Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Thơng Mại Đại Thành Địa chỉ: S Số 79 Đông Anh- Hà Nội Số tài khoản: 7310 0563 Điện thoại: 043 7382123 Mã số: Họ tên ngời bán hàng: Trần Hải Anh Đơn vị: Cơng Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Hòa §Þa chØ: Địa chỉ: Số 231 Nguyễn Trãi – Thanh Xuõn H Ni Hình thức toán: Tiền mặt Stt Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lợng B C A Máy in Ram Đơn giá (ngđ) Thành tiền (ngđ) 3=1x2 Cái 50 5.250.0 262.500.0 00 00 C¸i 100 1.405.0 140.500.0 Page 28 Trng i hc Thng mi Loa Đôi 30 00 00 370.00 11.100.00 Céng tiỊn hµng: 414.100.000 Th st GTGT: 10% 41.410.000 TiỊn th GTGT Tỉng céng tiỊn toán 455.510.000 Số tiền viết chữ: Bốn trăm năm mơI năm triệu năm trăm mời nghìn đồng Ngời mua hàng ởng đơn vị Kế toán trởng (đã ký) (®· ký) Thđ tr(®· ký) Cuối tháng vào hoá đơn GTGT nhập hàng hoá thủ kho gửi lên kế toán tiến hành định khoản theo định khoản : Nợ TK 156 : 414.100.000 Nợ TK 1331 : 41.410.000 Có TK 111 : 455.510.000 Page 29 Trường Đại học Thương mại * Khi xuất kho hàng bán kế toán vào giá trị hàng tồn kho hàng hóa giá trị nhập kỳ để kế tốn xác định trị giá hàng hóa xuất kho theo phương pháp bình qn gia quyền - Ta có trị giá hàng tồn kho máy in 51.000.000đ với số lượng + Giá đơn vị bình quân máy in 51.000.000 + 262.500.000 + 5.700.000đ 50 + Giá thực tế xuất kho máy in = 5.700.000 x = 39.900.000 đ Bảng 4: Phiếu xuất kho Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Hòa Địa chỉ: Số 231 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội Phiếu xuất kho Ngày tháng năm 2011 Họ tên người nhận hàng : Nguyễn Mai Linh Địa (bộ phận) : TT kỹ thuật tin học Lý xuất kho : xuất kho bán lẻ Xuất kho : Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Hòa Số lượng Page 30 Trường Đại học Thương mại STT Tên nhãn hiệu, qui cách, phẩm chất (sản phẩm, hàng hoá) A B Máy in Mã số ĐVT C Hp1100 Cái Cộng Yêu Thực Đơn giá cầu xuất Thành tiền D 7 5.700.00 39.900.000 7 39.900.000 Xuất ngày tháng năm 2011 Phụ trách phận bán hàng (ký ,họ tên ) phụ trách cung tiêu (ký ,họ tên ) Người nhận Thủ kho (ký ,họ tên ) (ký ,họ tên) Bảng 5: hóa đơn giá trị gia tăng C«ng ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Thiên Hoa 01GTKT§c: sè 231 Ngun Tr·iThanh XuânFH/2035B Mẫu số 3LL Hà Nội Số : 00568 Hoá đơn giá trị gia tăng Liên 2: Giao cho khách hàng Ngày 06 tháng 04năm 2011 Đơn vị bán: Công ty TNHH Thng Mi v Dch v Thiờn Hũa Địa chỉ: số 231 Nguyễn Trãi- Thanh Xuân- Hà Nội Page 31 Trng i hc Thng mi Số tài khoản: 58792024 Điện thoại: 043 7582129 Mã số: Họ tên ngời mua hàng: Đinh Thị Lan Đơn vị: Cụng Ty TNHH Xuõn Mai Địa chỉ: S 65 Trng Chinh- Hai B Trng- HN Hình thức toán: Tiền mặt Stt Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lợng B C A Máy in Cái Đơn giá (ngđ) Thành tiền (ngđ) 3=1x2 5.900.0 41.300.00 00 Cộng tiỊn hµng: 41.300.000đ Th st GTGT: 10% 4.130.000đ TiỊn th GTGT Tỉng céng tiỊn to¸n 45.430.000đ Sè tiỊn viÕt chữ: Bốn nm triu bn trm ba mi nghìn đồng Ngời mua hàng ởng đơn vị Kế toán trởng Thđ trPage 32 Trường Đại học Thương mại (®· ký) (®· ký) (®· ký) Cuối tháng vào hoá đơn xuất kho hàng hoá kế toán tiến hành định khoản : Nợ TK632 : 39.900.000 Có TK 156 : 39.900.000 * Trình tự hạch tốn doanh thu bán hàng hoá : Kế toán doanh thu bán hàng hoá Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Hòa • 5111- doanh thu bán hàng hố Tài khoản 511: Doanh thu bán hàng Bảng 6: Bảng hàng hóa- dịch vụ bán Cơng Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Hòa Địa chỉ: Số 231 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Bảng hàng hoá - dịch vụ bán (Dùng cho sở khai khấu trừ thuế hàng tháng ) Page 33 Trường Đại học Thương mại Tên hàng hoá - Dịch vụ bán STT (chưa thuế ) Thuế GTGT Máy tính Cereon 32.405.500 3.240.550 Máy tính intel Pentium III 15 121.500.000 12.150.000 Máy tính intel Pentium IV 25 252.800.000 25.280.000 Máy in 21 114.497.200 11.449.720 Loa 29 21.750.000 1.087.518 Chuột 20 6.935.000 346.760 10 Ram 40 93.405.000 4.670.250 Cộng • Doanh thu Số lượng 559.235.200 58.224.798 Những hàng hố cơng ty bán xác định doanh thu ,cơng ty xuất hố đơn GTGT nhân viên hạch tốn cơng ty vào bảng theo định khoản sau : Nợ TK 111, 112, 131: Có TK 511 : Tổng doanh thu tiền mặt Doanh thu khơng bao gồm thuế GTGT Có TK 3331: Thuế GTGT đầu • Số liệu tổng hợp nhật ký chung để ghi sổ tài khoản 511 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Thiên Hòa Địa chỉ: Số 231 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Bảng 7: Sổ nhật ký chung Page 34 Trường Đại học Thương mại NHẬT KÝ CHUNG Tháng năm 2011 NT GS GS 1/4 Chứng từ Số Ngày 1/4 Diễn giải Anh Hải toán tiền tạm ứng Đã ghi SHT Sổ Cái K 642 công tác 2/4 15 2/4 2/4 32 6/4 9.000.000 156 414.100.000 Mua hàng nhập kho 133 41.410.000 Hùng toán tiền tạm ứng vận Xuất hàng bán hàng cho khách 455.510.0 00 111 152 9.000.000 141 111 Xuất hàng bán hàng cho khách 511 Xuất hàng bán hàng cho khách 333 Có 9.000.000 Mua hàng nhập kho chuyển hàng hóa 6/4 Nợ 141 Mua hàng nhập kho 2/4 Số tiền 9.000.000 45.430.000 41.300.000 4.130.000 Xuất hàng bán hàng cho khách 632 Xuất hàng bán hàng cho khách 156 36.750.000 36.750.000 Cộng Page 35 Trường Đại học Thương mại Bảng 8: Sổ tài khoản Công Ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Thiên Hòa Địa chỉ: Số 231 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân- Hà Nội SỔ CÁI Tài khoản: 156 Năm: 2011 Chứng NTGS từ GS Số Ngày Diễn giải Trang SHTK NKC Số dư đầu tháng Số tiền Nợ Có 5.754.400.000 Số phát sinh tháng 2/4 15 2/4 Mua hàng nhập kho 111 6/4 32 6/4 Xuất hàng bán hàng cho khách 632 414.100.000 36.750.000 Page 36 Trường Đại học Thương mại Người lập Phần III Môt số ưu, nhược điểm công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Thiên Hòa 3.1 Ưu điểm Việc sử dụng hệ thống chứng từ, trình tự ghi chép đảm bảo chứng từ lập có sở thực tế pháp lý, giúp Công ty giám sát tình hình kinh doanh cung cấp kịp thời thơng tin cần thiết cho phận có liên quan Tại công ty nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh vào chứng từ kế toán Các hoạt động nhập, xuất lập chứng từ đầy đủ Đây khâu hạch toán ban đầu, sở pháp lý để hạch toán nhập, xuất kho hàng hoá phận đơn vị trực thuộc khơng có phận kế tốn riêng mà có nhân viên kinh tế làm nhiệm vụ hạch toán ban đầu, thu thập, kiểm tra chứng từ phòng kế tốn Cơng ty Cơng ty áp dụng tính giá hàng tồn kho theo phương pháp bình quân kỳ dự trữ đơn giản, dễ làm, khơng mang tính áp đặt chi phí cho đối tượng cụ thể số phương pháp hạch toán hàng tồn kho khác Hơn người áp dụng phương pháp cho thực tế doanh nghiệp không Page 37 Trường Đại học Thương mại thể đo lường cách xác q trình lưu chuyển hàng nhập, xuất DN nên xác định giá trị thực tế hàng xuất kho theo phương pháp bình quân Điều mang tính thuyết phục với loại hàng tồn kho mà chúng có tính đồng đều, khơng khác chất 3.2 Nhược điểm Ta thấy phương pháp bình quân kỳ dự trữ để tính giá hàng tồn kho phù hợp với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm định kỳ phải đến tận cuối kỳ tính giá đơn vị bình quân Sau kiểm ta biết số lượng tồn cuối kỳ, từ tính giá trị hàng xuất kỳ Ta khơng nên sử dụng phương pháp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên lần xuất phải hạch toán trị giá xuất ta lại xác định đơn giá xuất Do cơng ty nên áp dụng tính giá hàng tồn kho theo phương pháp bình quân sau lần nhập dùng doanh nghiệp hạch tốn hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên Page 38 Trường Đại học Thương mại Page 39 ... Thương mại Phần II : PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TỔNG HỢP HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN HÒA Địa chỉ: Số 231 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội Điện thoại: 043 7382123 1.1 Kế. .. Các tài kho n hàng tồn kho theo dõi giá trị hàng tồn kho tồn đầu kỳ cuối kỳ Đầu kỳ, kế toán kết chuyển giá trị hàng tồn kho từ tài kho n hàng tồn kho TK 611 (chi tiết cho loại hàng tồn kho ) Trong... theo công thức : Page 17 Trường Đại học Thương mại Giá trị hàng tồn kho xuất Giá trị hàng = tồn kho tồn kho kỳ Tổng giá trị hàng + tồn kho tăng thêm đầu kỳ Giá trị hàng - kỳ tồn kho tồn cuối kỳ Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp kế toán tổng hợp hàng tồn kho tại công ty ty tnhh thương mại và dịch vụ thiên hòa , Phương pháp kế toán tổng hợp hàng tồn kho tại công ty ty tnhh thương mại và dịch vụ thiên hòa , Phần II :          PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TỔNG HỢP HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN HÒA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay