HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING CHO CÔNG tác TUYỂN SINH của TRƯỜNG đại học hải DƯƠNG

156 8 0
  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 08:23

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN THỊ THƢƠNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING CHO CÔNG TÁC TUYỂN SINH CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội - Năm 2015 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN THỊ THƢƠNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING CHO CÔNG TÁC TUYỂN SINH CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƢƠNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN TS Nguyễn Thị Hoàng Yến GS.TS Bùi Xuân Phong Hà Nội - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập Các nội dung kết nghiên cứu luận văn thạc sỹ hồn tồn cá nhân tơi tự thực hiện, đánh giá trình bày cách trung thực, hợp lý Tơi xin chịu tồn trách nhiệm luận văn Học viên Nguyễn Thị Thƣơng Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi LỜI CẢM ƠN Luận văn cao học hoàn thành Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Để có luận văn tốt nghiệp này, tác giả xin trân trọng cảm ơn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Phòng đào tạo Sau đại học, thày cô giáo - nhà khoa học truyền dạy kiến thức khoa học chuyên ngành quản trị kinh doanh cho thân tác giả năm học qua Tác giả xin trân trọng cảm ơn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giáo TS Nguyễn Thị Hồng Yến trực tiếp hướng dẫn, dìu dắt, giúp đỡ tác giả với dẫn khoa học quý giá suốt q trình nghiên cứu, triển khai hồn thành đề tài “hoạt động truyền thông marketing cho công tác tuyển sinh Trường Đại học Hải Dương” Tác giả xin trân trọng cảm ơn tới Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, toàn cán bộ, giảng viên nhân viên toàn Trường Đại học Hải Dương tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả thu thập tài liệu hoạt động truyền thông marketing cho công tác tuyển sinh Các cán bộ, giảng viên nhiệt tình tham gia góp ý kiến, trả lời câu hỏi vấn, đưa gợi ý giúp tác giả hoàn thành luận văn cao học Tác giả xin cảm ơn tất em sinh viên đại học quy năm thứ Trường Đại học Hải Dương nhiệt tình tham gia vào trình trả lời vấn, trả lời phiếu khảo sát đưa ý kiến đánh giá xác thực hoạt động truyền thông marketing Trường giúp tác giả hoàn thành luận văn cao học Tác giả mong nhận đóng góp, phê bình quý thày cô, nhà khoa học, bạn đồng nghiệp đọc giả Xin trân trọng cảm ơn! MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU iv DANH MỤC HÌNH vi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Đóng góp luận văn Kết cấu luận văn CHƢƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRUYỀN THÔNG MARKETING 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2 Cơ sở lý luận truyền thông marketing phục vụ cho công tác tuyển sinh 1.2.2 Mơ hình cơng cụ truyền thông marketing 1.2.3 Quy trình kế hoạch truyền thơng marketing 15 1.2.4 Truyền thông marketing tích hợp 25 1.3 Đặc thù lĩnh vực giáo dục đại học truyền thông marketing tổ chức giáo dục đại học 27 1.3.1 Đặc thù lĩnh vực giáo dục đại học 27 1.3.2 Hoạt động truyền thông marketing tổ chức giáo dục đại học .30 1.4 Hoạt động truyền thông marketing công tác tuyển sinh tổ chức giáo dục đại học 32 1.4.1 Hoạt động truyền thông marketing tổ chức giáo dục quốc tế .32 1.4.2 Hoạt động truyền thông marketing tổ chức giáo dục Việt Nam .33 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 36 2.1 Mục tiêu, phạm vi đề tài nghiên cứu 36 i Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 36 2.2.1 Tổng quan 36 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu định tính 37 2.2.3 Phương pháp nghiên cứu định lượng 39 2.3 Quy trình giai đoạn nghiên cứu 39 2.3.1 Quy trình nghiên cứu 39 2.3.2 Giai đoạn nghiên cứu định tính 41 2.3.2.1 Triển khai thực tế 41 2.3.3 Giai đoạn nghiên cứu định lượng 51 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 59 3.1 Quy trình truyền thơng marketing phục vụ cho cơng tác tuyển sinh Trƣờng Đại học Hải Dƣơng 59 3.1.1 Xác định công chúng mục tiêu lập kế hoạch truyền thông .59 3.1.2 Xác định mục tiêu truyền thông 60 3.1.3 Thiết kế thông điệp 61 3.1.4 Lựa chọn kênh truyền thông 64 3.1.5 Xác định ngân sách truyền thông 64 3.1.6 Quyết định hệ thống truyền thông 65 3.1.7 Đánh giá kết truyền thông .66 3.2 Các nội dung công cụ truyền thông marketing phục vụ cho công tác tuyển sinh Trƣờng Đại học Hải Dƣơng 66 3.2.1 Quảng cáo 66 3.2.2 Kích thích tiêu thụ 68 3.2.3 Tư vấn tuyển sinh 68 3.2.4 Quan hệ công chúng (PR) 68 3.2.5 Hoạt động marketing trực tiếp .72 3.2.6 Vấn đề tích hợp phương tiên truyền thông marketing cho hệ đào tạo đại học quy 76 ii 3.3 Một số kết khảo sát nhận thức, đánh giá công chúng hoạt động truyền thông marketing cho hệ đào tạo đài học quy 77 3.3.1 Mức độ hiểu biết học sinh phổ thông Trường Đại học Hải Dương theo diện nguyên vọng theo khu vực thường trú 77 3.3.2 Vai trò kênh truyền thông Trường Đại học Hải Dương 83 3.3.3 Đánh giá học sinh phổ thông hoạt động truyền thông tuyển sinh Trường Đại học Hải Dương .86 3.3.4 Một số kết khác 90 3.4 Đánh giá chung hoạt động truyền thông marketing phục vụ cho công tác tuyển sinh 93 3.4.1 Những ưu điểm .93 3.4.2 Những hạn chế 98 CHƢƠNG KIẾN NGHỊ 104 4.1 Định hƣớng phát triển Trƣờng Đại học Hải Dƣơng đến năm 2020 104 4.1.1 Sứ mạng trường Đại học Hải Dương 104 4.1.2 Mục tiêu .104 4.1.3 Các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển trường Đại học Hải Dương đến năm 2020 .105 4.2 Một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động truyền thông marketing phục vụ cho công tác truyển sinh 111 4.2.1 Hoàn thiện quy trình truyền thơng marketing phục vụ cho cơng tác tuyển sinh 111 4.2.2 Xây dựng nội dung lựa chọn công cụ truyền thông 114 4.2.3 Nâng cao chất lượng đào tạo 116 4.2.4 Nâng cao thỏa mãn củng cố niềm tin khách hàng .117 KẾT LUẬN 119 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC iii Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Bảng 1.1 Nội dung Các mơ hình mức độ đáp ứng người tiêu Trang 16 dùng Bảng 1.2 So sánh kênh truyền thông 19 Bảng 2.1 Mức độ nhận thức tầm quan trọng truyền 42 thông marketing Bảng 2.2 Các bước quy trình truyền thơng 43 marketing Bảng 2.3 Các công cụ truyền thông marketing mà Trường 44 sử dụng Bảng 2.4 Các lực lượng tham gia vào q trình truyền 45 thơng marketing Bảng 2.5 Ưu điểm nhược điểm công cụ 45 truyền thông Bảng 2.6 Mức độ hiểu biết Trường Đại học Hải 46 Dương Bảng 2.7 Những khía cạnh mà học sinh phổ thơng quan 47 tâm trước dự thi nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng vào trường đại học 10 Bảng 2.8 Những kênh truyền thông mà học sinh phổ 48 thông hay sử dụng 11 Bảng 2.9 Các yếu tố ảnh hưởng đến định đăng ký 49 dự thi đại học đăng ký xét tuyển theo nguyện vọng vào Trường học sinh phổ thông 12 Bảng 2.10 Đánh giá học sinh phổ thông hoạt động 51 truyền thông marketing Trường Đại học 13 Bảng 2.11 Hải Dương Tình hình thu phát bảng hỏi nghiên cứu định lượng iv 53 14 Bảng 3.1 Phân bổ theo nguyện vọng sinh viên vào trường 78 15 Bảng 3.2 Phân bổ theo nơi thường trú sinh viên trước 78 vào trường 16 Bảng 3.3 Phân bổ theo học lực năm lớp 12 sinh viên 79 17 Bảng 3.4 Phân bổ theo ngành học sinh viên 79 18 Bảng 3.5 Mức độ hiểu biết Trường Đại học Hải 80 Dương 19 Bảng 3.6 Mức độ hiểu biết Trường theo nguyện vọng 81 sinh viên 20 Bảng 3.7 Mức độ hiểu biết Trường theo nơi thường 82 trú sinh viên 21 Bảng 3.8 Các kênh truyền thông học sinh phổ thông hay 83 sử dụng 22 Bảng 3.9 Tổng hợp tỷ lệ số lượng học sinh sử dụng 85 kênh truyền thơng từ đến nhiều 23 Bảng 3.10 Các items nhân tố phản ảnh đánh giá học 87 sinh phổ thông hoạt động truyền thông phục vụ cho công tác tuyển sinh Trường 24 Bảng 3.11 Kết kiểm định One sample T-test 87 items biến 25 Bảng 3.12 Kết kiểm định đánh giá hoat động truyền 89 thông 26 Bảng 3.13 Các items nhân tố phản ánh quan tâm 90 học sinh phổ thông trường Đại học 27 Bảng 3.14 Kết kiểm định One sample T-test với 91 items biến X2 28 Bảng 3.15 Giá trị trung bình items lại 91 biến X2 sau phân tích nhân tố 29 Bảng 3.16 Khả giới thiệu người bạn bè, người thân vào học Trường v 92 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi DANH MỤC HÌNH STT Hình Hình 1.1 Nội dung Truyền thông liên hệ ngược hệ thống Trang truyền thơng marketing Hình 1.2 Mơ hình biểu diễn phần tử trình truyền thơng Hình 1.3 Quy trình truyền thơng marketing 15 Hình 1.4 Chiến lược đẩy kéo 22 Hình 1.5 Hiệu chi phí cơng cụ truyền thông 23 marketing giai đoạn sẳn sàng người mua Hình 1.6 Hiệu chi phí cơng cụ khuyến 24 khác giai đoạn khác chu kỳ sống sản phẩm Hình 2.1 Các bước nghiên cứu luận văn 40 Hình 2.2 Các giai đoạn xử lý liệu nghiên cứu 54 Hình 2.3 Quy trình phân tích nhóm biến sử dụng 55 thang đo khoảng cách 10 Hình 3.1 Hội thi đổi nội dung phương pháp giảng 70 dạy năm 2015 11 Hình 3.2 Liên hoan chúc mừng tân cử nhân Đại học khóa 71 năm 2015 12 Hình 3.3 Một phần trang tin tuyển sinh 247 74 13 Hình 3.4 Một phần trang tin website Trường 75 Đạihọc Hải Dương 14 Hình 3.5 Một phần trang facebook Trường Đại học Hải Dương vi 76 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi - Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh có tốt nghiệp THPT tương đương - Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển xét tuyển - Thời gian đào tạo: 04 năm khối ngành kinh tế, trị, xã hội; 05 năm khối ngành Kỹ thuật - Các ngành đào tạo khối thi: Mã ngành Khối thi Mã ngành A, A1, D1 D520201 D340101 Quản trị kinh doanh A, A1, D1 D340201 Tài - Ngân A, A1, D1 hàng D620105 D620116 D340301 D310201 Tên ngành D310101 Kinh tế Kế toán Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành D340406 Quản trị văn phòng D340103 A, A1, D1 A, A1, D480201 D1,C A,A1,D1,C Tên ngành Khối thi Kỹ thuật Điện A, A1 - Điện tử Chăn nuôi A, A1, B Phát triển nơng A, A1, B thơn A,A1, Chính trị học D1, C Công nghệ A,A1, D1 thông tin 2.2 Cao đẳng quy (3 năm): - Chỉ tiêu tuyển sinh: 450 - Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh có tốt nghiệp tốt nghiệp THPT tương đương - Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển xét tuyển - Thời gian đào tạo: 03 năm - Các ngành đào tạo khối thi: Mã ngành C340101 C340201 C340301 Tên ngành Khối thi Quản trị kinh doanh A, A1, D1 Tài - Ngân hàng Kế toán A, A1, D1 C510301 A, A1, D1 C340406 Công nghệ kỹ thuật A, A1 C510302 điện tử truyền thơng 2.3 Liên thơng quy: Mã ngành C480201 C220201 Tên ngành Khối thi Công nghệ thông tin Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Quản trị văn phòng Tiếng Anh (Tiếng Anh thương mại) A, D1 A1, A, A1 A, A1, C, D1 D1 - Chỉ tiêu tuyển sinh: 670 (Cao đẳng - Đại học: 580 Trung cấp - Cao đẳng: 90): - Ngành đào tạo: Kế tốn; Tài - Ngân hàng; Quản trị kinh doanh; Kỹ thuật điện, điện tử… - Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển - Đối tượng tuyển sinh: + Thí sinh có tốt nghiệp, trung cấp chun nghiệp, cao đẳng chƣa đủ 36 tháng kể từ ngày cấp tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ cao đẳng Đại học phải dự thi tuyển mơn văn hóa ngành thí sinh đăng ký học liên thông kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, Đại học quy Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức năm; + Thí sinh có tốt nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày cấp tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ cao đẳng Đại học phải dự thi môn gồm: môn bản, môn sở ngành môn chuyên ngành - Thời gian đào tạo: Theo quy định hành (từ 1,5 - năm) 2.4 Các loại hình đào tạo khác: (Xem trang Website: www.uhd.edu.vn) *Ghi chú: - Lệ phí đăng ký dự thi, thi xét tuyển: Theo qui định Bộ Giáo dục Đào tạo - Địa điểm nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp Ban Tuyển sinh Trường Đại học Hải Dương; nộp theo hệ thống Sở Giáo dục Đào tạo; gửi qua Bưu điện - Địa chỉ: Giữa số 1002 - 1004 (Vào 200m) Đại lộ Lê Thanh Nghị, Khu - Phường Hải Tân, TP Hải Dương; Điện thoại: (0320) 3861 121 (0320) 3866 258; Website: www.uhd.edu.vn - Hồ sơ xét tuyển hệ Đại học quy gồm: Giấy chứng nhận kết điểm thi Đại học theo nguyện vọng phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại thí sinh - Hồ sơ xét tuyển hệ Cao đẳng quy gồm: Giấy chứng nhận kết điểm thi Đại học, Cao đẳng theo nguyện vọng phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại thí sinh - Thí sinh có nhu cầu tìm hiểu có thắc mắc trao đổi trực tiếp qua Facebook tư vấn tuyển sinh Nhà trường theo địa www.facebook.com/daihochaiduong.tuyensinh vào qua trang Website Trường theo địa www.uhd.edu Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Phụ lục Danh sách phân công tuyển sinh UBND TỈNH HẢI DƢƠNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƢƠNG DANG SÁCH PHÂN CÔNG CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN LÀM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ TUYỂN SINH NĂM 2015 TTT Huyện/trƣờng Cán tuyển sinh Số lƣợng I Huyện Thanh Miện: Hiệu trƣởng phụ trách Vũ Thị Kim Nhung (tổ trưởng) Đỗ Mạnh Cường Trương Minh Đức Bùi Đức Minh Nguyễn Thị Phương Dung Đinh Thị Trung Hiếu Trường THPT Thanh Miện II Phạm Quang Thịnh (tổ trưởng) Nguyễn Thị Hồng Hà Trương Thị Vân Hà Nguyễn Thị Xuân Phạm Thị Thùy Như Trường THPT Thanh Miện III Trần Thị Lương (tổ trưởng) Nguyễn Đình Thanh Trường THPT Lê Quý Đôn Phạm Hồng Thơm (tổ trưởng) Phan Đình Trung Trương Thị Kim Oanh Trung tâm GDTX huyện Thanh Phạm Văn Hiếu (tổ trưởng) Miện Đồn Văn Hải II Huyện Gia Lộc: Phó hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Gia Lộc Tô Văn Sông (tổ trưởng) Vũ Thị Cúc Phạm Thị Duyến Hoàng Thị Huyền Tạ Thị Tuyết Anh Nguyễn Thị Thu Hà (88) Trường THPT Thanh Miện 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Lê Huy Bình (tổ trưởng) Vũ Văn Hồng Phạm Thị Hồng Huệ Vũ Thị Hương (94) Nguyễn Thị Huyền (79) Phạm Văn Khoa Vũ Thị Hải Yến Phạm Thị Vân Nhâm Trần Thị Phương Châm Đặng Thu Trang Đoàn Thị Phương Vũ Thị Thanh Minh Phạm Đức Kiểm Trường THPT Đoàn Thượng Nguyễn Phương Ngọc (tổ trưởng) Đặng Trà My Nguyễn Thị Ngọc Phạm Văn Ngọc Vũ Thị Nguyện Nguyễn Thị Nguyệt Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Nguyễn Thị Lan Phương Vũ Văn Thản Vũ Thị Thảo (86) Nguyễn Thị Nhung Trung tâm GDTX huyện Gia Nguyễn Ngọc Viên Lộc Vũ Thị Hà Vũ Thị Trinh Nguyễn Thị Thản Nguyễn Thị Huyền (89) Nguyễn Thị Vĩ III Huyện Ninh Giang: Phó hiệu trƣởng phụ trách 10 Trường THPT Ninh Giang Ngô Thành Nam (tổ trưởng) Phạm Thị Huyên Hà Thị Huyền 11 Trường THPT Khúc Thừa Dụ Nguyễn Thị Phiên (tổ trưởng) Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Thị Liên Nguyễn Thị Lý (92) Trần Thị Oanh 12 Trường THPT Ninh Giang II Hà Văn Thảo (tổ trưởng) Phạm Thị Thảo 13 Trường THPT Quang Trung Nguyễn Thị Lý (tổ trưởng) Hoàng Thị Hải Trường THPT Gia Lộc II 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Phạm Văn Tỉnh (tổ trưởng) Trịnh Thị Hồng Nhung Nguyễn Thị Nữ 15 Trung tâm GDTX huyện Ninh Tràn Thị Diệu Loan (tổ trưởng) Giang Nguyễn Văn Hòa IV Huyện Thanh Hà: Phó hiệu trưởng phụ trách 16 Trường THPT Thanh Hà Phùng Việt Phương Nguyễn Thị Đào Phạm Thị An Phạm Thị Lan Anh Phạm Anh Công Nguyễn Tiến Đạt Nguyễn Quang Dũng Nguyễn Thị Quỳnh Nga Nguyễn Thị Thu Phương Lê Thị Thương 17 Trường THPT Hà Đông Tăng Xuân Hùng Nguyễn Thị Lý (88) Mai Thị Mi Phạm Thị Mỵ Phạm Thị Na Đỗ Thị Hồng Nhung Nguyễn Thị Thư Hà Thị Anh Thư 18 Trường THPT Hà Bắc Bùi Thị Hồng Đào (tổ trưởng) Trần Doãn Khoa Trần Thu Phương Phạm Thị Phượng Nguyễn Thị Thắm Phạm Thị Thanh (12/01) Nguyễn Thị Mây Mạc Thị Độ Kiểu Thị Thu Hà 19 Trường THPT Thanh Bình Tiêu Cơng Vũ (tổ trưởng) Phạm Thị Hạc Phan Thị Hiền Lâm Thị Thoa Bùi Như Hùng Phạm Thị Hương Lê Thị Khánh Linh Tiêu Thị Thu Thủy Vũ Thị Bé (Hoa) 20 Trung tâm GDTX Thanh Hà Phạm Thị Yến (74) (tổ trưởng) 14 Trường THPT Hồng Đức 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Tăng Thị Thủy Vũ Tiến Thủy V Thành phố Hải Dương: Nguyễn Mạnh Tuân phụ trách 21 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Nguyễn Mạnh Tuân (tổ trưởng) Khiêm Đinh Văn Tuấn Nguyễn Thị Thắm (81) Lê Thị Mùi Đặng Hải An Hoàng Thế Anh Lê Thị Hà Anh Vũ Văn Chiến Nguyễn Đình Chiểu 22 Trường THPT Nguyễn Du Trần Thị Diệp (tổ trưởng) Trần Việt Dũng Can Văn Chương Nguyễn Thị Cúc Nguyễn Ngọc Cương Trường Hồng Dương Định Thị Lê Duyên Nguyễn Thị Thùy Linh Hàn Minh Thu Lê Thị Hoài Linh 23 Trường THPT Hoàng Văn Thụ Nguyễn Thanh Liêm (tổ trưởng) Đinh Thị Mai Hương Hà Thị Thu Hương Nguyễn Thị Thúy Hương Trần Thị Thủy Nguyễn Thị Như Thảo Phạm Thị Thùy Trang 24 Trường THPT Hồng Quang ĐinhThị Hồng Vân (tổ trưởng) Đỗ Thị Thúy Hường Nguyễn Thị Hường Nguyễn Văn Huy Đỗ Thanh Huyền Nguyễn Thị Thu Huyền Hoàng Thị Thanh Lâm Phạm Thị Thúy Ngân Nguyễn Thu Huyền Nguyễn Thị Thương (81) Vũ Thị Xuân 25 Trường THPT Lương Thế Vinh Nguyễn Thị Tiến (tổ trưởng) Trần Thị Thanh Loan Nguyễn Quốc Long 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Nguyễn Hải Nam Nguyễn Thị Ngân (81) Phạm Thị Oanh Phạm Thị Trang Nguyễn Hữu Thái 26 Trường THPT Thành Đông Nguyễn Thị Thúy Hạnh (tổ trưởng) Nguyễn Văn Phú Nguyễn Thị Mai Phương Nguyễn Văn Thịnh Phạm thị Thanh (02/11) 27 Trường THPT Nguyễn Trãi Đặng Thị Lan Anh (tổ trưởng) Hoành Quỳnh Trang Trần Thùy Trang 28 Trường THPT Maire Cuire Tăng Thế Toan (tổ trưởng) Nguyễn Thị Lý (77) Vũ Thành Trang Vũ Thị Thu Trang Vương Thị Ánh Tuyết Vũ Đình Út Phạm Thị Thu Thủy 29 Trung tâm GDTX thành phố Hải Lương Hữu Xô (tổ trưởng) Dương Tăng Văn Vĩ Nguyễn Thị Hải Vân Nguyễn Việt Cường Nguyễn Ngọc Anh Đào Thị Lan Anh Đào Thị Tuyết Thanh VI Huyện Tứ Kỳ: Nguyễn Thị Thu Hà phụ trách 30 Trường THPT Tứ kỳ Nguyễn Thị Thu Hà (76) (tổ trưởng) Nguyễn Long Hải Nguyễn Thanh Hòa Nguyễn Hồng Hưng Nguyễn Thị Hường Khương Thị Thủy 31 Trường THPT Cầu Xe Nguyễn Thị Ngọc Mai (tổ trưởng) Phạm Trung Nghiêm Trịnh Thị Trang Đỗ Thị Tuyết 32 Trường THPT Trần Hưng Đạo Trần Văn Huấn (tổ trưởng) Tiêu Phương Ngọc 33 Trường THPT Tứ kỳ II Nguyễn Văn Đông (tổ trưởng) Nguyễn Thị Thiên Hương 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Nguyễn Trung Kiên Nguyễn Thị Lê 34 Trung tâm GDTX huyện Tứ Kỳ Phạm Văn Tuyển (tổ trưởng) Đỗ Thị Ngọc Tú VII Huyện Kim Thành: Nguyễn Thị Thƣơng (77) phụ trách 35 Trường THPT Kim Thành Lê Thị Thanh Huyền (tổ trưởng) Đinh Thị Diệu Hà Trương Thị Mai Hương 36 Trường THPT Kim Thành II Vũ Thùy Trang (tổ trưởng) Trường Thị Ngọc Mai 37 Trường THPT Đồng Gia Nguyễn Xuân Minh (tổ trưởng) Trần Thị Minh Hiền 38 Trường THPT Phú Thái Nguyễn Thị Thương (77) (tổ trưởng) Đỗ Thị Thảo Oanh 39 Trung tâm GDTX huyện Kim Nguyễn Ngọc Kiên (tổ trưởng) Thành Nguyễn Thị Thương (77) VIII Huyện Kim Môn: Th.s Trƣơng Thị Mai 40 Trường THPT Kim Môn II Trương Thị Mai (tổ trưởng) Nguyễn Thị Nga 41 Trường THPT Phúc Thành Nguyễn Thị Hải Chung (tổ trưởng) Trần Đức Chung Nguyễn Thị Bắc Nguyễn Thị Thu Thủy 42 Trường THPT Nhị Chiểu Nguyễn Thị Khiên (tổ trưởng) Nguyễn Thị Tuyết Dung Nguyễn Thị Thanh Hải Nguyễn Thị thu (88) 43 Trường THPT Kinh Mơn Hồng Thị Chung (tổ trưởng) Lương Văn Lưu Phạm Thị Yến (89) 44 Trường THPT Quang Khải Nguyễn Bá Việt (tổ trưởng) Nguyễn Thị Yến 45 Trường THPT Quang Thành Trần Thị Thường (tổ trưởng) Nguyễn Thị Hòa Nguyễn Thị Thu 46 Trung tâm GDTX huyện Kinh Trần Đức Thắng (tổ trưởng) Môn Trường Văn Tuấn Nguyễn Thị Yến IX Huyện Nam Sách: Phó Hiệu Trƣởng phụ trách 47 Trường THPT Nam Sách Nguyễn Phúc Dương (tổ trưởng) Trường Văn Tuấn Nguyễn Thị Thủy 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Nguyễn Thị Kim Thoa Hồ Thị Thúy Nguyễn Thị Quỳnh Vân 48 Trường THPT Nam Sách II Lê Thị Nguyệt (tổ trưởng) Nguyễn Đình Hải Trần Thị Hạnh Nguyễn Đức Hiển Nguyễn Thị Hương 49 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Trịnh Thị Thanh Loan (tổ trưởng) Nguyễn Tuấn Anh Nguyễn Thị Dung Phạm Thị Lựu 50 Trường THPT Phan Bội Châu Lê Thị Duyên (tổ trưởng) Nguyễn Văn Hoạt Phạm Thị Ánh Nguyệt Nguyễn Thị Hồng Nhung Lê Thị Uyên 51 Trung tâm GDTX huyện Nam Bùi Phương Thanh (tổ trưởng) Sách Phạm Văn Quang Phạm Thị Quý Lê Quang Tỉnh 52 Trường THPT Ái Quốc Vũ Thị Nhung(tổ trưởng) Vũ Thị Tuyết Vũ Quốc Vững Lê Thị Thắm Vũ Thị Thảo (82) X Huyện Chí Linh: Lƣơng Quang Cảnh phụ trách 53 Trường THPT Phả Lại Lương Quang Cảnh (tổ trưởng) Đặng Thị Mừng 54 Trường THPT Chí Linh Nguyễn Tuấn Nam (tổ trưởng) Vũ Văn Xuân 55 Trung tâm GDTX huyện Chí Mai Quốc An (tổ trưởng) Linh Đào Thúy Nga 56 Trường THPT Bến Tắm Tạ Thị Thanh Thủy (tổ trưởng) Phạm Thị Hòa 57 Trường THPT Trần Phú Tạ Thị Chuyên (tổ trưởng) Vũ Minh Phương XI Huyện Cẩm Giảng: Th.s Lê Thị Thu phụ trách 58 Trường THPT Cẩm Giàng Lê Thị Thu (tổ trưởng) Phạm Thị Minh Hải Nguyễn Thu Hiền 59 Trường THPT Cẩm Giàng II Lê Thị Sinh (tổ trưởng) Đào Thị Miền 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Nguyễn Thị Toan (tổ trưởng) Nguyễn Thị Hà Phương Nguyễn Văn Hưng 61 Trung tâm GDTX huyện Cẩm Vũ Tiến Tứ (tổ trưởng) Giàng Nguyễn Thị Việt Hà XII Huyện Bình Giang: Nguyễn Thị Phƣơng phụ trách 62 Trường THPT Đường An Nguyễn Thị Phương Phạm Thị Huế Đặng Đình Tiến 63 Trường THPT Kẻ Sặt Bùi Thị Lý Phạm Thị Hiển 64 Trường THPT Binh Giang Vũ Thị Hương (78) Nguyễn Thị Thương Thương 65 Trung tâm GDTX huyện Bình Trần Thị Ngoan (84) Giang Phạm Thị Xuân 66 Trường THPT Vũ Ngọc Phan Vũ Thị Thương Huyền Hà Thị Thu Hoài XIII Tỉnh lân cận 67 Quảng Ninh Le Thị Hồng Hà Vũ Thị Lun Đinh Phương Nam 68 Thái Bình Ngơ Thị Quyên Vũ Thị Thảo (83) Phạm Thị Thu Nguyễn Hương Thảo Trần Thị Mai Anh 69 Hưng Yên Nguyễn Ngọc Quân Trần Thị Ngoan (77) Lê Thị Hiến Nguyễn Thị Ngân (90) Tổng hồ sơ toàn trƣờng 60 Trường THPT Tuệ Tĩnh 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 890 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Phụ lục Bảng Bảng chia nhân tố 20 biến X2 Rotated Component Matrix a Component Quan tâm đến ngành chuyên ngành Quan tâm đến hội làm viêc sau trường Quan tâm đến hoạt động ngoại khóa Quan tâm đến chất lượng đào tạo Quan tâm đến điểm tuyển sinh Quan tâm đến uy tín Trường Quan tâm đến tính chất trường cơng lập trực thuộc tỉnh Quan tâm đến động sinh viên trường Quan đến đặc thù trường công lập Quan tâm đến trang thiết bị học tập thực hành Quan tâm đến sở vật chất Quan tâm đến học phí Quan tâm đến mơi trường học tập trường Quan tâm đến khả trường cao Quan tâm đến hình thức thi kết thúc học phần Quan tâm đến yếu tố khác Quan tâm đến ký túc xá 943 940 931 773 666 647 799 772 755 825 781 627 512 844 842 686 669 Quan tâm đến chương trình đào tạo Quan tâm đến đội ngũ giảng viên Quan tâm đến vị trí trường 859 668 780 Kết phân tích thống kê nhân tố biến X5 Bảng Những items xấu bị loại Stt Tên items X5_5 X5_6 Nội dung phản ánh Lý loại Khả giải đáp phản hồi, thắc mắc Hệ số Kurtosis Khả ảnh hưởng hoạt động truyền knewness tiêu chuẩn thông đến định sinh viên Descriptive Statistics Std N Minimum Maximum Mean Deviation Skewness Kurtosis Std Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Error Std Statistic Error Tính đa dạng hình thức truyền 201 3.31 947 156 172 177 341 201 3.23 1.000 -.060 172 -.017 341 201 3.38 999 -.190 172 -.070 341 201 3.26 934 -.018 172 202 341 201 3.29 1.071 -.104 172 -.539 341 201 3.26 1.027 -.101 172 -.311 341 thông Nội dung thông tin đáp ứng u cầu người tìm hiểu Tính xác nội dung thơng tin Tính nhanh chóng, kịp thời hoạt động truyền thông Khả giải đáp phản hồi, thắc mắc Khả ảnh hưởng hoạt động truyền thông Valid N (listwise) 201 Bảng Kết cuối phân tích nhân tố sơ biến X5 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig .771 287.738 000 Communalities Tính đa dạng hình thức truyền thơng Initial 1.000 Extraction 616 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Nội dung thông tin đáp ứng u cầu người tìm hiểu Tính xác nội dung thơng tin Tính nhanh chóng, kịp thời hoạt động truyền thông 1.000 758 1.000 676 1.000 553 Extraction Method: Principal Component Analysis Compone nt Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Loadings % of Cumulative % of Cumulative Total Variance % Total Variance % 2.602 65.062 65.062 2.602 65.062 65.062 622 15.548 80.610 466 11.649 92.259 310 7.741 100.000 Bảng Những items xấu bị loại Stt Tên Nội dung phản ánh Lý loại items X2_4 Quan tâm đến đội ngũ giảng viên X2_5 Quan tâm đến sở vật chất X2_6 Quan tâm đến đến trang thiết bị học tập thực hành X2_7 Quan tâm đến học phí X2_8 Quan tâm đến ký túc xá X2_10 Quan tâm đến chương trình đào tạo X2_11 Quan tâm đến vị trí địa lý trường X2_12 Quan tâm đến môi trường học tập trường X2_14 Quan tâm đến động sinh viên trường 10 X2_15 Quan tâm đến đặc thù trường công lập 11 X2_16 Quan tâm đến tính chất trường cơng lập`trực thuộc tỉnh 12 X2_17 Hình thức thi kết thúc học phần Hệ số Kurtosis knewness tiêu chuẩn 13 X2_19 Quan tâm đến khả trường cao 14 X2_20 Quan tâm đến yếu tố khác Bảng Kết cuối phân tích nhân tố sơ biến X2 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig .771 1838.053 15 000 Communalities Extracti Initial on Quan tâm đến điểm tuyển sinh 1.000 815 Quan tâm đến uy tín Trường 1.000 516 Quan tâm đến chất lượng đào tạo 1.000 766 Quan tâm đến ngành chuyên ngành 1.000 992 Quan tâm đến hoạt động ngoại khóa 1.000 977 Quan tâm đến hội làm viêc sau trường 1.000 979 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Initial Eigenvalues Total Component % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % % of Total Varianc e Cumulative % Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 4.207 70.123 70.123 4.207 70.123 70.123 837 13.953 84.076 837 13.953 84.076 595 9.910 93.986 324 5.407 99.393 032 540 99.932 004 068 100.000 2.97 2.07 49.534 49.534 34.542 84.076 ... Trường Đại học Hải Dương; - Làm rõ lại hoạt động truyền thơng marketing phục vụ cho công tác tuyển sinh Trường diễn ra; - Chỉ kết hoạt động truyền thông marketing phục vụ cho công tác tuyển sinh. .. cứu hoạt động truyền thông marketing phục vụ cho công tác tuyển sinh hệ đào tạo đại học quy Trường Đại học Hải Dương từ năm 2011 (mốc Trường Đại học Hải Dương thành lập) đến diễn phạm vi tỉnh Hải. .. truyền thông marketing cụ thể phục vụ cho công tác tuyển sinh Trường Đại học Hải Dương thực nào? 3) Đâu kết quả, ưu điểm hạn chế hoạt động truyền thơng marketing phục vụ cho công tác tuyển sinh Trường
- Xem thêm -

Xem thêm: HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING CHO CÔNG tác TUYỂN SINH của TRƯỜNG đại học hải DƯƠNG, HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING CHO CÔNG tác TUYỂN SINH của TRƯỜNG đại học hải DƯƠNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay