Bai 15 tieu hoa o dong vat

27 50 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 07:01

B - CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG ĐỘNG VẬT Tiết 15 - BÀI 15: TIÊU HÓA ĐỘNG VẬT lipit máu Tế bào q trình tiêu hóa ? Acid béo Axit amin protein vitamin Chất thải ngồi thể gluxit Thức ăn Hệ tiêu hóa Hệ thống chuyển hóa Hệ thống tiết Hãy chọn câu trả lời khái niệm tiêu hoá ? A Quá trình tạo chất dinh dưỡng từ thức ăn cho thể B Quá trình tạo chất dinh dưỡng lượng cho thể C Quá trình tạo chất chất dinh dưỡng cho thể X D Quá trình biến đổi chất dinh dưỡng có thức ăn thành chất đơn giản mà thể hấp thu Nhóm ĐV chưa có quan tiêu hóa Trùng roi amip Trùng giày Click to edit Master text styles Nhóm ĐV có túi tiêu hóa Second level Third level Fourth level Fifth level Giun dẹp Nhóm ĐV có ống tiêu hóa chim Giun đất Cơn trùng TIÊU HĨA CÁC NHĨM ĐỘNG VẬT Tiêu hóa động vật có quan tiêu hóa Tiêu hóa động vật Đặc điểm so sánh chưa có quan tiêu hóa Đại diện Cấu tạo CQTH Hình thức tiêu hóa Q trình tiêu hóa Động vật có túi tiêu hóa Động vật có ống tiêu hóa Các chất dinh dưỡng đơn giản hấp thụ từ khơng bào tiêu hóa vào tế bào chất Riêng phần thức ăn không tiêu hóa khơng bào thải khỏi tế bào theo kiểu xuất bào Màng tế bào lõm dần hình thành khơng bào tiêu hố chứa thức ăn Lizoxom gắn vào khơng bào tiêu hố, thuỷ phân chất dinh dưỡng phức tạp thành chất đơn giản A   B   C   D   TIÊU HÓA NỘI BÀO TRÙNG GIÀY ĐỘNG VẬT CHƯA CÓ CƠ QUAN TIÊU HÓA Đặc điểm so sánh ĐV chưa có quan tiêu hóa Đại diện Động vật đơn bào Hình thức tiêu hóa Tiêu hóa nội bào Cấu tạo quan tiêu hóa Khơng có Thức ăn  thực bào phân hủy nhờ enzim / Q trình tiêu hóa lizơxơm  chất dinh dưỡng đơn giản; chất thải  xuất bào ĐỘNG VẬT CĨ TÚI TIÊU HĨA Động vật có túi tiêu hóa Đặc điểm so sánh Đại diện Hình thức tiêu hóa Ruột khoang giun dẹp Tiêu hóa ngoại bào tiêu hóa nội bào Túi tiêu hóa, có lỗ thông Cấu tạo quan tiêu (miệng + hậu mơn) hóa Có enzim tiêu hóa/ tế bào tuyến Thức ăn  túi tiêu hóatiêu hóa ngoại bào (nhờ enzim thủy phân chất dinh Quá trình tiêu hóa dưỡng phức tạp lòng túi)  tiêu hóa nội bào (tiêu hóa tế bào thành túi tiêu hóa) ĐỘNG VẬT CĨ ỐNGTIÊU HĨA ST T Bộ phận Tiêu hóa học Tiêu hóa hóa học Chức Nghiền nhỏ thức ăn, thấm nước bọt chứa ezim Miệng Thực quản × × amilaza Co bóp đẩy thức ăn xuống dày × Co bóp nghiền thức ăn, trộn t/ăn với dịch vị Dạ dày Ruột non Ruột già X X chứa pepsin ST T Bộ phận Tiêu hóa học Tiêu hóa hóa học Chức Nghiền nhỏ thức ăn, thấm nước bọt chứa ezim Miệng Thực quản Dạ dày × × Co bóp đẩy thức ăn xuống dày × x amilaza x Co bóp nghiền, trộn thức ăn với dịch vị chứa pepsin Co bóp, trộn thức ăn với dịch tụy, dịch ruột làm biến đổi thức ăn thành Ruột non Ruột già X X chất đơn giản ST T Bộ phận Tiêu hóa học Tiêu hóa hóa học Chức Nghiền nhỏ thức ăn, thấm nước bọt chứa ezim × Miệng × Co bóp đẩy thức ăn xuống dày × Thực quản x Dạ dày amilaza x Co bóp trộn t/ăn với dịch vị chứa pepsin Co bóp thấm enzim tiêu hóa hồn tồn thức ăn Ruột non X X thành chất đơn giản hấp thụ Co bóp, hấp thu lại nước, muối khoáng, Ruột già X tống chất cặn bã ngồi Việc phân hóa ống tiêu hóa thành nhiều phận có tác dụng gì? A Mỗi phận có chức chuyên hóa B Sự chuyên hóa chức giúp q trình tiêu hóa đạt hiệu cao C Mỗi phận tiêu hóa số loại thức ăn nên đạt hiệu cao D Mỗi phận có chức chuyên hóa Sự chuyên hóa chức giúp q trình tiêu hóa đạt hiệu cao Đặc điểm so sánh Đại diện Động vật có ống tiêu hóa ĐV có xương sống nhiều lồi đvkxs Hình thức tiêu hóa Tiêu hóa ngoại bào - Ống tiêu hóa ( miệng, thực quản, dày, ruột non, ruột già hậu môn) Cấu tạo quan - Tuyến tiêu hóa (tuyến nước bọt, gan, tụy, dịch ruột… tiêu hóa Thức ăn qua ống tiêu hóa → biến đổi học hóa học → chất dinh dưỡng đơn giản → hấp thụ vào máu Các chất khơng Q trình tiêu hóa tiêu hóa → phân → thải ngồi Ưu điểm tiêu hóa thức ăn ống tiêu hóa so với túi tiêu hóa? • • Trong ống tiêu hóa, dịch tiêu hóa khơng bị hòa lỗng với nước → dễ tiêu hóa Thức ăn theo chiều → hình thành phận chun hóa → hiệu Nhận xét chiều hướng tiến hóa quan tiêu hóa động vật Cơ quan tiêu hóa ngày phức tạp chuyên hóa: Từ chưa có quan tiêu hóa  túi tiêu hóa đơn giản  ống tiêu hóa chun hóa cao Hình thức tiêu hóa ngày ưu hơn: Từ tiêu hóa nội bào  tiêu hóa ngoại bào Sự phức tạp dần hệ enzym tiêu hóa: Từ enzym khơng bào tiêu háo  tiết enzym tiêu hóa từ tế bào tuyến  enzym từ tuyến tiêu hóa chuyên hóa cao, đa dạng loại enzym, hoàn thiện trình hấp thụ chất dinh dưỡng - Ống tiêu hóa số động vật: giun đất, châu chấu, chim có phận khác với ống tiêu hóa người? Các phận có chức gì? Cđng cè Câu Ưu điểm động vật có túi tiêu hố so với động vật chưa có quan tiêu hố ? Câu Lồi có hai hình thức tiêu hóa nội bào ngoại bào? A Có q trình tiêu hố nội bào ngoại bào A Trùng giày B Có nhiều enzim tiêu hố B Giun đất C Có thể tiêu hố thức ăn có kích thước lớn C Châu chấu D Q D.trình Thuỷtiêu tứchóa nhanh CỦNG CỐ Câu 4: động vật chưa có quan tiêu hóa, Câu 3: Tiêu hóa hóa học ống tiêu hóa người diễn đâu? thức ăn tiêu hóa nào? A Tiêu hóaA ngoại bàodạ dày, ruột non Miệng, B Tiêu hóaB.nội Chỉbào diễn dày C Tiêu hóa ngoại bào nội bào C Miệng, thực quản, dày, ruột non, ruột già D Một số tiêu hóa nội bào, lại tiêu hóa ngoại bào D Miệng, thực quản, dày, ruột non Cñng cè Phân biệt tiêu hóa với chuyển hóa vật chất lượng thể động vật * Tiêu hóa trình biến đổi chất phức tạp thức ăn thành chất đơn giản dễ hấp thụ tác động enzim hẹ tiêu hóa * Chuyển hóa vật chất lượng trình biến đổi chất đơn giản hấp thụ vào tế bào để tạo lượng chất xây dựng tế bào Cñng cè KIẾN THỨC ĐÚNG SAI Động vật nguyên sinh vừa có tiêu hóa nội bào vừa có tiêu hóa ngoại X bào động vật chưa có quan tiêu hóa, enzim tiết từ lizoxom đưa vào khơng bào để thực tiêu hóa nội bào thức ăn X Thủy tức tiến hóa động vật nguyên sinh có tiêu hóa ngoại bào X Dặn dò Làm phiếu học tập: Phân biệt cấu tạo phận tiêu hóa thú ăn thịt thú ăn thực vật: Bộ phận Răng Dạ dày Ruột non Manh tràng Thú ăn thòt Thú ăn thực vật Q trình tiêu hóa quan trọng xảy ruột non Bởi miệng dày, thức ăn biến Khi học xong tiêu hóa, Thảo khơng biết q trình tiêu hóa quan trọng đổi mặt học Sự biến đổi hóa học có cacbohidrat protein biến đổi xảy quan hệ tiêu hóa Vì Thảo nhờ bạn lớp bước 11A3 đầu Ởchỉ ruột nonvà có đủ loại enzim tiết từ tuyến khác đổ vào ruột để biến giúp giảicácthích sao? đổi tất loại thức ăn mặt hóa học thành chất đơn giản Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ... hóa v o tế b o chất Riêng phần thức ăn khơng tiêu hóa không b o thải khỏi tế b o theo kiểu xuất b o Màng tế b o lõm dần hình thành khơng b o tiêu hố chứa thức ăn Lizoxom gắn v o khơng b o tiêu... tiêu hóa n o? A Tiêu hóaA ngoại bàodạ dày, ruột non Miệng, B Tiêu hóaB.nội Chỉb o diễn dày C Tiêu hóa ngoại b o nội b o C Miệng, thực quản, dày, ruột non, ruột già D Một số tiêu hóa nội b o, lại... Ruột khoang giun dẹp Tiêu hóa ngoại b o tiêu hóa nội b o Túi tiêu hóa, có lỗ thơng Cấu t o quan tiêu (miệng + hậu mơn) hóa Có enzim tiêu hóa/ tế b o tuyến Thức ăn  túi tiêu hóa  tiêu hóa ngoại
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 15 tieu hoa o dong vat, Bai 15 tieu hoa o dong vat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay