unit 2 BÀI TẬP TIẾNG ANH 8

24 5 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 07:00

UNIT (E8) LIFE IN THE COUNTRYSIDE A NEW WORDS, STRUCTURES AND GRAMMAR I New words countryside herd buffalo transport harvest time ride (n) (v) (n) (v) (n,v) /ˈkʌntrisaɪd/ /hɜːd/ /ˈbʌfələʊ/ /ˈtrænspɔːt/ /ˈhɑːvɪst (v) taɪm/ /raɪd/ Collect (v) Collection (n) (n) Collector (n) (n) (v) (v) dry load buffalodrawn cart colourful paddy field hay grow up opportunity facility folk /kəˈlekt/ nông thôn chăn dắt trâu vận chuyển mùa gặt tent pole camel cattle vast (n) (n) (n) (n) (adj) /tent/ /pəʊl/ /ˈkæml/ /ˈkætl/ /vɑːst/ lều cọc lều lạc đà gia súc rộng lớn, bát /ˈpiːsfl/ ngát yên bình lái, cưỡi Peaceful (adj) Gom, sưu tập Peace (n) nomadic (n) (adj) /nəʊˈmỉdɪk/ hòa bình thuộc du mục Người sưu tập làm khơ tải, chất lên nomad Brave (n) (adj) /ˈnəʊmỉd/ /breɪv/ dân du mục can đảm (n) (n) /pʊtʌp/ can đảm xây, lắp đặt Sự sưu tập /draɪ/ /ləʊd/ (n) /ˈbʌfələʊ - xe trâu kéo Bravery put up (adj) /drɔːnkɑːt/ /ˈkʌləfl/ sặc sỡ, có blossom (n,v) /ˈblɒsəm/ hoa, hoa màu sắc đồng lúa cỏ khô lớn lên hội clay adult offer access to St (n) (n) (v) (n) /kleɪ/ /ˈædʌlt/ /ˈɒfə(r)/ /ˈækses/ đất sét người lớn đưa Sự tiếp cận tiện nghi access st Crowded (v) (adj) /ˈkraʊdɪd/ Tiếp cận đông đúc người (dùng Crowd Safe (n) (adj) /seɪf/ đám đơng an tồn với động từ Safety (n) soundly (adv) (n) (n) (v) (n) (n) (n) /ˈpædi fiːld/ /heɪ/ /ɡrəʊ ʌp/ /ˌɒpəˈtjuːnəti /fəˈsɪləti/ /fəʊk/ Traditionally (adv) /trə số nhiều) cách Tradition (n) ˈdɪʃənəli/ truyền thống generously (adv) /ˈdʒenərəsli/ truyền thống cách hào Healthily (adv) phóng Healthy (adj) Healthy (n) an tồn /ˈsaʊndli/ hồn tồn đầy đủ /ˈhelθɪli/ Một cách có lợi cho sức khỏe milk densely (n,v) (adj) /mɪlk/ /ˈdensli sữa, vắt sữa đông dân optimistic optimistically (adj) (adv) /ˌɒptɪˈmɪstɪk/ /ˌɒptɪˈmɪstɪkli/ lạc quan cách lạc populated Mongolia (n) ˈpɒpjuleɪtɪd/ /mɒŋ Mông Cổ medical help (adj) /ˈmedɪkl help/ quan trợ giúp y tế obtain (v) ˈɡəʊliə/ /əbˈteɪn/ đạt plough (n, v) /plaʊ/ cày, cày beehive (n) /ˈbiːhaɪv/ /ɪˌlek tổ ong /ˌentəˈteɪnmənt/ giải trí (adj) (n) /ˈfriːdəm/ tự Entertainment (n) Entertain (v) điện Entertaining Freedom electricity (n) unforgettable (adj) /ˌʌnfəˈɡetəbl/ đáng nhớ free Urbanization (adj) (n) /ˌɜːbənaɪˈzeɪʃn/ đô thị hoá pasture (n) /ˈpɑːstʃə(r)/ đồng cỏ Urban (adj) Inconvenient (adj) (adj) /ˌɪnkənˈviːniənt/ thuộc đô thị không thuận tiện Convenient (adj) thuận tiện (n) (adj) /ˈdeəri/ /ɪˈlektrɪklə thuận tiện bơ, sữa đồ điện ˈtrɪsəti/ grassland household (n) (n) /ˈɡrɑːslænd/ /tʃɔː(r)/ đồng cỏ việc nhà Convenience dairy electrical chore surround (v) /səˈraʊnd/ bao quanh appliance ger (n) ˈplaɪəns/ /ɡer/ lều dân du highlands (n) /'haɪləndz/ Cao nguyên racing (n) /ˈreɪsɪŋ mục Mông Cổ người lái ô tô ˈməʊtərɪst/ đua local (n, /ˈləʊkl/ địa phương, motorist adj) dân địa phương II Grammar: Comparative forms of adverbs * S + V + short Adv + “er” + (than) …… E.g: Let’s run faster * S + V + more/ less + long Adv + (than) ……… E.g: Can you walk more slowly? B EXERCISES I Choose the word having the underlined part pronounced differently in each line A country A camel A populated A fields A normal B cloud B cattle B loaded B flowers B visitor C loudly C paddy C harvested C lemons C transport D mouse D buffalo D lived D parks D chore II Put the words in the box into two groups block blow climb blossom clip cloud black clue blue clap /bl/ /cl/
- Xem thêm -

Xem thêm: unit 2 BÀI TẬP TIẾNG ANH 8, unit 2 BÀI TẬP TIẾNG ANH 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay