Bài tập tình huống qtsx

3 21 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 00:10

Bài tập tình • Khi sản xuất gói hàng tuần: + Doanh thu năm ông Hùng thu sau bán hết hàng là: S = P*Q = gói*680 usd/gói*40 tuần =108.800 usd Sử dụng phương pháp cực đại cực tiểu, ước tính biến phí đơn vị định phí sau: CT chi phí hàng tuần: Y = a + bX (đv: usd) b = ( CPmax- CPmin )/ (nmax-nmin ) = ( 3.300 – 2.300 )/ (6 – ) =500 usd/gói a = 3.300 usd – ( 500 usd/gói * gói ) = 300 usd/tuần Hoặc = 2.300 usd – ( 500 usd/gói * gói ) = 300 usd/tuần  CT ước lượng chi phí hàng tuần: Y = 300 + 500X (đv : usd ) + Tổng Biến phí : TVC = ( 300 + 500*4 )*40tuần = 92.000 usd + Số dư đảm phí : TCM = S – TVC = 108.800 – 92.000 = 16.800 usd Định phí sx : 300 usd/tuần * 40 tuần= 12.000usd Định phí ngồi sx : Chi phí ơng Hùng du lịch 6.050usd/10 tuần/năm  + Tổng Định phí: F = 18.050usd + Lợi nhuận : Pr = S – F – TVC = 108.800 – 92.000 – 18.050 = -1.250usd Lợi nhuận sau thuế: Prt = -1.250* 0,72 = -900 usd • Khi sản xuất gói hàng tuần: + Doanh thu năm ông Hùng thu sau bán hết hàng là: S = P*Q = gói*680 usd/gói*40 tuần =136.000 usd + Tổng Biến phí : TVC = ( 300 + 500*5 )*40tuần = 112.000 usd + Số dư đảm phí : TCM = S – TVC = 136.000 – 112.000 = 24.000 usd Định phí sx : 300 usd/tuần * 40 tuần= 12.000usd Định phí ngồi sx : Chi phí ơng Hùng du lịch 6.050usd/10 tuần/năm  + Tổng Định phí: F = 18.050usd + Lợi nhuận : Pr = S – F – TVC = 136.000 – 112.000 – 18.050 = 5.950usd Lợi nhuận sau thuế: Prt = 5.950 * 0,72 = 4.284 usd • Khi sản xuất gói hàng tuần: + Doanh thu năm ông Hùng thu sau bán hết hàng là: S = P*Q = gói*680 usd/gói*40 tuần =163.200 usd + Tổng Biến phí : TVC = ( 300 + 500*6 )*40tuần = 132.000 usd + Số dư đảm phí : TCM = S – TVC = 163.200 – 132.000 = 31.200 usd Định phí sx : 300 usd/tuần * 40 tuần= 12.000usd Định phí ngồi sx : Chi phí ơng Hùng du lịch 6.050usd/10 tuần/năm  + Tổng Định phí: F = 18.050usd + Lợi nhuận : Pr = S – F – TVC = 163.200 – 132.000 – 18.050 = 13.150usd Lợi nhuận sau thuế: Prt = 13.150 * 0,72 = 9.468 usd Bảng tổng hợp gói 1.Doanh thu 2.Biến phí - NVL trực tiếp - NC trực tiếp - SX chung - Ngoài SX 3.Số dư đảm phí 4.Định phí - SX gói gói 108.800usd 92.000usd 136.000usd 112.000usd 163.200usd 132.000usd 12.800usd 16.800usd 18.050usd 12.000usd 16.000usd 24.000usd 18.050usd 12.000usd 19.200usd 31.200usd 18.050usd 12.000usd - Ngoài SX 5.Lợi nhuận 6.Lợi nhuận sau thuế 6.050usd -1.250usd -900usd 6.050usd 5.950usd 4.284usd Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2002 ( Mẫu truyền thống ) gói STT 01 02 03 04 05 Chi tiêu Doanh thu bán hàng Gía vốn hàng bán -Định phí sx -Biến phí sx Lãi gộp Chi phí bán hàng quản lí -Định phí -Biến phí Lợi nhuận trước thuế Số tiền (usd) 136.000 108.000 12.000 96.000 28.000 22.050 6.050 16.000 5.950 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ( Mẫu số dư đảm phí ) STT 01 02 03 04 05 Chi tiêu Doanh thu bán hàng Biến phí -Biến phí sx -Biến phí bán hàng quản lí Số dư đảm phí Định phí -Định phí sx -Định phí bán hàng quản lí Lợi nhuận trước thuế Số tiền ( usd ) 136.000 112.000 96.000 16.000 24.000 18.050 12.000 6.050 5.950 6.050usd 13.150usd 9.468usd
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tình huống qtsx, Bài tập tình huống qtsx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay