Đề cương ôn tập cuối kỳ môn tư tưởng HCM

15 23 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 23:21

đề cượng ôn tập cuối kỳ môn tư tưởng sát với giáo trình Câu 1 :Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng hồ chí minhCâu 2 : Quan điểm HCM : “ Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản” Câu 3 QUan điểm của HCM về Đảng Cầm Quyền Câu 4 Quan điểm của HCM về vai trò của đoàn kết trong sự nghiệp cách mạngCâu 5 Quan niệm của HCM về nhà nước của dân do dân và vì dân Câu :Quá trình hình thành phát triển tưởng hồ chí minh Gồm giai đoạn: a) Thời kỳ hình thành tưởng u nước chí hướng cứu nước (Trước năm 1911) Hồ Chí Minh chuẩn bị hành trang để tìm đường cứu nước: Tiếp thu văn hố dân tộc, văn hố phương Đơng, Nho giáo; giáo dục trường; tiếp xúc với tưởng tiến văn hoá Pháp; tham gia phong trào cách mạng, v.v Từ đó, Người định sang phương Tây tìm đường cứu nước b) Thời kỳ tìm đường cứu nước, đến với chủ nghĩa Mác - Lênin (1911-1920) Hồ Chí Minh khảo sát thực tiễn nhiều nước châu Âu, châu Mỹ; tiếp xúc với nhiều tưởng tiến đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm đường giải phóng dân tộc theo đường cách mạng vô sản, trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên, người theo chủ nghĩa Quốc tế vô sản c) Thời kỳ hình thành tưởng cách mạng Việt Nam (1921-1930) Đây thời kỳ hoạt động sơi động, đầy hiệu Hồ Chí Minh, phương diện lý luận thực tiễn, khắc phục khủng hoảng đường lối cứu nước, giải phóng dân tộc Người chuẩn bị tưởng, tổ chức sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam Đến năm 1930, tưởng Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam hình thành bản: Xác định rõ đường cách mạng; lực lượng cách mạng, bao gồm lực lượng lãnh đạo lực lương thực hiện; đối tượng cách mạng; phương pháp cách mạng; quan hệ cách mạng Việt Nam cách mạng giới d) Thời kỳ thử thách, khó khăn, kiên trì giữ vững lập trường cách mạng (1930-1945) Trong thời kỳ này, Hồ Chí Minh gặp nhiều khó khăn khơng đánh giá đúng, có hiểu sai, Người kiên trì quan điểm đường cứu nước chọn Hồ Chí Minh chuẩn bị mặt để thực thắng lợi cách mạng giải phóng dân tộc Thắng lợi Cách mạng tháng Tám thắng lợi tưởng Hồ Chí Minh e) Thời kỳ phát triển hoàn thiện tưởng cách mạng Việt Nam (1945-1969) Thời kỳ tưởng Hồ Chí Minh phát triển theo chiều rộng chiều sâu nhằm giải vấn đề quan trọng dân tộc Việt Nam: tưởng kháng chiến gắn với kiến quốc; xây dựng Nhà nước; xây dựng Đảng cầm quyền; đồng thời thực hai chiến lược cách mạng, xây dựng phát triển kinh tế; thực sách đối ngoại hồ bình, hợp tác với nước Trước qua đời, Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta Di chúc lịch sử, khẳng định tất thắng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hoạch định chương trình cải tạo, xây dựng phát triển đất nước sau chiến tranh Câu : Quan điểm HCM : “ Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải theo đường cách mạng vô sản” Cách mạng giải phóng dân tộc hệ thống quan điểm tồn diện sâu sắc đường cứu nước , chiến lược cách mạng , sách lược c/m , phương hướng c/m nhằm giải phóng ách áp , nơ dịch, xây dựng nước Việt Nam hòa bình thống độc lập CNXH Để giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị TD Pháp , ông cha ta sử dụng nhiều đường gắn với nhiều khuynh hướng phong kiến Phan bội châu , Phan Châu Trinh , Hoàng Hoa Thám , Mặc dù diễn vô anh dũng tất bị thất bại đường họ nặng cốt cách phong kiến Vì HCM không tán thành lối họ mà tâm tìm lối đắn NAQ tìm hiểu lý luận thực tiễn cura nước , Người nhận thấy đường cm sản cm k đến nơi , áp thuộc địa nên người không theo đường cm HCM thấy cm Tháng 10 Nga không c/m vơ sản mà cách mạng giải phóng dân tộc Người hoàn toàn tin vào Lê nin Quốc Tế Thứ họ bênh vực dân tộc bị áp mà người thấy lý luận lê nin có phương hướng để gp dân tộc : đường cm vô sản Trong Cuộc Kháng Chiến , HCM viết “ Chỉ có giải phóng giai cấp vơ sản giải phóng dân tộc , giải phóng nghiệp chủ nghĩa cộng sản c/m giới” HCM đến với học thuyết c/m Chủ nghĩa Mác –Leenin lựa chọn khuynh hướng trị vơ sản Người khẳng định : “Muốn cứu nước giải phóng dân tộc khơng có đường khác đường cm vô sản Câu QUan điểm HCM Đảng Cầm Quyền Theo nghĩa thông thường "Đảng cầm quyền" khái niệm dùng khoa học trị, Đảng trị đại diện cho giai cấp nắm giữ lãnh đạo quyền để điều hành quản lý đất nước nhằm thực lợi ích giai cấp Trong di chúc 1969 HCM "Đảng cầm quyền" Đảng tiếp tục lãnh đạo nghiệp cách mạng điều kiện Đảng lạnh đạo quần chúng nhân dân dành quyền lực nhà nước Đảng trực tiếp lãnh đạo bộ, máy nhà nước để tiếp tục hồn thành nghiệp độc lập dân tộc, dân chủ chủ nghĩa xã hội Nội dung quan điểm Mục đích, lý tưởng Đảng cầm quyền Theo Hồ Chí Minh Đảng ta khơng có lợi ích khác ngồi lợi ích Tổ quốc, nhân dân Đó mục đích, lý tưởng cao không thay đổi suốt trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam Người rõ: "Những người cộng sản không phút quên lý tưởng cao phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi đất nước ta toàn giới" Khi trở thành Đảng cầm quyền, mục đích, lý tưởng khơng khơng thay đổi mà có thêm điều kiện sức mạnh nhằm thực hóa mục đích, lý tưởng Đảng cầm quyền vừa người lãnh đạo, vừa người đầy tớ trung thành nhân dân Quan điểm Hồ Chí Minh Đảng cầm quyền vận dụng, phát triển sáng tạo lý luận Mác - Lênin đảng vô sản kiểu mới.Người vận dụng vào đặc điểm cụ thể vào CMVN việc cụ thể hóa mục đích, chất cách mạng Đảng Macxit chân vào hoạt động thực tiễn Đảng ta Là người lãnh đạo Xác định "người lãnh đạo" xác định quyền lãnh đạo Đảng toàn xã hội có quyền, Đảng lãnh đạo quyền nhà nước Đối tượng lãnh đạo Đảng toàn thể quần chúng nhân dân toàn dân tộc, nhằm đem lại độc lập cho dân tộc, tự do, ấm no hạnh phúc cho nhân dân mà trước hết quần chúng nhân dân lao động Nhưng muốn lãnh đạo nhân dân lao động, trước hết Đảng phải có cách, phẩm chất, lực cần thiết Vì "Quần chúng quý mến người có cách, đạo đức "chỉ đấu tranh công tác ngày, quần chúng rộng rãi thừa nhận sách đắn lực lãnh đạo Đảng, Đảng giành địa vị lãnh đạo": "Là người lãnh đạo", theo Hồ Chí Minh, giáo dục, thuyết phục, Đảng phải làm cho dân tin, dân phục để dân theo Đảng lãnh đạo quyền hành lực lượng đầu nơi dân, Đảng "Phải đường lối quần chúng, không quan liêu, mệnh lệnh gò ép nhân dân"1, mà phải giáo dục, tuyên truyền, giác ngộ dân chúng để thức tỉnh họ Đồng thời, Đảng phải tổ chức, đoàn kết họ lại thành khối thống nhất, bày cách cho dân hướng dẫn họ hành động Vì vậy, chức lãnh đạo lãnh đạo Đảng phải bảo đảm tất mặt, lĩnh vực đời sống xã hội Phải quan tâm chăm lo đến đời sống nhân dân từ việc nhỏ đến việc lớn Là đầy tớ trung thành nhân dân Đảng "là người đầy tớ" dân Song "đầy tớ" khơng có nghĩa "tơi tớ, tơi đòi hay theo đuổi quần chúng" mà tận tâm, tận lực phụng-sự nhân dân nhằm đem lại quyền lợi ích cho nhân dân Người nhấn mạnh: "Đã phụng nhân dân, phải phụng cho trò Nghĩa việc có lợi cho dân, phải làm cho kỳ Việc có hại cho dân, phải tránh"' Người sử dụng cụm từ "đầy tớ trung thành" để nhắc nhở rõ vai trò, trách nhiệm cán bộ, đảng viên hoạt động phải quan tâm thực đến lợi ích nhân dân Mặt khác, ý nghĩa cụm từ "đầy tớ trung thành nhân dân", theo tưởng Hồ Chi Minh đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải có tri thức khoa học, trình độ chun mơn, nghiệp vụ giỏi; thực thấm nhuần đạo đức cách mạng: "cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư" Khơng nắm vững thực tốt quan điểm, đường lối Đảng, mà phải biết tun truyền, vận động lơi quần chúng theo Đảng, đưa nghiệp cách mạng đến thắng lợi cuối Dù "người lãnh đạo" hay "người đầy tớ", theo quan điểm Hồ Chí Minh, chung mục đích: dân Làm tốt chức "lãnh đạo" làm tròn nhiệm vụ "đầy tớ" cho nhân dân sở vững bảo đảm uy tín lực lãnh đạo Đảng ăn sâu, bám lòng giai cấp cơng nhân, mà tầng lớp quần chúng nhân dân lao động toàn thể dân tộc Việt Nam Đảng cầm quyền, dân chủ: theo Hồ Chí Minh, quyền lực phải thuộc nhân dân Người đề cập xây dựng nhà nước dân, dân dân Đảng lãnh đạo cách mạng để thiết lập củng cố quyền làm chủ nhân dân Theo Người, quyền lực thuộc nhân dân chất, nguyên tắc chế độ mới, xa rời nguyên tắc Đảng trở thành đối lập với nhân dân Dân làm chủ, Đảng lãnh đạo, Đảng phải lấy "dân làm gốc" Dân muốn làm chủ thực phải theo Đảng Mỗi người dân phải biết lợi ích bổn phận tham gia vào xây dựng quyền Với tưởng nhân văn cao mối quan hệ biện chứng Đảng với dân Hồ Chí Minh ln suy tư, trăn trở để tìm giải pháp hữu hiệu nhằm thực nguyên tắc dân chủ, dân gốc Theo Người, chế trở thành thực, không bị vi phạm cán bộ, đảng viên người đầy tớ trung thành nhân dân Câu Quan điểm HCM vai trò đồn kết nghiệp cách mạng Đại đoàn kết dân tộc vấn đề có ý nghĩa chiến lược , định thành cơng cách mạng , Đó mục tiêu , nhiệm vụ hàng đầu Đảng dân tộc Để giải phóng dân tộc , Phải tập hợp tất lực lượng thắng lợi Vì tưởng HCM , đại đoàn kết dân tộc vấn đề có ý nghĩa chiên lược , dịnh thành công cách mạng Chiến lược hiểu phương châm biện pháp có tính tồn cục vạn dụng suốt tiến trình cách mạng Trong tưởng HCM đoàn kết chiến lược chứa đựng hệ thống luận điểm thể nguyên tắc , biện pháp giáo dục , tập hợp lực lượng nhằm phát huy cao sức mạnh dân tộc quốc tế nghiệp độc lập dân tộc , dân chủ CNXH Trong thời kỳ, giai đoạng cách mạng , sách tập hợp lực lượng điều chỉnh cho phù hợp , đại đồn kết ln vấn đề sống , đại đồn kết dân tộc có vai trò hết sực quan trọng nghiệp cách mạng Đại đoàn kết làm sức mạnh HCM viết “ Đoàn kết sức mạnh Đoàn kết chặt chẽ khắc phục khó khăn,Phát triển thuận lợi làm tròn nhiệm vụ nhân dân giao phó ; “ đồn kết then chốt thành cơng “ Còn điểm quan trọng điểm mẹ Điểm mà thực tốt đẻ cháu tốt Theo HCM đại đồn kết khơng đơn phương ophasp tập hợp lực lượng mà mục tiêu , nhiệm vụ hàng đầu Đảng Dân tộc , phải dược quán triệt lĩnh vực , từ đường lỗi , chủ trương , sách HCM nêu mục đích đảng lao động VN gồm chữ : ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN , PHỤ NG SỰ TỔ QUỐC.Để thực mục tiêu , HCM thường xuyên nhắc nhở cán , Đảng viên phải gần gũi với quần chúng , phải thấm nhuần lời dạy “ dễ trăm lần không dân chịu , khó vạn lần dân liệu xong Đại đồn kết dân tộc nhiệm vụ hàng đàu đồn kết dân tộc Bởi cách mạng nghiệp quần chúng nhân dân Từ dấu tranh mà nảy sinh nhu cầu khách quan vè đồn kết , hợp tác Đảng có nhiệm vụ thức tỉnh , tập hợp, hướng dẫn quần chúng , chuyển nhu cầu khách quan tự phát thành nhu cầu tự giác thành thực có tổ chuwsctrong khối đại đoàn kết , tạo thành sức mạnh tổng hợp to lớn để hoàn thành mục tiêu cách mạng Câu Quan niệm HCM nhà nước dân dân dân Sau cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước cách mạng đời, Người khẳng định, "NƯỚC TA LÀ NƯỚC DÂN CHỦ, bao nhiều quyền hạn dân, lợi ích dân quyền từ xã đến trung ương dân cử Nói tóm lại, quyền hành lực lượng nơi dân" Đó điểm khác chất nhà nướ dân chủ nhân dân với nhà nước giai cấp bóc lột tồn lich sử a, Nhà nước dân - Quan điểm quán Hồ Chí Minh xác lập tất quyền lực nhà nước xã hội thuộc nhân dân Người quan niệm: Nhân dân gốc, chủ quyền lực, quyền hạn dân Do đó, quyền đầy tớ dân, công bộc dân, cha mẹ dân, cai trị dân nhà nước chế độ thực dân, phong kiến - Nhân dân bầu Quốc hội quyền cấp; dân có quyền kiểm sốt Nhà nước, giám sát có quyền bãi miễn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp -Dân chủ khát vọng người HCM quan niệm dân chủ có nghĩa “ Dân chủ “Và “ Dân làm chủ” + Dân chủ nói đến vị quyền lực dân máy nhà nước Vai trò nhân dân phát triển xã hội Và dân phải địa vị cao đất nước + Dân làm chủ đề cập đến nặng lực trách nhiệm nhân dân Dân chủ dân làm chủ đôi với thể vị trí vai trò , quyền trách nhiệm nhân dân b, Nhà nước dân: - Nhà nước nhân dân lựa chọn bầu đại biểu mình, tổ chức quan nhà nước từ trung ương đến địa phương thông qua thực chế độ tổng tuyển cử phổ thông, đầu phiếu - Nhà nước dân, tức nhân dân phải tham gia vào công việc nhà nước - Nhà nước dân ủng hộ, giúp đỡ, đóng thuế để chi tiêu, hoạt động; - Nhà nước dân tức công việc xây dựng đất nước trách nhiệm dân - Nhà nước lại dân phê bình xây dựng, giúp đỡ Do Bác yêu cầu tất quan nhà nước phải dựa vào dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến chịu kiểm sốt nhân dân c) Nhà nước dân - Hồ Chí Minh khẳng định: có nhà nước thực dân, dân tổ chức, xây dựng kiểm sốt nhà nước dân - Nhà nước dân nhà nước phục vụ lợi ích nguyện vọng đáng nhân dân, khơng có đặc quyền đặc lợi, thật sạch, cần kiệm liêm Hồ Chí Minh yêu cầu đường lối, sách nhằm đưa lại quyền lợi cho dân; việc có lợi cho dân dù nhỏ cố gắng làm, việc có hại cho dân dù nhỏ cố gắng tránh Dân gốc nước - Nhà nước dân Nhà nước có trách nhiệm phải chịu trách nhiệm trước dân - Một Nhà nước dân, theo quan điểm Hồ Chí Minh từ chủ tịch nước đến cơng chức bình thường phải làm cơng bộc, làm đày tớ cho nhân dân, dân bầu dân ủy quyền "làm quan cách mạng" để "đè đầu cưỡi cổ nhân dân" thời đế quốc thực dân Câu Quan điểm HCM vai trò sức mạnh đạo đức ? Đạo đức hình thái ý thức xã hội , nhờ người tự giác điều chỉnh hành vi cho phù hợp với lợi ích , hạnh phúc làm giàu tình người quan hệ xã hội kể quan hệ trị - tưởng Đạo đức quy tắc chuẩn mực dùng điều chỉnh hành vi người quan hệ người với người hoạt đọng sống HCM nêu quan điểm vai trò sức mạnh đạo đức Một Đạo đức gốc người cách mạng Hồ Chí Minh nhà tưởng, lãnh tụ cách mạng lớn tưởng đạo đức Hồ Chí Minh sâu sắc,phong phú lý luận thực tiễn Khi đánh giá vai trò đạo đức đời sống,Người khẳng định đạo đức nguồn nuôi dưỡng phát triển người,như gốc cây,ngọn nguồn suối Người Cách Mạng phải có đạo đức,khơng có đạo đức dù tài giỏi không lãnh đạo nhân dân Người cho ,làm Cách Mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội nghiệp vẻ vang, nhiệm vụ nặng nề, “sức có mạnh gánh nặng xa.Người cách mạng phải có đạo đức cách mạnh làm tảng,mới hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang.Trong điều kiện Đảng cầm quyền,Người trăn trở với nguy xa sống,xa rởi quần chúng,rơi vào thối hóa biến chất Đảng Vì vậy,NGười ln đặt đạo đức bên cạnh tài năng, gắn đức với tài, lời nói đơi hành động hiệu thực tế Như vây, tưởng đạo đức HCM, đức tài, hồng chuyên, phẩm chất lực thống làm một.Trong đó, đức gốc tài, hồng gốc chuyên, phẩm chất gốc lực Hai là, đạo đức nhân tố tạo nên sức hấp dẫn chủ nghĩa xã hội, hấp dẫn chỗ giá trị đạo đức cao đẹp gương sống hành động HCM cho phong trào cộng sản công nhân quốc tế trở thành lực lượng định vận mệnh loài người Tấm gương đạo đứcHCM sức mạnh nhân dân dân tộc VN Câu quan điểm HCM chuẩn mực đạo đức cách mạng “ cần , kiệm , liêm ,chính, chí cơng vơ tư” Đạo đức nguồn nuôi dưỡng phát triển người gốc , nguồn sông suối Người nói : sơng có nguồn có nước , khơng có nguồn sơng cạn Cây phải có gốc , khơng có gốc héo NGười cách mạng phải có đạo đức , khơng có đạo đức tài giỏi khơng lãnh đạo nhân dân HCM nói : “ Đạo đức trời , trời có mùa xuân hạ thu đơng , đất có phương đơng tây nam bắc ,Người có đức cần kiệm liêm chính, thiếu mùa khơng thành trời , thiếu phương khơng thành đất , thiếu đức khơng thành người Theo Hồ Chí Minh thì: Cần tức lao động cần cù, siêng năng; lao động có kế hoạch, sáng tạo, có suất cao; lao động với tinh thần tự lực cánh sinh, Kiệm tức tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm giờ, tiết kiệm tiền của dân, nước, thân mình; phải tiết kiệm từ to đến nhỏ, nhiều nhỏ cộng lại thành to; "không xa xỉ, khơng hoang phí, khơng bừa bãi", khơng phơ trương hình thức, không liên hoan, chè chén lu bù Liêm tức "ln ln tơn trọng giữ gìn cơng dân"; "khơng xâm phạm đồng xu, hạt thóc Nhà nước, nhân dân" Phải "trong sạch, không tham lam" "địa vị tiền tài danh tiếng Chính, "nghĩa thẳng thắn, đứng đắn" Đối với mình: khơng tự cao, tự đại, ln chịu khó học tập cầu tiến bộ, tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở thân mình.Đối với người: khơng nịnh hót người trên, khơng xem khinh người dưới, ln giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đồn kết thật thà, không dối trá, lừa lọc.Đối với việc: để việc công lên trên, lên trước việc tư, việc nhà Chí cơng vơ tưlà cơng cơng tâm , khơng thiên thiên vị Người nói: "Đem lòng chí công vô mà người, với việc" “Khi làm việc đừng nghĩ đến trước, hưởng thụ nên sau”; phải "lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ" Đạo đức góp phần nhân đạo hóa người xã hội lồi người, giúp người sống thiện, sống có ích Đạo đức góp phần giữ vững ổn định trị - xã hội, qua thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Câu : quan điểm HCM nguyên tắc xây dựng đạo đức Đạo đức nguồn nuôi dưỡng phát triển người gốc , nguồn sơng suối Người nói : sơng có nguồn có nước , khơng có nguồn sơng cạn Cây phải có gốc , khơng có gốc héo NGười cách mạng phải có đạo đức , khơng có đạo đức tài giỏi không lãnh đạo nhân dân HCM xây dựng nguyên tắc để xây dựng đạo đức Ngun tắc thứ nói đơi với làm, phải nêu gương đạo đức.Đối với người, lời nói phải đơi với việc làm Nói đôi với làm, trước hết nêu gương tốt Sự tiêu gương hệ trước với hệ sau, lãnh đạo với nhân viên Đảng viên phải nêu gương trước quần chúng Người nói: ‘Trước mặt quần chúng, ta viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta họ yêu mến Quần chúng quý mến người có cách, đạo đức Muốn hướng dẫn nhân dân, phải làm mực thước cho người ta bắt chước” Ngày hệ trẻ hay có cụm từ “GATO” dược viết từ “Ghen ăn tức ở” thể ghen tị với j ng khác có mà khơng thay vào thực để người khác Ở nước lại có từ “NATO” viết tắt “ NO ACTION TALK ONLY” nghĩa nói mà khơng làm Hai là, xây đôi với chống Cùng với việc xây dựng đạo đức mới, bồi dưỡng phẩm chất tốt đẹp, thiết phải chống biểu đạo đức sai trái, xấu xa, không phù hợp với yêu cầu đạo đức Xây đôi với chống, muốn xây phải chống, chống nhằm mục đích xây Xây dựng đạo đức trước hết phải đẩy mạnh việc giáo dục, từ gia đình đến nhà trường, tập thể toàn xã hội Những phẩm chất chung phải cụ thể hóa sát hợp với tầng lớp, đối tượng Trong viết mình, Hồ Chí Minh nêu cụ thể phẩm chất đạo đức đổi với giai cấp, tầng lớp, lứa tuổi nhóm xã hội Trong giáo dục, vấn đề quan trọng phải khơi dậy ý thức đạo đức lành mạnh người, để người nhận thức tự giác thực Trong đấu tranh chống lại tiêu cực, lạc hậu phải phát sớm phải ý phòng ngừa, ngăn chặn Để xây chống cần phát huy vai trò dư luận xã hội, tạo phong trào quần chúng rộng rãi biểu dương tốt, phê phán xấu Người phát động thi đua “3 xây chống”, viết sách “người tốt, việc tốt” để tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống Ba là, phải tu dưỡng đạo đức suốt đời Theo Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng phải qua đấu tranh, rèn luyện bền bỉ thành Người viết: “Đạo đức cách mạngư khơng phải trời sa xuống Nó đấu tranh, rèn luyện bền bỉ ngày mà phát triển củng cố Cũng ngọc mài sáng, vàng luyện trong”[1] Người nói "Đường đời thang khơng có nấc chót; học tập khơng có trang cuối cùng" phải học tập , rèn luyện suốt đời , để trường cống hiến cho xã hội điều tốt đẹp Nói làm , khơng xây dựng mà phải chống tật xấu , chống cám dỗ xã hội Để trở thành tâm gương sáng để hệ sau noi theo để xã hội phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập cuối kỳ môn tư tưởng HCM, Đề cương ôn tập cuối kỳ môn tư tưởng HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay