( vuong)sổ BD+KH BDTX ca nhan chuan

8 19 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 22:31

TRƯỜNG THCS TAM HƯNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập - Tự - Hạnh phúc KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, năm học 2018 - 2019 - Họ tên: MAI THI VƯỢNG - Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1978 - Năm vào ngành: 1998 - Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm - Môn đào tạo: Hóa – Sinh - Nhiệm vụ giao: Dạy mơn Sinh học K9,8, 7A, B; Bồi dưỡng HSG môn Sinh học 9; - Kiêm nhiệm: + Tổ phó Tổ Khoa học Tự Nhiên; + Trưởng ban TTND trường A Các để thực hiện: Căn chương trình BDTX cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Bộ GD&ĐT Căn vào Công văn 1240/SGDĐT-GDCN ngày 6/9/2018 Hướng dẫn BDTX cho cán quản lý giáo viên THCS năm học 2018 - 2019; Căn vào kế hoạch số 12/KH - GDĐT ngày 20/09/2018 Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Thuỷ Nguyên việc Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2018 - 2019; Căn vào kế hoạch số /KH-THCS, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng trường THCS Tam Hưng việc xây dựng Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên dành cho CBQL GV, xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân năm học 2018 – 2019 sau: B Mục tiêu bồi dưỡng Bản thân học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp Phát triển lực dạy học, lực giáo dục lực khác theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục, yêu cầu đổi nâng cao chất lượng giáo dục toàn ngành Phát triển lực tự học, tự bồi dưỡng thân; lực tự đánh giá hiệu bồi dưỡng thường xuyên Nâng cao kiến thức cho thân, khắc phục tồn tại, hạn chế kiến thức, nghiệp vụ Nâng cao lực sư phạm nhằm đáp ứng nhiệm vụ giáo dục giảng dạy theo yêu cầu đổi giáo dục C Đặc điểm tình hình Thuận lợi - Nhà trường tổ chuyên môn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên công tác giảng dạy hoạt động tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất trị, nghiệp vụ chuyên môn; - Bản thân nhiệt tình cơng tác tổ, giảng dạy, dành nhiều thời gian điều kiện để tiếp cận tri thức mới, có tinh thần ham hỏi, tự tìm tòi cơng tác chuyên môn hoạt động khác; - Bản thân có tinh thần học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp, dự giờ, tham gia đủ buổi tập huấn, vận dụng sáng tạo chuyên đề vào giảng dạy có hiệu Khó khăn - Kinh nghiệm nghề nghiệp chưa có nhiều; - Bản thân hạn chế tin học cơng nghệ thơng tin nên gặp khó khăn công tác giảng dạy hoạt động tự học, bồi dưỡng thường xuyên D Nội dung kế hoạch BDTX Nội dung bồi dưỡng 1.1 Bồi dưỡng nội dung sau: - Quán triệt nội dung đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo theo tinh thần Nghị Quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XI cho CBQL, giáo viên, nhân viên ( tiết) - Nghị 88/2014 /QH13 ngày 28/11/2014 Quốc hội đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông ( tiết) - Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 Thủ tướng phủ phê duyệt đề án đổi chương trình, SGK giáo dục phổ thơng ( tiết) - Bồi dưỡng trị, thời sự, nghị quyết, sách Đảng Nhà nước như: Học tập, quán triệt nghị Hội nghị BCH Trung ương lần thứ (khoá XII ) Đảng’ thị nhiệm vụ năm học 2018-2019 Bộ GD & ĐT; văn đạo, kế hoạch Bộ GD & ĐT yêu cầu thực nhiệm vụ năm học 2018-2019 ( tiết) - Tiếp tục triển khai thực khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung chuyên đề học tập năm 2018 : Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phòng chống suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, nội (5 tiết) - Thực Kế hoạch số 270/KH-BGDDT ngày 20/05/2018 Thứ trưởng BGD & ĐT Đào tạo bồi dưỡng GV sở GDPT thực chương trình sách giáo khoa ( tiết) 1.2 Thời gian: học tập trung vào tháng 8,9,10 năm 2018 1.3 Thời lượng học: 30 tiết Nội dung bồi dưỡng Thời gian Tên nội dung Số tiết Hình thức BDTX - Ngày 11/ 9/2018 - Ngày 18/ 9/2018 Nội dung - Ngày 2/10/2018 - Ngày 6/10/2018 Ngày 9/10/2018 - Ngày 13/10/2018 - Quán triệt nội dung đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo theo tinh thần Nghị Quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XI cho CBQL, giáo viên, nhân viên Bồi dưỡng trị, thời sự, nghị quyết, sách Đảng Nhà nước như: Học tập, quán triệt nghị Hội nghị BCH Trung ương lần thứ (khoá XII ) Đảng’ thị nhiệm vụ năm học 2018-2019 Bộ GD & ĐT; văn đạo, kế hoạch Bộ GD & ĐT yêu cầu thực nhiệm vụ năm học 2018-2019 Nghị 88/2014 /QH13 ngày 28/11/2014 Quốc hội đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông Nghị 88/2014 /QH13 ngày 28/11/2014 Quốc hội đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông Tự nghiên cứu Tiếp tục triển khai thực khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung chuyên đề học tập năm 2018 : Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phòng chống suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, nội Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 Thủ tướng phủ phê duyệt đề án đổi chương trình, SGK giáo dục phổ thơng Thực Kế hoạch số 270/KHBGDDT ngày 20/05/2018 Thứ trưởng BGD & ĐT Đào tạo bồi dưỡng GV sở GDPT thực chương trình sách giáo khoa Nội dung bồi dưỡng 2.1 Bồi dưỡng nội dung sau: - Xây dựng chương trình nhà trường; chủ đề dạy học - Thực đổi phương pháp dạy học đổi kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh; - Hướng dẫn học sinh tham gia thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật; - Hướng dẫn thực đổi phương pháp dạy học, đổi kiểm tra đánh giá hướng dẫn học sinh tự học; - Rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch giáo dục định hướng phát triển NL HS - Biên soạn ngân hàng câu hỏi theo quy trình - Tổ chức HĐ GDNGLL, HĐGD trải nghiệm sáng tạo cho học sinh - Phương pháp dạy học STEM - Các văn đạo, hướng dẫn nhiệm vụ năm học BGD-ĐT; SGD-ĐT; PGD-ĐT năm học 2018 - 2019: + Công văn 1232/SGDĐT-TrH ngày 05/9/2018 hướng dẫn thực quy định chuyên môn từ năm học 2018 -2019 + Công văn 1168/SGDĐT-TrH ngày 27/8/2018 Lịch đạo thực chương trình GDTH năm học 2018-2019 + Cơng văn 1225/SGDĐT-TrH ngày 05/9/2018 Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKHKT tổ chức thi KHKT dành cho HS năm học 2018-2019 + Công văn 1228/SGDĐT-TrH ngày 05/9/2018 Hướng dẫn thực nhiệm vụ GD THCS năm học 2018 - 2019 + Công văn 1240/SGDĐT-GDCN ngày 6/9/2018 Hướng dẫn BDTX cho cán quản lý giáo viên THCS năm học 2018-2019 + Công văn 1242/SGDĐT- TrH ngày 5/9/2018 việc hướng dẫn dạy học tự chọn câp THCS THPT từ năm học 2018-2019 + Công văn 1227/SGDĐT- TrH ngày 5/9/2018 việc hướng dẫn tổ chức, định hướng hoạt động giáo dục STEM nhà trường THCS THPT năm học 20182019 + Công văn 30/CV- GDĐT ngày 1/10/2018 việc hướng dẫn số nội dung chuyên môn câp THCS năm học 2018-2019 2.2 Thời gian nghe báo cáo: tập trung vào tháng 8.9 tháng 10 năm 2018 (ngày họp tổ chuyên môn) 2.3 Thời lượng học: 30 tiết Nội dung bồi dưỡng Thời gian Số tiết Tên nội dung Hình thức BDTX Kết cần đạt - Ngày 06, / 8/2018 - Ngày 6/8/2018 Xây đựng chương trình nhà trường - Xây dựng chủ đề dạy học - Ngày 13/9/2018 - Xây dựng kế hoạch đổi PPDH, đổi KTĐG hướng dẫn HS tự học Tập trung ( theo tổ, nhóm chun mơn tập trung) Tập trung ( theo tổ, nhóm chun mơn tập trung) Tập trung Tập trung - Ngày 17/8/2018 - Rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch giáo dục định hướng phát triển NL HS - Ngày 10/9/2018 - Hướng dẫn HS nghiên cứu KHKT Tự nghiên cứu - Ngày 21/9/2018 - Tổ chức HĐ GDNGLL, HĐGD trải nghiệm sáng tạo cho học sinh Tự nghiên cứu - Ngày 28/9/2018 - Phương pháp dạy học STEM Tự nghiên cứu - Ngày 29/9/2018 - Biên soạn ngân hàng câu hỏi theo quy trình Tập trung +Tự nghiên cứu - Ngày 2/10/2018 - Các văn đạo, hướng dẫn nhiệm vụ năm học PGD-ĐT: Nội dung 2 Nắm nhiệm vụ năm học Nắm nhiệm vụ năm học - Nắm cấu trúc soạn GA, XD chủ đề DH…… Viết thu hoạch Tập trung + Tự nghiên cứu Nội dung bồi dưỡng 3.1 Bồi dưỡng nội dung: Tập trung bồi dưỡng phương pháp dạy học tích cực, dạy học với CNTT đổi kiểm tra, đánh giá học sinh 3.2 Thời gian: từ tháng 12/2018 đến tháng 04/2019 3.3 Thời lượng học: 60 tiết II Đăng kí mơ đun theo nội dung Căn vào khả năng, lực thân, lựa chọn mô đun sau thuộc khối kiến thức tự chọn cấp THCS để bồi dưỡng năm học 2018 - 2019 mô đun: 12,18, 20, 23 Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng Nâng cao lực chăm sóc/hỗ trợ tâm lí trình giáo dục Tăng cường lực dạy học Tăng cường lực sử dụng TBDH ứng dụng CNTT dạyhọc Tăng cường lực kiêm tra đánhgiá kết Mã mô đun THCS 12 THCS 18 THCS 20 THCS 23 Tên nội dung mô đun Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng học tập cho học sinh THCS Trạng thái tâm lí căng thẳng học tập học sinh THCS Phương pháp hỗ trợ tâm lí cho học sinh vượt qua trạng thái căng thẳng Phương pháp dạy học tích cực Dạy học tích cực Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực Sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực Sử dụng thiết bị dạy học: Vai trò thiết bị dạy học đổi phương pháp dạy học Thiết bị dạy học theo môn học cấp THCS Sử dụng thiết bị dạy học; kết hợp sử dụng thiết bị dạy học truyền thống với thiết bị dạy học làm tăng hiệu dạy học Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh Vai trò kiểm tra đánh giá Các phương pháp kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh Mục tiêu bồi dưỡng Thời gian tự học (tiết) Thời gian học tập trung (tiết) LT LT Có kĩ giúp học sinh vượt qua trạng thái căng thẳng học tập 10 Vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực phương pháp dạy học tích cực 10 10 Sử dụng thiết bị dạy học môn học (theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS) Phân biệt thực phương pháp kiểm tra đánh giá kết học tập học học tập HS Thực phương pháp sinh kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh III Biện pháp thực Bồi dưỡng thông qua lớp tập trung Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chun mơn cụm trường; sinh hoạt cấp tổ, nhóm chun môn nhà trường, liên trường liên cụm Bồi dưỡng thông qua dự thăm lớp; tổ chức báo cáo chuyên đề, trao đổi thảo luận, thực hành, minh họa, rút kinh nghiệm, chia sẻ đồng nghiệp Đăng ký mô đun với nhà trường để có đầy đủ tài liệu học tập BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).Thường xuyên truy cập vào website: http://taphuan.moet.gov.vn để tham gia lớp tập huấn Bộ GD& ĐT Sở GD& ĐT tổ chức Sưu tầm tài liệu, văn cần bồi dưỡng qua công văn cấp trên, qua mạng Internet Thu thập thông tin viết báo cáo IV Đăng kí xếp loại: Loại Tốt Trên kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2018 2019, trình duyệt Xác nhận Tổ Chuyên môn TỔ TRƯỞNG Tam Hưng, ngày 28 tháng năm 2018 Người lập kế hoạch Chu Thị Nhung Vũ Thị Huyền BAN GIÁM HIỆU DUYỆT ... Đảng khóa XI cho CBQL, giáo viên, nhân viên ( tiết) - Nghị 88/2014 /QH13 ngày 28/11/2014 Quốc hội đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông ( tiết) - Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015... chương trình, SGK giáo dục phổ thơng ( tiết) - Bồi dưỡng trị, thời sự, nghị quyết, sách Đảng Nhà nước như: Học tập, quán triệt nghị Hội nghị BCH Trung ương lần thứ (khoá XII ) Đảng’ thị nhiệm vụ năm... diễn biến, tự chuyển hóa, nội (5 tiết) - Thực Kế hoạch số 270/KH-BGDDT ngày 20/05/2018 Thứ trưởng BGD & ĐT Đào tạo bồi dưỡng GV sở GDPT thực chương trình sách giáo khoa ( tiết) 1.2 Thời gian: học
- Xem thêm -

Xem thêm: ( vuong)sổ BD+KH BDTX ca nhan chuan, ( vuong)sổ BD+KH BDTX ca nhan chuan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay