ôn tập bào CHẾ dược

66 14 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 21:52

chuẩn tài liệu môn bào chế Câu 1. Khái niệm, các quá trình của sinh dược học.Khái niệm:+ Theo tên gọi: NC yếu tố sinh học và Dược học ảnh hưởng đến HQĐT của CP thuốc+ Theo dạng thuốc: NC số phận Dạng thuốc trong Cơ thể người bệnh + Theo SKD: NC yếu tố ảnh hưởng đến SKD và biện pháp nâng cao SKDCác quá trình của sinh dược học: GP HtanHthu (LDA): GP: .Mở đầu cho LDA .Yếu tố ảnh hưởng: tương tác DCTd, KTBC, môi trường GPHtan: .Tạo đk cho hthu.Yếu tố ảnh hưởng: GP, độ tan, KTTP, KTBC, môi trường hoà tanHấp thu: .Bảo đảm HQ.Yếu tố ảnh hưởng: GPhtan, đăc tính hấp thu, vùng hthu.Câu 2: Khái niệm, các yếu tố ảnh hưởng đến sinh khả dụng.Khái niệm: Tốc độ và mức độ hấp thu dược chất từ chế phẩm bào chế vào tuần hoàn chung và đưa đến nơi tác dụng.+ Biểu thị = % DC được hấp thu liều trên nhãn+ Tiêm tĩnh mạch SKD= 100%Đường dùng khác:
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập bào CHẾ dược, ôn tập bào CHẾ dược

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay