Đánh giá thực trạng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt ở nước ta hiện nay và kết quả thực hiện đề án định hướng đổi mới và phát triển thanh toán

22 10 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 21:51

Bộ Công Thương Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM Khoa Tài Chính Ngân Hàng ĐỀ TÀI: Đánh giá thực trạng hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt nước ta kết thực đề án định hướng đổi phát triển tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam năm 2020 Giảng viên hướng dẫn: TỪ THỊ HỒNG LAN Nhóm thực hiện: ABP (Army-Baby-Protruding) Lớp: DHTN8A Mục lục Bố cục tiểu luận gồm chương: Chương 1: Sự hình thành TTKDTM hình thức TTKDTM Chương 2:Thực trạng cơng tác phương hướng phát triển TTKDTM Chương 3: Vai trò, mặt tích cực, hạn chế giải pháp phát triển hình thức TTKDTM Việt Nam I) Sự cần thiết TTKDTM kinh tế thị trường • Quá trình phát triển xã hội lồi người gắn liền với trình phát triển sản xuất Cùng với thời gian, người tìm loại sản phẩm để làm vật trung gian đo lường giá trị sản phẩm khác, làm phương tiện để trao đổi hàng hóa, dịch vụ tốn khoản nợ - gọi tiền tệ • Tiền tệ trải qua nhiều giai đoạn phát triển giai đoạn có ưu nhược điểm cần phải khắc phục trải qua nhiều giai đoạn, tiền giấy thể ưu điểm lưu thơng, tốn Tuy nhiên, phù hợp với kinh tế với quy mơ nhỏ, sản xuất chưa phát triển Vì sản xuất hàng hóa phát triển cách chóng mặt nhu cầu trao đổi hàng hóa diễn thường xuyên liên tục với quy mô rộng lớn Chính thế, tiền giấy bộc lộ hạn chế như: toán vận chuyển nhiều thời gian, khơng an tồn, bảo quản phức tạp… Cho nên hình thức tốn ln đổi mới, đại, phù hợp với phát triển không ngừng sản xuất hàng hóa Trên sở đó, hình thức TTKDTM đời với phát triển hệ thống Ngân Hàng tất yếu khách quan xã hội tiến • Với hình thức tốn khơng khắc phục hạn chế tốn tiền mặt mà có ưu điểm khác như: nhanh chóng, thuận tiện, an toàn tiết kiệm…Trong KTTT, TTKDTM nhanh chóng trở thành phần khơng thể thiếu sản phẩm dịch vụ quan trọng NHTM để cung cấp cho khách hàng đơn vị, tổ chức kinh tế, cá nhân kinh tế Tạo điều kiện cho chủ thể mở rộng quan hệ kinh tế nước nước ngoài, nâng cao hiệu tốn kinh tế, góp phần tăng tốc độ luân chuyển vốn xã hội thúc đẩy q trình sản xuất, lưu thơng hàng hóa tiền tệ • Như vậy, TTKDTM cách tốn khơng có diện tiền mặtthực cách trích dẫn gửi từ tài khoản người chi trả vào tài khoản người nhận bàng cách bù trừ lẫn thơng qua vai trò trung gian ngân hàng II) KHÁI NIỆM CÁC KIỂU TTKDTM 1) Khái niệm: • TTKDTM phương thức chi trả thực cách trích số tiền từ TK người chi trả chuyển sang TK người hưởng Các TK mở NH 2) Các hình thức TTKDTM • Theo định 22/NH 21/01/1994 Thống đốc NHNN ban hành, hình thức TTKDTM áp dụng hệ thống ngân hàng bao gồm: Séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, thư tín dung, ngân phiếu tốn, thẻ tốn • Nhưng gần theo định số 235/2002/QĐ-NHNN ngày 27/03/2002 thống đốc NHNN việc chấm dứt việc phát hành trái phiếu tốn Theo kể từ ngày 1/4/2002 NHNN khơng phát hành ngân phiéu tốn 3) Séc • Séc lệnh trả tiền chủ TK, lập theo mẫu NHNN quy định, yêu cần đơn vị tốn (NH, kho bạc,…) trích số tiền từ TK để trả cho người thụ hưởng thời gian hiệu lực tờ séc • Chủ thể tham gia toán séc bao gồm: người phát hành, người thụ hưởng NH (trong người phát hành người thụ hưởng thiết phải có TKTG NH) • Hiện nay, TTKDTM nước ta, tốn séc qua NH thơng dụng loại séc chuyển khoản séc báo chí: *Séc chuyển khoản • Là lệnh trả tiền người phát hành séc NH việc trích nộp khoản tiền định từ TK để trả cho người thụ hưởng có tên tờ séc • Séc chuyển khoản toán phạm vi khách hàng có TK chi nhánh NH(một kho bạc) khác chi nhánh NH (khác kho bạc) NH, kho bạc có tham gia TTBT địa bàn tỉnh thành phố *Séc báo chí • Séc báo chí tờ séc chuyển khoản thông thường NH bảo đảm chi trả cách trích trước số tiền ghi tờ séc từ TK bên trả tiền đưa vào TK riêng (TK tiền ký gửi bảo đảm toán séc) NH làm thủ tục bảo chi đánh dấu bảo chi séc trước giao séc cho KH • Séc báo chi dùng để toán NH khác NH hệ thống, khác hệ thống phải địa bàn có tham gia TTBT • Khả toán séc bảo chi rộng séc chuyển khoản đảm bảo 4) Thanh tốn ủy nhiệm thu - ủy nhiệm chi • Ủy nhiệm chi (UNC): Ủy nhiệm chi lệnh viết chủ TK u cầu NH phục vụ trích số tiền định từ tài khoản chuyển vào TK hưởng, để toán tiền mua bán,cung ứng hàng hóa,dịch vụ, nộp thuế, tốn nợ UNC áp dụng để toán cho người hưởng có TK NH, khác hệ thống NH khác tỉnh • Ủy nhiệm thu (UNT): lệnh người bán mẫu in sẵn đơn vị bán lập, nhờ NH phục vụ thu hộ tiền sau hồn thành cung ứng hồng hóa, dịch vụ theo chứng từ toán hợp pháp, hợp lệ thỏa thuận Phạm vi áp dụng hình thức đơn vị mở TK chi nhánh NH chi nhánh NH khác hệ thống khác hệ thống Bên mua bên bán phải thống thỏa thuận dùng hình thức UNT, đồng thời phải tốn văn cho NH bên thừa hưởng đểthực UNT 5) Thanh tốn thẻ tín dụng • Thẻ tín dụng lệnh NH bên mua NH bên bán khác địa phương yêu cầu trả tiền theo chứng từ người bán theo hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo điều kiện người mua • Theo thể thức tốn này, bên bán sẵn sàng giao hàng, bên mua phải kí quỹ vào NH số tiền đủ để mở TTD tốn mua hàng • TTD dùng để tốn điều kiện đòi hỏi phải có đủ tiền để chi trả phù hợp với tổng số tiền hàng giao hợp đồng Mỗi TTD toán cho người bán chuyển khoản 6) Thanh tốn thẻ • Thẻ tốn phương tiện toán đại dựa phát triển kỹ thuật tin học ứng dụng NH • Thẻ toán NHPH bán cho cá nhân DN để tốn tiền hàng hóa dịch vụ, cơng nợ lĩnh TM Người dân rút tiền NHĐL toán hay máy rút tiền tự động ATM 2.5) Thanh tốn ngân phiếu • Ngân phiếu phiếu có ghi số tiền định dùng làm nhận tiền ngân hàng nhận tiền gửi qua bưu điện • Tuy nhiên đến năm 2002, NHNNVN có văn trình Thủ tướng Chính Phủ đề xuất ngưng việc phát hành ngân phiếu toán I) Thực trạng cơng tác TTKDTM Việt Nam • Bên cạnh thói quen người sử dụng, lực cản lớn việc triển khai TTKDTM Việt Nam nằm hành lang pháp lý, chi phí triển khai thiếu đồng hệ thống thiết bị • Tuy nhiên, số lượng tài khoản cá nhân 100 NH khác tăng từ 5,5 triệu năm 2006 lên 19,5 triệu hồi tháng 9-2010 Thế nhưng, ngân hàng cho biết hình thức tốn sử dụng phổ biến ủy nhiệm chi với 79%, thẻ toán chiếm 18,8% hình thức khác 2,2% • Tại 750 doanh nghiệp Việt Nam doanh nghiệp tư nhân có 500 cơng nhân có khoảng 63% số giao dịch họ tiến hành qua hệ thống ngân hàng; doanh nghiệp có 25 cơng nhân tỷ lệ 47%; với doanh nghiệp nhà nước 80% giao dịch thực qua ngân hàng; hầu hết doanh nghiệp nhà nước lẫn tư nhân trả lương tiền mặt C â u Nghề Công nghiêp nhân Đáp án Dân thường Dân Buôn HSSV NVVP CNVC Tiền Thẻ 50% 50% 97% 3% 75% 25% 87,5% 12,5% 82,6% 17,4 % 50% 50% Tiện lời Khó khăn 89,47% 10,53% 90% 10% 85% 15% 77,5% 12,5% 89,1% 10,9% 64,3% 35,7% Tiện lợi Khó khăn 55,3% 44,7% 10% 90% 35% 65% 35% 65% 13% 87% 35,7% 64,3% Tiền Thẻ 55,3% 44,7% 80% 20% 65% 35% 62,5% 37,5% 71,7% 28,3% 57,1% 42,9% Có Khơng 81,58% 18,42% 40% 60% 70% 30% 55% 45% 63% 37% 64,3% 35,7% II) Một số phương hướng phát triển hình thức TTKDTM Việt Nam • Hình thành mơi trường minh bạch, lành mạnh bình đẳng cho hoạt động tiền tệ-ngân hàng ứng dụng phổ biến cơng nghệ thơng tin, mở rộng hình thức TTKDTM tốn qua NH • Đa dạng hóa hình thức huy động vốn, cho vay, cung ứng dịch vụ tiện ích NH thuận lợi thơng thoáng đến doanh nghiệp dân cư, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng cho sản xuất, kinh doanh đời sống • Hình thành đồng khn khổ pháp lí, áp dụng đầy đủ thiết chế chuẩn mực quốc tế an tồn kinh doanh tiền tệngân hàng • NH cần ý lĩnh vực đầu tư đổi công nghệ, ứng dụng nhanh tiến khoa học công nghệ thơng tin hoạt động NH • Ứng dụng thiết bị đại cho hoạt động NH • Nhân lực cho công nghệ Đây yếu tố quan trọng định thành cơng • Sử dụng công cụ Maketing nâng cao khả cạnh tranh NH I) Vai trò TTKDTM 1) Đối với kinh tế • Góp phần giảm tỉ trọng tiền mặt lưu thơng thị trường từ giảm bớt chi phí lưu thơng, in ấn, bảo quản • Tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác quản lí tiền tệ • Tạo điều kiện tập trung nguồn vốn lớn cho xã hội vào NH để tái đầu tư cho kinh tế • Nhà nước phát huy vai trò điều tiết, kiểm tra hoạt động tài tầm vi mơ vĩ mơ • Thúc đẩy nhanh trịnh luân chuyển hàng hóa, vật tư, tăng nhanh tốc độ lưu chuyển vốn kinh tế 2) Đối với quan tài • Giúp cho công tác quản lý tài sản doanh nghiệp tốt • Tổn thất tài sản Nhà nước tổn thất tài sản người dân hạn chết nhiều • Tăng cường tính chủ đạo Nhà nước việc điều tiết kinh tế điều hành sác kinh tế tài quốc gia, góp phần làm lành mạnh hố kinh tế – xã hội • • • • • • 3) Đối với ngân hàng thương mại Tạo điều kiện cho hoạt động huy động vốn NHTM Bổ sung nguồn vốn cho NHTM thông qua hoạt động mở tài khoản toán tổ chức cá nhân Nhờ có nguồn vốn tiền gửi khơng kì hạn, NHTM có hội để tăng lợi nhuận cho cách cấp tín dụng cho kinh tế đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, kết kinh doanh doanh nghiệp Giúp cho NHTM thực chức tạo tiền Góp phần mở rộng đối tượng tốn, tăng danh số tốn • • • • 3) Đối với ngân hàng Trung ương Tăng cường hoạt động lưu thông tiền tệ kinh tế Khơi thông nguồn vốn khác Tạo điều kiện quan trọng cho việc kiểm soát khối lượng giao dịch toán dân cư kinh tế Tạo tiền đề cho việc tính tốn lượng tiền cung ứng điều hành thực thi sách tiền tệ có hiệu II) Mặt hạn chế tích cực TTKDTM Hạn chế: • Thiếu sở pháp lý cho TTKDTM • Dùng tiền mặt phổ biến tốn qua ngân hàng • Thu nhập bình qn chưa cao • Cơ sở hạ tầng cơng nghệ tốn • Các ngân hàng thiếu hợp tác với • Chưa mang tính cộng đồng cao • Vấn đề an tồn hệ thống máy ATM bị báo động • • • • • Tích cực Giao dịch đơn giản, khâu, chứng từ Chi phí giao dịch thấp An tồn, tiện lợi, khơng tốn chi phí bảo quản Tăng cường tính cơng khai, minh bạch, hạn chế lạm phát Nhà nước dễ quản lý ngân sách, giảm tham nhũng III) Giải pháp • Xây dựng ban hành hệ thống văn pháp quy có hiệu lực cao để tạo mơi trường hành lang pháp lý vững cho hoạt động tốn • Thúc đẩy nhanh q trình đại hóa cơng nghệ ngân hàng - Ngân hàng nhà nước phải có kế hoạch, biện pháp tiếp nhận sử dụng hợp lý nguồn tài trợ nước - NHNN NHTM phải phối hợp với để nghiên cứu xây dựng quy trình chuyển tiền tốn điện tử đồng bộ, tránh tình trạng tự phát gây lãng phí lớn thiếu đồng • Tiếp tục triển khai, khuyến khích tổ chức cá nhân mở tài khoản toán ngân hàng • Nâng cao lực trình độ cán làm cơng tác tốn, tiếp xúc với khách hàng • Có sách vĩ mơ quản lý tiền mặt, trước mắt tổ chức, doanh nghiệp nhà nướcPhát triển hình thức tốn khơng dùng tiền mặt cần thiết Việt Nam • Đối với kinh tê,́ làm tăng tốc độ chu chuyển vốn, huy động tốt khoản vốn tạm thời nhàn rỗi tổ chức, cá nhân, hình thành mơi trường toán minh bạch, thuận tiện văn minh, góp phần chống lại tệ nạn xã hội • đặc biệt có ý nghĩa điều kiện mà nước công trường xây dựng, nhu cầu vốn lớn Chúng ta phải vay vốn nước ngồi, điều kiện khó khăn, phải trả lãi cao, chịu can thiệp ttrị…trong hàng tỷ đôla nằm nhàn rỗi tay dân cư nước Nếu huy động nguồn vốn hiệu nhất, hiệu nhiều mặt Chúng ta làm điều cách khuyến khích người dân mở tài khoản tốn qua ngân hàng • Đối với tổ chức cá nhân tiện lợi, nhanh chóng, an tồn, thể trình độ dân trí cao • Đối với ngân hàng: Nhiều nghìn tỷ đồng tiền mặt rải rác cá nhân, gia đình, quỹ quan, đơn vị, doanh nghiệp để toán trực tiếp mua hàng, kể mua bất động sản trị gía hàng tỷ đồng huy động phục vụ nhu cầu vốn cho kinh tế đồng thời nguồn thu phí dịch vụ quan trọng cho ngân hàng • Đối với quản lý xã hội: Sử dụng tiền mặt phổ biến toán vừa gây nhiều lãng phí, vừa kẻ hở lớn cho nạn tham nhũng, buôn lậu, trốn thuế luồn lách, lẩn trốn kiểm sốt Nhà nước xã hội • Tác dụng tốn khơng dùng tiền mặt tích cực, biết, để tốn khơng dùng tiền mặt vào sống thật khơng đơn giản, q trình Nó phải xã hội quan tâm ủng hộ • Là sinh viên kinh tế, nhóm ABP thực mong muốn TTKDTM Việt nam sẽ phát triển cả về chất và về lượng phục vụ tốt nhất cho phát triển Kinh tế- Xã hợi • • • • • • • • • • • 1) Trần Xuân Hải 2) Nguyễn Thị Thùy Hương 3) Phạm Anh Khôi 4) Đỗ Hoàng Nam (NT) 5) Lê Vy Bảo Ngọc 6) Lê Thị Trúc Quỳnh 7) Trần Hồ Xuân Thành 8) Hoàng Thị Thảo 9) Nguyễn Hữu Thuận 10) Phan Thị Minh Thư 11) Triệu Nguyễn Ngọc Trâm (12010911) (12009941) (12011521) (12009011) (12010541) (12007851) (12010501) (12008931) (12008661) (12012141) (12011781) ... TTD dùng để tốn điều kiện đòi hỏi phải có đủ tiền để chi trả phù hợp với tổng số tiền hàng giao hợp đồng Mỗi TTD toán cho người bán chuyển khoản 6) Thanh toán thẻ • Thẻ toán phương tiện toán. .. trước số tiền ghi tờ séc từ TK bên trả tiền đưa vào TK riêng (TK tiền ký gửi bảo đảm toán séc) NH làm thủ tục bảo chi đánh dấu bảo chi séc trước giao séc cho KH • Séc báo chi dùng để toán NH khác... số tiền định dùng làm nhận tiền ngân hàng nhận tiền gửi qua bưu điện • Tuy nhiên đến năm 2002, NHNNVN có văn trình Thủ tướng Chính Phủ đề xuất ngưng việc phát hành ngân phiếu toán I) Thực trạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt ở nước ta hiện nay và kết quả thực hiện đề án định hướng đổi mới và phát triển thanh toán , Đánh giá thực trạng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt ở nước ta hiện nay và kết quả thực hiện đề án định hướng đổi mới và phát triển thanh toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay