Báo cáo thực tập tốt nghiệp công ty xây dựng (trường đh CN TPHCM) 9 điểm chứng từ ghi sổ

142 14 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 21:50

LỜI CẢM ƠN Trong thời đại phát triển lên nước ta nay, kinh tế có phát triển vươt bậc mặt, đóng góp khơng nhỏ vào tổng thu nhập quốc dân đất nước Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế thi nhành kế toán ngày hoàn thiện Vậy nên, dù doanh nghiệp nhà nước hay nhân, doanh nghiệp nhỏ hay lớn cần có máy kế tốn để cung cấp thông tin quan trọng cho nhiều đối tượng nhà quản lý doanh nghiệp, nhà đầu tư, quan thuế Chính vậy, q trình thực tập công ty Cổ phần Quản lý Xây dựng cơng trình giao thơng 487, bảo giúp đỡ tận tình cán phòng kế tốn tài vụ, em hồn thành thời gian thực tập, trình thực tập, em tìm hiểu đặc điểm qui trình, đặc điểm ngành kinh doanh, máy quản lý, máy tổ chức kế toán hệ thống tài khoản số kế tốn hình thức sổ kế tốn, thực trạng hạch toán phần hành kế toán thời gian thực tập ngắn kinh nghiệm thực tế nên báo cáo thực tập em không tránh khỏi sai sót Tuy nhiên với giúp đỡ tận tình cán cơng ty hướng dẫn thường xuyên cô Phạm Thị Ngọc Hiền, em hoàn thành báo cáo thực tập có thêm hiểu biết sâu rộng chun mơn kế toán sau Một lần em xin chân thành cảm ơn cô giáo Phạm Thị Ngọc Hiền cán phòng kế tốn cơng ty Cổ phần Quản lý Xây dựng cơng trình giao thơng 487 giúp đỡ em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp NHẬN XÉT (Của quan thực tập) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… NHẬN XÉT (Của giáo viên hướng dẫn) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… NHẬN XÉT (Của giáo viên phản biện) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… MỤC LỤC CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THÔNG 487 1.1 Thành lập 1.1.1 Tên công ty 1.1.2 Vốn điều lệ .1 1.1.3 Quyết định thành lập .1 1.1.4 Ngành nghề kinh doanh .2 1.2 TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CƠNG TY 1.2.1 Cơ cấu chung 1.2.2 Cơ cấu phòng kế tốn 1.3 CHÍNH SÁCH KẾ TỐN ÁP DỤNG TẠI CƠNG TY CHƯƠNG :THỰC TẾ CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THƠNG 487 2.1 Kế tốn tiền mặt 2.1.1 Chứng từ sử dụng 2.1.2 Tài khoản sử dụng 2.1.3 Sổ kế toán sử dụng 2.1.4 Tóm tắt quy trình kế tốn 14 2.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng 15 2.2.1 Chứng từ sử dụng 15 2.2.2 Tài khoản sử dụng .15 2.2.3 Sổ kế toán sử dụng 15 2.2.4 Tóm tắt quy trình kế tốn tiền gửi ngân hàng 20 2.3 Kế toán nợ phải thu khách hàng 21 2.3.1 Chứng từ sử dụng 21 2.3.2 Tài khoản sử dụng .21 2.3.3 Sổ kế toán sử dụng 21 2.3.4 Tóm tắt quy trình kế tốn nợ phải thu khách hàng 26 2.4 Kế toán phải thu nội .27 2.4.1 Chứng từ sử dụng 27 2.4.2 Tài khoản sử dụng .27 2.4.3 Sổ kế toán sử dụng 27 2.4.4 Tóm tắt quy trình kế tốn phải thu nội 31 2.5 Kế tốn cơng nợ tạm ứng 32 2.5.1 Chứng từ sử dụng 32 2.5.2 Tài khoản sử dụng .32 2.5.3 Sổ kế toán sử dụng 32 2.5.4 Quy trình ghi sổ kế tốn .41 2.6 Kế toán Nguyên liệu, vật liệu 42 2.6.1 Chứng từ sử dụng 42 2.6.2 Tài khoản sử dụng .42 2.6.3 Sổ kế toán sử dụng 42 2.6.4 Tóm tắt quy trình kế toán Nguyên liệu, vật liệu .49 2.7 Kế tốn chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 50 2.7.1 Chứng từ sử dụng 50 2.7.2 Tài khoản sử dụng .50 2.7.3 Sổ kế toán sử dụng 50 2.7.4 Tóm tắt quy trình kế tốn chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 53 2.8 Kế toán TSCĐ 54 2.8.1 Chứng từ sử dụng 54 2.8.2 Tài khoản sử dụng .54 2.8.3 Sổ kế toán sử dụng 54 2.8.4 Tóm tắt quy trình kế tốn Tài sản cố định .61 2.9 Kế tốn hao mòn tài sản cố định .62 2.9.1 Chứng từ sử dụng 62 2.9.2 Tài khoản sử dụng .62 2.9.3 Sổ kế toán sử dụng 62 2.9.4 Tóm tắt quy trình kế tốn Hao mòn tài sản cố định 67 2.10 Kế toán Vay ngắn hạn 68 2.10.1 Chứng từ sử dụng 68 2.10.2 Tài khoản sử dụng .68 2.10.3 Sổ kế toán sử dụng 68 2.10.4 Tóm tắt quy trình kế tốn Vay ngắn hạn 74 2.11 Kế toán phải trả người bán 75 2.11.1 Chứng từ sử dụng 75 2.11.2 Tài khoản sử dụng .75 2.11.3 Sổ kế toán sử dụng 75 2.11.4 Tóm tắt quy trình kế tốn Phải trả người bán 79 2.12 Kế toán thuế GTGT 80 2.12.1 Chứng từ sử dụng 80 2.12.2 Tài khoản sử dụng .80 2.12.3 Sổ kế toán sử dụng 80 2.12.4 Tóm tắt quy trình kế tốn Thuế GTGT 89 2.13 Kế toán tiền lương .90 2.13.1 Chứng từ sử dụng 90 2.13.2 Tài khoản sử dụng .90 2.13.3 Sổ kế toán sử dụng 90 2.13.4 Tóm tắt quy trình kế tốn Phải trả người lao động 95 2.14 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ .96 2.14.1 Chứng từ sử dụng 96 2.14.2 Tài khoản sử dụng .96 2.14.3 Sổ kế toán sử dụng 96 2.14.4 Tóm tắt quy trình kế toán Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 100 2.15 Kế toán Giá vốn hàng bán .101 2.15.1 Chứng từ sử dụng 101 2.15.2 Tài khoản sử dụng .101 2.15.3 Sổ sách kế toán sử dụng 101 2.15.4 Tóm tắt quy trình kế tốn Giá vốn hàng bán 105 2.16 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 106 2.16.1 Chứng từ sử dụng 106 2.16.2 Tài khoản sử dụng .106 2.16.3 Sổ sách kế toán sử dụng 106 2.16.4 Tóm tắt quy trình kế tốn Chi phí quản lý doanh nghiệp .110 2.17 Kế toán xác định kết hoạt động kinh doan 111 2.17.1 Chứng từ kế toán sử dụng 111 2.17.2 Tài khoản sử dụng .111 2.17.3 Sổ kế toán sử dụng 111 2.18 Lập báo cáo tài .115 2.18.1 Bảng cân đối số phát sinh 115 2.18.2 Bảng cân đối kế toán 116 2.18.3 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 117 2.18.4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ .118 2.18.5 Thuyết minh báo cáo tài 119 2.19 Lập báo cáo thuế GTGT 120 2.19.1 Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào 120 2.19.2 Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán 121 2.19.3 Tờ khai thuế GTGT 122 2.20 Lập báo cáo thuế TNDN 123 2.20.1 Tờ khai tạm nộp thuế TNDN 123 2.20.2 Tờ khai toán thuế TNDN .124 CHƯƠNG : NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Nhận xét chung .125 3.1.1 Ưu điểm 125 3.1.2 Nhược điểm .126 3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác hạch tốn cơng ty Cổ phần QL & XDCTGT 487 .127 Chương : Giới thiệu tổng quan CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QL & XDCTGT 487 1.1 Thành lập 1.1.1 Tên công ty - Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG 487 - Tên tiếng Anh : TRANSPORT MANAGEMENT AND CONSTRUCION JOINT – STOCK COMPANY 487 - Cơng ty có : * Trụ sở : Tại số -đường Nguyễn Du -TP.Vinh -Nghệ An Điện thoại : 038 3856386 Fax : 038 3856386 1.1.2 Vốn điều lệ: 7.100.000.000 đồng 1.1.3 Quyết định thành lập Công ty CP quản lý xây dựng cơng trình Giao thông 487 thuộc khu quản lý đường IV, tổng cục đường Việt Nam.Tiền thân Công ty CP quản lý xây dựng cơng trình Giao thơng 487 hợp xưởng CK 22 nhà máy CT65 đội cầu phà Bến Thủy, thuộc xí nghiệp 470 Năm 1987 yêu cầu Bộ Giao thông vận tải,Công ty đổi tên Công ty quản lý sửa chữa đường 487, thành lập theo định số 614 QĐTC – CB – LĐ Ngày 30/3/1987, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trong xu thời, cổ phần hóa điều tất yếu kinh tế thị trường nhiều DN lựa chọn Cũng nằm chuyển đổi ngày 29/12/2006 Bộ trưởng Bộ Giao Thơng Vận Tải ký Quyết Định số 2987/ QĐ – BGTVT việc chuyển Công ty quản lý sửa chữa đường 487 thành Công ty CP quản lý xây dựng cơng trình Giao thơng 487 Đồng thời Cơng ty Sở Kế Hoạch Đầu Nghệ An Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty CP số 2703001553 ngày 31/7/2007 với tên gọi “ Cơng ty CP quản lý xây dựng cơng trình Giao thông 487” GVHD : Phạm Thị Ngọc Hiền Lớp : CDKT11BNA Chương : Giới thiệu tổng quan Hiện Cơng ty có tên gọi “ Cơng ty CP quản lý xây dựng cơng trình Giao thông 487” 1.1.4 Ngành nghề kinh doanh - Quản lý, khai thác, tu, bảo dưỡng sở hạ tầng đường Đảm bảo giao thơng có thiên tai, dịch họa xảy địa bàn quản lý giao - Xây dựng cơng trình: giao thơng ( cầu, đường bộ), dân dụng, công nghiệp, thủy lợi - Kinh doanh xăng dầu sản phẩm liên quan Kinh doanh vật liệu xây dựng - Kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà ở, nhà kho, mặt bằng, sân bãi, máy móc thiết bị xây dựng - Đầu xây dựng cơng trình giao thơng theo hình thức BOT - Dịch vị thí nghiệm, kiểm tra chất lượng cơng trình giao thơng - Thi cơng nhiệt dẻo cơng trình giao thơng - Sản xuất, trung, đại tu sữa chửa sản phẩm khí, phương tiện nổi, dầm thép bảo đảm giao thông 1.2 TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CƠNG TY 1.2.1 Cơ cấu chung Bảng : đồ tổ chức máy quản lý Giám đốc P/GĐ nội Phòng TC kế tốn Phòng kế hoạch vật Đội cơng trình GVHD : Phạm Thị Ngọc Hiền Đội giới P/GĐ kỹ thuật P/GĐ sản xuất Phòng TC nhân Phòng kỹ thuật PX khí Lớp : CDKT11BNA Chương : Thực trạng cơng tác kế tốn cơng ty cổ phần QL & XDCTGT 487 2.18.3 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh - Quy trình lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - Bảng cân đối số phát sinh - Sổ - Sổ chi tiết Mã chi tiết bảng kết hoạt động kinh doanh Bảng báo cáo KQHĐKD năm trước GVHD : Phạm Thị Ngọc Hiền Mã tổng hợp chi tiết bảng KQHĐKD Bảng báo cáo KQHĐKD năm 120 Lớp : CDKT11BNA Chương : Thực trạng cơng tác kế tốn cơng ty cổ phần QL & XDCTGT 487 2.18.4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ GVHD : Phạm Thị Ngọc Hiền 121 Lớp : CDKT11BNA Chương : Thực trạng công tác kế tốn cơng ty cổ phần QL & XDCTGT 487 2.18.5 Thuyết minh báo cáo tài GVHD : Phạm Thị Ngọc Hiền 122 Lớp : CDKT11BNA Chương : Thực trạng cơng tác kế tốn cơng ty cổ phần QL & XDCTGT 487 2.19 Lập báo cáo thuế GTGT - Quy lập báo cáo thuế GTGT Hóa đơn chứng từ mua vào Bảng kê mua vào Tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) Hóa đơn chứng từ bán Bảng kê bán 2.19.1 Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào GVHD : Phạm Thị Ngọc Hiền 123 Lớp : CDKT11BNA Chương : Thực trạng cơng tác kế tốn cơng ty cổ phần QL & XDCTGT 487 2.19.2 Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán GVHD : Phạm Thị Ngọc Hiền 124 Lớp : CDKT11BNA Chương : Thực trạng công tác kế tốn cơng ty cổ phần QL & XDCTGT 487 2.19.3 Tờ khai thuế GTGT GVHD : Phạm Thị Ngọc Hiền 125 Lớp : CDKT11BNA Chương : Thực trạng cơng tác kế tốn cơng ty cổ phần QL & XDCTGT 487 2.20 Lập báo cáo thuế TNDN 2.20.1 Tờ khai tạm nộp thuế TNDN GVHD : Phạm Thị Ngọc Hiền 126 Lớp : CDKT11BNA Chương : Thực trạng cơng tác kế tốn cơng ty cổ phần QL & XDCTGT 487 2.20.2 Tờ khai toán thuế TNDN GVHD : Phạm Thị Ngọc Hiền 127 Lớp : CDKT11BNA Chương : Nhận xét kiến nghị CHƯƠNG NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Nhận xét chung Qua thời gian thực tập Công ty cổ phần quản lý xây dựng cơng trình giao thông 487, chúng em học hỏi nhiều bổ ích rút cho số kinh nghiệm đáng q cơng việc kế tốn thực tế Là Công ty kinh doanh hoạt động lĩnh vực xây dựng với sản phẩm cơng trình sản xuất, xây dựng dân dụng thường có quy mơ lớn, kết cấu phức tạp thời gian sử dụng có giá trị lâu dài, mang tính cố định Nơi sản xuất sản phẩm đồng thời nơi sau sản phẩm hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy tác dụng Sản phẩm xây dựng mang tính tổng hợp nhiều mặt kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật… đa dạng mang tính độc lập, cơng trình xây dựng theo thiết kế riêng có dự tốn riêng địa điểm định Q trình từ khởi cơng xây dựng cơng trình cơng trình hồn thành bàn giao đưa vào sử dụng thường dài vấn đề quản lý giám sát q trình thi cơng điều quan trọng.Để đạt thành tích ngày hôm công ty đưa giải pháp phù hợp cho hoạt động sản xuất kinh doanh tiến hành phân tích hoạt động cách xác, khách quan, phù hợp với chế thị trường, khơng thể khơng kể đến đóng góp phòng tài kế tốn Trên sở mục đích yêu cầu đợt thực tập tổng quan, nhìn nhận chung cơng ty cơng tác tơt chức quản lý cơng tác kế tốn công ty chúng em xin nêu số ý kiến sau : 3.1.1 Ưu điểm - Tổ chức máy quản lý tổ chức gọn nhẹ, hợp lý, phòng ban chức phục vụ có hiệu quả, cung cấp kịp thời, xác thơng tin cần thiết cho lãnh đạo công ty công việc quản lý sản xuất phù hợp với yêu cầu nhà quản lý đặc điểm sản xuất kinh doanh cơng ty Từ tạo điều kiện cho cơng ty chủ động sản xuất kinh doanh ngày có uy tín lĩnh vực xây dựng cầu đường, dân sư - Công ty đơn vị sản xuất kinh doanh có uy tín số lượng cơng trình hàng năm tăng, uy tín Cơng ty ngày nâng cao, Công ty chấp hành tốt khoản nộp Ngân sách Đời sống cán công nhân viên công ty ngày cải thiện tốt, GVHD : Phạm Thị Ngọc Hiền 128 Lớp : CDKT11BNA Chương : Nhận xét kiến nghị chế độ bảo hiểm người lao động công tác bảo hộ lao động Công ty quan tâm Do làm cho đội ngũ cán công nhân viên Công ty yên tâm cơng tác nhiệt tình cơng việc + Hệ thống chứng từ sổ sách: Công ty sử dụng chứng từ cụ thể phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, hóa đơn kiểm phiếu xuất kho lưu trữ chứng từ cách có hệ thống Mỗi cơng trình tập chứng từ đóng thành cặp, xếp vào ngăn cụ thể Trong tập chứng từ cơng trình chứng từ hồn ứng nhập – xuất riêng biệt Mỗi phiếu nhập kho – xuất kho tổng hợp in đóng kèm theo chứng từ gốc cụ thể, dễ dàng công tác tìm kiếm, kiểm tra Hệ thống sổ kế tốn tài khoản mà Công ty sử dụng theo biểu mẫu quy định Bộ tài chính, in vào cuối kỳ để kiểm tra đối chiếu tính hợp pháp trước đồn kiểm tốn kiểm tra - Về hệ thống kho: Công ty tổ chức đội cơng trình kho giúp cho việc thu mua, dự trữ bảo quản thuận lợi Các kho thường nằm cơng trình dễ dàng cho việc xuất NVL đưa vào sử dụng thi cơng Từ giúp cho việc quản lý NVL tốt - Về kế tốn chi tiết: Cơng ty tổ chức cơng tác hạch toán chi tiết NVL theo phương pháp thẻ song song phù hợp với đặc điểm vật liệu, đặc điểm ngành xây dựng, với chứng từ nhập xuất không nhiều - Về kế toán tổng hợp vật liệu: Hệ thống kế tốn tài khoản kế tốn Cơng ty áp dụng theo chế độ Nhà nước ban hành 3.1.2 Nhược điểm Bên cạnh ưu điểm cơng tác kế tốn NVL Cơng ty cổ phần QL & XDCTGT 487còn số nhược điểm sau: Về mặt tổ chức : - Do có nhiều đội hạt cách xa công việc kế toán chưa thể nhanh nhạy kịp thời được, việc lưu chuyển chứng từ chậm dẫn đến công việc thường dồn cuối tháng - Chưa thực đồng cơng nghệ thơng tin phần mềm kế tốn máy cho toàn đội hạt.Việc áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ dẫn đến việc ghi chép đơi trùng lặp, tốn nhiều thời gian sử dụng nhiều sổ sách, đồng thời việc áp dụng hình thức GVHD : Phạm Thị Ngọc Hiền 129 Lớp : CDKT11BNA Chương : Nhận xét kiến nghị đòi hỏi kế tốn viên phải có trình độ để xử lý số liệu cách xác cần phải chun mơn hóa cơng tác kế tốn - Cơng ty nên lập thêm TK 139 “Dự phòng phải thu khó đòi” số nợ cơng ty chưa thu lớn - Công ty chưa có sổ chi tiết thuế GTGT hồn lại, sổ chi tiết thuế GTGT miễn giảm - Phân loại nguyên liệu, vật liệu: Công ty chưa phân loại nguyên liệu, vật liệu theo nguyên lý học gây khó khăn cơng tác quản lý kế tốn, khơng phân biệt NVL chính, ngun vật liệu phụ… Mặt khác có nhu cầu phục vụ thi cơng thủ kho xuất nguyên liệu vật liệu, số lần xuất kho diễn nhiều lần tùy theo yêu cầu công việc số lần nhập, xuất thể chứng từ lại không nhiều, đến ngày cuối tháng thủ kho tiến hành viết phiếu xuất kho chuyển lên cho phòng kế tốn Do Mỗi phiếu xuất kho Cơng ty thường có nhiều loại vật với giá trị lớn Bên cạnh đó, thời gian thi cơng cơng trình thường kéo dài, địa bàn thi công thường cách xa trụ sở công ty như: Quỳ Hợp, Con Cng, Hương Sơn, Thanh Hóa… Vì kế tốn Cơng ty theo dõi kiểm tra sổ sách, chứng từ, khó theo dõi chặt chẽ lần nhập, xuất nguyên liệu vật liệu với khối lượng lớn với đơn giá tương ứng Thực cơng việc khó nghiệp vụ kinh tế diễn thời gian dài, khơng có kiểm tra dám sát thường xun dẫn đến tính xác thực kế tốn khơng cao - Qua nghiên cứu nhận thấy việc ghi chép thẻ kho không theo hệ thống số phiếu chứng từ cụ thể, nhiều loại NVL ghi chung tờ thẻ kho, gây khó khăn cho cơng tác kiểm tra Mặt khác chứng từ gốc phiếu nhập – xuất Công ty không định khoản rõ ràng, viết tẩy xóa, chữ mờ, khơng viết số hợp đồng làm cho cơng tác đối chiếu với phòng kế tốn trở nên khó khăn 3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác hạch tốn cơng ty Cổ phần QL & XDCTGT 487 Qua thực tiễn nghiên cứu tình hình thực tế cơng tác tổ chức hạch tốn công ty.Em nhận thấy công tác kế toán đảm bảo tuân thủ theo chế độ hành, phù hợp với điều kiện cụ thể công ty, đáp ứng yêu cầu công tác cung cấp thông tin GVHD : Phạm Thị Ngọc Hiền 130 Lớp : CDKT11BNA Chương : Nhận xét kiến nghị quản lý nói chung.Tuy nhiên tồn vướng mắc mà theo em khắc phục giúp cho công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu Với mong muốn góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn cơng ty chúng em xin có đề xuất số ý kiến sau : +, Tổ chức lại máy kế tốn theo hướng gọn nhẹ đảm bảo tính chun mơn hóa, khơng gây chống chèo, kiêm nhiệm q nhiều gây áp lực cơng việc sai sót trọng yếu.Trong cấu máy nên có kế tốn thuế riêng +, Hiện cơng ty áp dụng hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ, điều thuận lợi việc áp dụng kế toán máy cho tồn cơng ty đội hạt.Vì việc áp dụng kế tốn máy khơng đưa thơng tin xác, nhanh chóng mà giảm thiểu lao động kế toán, tiết kiệm nhân cơng gián tiếp cho cơng ty Để đưa kế tốn máy vào áp dụng cho tồn cơng ty đội hạt đòi hỏi phải có điều kiện sau : - Phải có nguồn kinh phí để th viết chương trình kế tốn máy mua phần mềm kế tốn Đây hệ thống chương trình để trì sổ sách kế tốn máy vi tính, có khả cung cấp báo cáo kế toán, báo cáo quản trị chi tiêu tài - Lựa chọn thời điểm định triển khai kế tốn máy đảm bảo khơng gây xáo trộn q lớn hệ thống nghiệp vụ công ty - Đào tạo nhân viên sử dụng thành thạo chương trình kế tốn cơng ty áp dụng +, Cơng ty nên mở thêm TK 139 để tiến hành trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi cụ thể sau : - Đối với nợ phải thu hạn tốn thực theo Thơng số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 với mức trích lập sau : *, Trích lập 30% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ tháng đến năm *, Trích lập 50% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm *, Trích lập 70% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm *, Trích lập 100% giá trị khoản nợ phải thu từ năm trở lên GVHD : Phạm Thị Ngọc Hiền 131 Lớp : CDKT11BNA Chương : Nhận xét kiến nghị -Đối với nợ phải thu chưa đến hạn toán tổ chức kinh tế lâm vào tình trạng phá sản lâm thủ tục giải thể… doanh nghiệp dự kiến mức tổn thất không thu hồi để trích lập dự phòng +, Việc xếp NVL Công ty chưa khoa học làm cho Công tác quản lý trở nên khó khăn Để khắc phục tình trạng này, Công ty nên phân loại NVL theo công dụng chúng thành nhóm chủ yếu: - Nguyên vật liệu như: Xi măng, sắt thép, gạch xây, đá, cát, sỏi - Vật liệu phụ: Phụ gia bê tơng, thiết bị vật kiến trúc trang trí nội thất, thiết bị vệ sinh, điều hòa khơng khí, khung cửa, cánh cửa, lan can thiết bị chủ đầu mang đến - Vật liệu phụ khắc: Nhiên liệu dầu mỡ phục vụ xe ô tô, máy thi công, sơn, vôi, đinh, ve, que hàn thép ly, thiết bị xây dựng loại nhỏ Q trình mã hóa tên loại NVL sổ danh điểm xếp theo thứ tự sổ danh điểm phải có kết hợp chặt chẽ phòng ban chức để đảm bảo tính khoa học phục vụ cho yêu cầu quản lý quản lý Cơng ty góp phần giảm bớt khối lượng cơng việc kế toán, tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi loại NVL +, Kế toán NVL nên đề nghị thủ kho vào cuối tháng tiến hành kiểm kê kho xác định số thực xuất thực tồn kho để lập báo cáo tồn kho ghi số lượng, tách riêng số lượng vật liệu nhập (tồn) dùng không hết đưa lên Công ty kế tốn vào giá thực tế bình qn để ghi vào báo cáo vật tư, thuận tiện việc đối chiếu số liệu với kế toán GVHD : Phạm Thị Ngọc Hiền 132 Lớp : CDKT11BNA Chương : Nhận xét kiến nghị KẾT LUẬN Trong q trình thực tập cơng ty Cổ phần quản lý xây dựng cơng trình giao thông 487, em hiểu biết sâu thêm kiến thức thực tế cơng tác kế tốn nói chung Qua thấy vai trò quan trọng khơng thể thiếu ngành kế tốn hoạt động công ty Nhận thức rõ điều công ty Cổ phần xây dựng quản lý giao thông đường 487 tổ chức máy kế toán hợp lý phù hợp với hoạt động công ty nên kinh tế thị trường Với phần hạch toán kế toán, thấy công ty phản ánh phù hợp với đối tượng hạch toán, với số liệu cụ thể giúp cúng ta hiểu nắm rõ tình hình hoạt động cơng ty phương pháp áp dụng sử dụng tài khoản, báo cáo công ty phù hợp theo luật định Do điều kiện thời gian tiếp xúc với công việc thực tế không nhiều, kiến thức học chưa sâu, kinh nghiệm viết đề tài nên khó tránh khỏi sai sót q trình thực báo cáo thực tập tốt nghiệp Rất mong thầy cô hướng dẫn bảo thêm Qua báo cáo thực tập tốt nghiệp, em xin chân thành cảm ơn cô giáo Phạm Thị Ngọc Hiền hướng dẫn bảo tận tình cho em trình làm báo cáo Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo cơng ty, phận kế tốn cơng ty giúp đỡ cung cấp số liệu cho viết GVHD : Phạm Thị Ngọc Hiền 133 Lớp : CDKT11BNA Chương : Nhận xét kiến nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO Lệ Thị Hà Phương (2011) Báo cáo tốt nghiệp, Đại học Công Nghiệp TP.HCM Khoa Kế toán kiểm toán trường Đại học kinh tế TP.HCM (2007) , Hướng dẫn thực hành kế toán sổ kế tốn, NXB Tài GVHD : Phạm Thị Ngọc Hiền 134 Lớp : CDKT11BNA ... dụng cơng ty : Chứng từ ghi sổ GVHD : Phạm Thị Ngọc Hiền Lớp : CDKT11BNA Chương : Giới thiệu tổng quan Bảng : Trình tự ghi sổ theo hình thức chứng từ ghi sổ : Chứng từ gốc Sổ quỹ, thẻ kho Sổ (thẻ)... bảng kê, sổ Tk 112 - Giấy báo có - Giấy báo nợ - Ủy nhiệm chi …… Chứng từ ghi sổ Sổ TK 112 Bảng kê thu chi tiền gửi ngân hàng Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Bảng cân đối số phát sinh BCTC Sổ chi tiết... trưởng BTC) SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Năm 2010 Chứng từ ghi sổ Số tiền Ngày Số CT 31/12 03 75.8 49. 165. 795 31/12 04 75.441.344.487 - - - Tổng cộng Kèm theo : 521.602.322.315 chứng từ gốc Lập,
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp công ty xây dựng (trường đh CN TPHCM) 9 điểm chứng từ ghi sổ , Báo cáo thực tập tốt nghiệp công ty xây dựng (trường đh CN TPHCM) 9 điểm chứng từ ghi sổ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay